Đề tài Tìm hiểu về bọ nhảy hại rau

Ăn nhiều rau, quả giúp cơ thể tránh được các bệnh về tim, đột quỵ, ổn định huyết áp và ngăn ngừa một số bệnh ung thư, hạn chế hiệu quả các bệnh liên quan đến đường ruột đặc biệt là viêm ruột thừa, bảo vệ mắt khỏi bị 2 loại bệnh thoái hóa rất phổ biến, đó là đục nhân mắt và chấm đen trong mắt

ppt43 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/11/2013 | Lượt xem: 3179 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về bọ nhảy hại rau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV HƯỚNG DẪN PGS.TS TRẦN ĐÌNH CHIẾN NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Văn Thắng:K55KHCTD Phạm Văn Hùng :K55KHCTD Đào thành Luân :k55KHCTD Lương Thị Lý :k56GiCT BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ BỌ NHẢY HẠI RAU CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA ĐỐI TƯỢNG PHÂN BỐ CÂY KÝ CHỦ MỨC ĐỘ GÂY HẠI TẬP TÍNH SINH SỐNG VÀ QUY LUẬT PHÁT SINH GÂY HẠI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO I. GIỚI THIỆU Đối với cây rau nói chung và rau họ thập tự nói riêng thì tầm quan trọng của chúng trong đời sống hàng ngày đã được ông cha ta thừa nhận qua câu ca dao : “Cơm không rau như đau không thuốc”. Cây rau có rất nhiều tác dụng về mặt dinh dưỡng với con người. Ăn nhiều rau, quả giúp cơ thể tránh được các bệnh về tim, đột quỵ, ổn định huyết áp và ngăn ngừa một số bệnh ung thư, hạn chế hiệu quả các bệnh liên quan đến đường ruột đặc biệt là viêm ruột thừa, bảo vệ mắt khỏi bị 2 loại bệnh thoái hóa rất phổ biến, đó là đục nhân mắt và chấm đen trong mắt… Bạn thích ai hơn??  VÒ mÆt kinh tÕ, rau lµ lo¹i c©y trång cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gi¸ trÞ s¶n xuÊt 1 ha rau cao gÊp 2-3 lÇn lóa vµ lµ lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao. Có nhiều loài sâu hại trên rau họ thập tự, nhưng nguy hiểm nhất có lẽ là bọ nhảy hại rau. II. MỤC ĐÍCH: - X¸c ®Þnh thµnh phÇn c©y kÝ chñ cña bä nh¶y Phyllotreta striolata Fabsicius. - Nghiªn cøu ®Æc tÝnh sinh häc, sinh th¸i häc cña bä nh¶y h¹i rau hä hoa thËp tù. - Tìm hiÓu mét sè biÖn ph¸p phßng trõ nh»m h¹n chÕ sù g©y h¹i cña bä nh¶y Phyllotreta striolata. III. Ý NGHĨA Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh vËt häc, sinh th¸i häc vµ biÖn ph¸p phßng chèng bä nh¶y Phyllotreta striolata Fabricius h¹i rau hä hoa thËp tù tõ ®ã ®Ò xuÊt biÖn ph¸p phßng chèng bä nh¶y P. striolata Fabricius ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ m«i trường. - ĐiÒu tra x¸c ®Þnh thµnh phÇn c©y kÝ chñ cña bä nh¶y Phyllotreta striolata. Nghiªn cøu ®Æc tÝnh sinh häc, sinh th¸i häc cña bä nh¶y Phyllotreta striolata h¹i rau hä hoa thËp tù. - Tìm hiÓu mét sè biÖn ph¸p phßng trõ nh»m h¹n chÕ sù g©y h¹i cña bä nh¶y Phyllotreta striolata. IV. ĐỐI TƯỢNG Giới: Animalia( động vật) - Ngành: Arthropoda (ngành chân khớp) - Lớp :Insect(Côn trùng) - Bộ :Coleoptera(cánh cứng) - Họ:Chrysomelidae (ánh kim) - Họ phụ :Aticinae - Giống :Phyllotreta V. PHÂN BỐ Theo Balachowsky (1963) [15] P. striolata lµ loµi cã ph¹m vi ph©n bè réng tõ B¾c Mü ®Õn Nam Phi. VI. CÂY KÍ CHỦ Chủ yếu gây hại trên các cây họ hoa thập tự (Brassicaceae) Ở nước ta có 6 chi: brassica(họ cải), capsella(họ tề thái), họ cardamine( họ cải xoong), họ raphanus( họ cải củ), họ rorippa(họ xà lách), họ sinapis( họ cải dại). VII. MỨC ĐỘ GÂY HẠI Do trưëng thµnh bä nh¶y sèng l©u vµ ®Î trøng kÐo dµi nªn kh«ng t¹o thµnh løa râ rÖt. Hµng năm chóng ph¸ h¹i nhiÒu trªn c©y vô đ«ng tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 4 nhưng g©y thiÖt h¹i nÆng nhÊt vµo th¸ng 2 ®Õn th¸ng 3. Cải bắp mắc bệnh CẤP ĐỘ GÂY HẠI CÊp 1: < 1% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i. CÊp 3: 1 - 5% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i. CÊp 5: 6 - 25% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i. CÊp 7: 26 - 50% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i. CÊp 9: 51 - 100% diÖn tÝch l¸ bÞ h¹i. Lá bị bệnh nặng VIII. TẬP TÍNH SINH SỐNG VÀ QUY LUẬT PHÁT SINH GÂY HẠI Quá trình sinh trưởng phát triển trải qua 4 pha phát dục khác nhau đó là: Giai đoạn trứng Giai đoạn sâu non Giai đoạn hóa nhộng Giai đoạn trưởng thành A. Giai đoạn trứng Trưëng thµnh c¸i ®Î trøng vµo cuèng l¸ hoÆc trong ®Êt. Đ«i khi trøng ®ưîc ®Î tõng qu¶ riªng lÎ nhưng thưêng ®Î thµnh côm tõ 4 - 5 qu¶ trong Êt ë ®é s©u 2-3 cm. trøng cña P.striolata hình ovals, chiÒu dµi kho¶ng 0,42mm . Trứng sâu B. Giai đoạn sâu non S©u non bä nh¶y P. striolata cã 3 tuæi, hình èng mËp, míi në s©u cã mµu tr¾ng ®ôc, lín chuyÓn dÇn sang mµu n©u vµng. ĐÇu hình b¸n cÇu, hai m¸ mÇu n©u. Trªn c¬ thÓ cã c¸c u l«ng nhá ng¾n vµ thưa. PhÇn ngùc cã 3 ®«i ch©n ngùc ph¸t triÓn gióp chóng ho¹t ®éng, ch©n cã 3 ®èt, ®èt cuèi ph¸t triÓn sÊc nhän hình lưìi c©u. Trªn c¸c ®èt bông cã c¸c u låi, ®èt cuèi cïng cã hình oval nhá phÝa trưíc hËu m«n. Sâu non Cuèi c¸c tuæi s©u non co mình lét x¸c, ®Æc biÖt cuèi tuæi 3 s©u non co mình, ngõng ăn 1-2 ngµy cã khi 3 ngµy ®Õn khi kÝch thưíc c¬ thÓ co ng¾n thì ho¸ nhéng. Giai đoạn hóa nhộng Sù ho¸ nhéng diÔn ra trong ®Êt, ë ®é s©u 2 - 5 cm. Nhéng cã r©u ®Çu, mÇm ch©n, mÇm c¸nh ®Òu lé râ. Đèt cuèi cã hai gai låi, ë giai ®o¹n nhéng cã sù thay ®æi mµu tõ mµu tr¾ng hoÆc vµng nh¹t ®Õn n©u vµng.ĐÇu, ngùc, bông cã những l«ng cøng, thưa ë nhưng vÞ trÝ x¸c ®Þnh. PhÇn bông thon cho ®Õn ®èt bông thø 4 vµ cã thÓ ®ưîc chia thµnh: 7 ®èt trưíc lín, 2 ®èt sau nhá. C¸c lç thë ë c¸c ®èt ngùc giữa vµ ë 7 ®èt bông ®Çu tiªn cña nhéng. Nhộng D. Giai đoạn trưởng thành Trưëng thµnh bä nh¶y P. striolata cã c¸nh cøng, miÖng gÆm nhai, c¬ thÓ hình bÇu dôc cã mµu ®en bãng. Trªn mçi c¸nh trưíc v©n säc hình vá cñ l¹c mµu vµng nh¹t n»m ë giữa c¸nh ch¹y däc theo chiÒu dµi c¬ thÓ. Bọ trưởng thành Trưëng thµnh cã 3 ®«i ch©n ngùc rÊt ph¸t triÓn nhÊt lµ ®èt ®ïi, ch©n sau to khoÎ gióp chóng bay nh¶y dÔ dµng. Đ«i r©u ®Çu rÊt ph¸t triÓn cã 11 ®èt, 3 ®èt gèc cã mÇu n©u nh¹t, 8 ®èt cßn l¹i cã mµu ®en bãng, cã sù kh¸c biÖt giữa con ®ùc vµ con c¸i. IX. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG: A. Biện pháp canh tác : Ruéng lu©n canh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, do trong ®Êt kh«ng cã tµn dư cña rau hä hoa thËp tù, kh«ng cã m«i trưêng cho bä nh¶y P. striolata tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ViÖc lµm ®Êt theo phư¬ng ph¸p cµy lËt ®Êt, ph¬i kh« kh«ng những cã ý nghÜa vÒ c¶i thiÖn ®Êt mµ cßn cã t¸c dông diÖt trõ trùc tiÕp bä nh¶y trong ®Êt hoÆc t¹o ra m«i trưêng sèng bÊt lîi cho P. striolata. Lu©n canh c¸c c©y trång kh¸c hä kh«ng những mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc phßngchèng P. striolata mµ cßn gióp h¹n chÕ sù g©y h¹i cña c¸c loµi s©u ®¬n thùc kh¸c. XÐt vÒ khÝa c¹nh kinh tÕ, biÖn ph¸p nµy mang tÝnh kinh tÕ cao do h¹n chÕ sö dông thuèc ë giai ®o¹n c©y con, tû lÖ con gièng chÕt gi¶m h¼n. B. Biện pháp dùng thuốc BVTV + Thuèc sinh häc Delfin WG cã hiÖu lùc thÊp nhÊt (trung binh lµ: 20,85%). + Thuèc sinh häc Crymax 35WP cã hiÖu lùc cao h¬n (trung binh lµ: 31,40%). + TiÕp theo lµ 2 thuèc Vithadan 95WP, Pycythrin 5EC cã hiÖu lùc như nhau (trung binh lÇn lưît lµ: 71,50 - 73,93%). + Thuèc hãa häc Cyclodan 35EC cã hiÖu lùc cao nhÊt (trung binh lµ 87,66 %). Thuốc DELFIN WG PYCYTHRIN 5EC và CRYMAX 35WP X. KẾT LUẬN Bọ nhảy P. striolata là loài chính gây hại trên cây rau họ thập tự ở nước ta, chúng gây nhiều tổn thất lớn về kinh tế cho người nông dân, để chủ động phòng trừ loài côn trùng gây bệnh này cần tìm hiểu rõ về đặc điểm sinh học, tập tính của loài,vv từ đó tìm ra biện pháp phòng trừ bọ nhảy hại rau một cách có hiệu quả và bảo vệ môi trường, canh tác bền vững XI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. APPPC (1987), “ Incect pets of economic significance affecting major crops of 1th countries in Aisa and Pacific refion”, Technical Document No. 135 Bangkok, ThaiLand: Regional FAO Office forAsia and Pacific (RAPA). 2. Brugess L. (1981), “Crucifer – feeding flea beetles (Coleoptera Chrysomelidae) occurring in the Province of Saskatchewan, Canada”. Coleopterissts Bullein, pp 307 -309. 3. Butt T.M., Ibrahim L., Ball B.V and Clark S.J. (1994), “Pathogencity of the entomogenous fungi Metarhizium anisopiae and Beauveria bassiana against crucifer pests and the honey bee”, Biocontrol – Science – Technology, pp. 207 – 214. 4. Chen C.C., Ho W.H. and Lee C.L. (1990), “Studies on the ecology and control of Phyllotreta striolata: Morphology, rearing method, behavior and host plants”. Bulletin of Taichung District Agricultural Improvenment Station, pp. 37 – 48. 5. Dosdal L.M., Dolinski M.G., Cowle N.T. and Conway P.M. (1998), “ The effect of tillage regime, row spacing and seeding rate on feeding dmage by flea beetles, Phyllotreta sp. in Canola central Alberta, Canada”, Crop – protection ( United Kingdom), pp. 127 – 224. 6. Eddy C.O (1938), “ Entomological Progress”, Louisana Africultual experiment station, USA, Bulletin. 7. Mai Thị Phương Anh, Trần Văn Lài, Trần Khắc Thi (1996), Rau và trồng rau, Giáo trình cao học nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp. 8. Vũ Thị Hiển ( 2002), Đặc điểm sinh vật học và khả năng phòng trừ bọ nhảy hại rau cải ngọt vùng Gia Lâm – Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 9. Nguyễn Thị Hoa và công sự (2002), Tìm hiểu quy luật phát sinh gây hại của sâu bệnh hại tren rau vụ xuân hè, các giống dưa leo và xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp, Báo cáo khoa học, Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội. 10. Phạm Bình Quyền (1994), Sinh thái học côn trùng, Nxb Giáo trình Giáo dục Hà Nội. 11. Phạm Thị Nhất (1993), Sâu bệnh hại cây thực phẩm và biện pháp phòng trừ, Nxb nông nghiệp. 12. Hồ Khắc Tín và cộng sự (1980), “Sâu hại rau họ hoa thập tự”, Giáo trình côn trùng nông nghiệp”. Nxb nông nghiệp, tr. 106 – 125. 13. Phạm Chí Thành (1976), “Rau sạch và một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu ứng dụng”, Tạp chí hoạt động khoa học, tr 27 – 28. 14. Viện Bảo vệ thực vật (1976), Kết quả điều tra côn trùng (1967 – 1968), Nxb nông nghiệp. 15. Viện Bảo vệ thực vật (1997), Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, Nxb nông nghiệp, tr.6 -13.
Luận văn liên quan