Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán Nhà nước

Bất kỳ một loại hình kiểm toán nào, kiểm toán Nhà n-ớc, tổ chức kiểm toán độc lập hay kiểm toán nội bộ, quá trình kiểm toán và hoạt động phải dựa trên hệ thống các chuẩn mực, quy trình kiểm toán cụ thể. Hệ thống các chuẩn mực và các quy trình của KTNN đ-ợc Tổng KTNN ban hành trong năm 1999, đã phát huy đ-ợc tác dụng rất tốt trong hoạt động kiểm toán của KTNN, đã giúp cho các kiểm toán viên (KTV), các đoàn kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán một cách chuẩn mực, đạt đ-ợc các mục tiêu đề ra và nâng cao chất l-ợng hoạt động kiểm toán của KTNN, nâng cao nghiệp vụ kiểm toán cho KTV. Giúp cho KTNN quản lý giám sát chặt chẽ hơn quá trình thực hiện kiểm toán của các KTV và các đoàn kiểm toán. Bên cạnh những tác dụng trên, sau một thời gian thực hiện hệ thống chuẩn mực và các quy trình kiểm toán của KTNN cũng đãbộc lộ những vấn đề bất cập cả về lý luận và thực tiễn. Một số các quy định trong chuẩn mực và các quy trình đã ban hành không còn phù hợp với đối t-ợng kiểm toán của KTNN. Mặt khác sự phát triển của KTNN về cơ chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và đối t-ợng kiểm toán và quá trình điều hành quản lý tài chính công của Nhà n-ớc đã có những thay đổi lớn, do đó phải có sự hoàn thiện không ngừng hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KTNN thoả mãn các yêu cầu mong muốn nói trêncần phải có một đề tài khoa học câp Bộ nghiên cứu một cách toàn diện những cơ sở lý luận và ph-ơng pháp luận, làm rõ các khía cạnh, các điều kiện cần và đủ để thực hiện quá trình hoàn thiện này. Mục tiêu đặt ra của đề tài nhằm: - Xây dựng những luận cứ khoa học làm cơ sở cho quá trình hoàn thiện các chuẩn mực và quy trình của KTNN trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. - Phân tích đánh giá và làm rõ những vấn đề phù hợpvà vấn đề ch-a phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hệ thống các chuẩn mực và quy trình kiểm toán của KTNN.

pdf149 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/01/2013 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan