Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chữ thập đỏ huyện Trực Ninh

1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh 2. Mã số: không 3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, từ tháng 07 - 12/2016. 4. Cấp quản lý: Cấp huyện. 5. Tổng vốn thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng, trong đó: Nguồn Tổng số Từ ngân sách sự nghiệp khoa học cấp huyện. 10.000.000 đồng Vốn tự có của cơ quan chủ trì 5.000.000 đồng Khác 0 đồng 6. Thông tin người viết đề tài, đơn vị công tác: Họ và tên: Dương Văn Mai Năm sinh: 1980 Nam/Nữ: Nam Học vị: Thạc sỹ Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Điện thoại: Di động 0944.256.368 Email: duongdinhmai@gmail.com Tên cơ quan đang công tác: Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh. Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Cổ lễ - huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định. Tài khoản đơn vị: 9523.3.1025149 tại KBNN huyện Trực Ninh.

doc8 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 23/07/2018 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chữ thập đỏ huyện Trực Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH -------o0o-------- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2016 TÊN ĐỂ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TRỰC NINH NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI: Dương Văn Mai - Chủ tịch Hội CTĐ. Trực Ninh 2016 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh 2. Mã số: không 3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, từ tháng 07 - 12/2016. 4. Cấp quản lý: Cấp huyện. 5. Tổng vốn thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng, trong đó: Nguồn Tổng số Từ ngân sách sự nghiệp khoa học cấp huyện. 10.000.000 đồng Vốn tự có của cơ quan chủ trì 5.000.000 đồng Khác 0 đồng 6. Thông tin người viết đề tài, đơn vị công tác: Họ và tên: Dương Văn Mai Năm sinh: 1980 Nam/Nữ: Nam Học vị: Thạc sỹ Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Điện thoại: Di động 0944.256.368 Email: duongdinhmai@gmail.com Tên cơ quan đang công tác: Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh. Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Cổ lễ - huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định. Tài khoản đơn vị: 9523.3.1025149 tại KBNN huyện Trực Ninh. 7. Lý do xây dựng đề tài Trong những năm qua, với sự phát triển vượt bậc của CNTT và truyền thông làm cho việc luân chuyển thông tin cực kỳ nhanh chóng, vai trò thông tin ngày càng trở lên quan trọng. Sự tiến bộ diệu kỳ của CNTT kết hợp với những thành tựu trong các khoa học khác nhau đã tác động to lớn và toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội và hiển nhiên cũng tác động mạnh mẽ đến hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Qua thực tế, khi áp dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, công tác xã hội đã mang lại hiệu quả rất thiết thực; thông qua đó đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao được nhận thức, kiến thức về các lĩnh vực, đặc biệt việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; vận động cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, việc khai thác và ứng dụng CNTT tại Hội Chữ thập đỏ huyện còn chưa có trang thông tin điện tử; trình độ về CNTT của cán bộ, hội viên; các xã, thị trấn chưa đồng đều, còn thiếu nhiều cán bộ, hội viên chưa có kiến thức về CNTT; việc đào tạo, bồi dưỡng về CNTT còn hạn chế, không thường xuyên. Từ thực tế nêu trên, việc xây dựng trang thông ton điện tử của hội là rất cần thiết, phục vụ tốt hơn cho công tác điều hành, vận động cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo. 8. Căn cứ triển khai đề tài 8.1. Căn cứ pháp lý - Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2007 của bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (VNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. - Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 14/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. - Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 8.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh. Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh được tổ chức, hoạt động theo Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội. Tổ chức gồm 21 cơ sở chữ thập đỏ các xã, thị trấn; 3 cơ sở chữ thập đỏ ở 3 cơ quan của huyện; Cán bộ chuyên trách 03 người. Cán bộ, hội viên toàn huyện trên 6.000 người. PHẦN II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu 1.1. Mục tiêu chung Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ huyện phục vụ cho công tác chỉ đạo, vận động trợ giúp, cứu trợ; các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của hội. 1.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng mục chỉ đạo điều hành. ` - Xây dựng mục vận động cứu trợ, hỗ trợ. - Các mục khác theo yêu cầu thực tiễn công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động của hội. 2. Nội dung đề tài 2.1. Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội đảm bảo các yêu cầu sau * Tính tập trung, thống nhất: - Thiết kế trang web của huyện đảm bảo thông tin các yêu cầu của truyền thông, nghiệp vụ, giao diện người dùng và giải pháp công nghệ (đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về CNTT). - Đảm bảo việc thu thập, lưu trữ, bảo vệ bí mật, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động của hội, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của cá nhân trong và ngoài huyện. - Các thông tin đầu vào, đầu ra phải được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn thống nhất toàn ngành để thuận lợi trong việc chọn lọc cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác. - Các phần mềm phải có khả năng tương thích với nhau trên nền tảng phần mềm windows, các trình duyệt internet hiện có. * Tính phát triển: Đảm bảo đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhưng phải đảm bảo nhu cầu lâu dài và có tính đến sự kế thừa phát triển. 3. Phương án triển khai 3.1. Địa điểm thực hiện Đề tài: Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh 3.2. Phương thức tổ chức thực hiện - Thành lập Ban đề tài có trách nhiệm điều hành triển khai thực hiện các nội dung đề tài đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. - Lập kế hoạch và sử dụng tài chính theo đúng các nội dung đề tài và quy định hiện hành của Nhà nước. - Tổ chức lập trình, viết mã nguồn cho toàn bộ nội dung trang thông tin điện tử; triển khai vận hành, thử nghiệm hoạt động. - Tổ chức thu thập thông tin, phân loại thông tin để cập nhật trên trang thông tin điện tử. - Tiến hành đăng ký Domain, Hosting để công khai, công bố hoạt động. 3.3. Thời gian thực hiện: Đề tài dự kiến thực hiện từ tháng 07/2016 - 12/2016. 3.4. Dự kiến tiến độ thực hiện đề tài: TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành Đơn vị thực hiện 1 Xây dựng đề cương đề tài, phân loại mục, lập kế hoạch 7/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện 2 Lập trình, viết mã nguồn 7-9/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện 3 Thu thập thông tin, nội dung có liên quan; cập nhật lên trang thông tin 9-10/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện 4 Đăng ký Domain, Hosting; Công bố, công khai 11 - 12/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện Sở Thông tin truyền thông. 5 Đánh giá, nghiệm thu nội bộ. 12/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện 6 Đánh giá, nghiệm thu chính thức 12/2016 Hội Chữ thập đỏ huyện Hội Đồng KHCN Phòng Công thương 4. Sản phẩm của đề tài - Mục Trang chủ: - Mục trang chỉ đạo, điều hành - Mục Cần trợ giúp; mục công khai, mục hoạt động: - Mục quản lý - Mục lục web : 5. Phương án phát triển của Đề tài sau khi kết thúc: Mở rộng các ứng dụng khác liên quan đến công tác hội trên máy chủ, thông qua trang thông tin điện tử của hội. 6. Hiệu quả kinh tế, xã hội - Đảm bảo tính thông suốt về thông tin liên lạc, kịp thời trong chỉ đạo điều hành của Hội Chữ thập đỏ huyện - Giảm chi phí đi lại, giao dịch trong hoạt động chữ thập đỏ - Là kênh thông tin tổng hợp tốt nhất cho hoạt động nhân đạo của huyện; vận động trợ giúp, cứu trợ nhân đạo. PHẦN III: KẾT LUẬN 1.Việc xây dựng đề tài là rất cần thiết, triển khai thực hiện sẽ nâng cao được chất lượng, năng lực cũng như hiệu quả chỉ đạo, vận động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo 2. Đề nghị Hội đồng khoa học công nghệ huyện, phê duyệt đề tài; Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và quy định hiện hành. Trực ninh, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI VIẾT ĐỂ TÀI Chủ tịch Dương Văn Mai KT. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN Phó Chủ tịch HCTĐ huyện Lương Ngọc Khiên