Đề tài Trình bày về hệ quy chiếu bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý

Sự lựa chọn hệ quy chiếu được dựa trên các yếu tố sau:  Mục tiêu của bản đồ.  Yêu cầu của người sử dụng bản đồ.  Vị trí của vùng được thể hiện.  Hình dạng và kích thước của khu vực được thể hiện

pdf29 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 3534 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Trình bày về hệ quy chiếu bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP BÁO CÁO MÔN GIS Chủ đề TRÌNH BÀY VỀ HỆ QUY CHIẾU BẢN ĐỒ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ HỆ QUY CHIẾU BẢN ĐỒ Sự sắp đặt một cách có hệ thống các kinh tuyến và vĩ tuyến, mô tả bề mặt cong của hình cầu theo mặt phẳng. 1. LƯỚI CHIẾU BẢN ĐỒ a. Phép chiếu bản đồ: Phép chiếu bản đồ là quá trình biểu diễn bề mặt Ellipsoid hay mặt cầu của Trái Đất sang mặt phẳng bằng các quy tắc toán học xác định. Sự lựa chọn hệ quy chiếu được dựa trên các yếu tố sau:  Mục tiêu của bản đồ.  Yêu cầu của người sử dụng bản đồ.  Vị trí của vùng được thể hiện.  Hình dạng và kích thước của khu vực được thể hiện b. Dạng mặt cắt và các dạng vẽ trên mặt chiếu Hệ qui chiếu có thể được phân loại dựa trên tính chất của nó: - Hệ qui chiếu đồng góc(Conformal projections). - Hệ qui chiếu đồng diện tích (Equivalent projections) - Hệ qui chiếu đồng khoảng cách (Equidiatance projections) Phép chiếu Gauss – Kriugera và hệ tọa độ Gauss – Kriugera: Đó là phép chiếu hình trụ ngang giữa góc dùng để tính tọa độ của mạng lưới trắc địa. Không có biến dạng về góc Tỷ lệ độ dài không đổi ở kinh tuyến giữa (bằng 1). Dùng cho bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Phép chiếu UTM và hệ tọa độ UTm ở Việt Nam Dựa trên nền tảng là phép chiếu hình trụ ngang đồng góc. Mặt ellipsoid cắt hình trụ tại 2 cát tuyến. Không có biến dạng góc, tỷ lệ độ dài không đổi (bằng 1) ở 2 đường cát tuyến. Dùng để biên chế bản đồ địa hình. 2. Khung bản đồ Là đường kẻ ngoại tiếp của vùng mà bản đồ thể hiện. Trên khung bản đồ thường thể hiện giá trị của các toạ độ của ít nhất một lưới chiếu. 3. Bố cục bản đồ Laø söï saép xeáp, boá trí caùc yeáu toá cuûa baûn ñoà: vò trí cuûa noäi dung laõnh thoå bieåu hieän so vôùi khung baûn ñoà; tieâu ñeà baûn ñoà; baûn chuù giaûi; baûn ñoà phuï, ñoà thò, bieåu ñoà, laùt caét,… 4. Hệ thống phân mảnh và danh pháp bản đồ Việc chia mảnh và đặt tên cho bản đồ chủ yếu do điều kiện ấn loát, in ấn, và giúp việc sử dụng bản đồ. - Chia mảnh vuông góc 5. Phân loại bản đồ  Baûn ñoà “ ñöôøng neùt” laøloaïi baûn ñoà thö ôøng sö ûduïng nhaát, trong ñoùtheåhieän caùc kyùhieäu (symbols) vaøcaùc kyùtö ïchuùgiaûi. Noù ñö ôïc duøng ñeåtheåhieän caùc thoâng tin toùm lö ôïc veàkhu vö ïc ñö ôïc veõ.  Baûn ñoà aûnh laømoät daïng baûn ñoàmaø ngö ôøi ta sö ûduïng aûnh chuïp tö ømaùy bay hay tö øveätinh xuoáng khu vö ïc caàn theåhieän.  Baûn ñoà ñòa hình laø: Là “baûn ñoàmaømuïc tieâu chính laøñeå mieâu taûvaøxaùc ñònh caùc thö ïc theåcuûa beàmaët traùi ñaát moät caùch trung thö ïc nhaát maønoùcoù theåtrong sö ïgiôùi haïn cuûa tæ leäbaûn ñoà” .  Bản ñồ chuû ñeà: Laøbaûn ñoàñö ôïc thieát keánhaèm trình baøy caùc thö ïc theåhay caùc khaùi nieäm cuïtheå, baûn ñoàchuûñeàthö ôøng ñö ôïc duøng khi muoán nhaán maïnh moät hay nhieàu chuûñeànaøo ñoù. 6. Các thành phần của bản đồ Thaøønh phaààn chính Laøphaàn chuûñeàcuûa baûn ñoà. Thaøønh phaààn thöùù hai Ñoái vôùi baûn ñoàchuûñeà, thaønh phaàn naøy laøphaàn ñòa hình, bao goàm lö ôùi toaïñoä. Thaøønh phaààn phuïï trôïï Bao goàm caùc thoâng tin leànhö tieâu ñeà, chuùthích, thanh tæ leä,... 7. Phương pháp thể hiện thông tin trên bản đồ a. Phö ông phaùp kyùhieäu: - Duøng caùc kyùhieäu ñặët vaøo vòtrí cuûa ñoái tö ôïng maønoùtheåhieän. - Thö ôøng duøng cho ñoái tö ôïng daïng ñieåm - Hình thö ùc cuûa kyùhieäu: Chö õ, hình hoïc, tö ôïng hình... b. Phương pháp biểu đồ định vị Theåhieän caùc hieän tö ôïng phaân boálieân tuïc hoaëc treân toaøn boämaët ñaát coù sö ïbieán ñoåi theo chu kyø vaøvieäc nghieân cö ùu chuùng ñö ôïc tieán haønh ôûnhö õng ñieåm nhaát ñònh nhö caùc hieän tö ôïng trong khí quyeån. Thö ôøng duøng cho ñoái tö ôïng daïng ñieåm c. Phương pháp chấm điểm - Theåhieän sö ïphaân taùn cuûa hieän tö ôïng treân moät vuøng (phaân boádaân cö ). - Duøng cho caùc ñoái tö ôïng daïng vuøng d. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động - Theåhieän sö ïdi chuyeån cuûa caùc ñoái tö ôïng, hieän tö ôïng treân baûn ñoà(doøng soâng, tuyeán ñö ôøng, gioù) - Duøng cho ñoái tö ôïng daïng tuyeán - Daïng vector (muõi teân) (a) Hình dạng (b) Độ lớn (c) Maøu saéc (d) Caáu truùc beân trong e. Phương pháp đường đẳng trị - Ñö ôøng noái caùc ñieåm coùcuøng chæ soáveà soálö ôïng cuûa hieän tö ôïng treân baûn ñoà(ñoàng cao ñoä, ñaúng mö a, ñaúng nhieät...) - Ñieåm ñaúng tròphaûi baûo ñaûm ñö ôïc tính chính xaùc veàmaët ñòa lyù. f. Phương pháp nền chất lượng - Theåhieän caùc hieän tö ôïng phaân boálieân tuïc treân beàmaët ñaát (lôùp phuûthö ïc vaät, loaïi ñaát,...) hay caùc hieän tö ôïng phaân boátheo khoái (daân cö , phaân vuøng laõnh thoå) - Duøng cho ñoái tö ôïng daïng vuøng g. Phương pháp khoanh vùng Để thể hiện các đối tượng hoặc các hiện tượng phân bố tính chất cá biệt. Trong phạm vi từng vùng phân bố người ta tô màu, phân bố các chấm hoặc ký hiệu, ghi chú… h. Phương pháp Cartodiagram(bản đồ biểu đồ) - Duøng cho ñoái tö ôïng daïng vuøng - Ñaët bieåu ñoàtheåhieän moái lieân quan cuûa caùc ñaëc trö ng cuûa hieän tö ôïng vaøo trong bieân cuûa hieän tö ôïng ñoù - Theåhieän soálö ôïng, caáu truùc, ñoäng lö ïc cuûa hieän tö ôïng THE END