Đề tài Ứng dụng marketing vào hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội TOCONTAP

Lời nói đầu Chương 1:lý luận cơ bản về ứng dụng hoạt động marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế 1.Marketing và vai trò của marketing 1.1 khái niệm marketing. 1.2 Vai trò của Marketing 2.Marketing trên thị trường quốc tế 2.1 Marketing trên thị trường quốc tế 2.2Bản chất của Marketing trên thị trường quốc tế. 3 Môi trường marketing quốc tế tác động đến Marketing 3.1 môi trường kinh tế 3.2. Môi trường văn hóa 3.3 Môi trường chính trị - pháp luật 4.Nội dung ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế : 4.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 4.1.1 Nghiên cứu thị trường 4.1.2. Lựa chọn thị trường 4.2 Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường 4.3 Các quyết định về Marketing hỗn hợp 4.3.1 Sản phẩm 4.3.2. Giá cả 4.3.3 Xúc tiến hỗn hợp CHƯƠNG2: hực trạng ứng dụnh Marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 1.Giới thiệu chung về công ty Tocontap 1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội : 1.3. chức năng và nhiệm vụ của công ty : 1.3.1 Chức năng : 1.3.2 Nhiệm vụ của công ty 1.4 Đặc diểm kinh doanh của Tocontap: 1.4.1. Sản phẩm kinh doanh 1.4.2 Địa bàn kinh doanh 1.4.3 các hoạt động tiếp xúc và nghiên cứu thị trường 1.4.3. tình hình thị trường kinh doanh 2:Thực trạng ứng dụng các hoạt động marketing của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 2.1 Thực trạng việc phát triển thị trường 2.1.1 Phân đoạn và xác định thị trường mục tiêu cho các sản phẩm của tocontap a) Về xuất khẩu b) Về nhập khẩu 2.1.3 phương thức thâm nhập thị trường 2.2. Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp 2.2.1 Các quyết đinh về sản phẩm a)Sản phẩm xuất khẩu: b)Sản phẩm nhập khẩu: 2.2.2 Các quyết định về giá cả 2.2.3 Hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 3. Đánh giá tình hình ứng dụng Marketing vào hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 3.1. Ứng dụng trong xuất khẩu 3.1.1Thành tựu 3.1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 3.2Ứng dụng trong nhập khẩu: 3.2.1.Thành tựu: 3.2.2 Một số hạn chế và nguyên nhân Chương III Định hướng và 1 số giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội 1.Định hướng phát triển 1.2.1 Phát triển thị trường. 1.2.2 Hướng phát triển sản phẩm 1.2.3 Hướng sử dụng các công cụ xúc tiến hỗn hợp. 2. Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng marketing của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội 2.1 Một số giải pháp nghiên cứu thị trường. 2.2 Sây dựng chiến lược marketing trong dài hạn. 2.3 Đẩy mạnh ứng dụng hoạt động marketing. 2.4. Tuyển dụng và đào tạo cán bộ. 3.Một số kiến nghị đối với nhà nước Kết luận

docx50 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng marketing vào hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Nội TOCONTAP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài : Ứng dụng Marketing vào hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ phần XNK hà nội TOCONTAP Mục lục Lời nói đầu Chương 1:lý luận cơ bản về ứng dụng hoạt động marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế 1.Marketing và vai trò của marketing 1.1 khái niệm marketing. 1.2 Vai trò của Marketing 2.Marketing trên thị trường quốc tế 2.1 Marketing trên thị trường quốc tế 2.2Bản chất của Marketing trên thị trường quốc tế. 3 Môi trường marketing quốc tế tác động đến Marketing 3.1 môi trường kinh tế 3.2. Môi trường văn hóa 3.3 Môi trường chính trị - pháp luật 4.Nội dung ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế : 4.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 4.1.1 Nghiên cứu thị trường 4.1.2. Lựa chọn thị trường 4.2 Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường 4.3 Các quyết định về Marketing hỗn hợp 4.3.1 Sản phẩm 4.3.2. Giá cả 4.3.3 Xúc tiến hỗn hợp CHƯƠNG2: hực trạng ứng dụnh Marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 1.Giới thiệu chung về công ty Tocontap 1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội : 1.3. chức năng và nhiệm vụ của công ty : 1.3.1 Chức năng : 1.3.2 Nhiệm vụ của công ty 1.4 Đặc diểm kinh doanh của Tocontap: 1.4.1. Sản phẩm kinh doanh 1.4.2 Địa bàn kinh doanh . 1.4.3 các hoạt động tiếp xúc và nghiên cứu thị trường : 1.4.3. tình hình thị trường kinh doanh 2:Thực trạng ứng dụng các hoạt động marketing của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 2.1 Thực trạng việc phát triển thị trường 2.1.1 Phân đoạn và xác định thị trường mục tiêu cho các sản phẩm của tocontap a) Về xuất khẩu b) Về nhập khẩu 2.1.3 phương thức thâm nhập thị trường 2.2. Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp 2.2.1 Các quyết đinh về sản phẩm a)Sản phẩm xuất khẩu: b)Sản phẩm nhập khẩu: 2.2.2 Các quyết định về giá cả 2.2.3 Hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 3. Đánh giá tình hình ứng dụng Marketing vào hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm hà nội 3.1. Ứng dụng trong xuất khẩu 3.1.1Thành tựu 3.1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 3.2Ứng dụng trong nhập khẩu: 3.2.1.Thành tựu: 3.2.2 Một số hạn chế và nguyên nhân Chương III Định hướng và 1 số giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào công ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội 1.Định hướng phát triển 1.2.1 Phát triển thị trường: 1.2.2 Hướng phát triển sản phẩm 1.2.3 Hướng sử dụng các công cụ xúc tiến hỗn hợp: 2. Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng marketing của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội 2.1 Một số giải pháp nghiên cứu thị trường: 2.2 xây dựng chiến lược marketing trong dài hạn: 2.3 đẩy mạnh ứng dụng hoạt động marketing: 2.4. Tuyển dụng và đào tạo cán bộ: 3.Một số kiến nghị đối với nhà nước Kết luận Chương 1. Lý luận cơ bản về ứng dụng hoạt động marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế 1.Marketing và vai trò của marketing 1.1 khái niệm marketing. Theo quản điểm hiện đại ngày nay, hoạt động marketing được hiểu theo nghĩa rất rộng. Bao gồm các vấn đề có cả trước và sau tiêu thụ như nghiên cứu thị trường, khách hàng ; thiết kế sản phẩm theo nhu cầu khách hàng ; định giá, quảng bá sản phẩm và tổ chức tiêu thụ ; thu thập thông tin phản hồi... Người ta định nghĩa Marketing theo quan điểm hiện đại một cách tổng quát như sau: "Marketing là quá trình xúc tiến với thị trường nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người ; hoặc Marketing là một dạng hoạt dộng của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu mong muốn thông qua trao đổi." 1.2 Vai trò của Marketing Ngày nay doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh cần có sự trao đổi thường xuyên, liên tục với thị trường bởi vậy không một doanh nghiệp nào kinh doanh lại không tìm mọi cách gắn kinh doanh của mình với thị trường. Chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hi vọng tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế mở cửa. Marketing đã kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho hoạt đông của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường - nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc cho mọi quyết định kinh doanh. Nhiệm vụ cơ bản của Marketing là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp, cũng giống như sãn xuất tạo ra sản phẩm. Thông qua Marketing, doanh nghiệp có thể biết nhu cầu của khách hang và khả năng thanh toán của họ để nghiên cứu phát triển sảm phẩm của mình cho phù hợp. Từ đó quảng bá sản phẩm tới khách hàng kích thích nhu cầu phù hợp với khả năng thanh toán của họ. 2.Marketing trên thị trường quốc tế 2.1 Marketing trên thị trường quốc tế Trong nhiều năm qua, Xu hướng toàn cầu hóa sản phẩm và thị trường ngày càng trở nên rõ nét. Toàn cầu hóa và tiêu chuẩn hóa trở thành một đặc điểm quan trọng của kinh tế và thương mại quốc tế. Chính xu hướng này đã dẫn đến nhiều thay đổi trong thương mại quốc tế và nâng cao hơn vai trò của Marketing trên thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế Marketing được thể hiện ở hai góc độ : Marketing ra nước ngoài và Marketing đa quốc gia. - Marketing ra nước ngoài là Marketing của các doanh nghiệp xuất khẩu với yêu cầu cơ bản là làm thích ứng chính sách Marketing với nhu cầu của thị trường xuất khẩu bên ngoài . - Marketing đa quốc gia là Marketing của một số hãng lớn theo đuổi mục tiêu hướng ra thị trường thế giới và thỏa mãn nhu cầu của đoạn thị trường quốc tế hoặc toàn thị trường thế giới 2.2Bản chất của Marketing trên thị trường quốc tế. Marketing trên thị trường quốc tế là một trạng thái cân bằng giữa những thay đổi của các yếu tố môi trường bên ngoài với các chính sách Marketing hỗn hợp của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra các kế hoạch Marketing quốc tế bao gồm những quyết định cơ bản : - Nghiên cứu môi trường Marketing quốc tế - Quyết định có thâm nhập thị trường nước ngoài không - Quyết định những thị trường nào cần thâm nhập - Phương pháp thâm nhập thị trường - Các chương trình Marketing quốc tế - Quyết định về cơ cấu của bộ phận Marketing hỗn hợp 3 Môi trường marketing quốc tế tác động đến Marketing 3.1 môi trường kinh tế Môi trường kinh tế có ảnh hưởng quyết định đến hoạt động Marketing quốc tế, nó quyết định sức hấp dẫn của thị trường quốc tế thông qua việc phản ánh tiềm năng của thị trường và cơ sở hạ tầng của một quốc gia. Thị trường quốc tế được phân nhóm theo ba tiêu thức chính. Theo cơ cấu kinh tế, có thể phân thị trường quốc tế thành 4 nhóm : - Các nền kinh tế hiện vật, có tỉ lệ lao động lớn ở nông nghiệp, sản xuất tự cung tự cấp, ít có nhu cầu nhập khẩu. - Các nền kinh tế xuất khẩu nguyên nhiên liệu, những thị trường này cần nhập khẩu máy móc thiết bị để khai thác, vận chuyển. - Các nền kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa, công nghiệp chế biến phát triển mạnh, cần nhập khẩu nguyên vật liệ và thiết bị nặng. - Các nền kinh tế công nghiệp hóa phát triển, có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại. Các nước này có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu và trao đổi thành phẩm, là thị trường quan trong của tất cả các loại sản phẩm. Theo mức sống có thể phân nhóm thị trường thành 5 loại: - Các nền kinh tế có mức sống rất thấp, thường tự cung tự cấp - Các nền kinh tế có mức sông tương đối thấp, có ít khả năng trao đổi với bên ngoài - Các nền kinh tế có mức sống rất chênh lệch, phần lớn dân cư có mức sống thấp và dùng hàng nội địa nhưng tầng lớp giàu có có mức sống rất cao, sử dụng chủ yếu là hàng nhập khẩu cao cấp - Các nền kinh tế có mức sống chênh lệch, tồn tại 3 tầng lớp: giàu có, nghèo, và trung lưu. Hình thành một thị trường đa giạng. - Các nền kinh tế có mức sống cao: khoang cách thu nhập được thu hẹp, dân cư có thu nhập cao hình thành nên một thị trường đa giạng phong phú với hầu hết sản phẩm. Theo sự phát triển kinh tế: - thị trường các nước kém phát triển, ít có tiềm năng. - Thị trường các nước đang phát triển, có nhu cầu cao về máy móc thiết bị cho sản xuất. - Thị trường các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi - Thị trường các nước công nghiệp phát triển. Xu hướng nhất thể hóa kinh tế với nhiều mức độ hình thành nên các khu vực mậu dịch tự do, khu vực phi thuế quan, thị trường chung ... tạo ra sự ưu đãi và kích thích tăng trưởng cho các nước thành viên. 3.2. Môi trường văn hóa Văn hóa có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động marketing quốc tế. Mỗi một nước có một bản sắc văn hóa riêng quyết định đến hành vi, thái độ, tâm lý, sở thích... của nguời tiêu dùng. Làm Marketing nhất thiết phải nắm được các sắc thái văn hóa khác nhau giữa các quốc gia. Theo góc độ Marketing quốc tế, cần hiểu rõ nền văn hóa trên cả hai phương diện: Trên phương diện chung, là những hình mẫu khái quát về đặc tính văn hóa của một quốc gia. Trên phương diện cụ thể, là những hành vi, thái độ, sở thích.... liên quan đến sản phẩm và hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Geert Hofstede và Daniel Bollinger đã đưa ra bốn tiêu thức cơ bản của văn hóa tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế: - Khoảng cách trong phân cấp: là sự bất bỉnh đẳng giữa các thứ bậc khác nhau trong xã hội. Có ý nghĩa quan trọng tác động đến quá trình đàm phán, thương lượng và quản lý các liên doanh. - Kiểm soát sự không chắc chắn : là mức độ năng động, tính nguyên tắc trong những tình huống ngoài dự kiến. Đối với cá nhân biểu hiện ở ý chí tiến thủ, sợ trách nhiệm cá nhân; với tổ chức là vai trò của các quy tắc, nội quy trong quản lý. Điều này tác động đến xử lý tình huống, ra các quyết định trong hoạt động quản lý và kinh doanh. - Tính cá nhân chủ nghĩa: là mức đọ mà các thành viên trong nhóm hành động với tư cách cá nhân hơn là với tư cách thành viên của nhóm. Tính cá nhân chủ nghĩa liên quan chặt chẽ đến quan hệ làm việc. Tính cá nhân cao thường dẫn đến căng thẳng trong làm việc, ngược lại, người có tính cộng đồng cao suy nghĩ và hành động xuất phát từ "chúng ta". Ở 1 số nước châu Á , quan hệ có vai trò quan trọng và thường dựa vào tình hơn là vào lý. - Nền văn hóa nam hay nữ tính được xác định bởi mức độ phân biệt giữa nền văn hóa có phẩm chất "tính cách đàn ông" như tỏ ra mạnh mẽ, áp đặt... con người luôn có ý chí vươn lên, độc lập, hành động theo lý lẽ...; Nền văn hóa có phẩm chất "tính cách nữ tính" lại chú trọng đến quan hệ, đời sống, đoàn kết... Quan hệ bình đẳng rất phổ biến, hòa thuận, hành đọng theo tình cảm. Trong Marketing quốc tế rất cần thiết phải hiểu biết về văn hóa liên quan đến các hoạt động kinh doanh bởi ảnh hưởng của văn hóa đến Marketing thường khó lường. 3.3 Môi trường chính trị - pháp luật Môi trường chính trị - pháp luật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động Marketing ra nước ngoài và thường được nghiên cứu theo ba phương diện : - Môi trường của nước chủ nhà. Ảnh hưởng đến các công ty thông qua việc tạo cơ hội xuất khẩu, áp dụng các biện pháp bảo vệ xuất khẩu, thành lập các khu chế xuất. Vai trò của nước chủ nhà thể hiện thông qua các yếu tố chính trị - pháp luật : + Cấm vận trừng phạt kinh tế + Kiểm soát xuất khẩu (kích thích, yểm trợ, hạn chế, và quản lý xuất khẩu) + Kiểm soát nhập khẩu: thuế, thủ tục - Môi trường chính trị - pháp luật của nước sở tại. Ảnh hưởng của chính quyền sở tại đến các doanh nghiệp nước ngoài có nhiều khác biệt giữa các nước. Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đó là: + Thái độ với hàng ngoại và với các nhà đầu tư nước ngoài. + Sự ổn định chính trị. Hệ thống chính trị thay đổi sẽ dẫn đến chính sách đối với hàng hóa và đầu tư nước ngoài thay đổi. + Quy định về tỷ giá chuyển đổi. sự kiểm soát chặt chẽ về tỉ giá hoặc tiền tệ không thể chuyển đổi sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu. + Thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính rườm rà nhiều khi làm nản lòng các nhà đầu tư hay nhập khẩu, cản trở việc xuất khẩu. Đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp marketing khác, phức tạp hơn như hỗ trợ nhà nhập khẩu nước sở tại... - Khung cảnh pháp luật của đàm phán quốc tế. Là các quy tắc và pháp luật chi phối đàm phán quốc tế, các luật quốc tế. Luật chi phối quan hệ giữa các nhà nước. 4.Nội dung ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế : 4.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu : 4.1.1 Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường cho phép đánh giá quy mô và tiềm năng thị trường và là cơ sở cho lựa chọn thị trường và đoạn thị trường quốc tế. Đây cũng là tiền đề cho việc thiết lập các chính sách marketing thích ứng với từng thị trường. Nguyên tắc khi nghiên cứu thị trường quốc tế: + Xác định rõ các vấn đề cần đặt ra trước khi nghiên cứu + Bắt đầu nghiên cứu từ văn phòng + Xác định thông tin có thể có ở nước ngoài + Biết rõ nơi cần nghiên cứu + Không nên hoàn toàn tin các thông tin thu được là đồng nhất và chính xác. Nội dung của nghiên cứu thị trường quốc tế bao gồm: + Nghiên cứu tiềm năng thị trường: là các nghiên cứu về số lượng cầu và nghiên cứu định tính về thị trường (đặc điểm khách hàng, thay đổi cơ cấu tiêu dùng theo thu nhập, tuổi, hành vi ; những khác biệt về văn hóa). Đưa ra khả năng bán sản phẩm trên thị trường tương ứng với chính sách marketing . + Nghiên cứu khả năng thâm nhập thị trường. Nghiên cứu điều kiện địa lý(chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng...); điều kiện thương mại (cạnh tranh và các khả năng áp dụng các chính sách marketing); điều kiện pháp luật (chính sách nhập khẩu; thể thức giải quyết tranh chấp; quy định về hợp đồng...) 4.1.2. Lựa chọn thị trường Lựa chọn thị trường là quá trình đánh giá các cơ hội thị trường và xác định các định hướng thị trường mục tiêu. Nghiên cứu vai trò của từng sản phẩm và thị trường trong chính sách chung về đầu tư và các định cặp sản phẩm/thị trường có hiệu quả nhất. Trước hết các doanh nghiệp cần phải xác định chiến lược lựa chọn thị trường. Đó là giải quyết và xác định mối quan hệ tối ưu nhất giữa khả năng của doanh nghiệp và số lượng thị trường tiềm năng. Có 2 dạng chiến lược: - Chiến lược tập trung tị trường hay chiến lược phát triển thị trường theo chiều sâu : Chỉ lựa chọn và áp dụng các chính sách marketing trên một số ít các thị trường tiềm năng nhất. Chiến lược này sẽ làm cho việc phân chia thị trường rõ nét và củng cố được vị trí cạnh tranh trên thị trường đó. Doanh nghiệp sẽ tận dụng được thế mạnh của chuyên môn hóa, tích lũy kiến thức sâu rộng về thị trường, xác lập được các quan hệ với đối tác. Tuy vậy chiến lược này đòi hỏi đầu tư lớn và có độ rủi ro cao. - Chiến lược trải rộng thị trường : công ty cùng một lúc tấn công một số lượng lớn thị trường. Rủi ro thị trường được phân tán, tính linh hoạt trong điều hành cao, yêu cầu về chi phí không lớn. Nhưng nỗ lực marketing sẽ bị phân tán và khó khăn trong quản lý... . Trên cơ sở xác định chiến lược lựa chọn thị trường, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để thực hiện sự lựa chọn đó. Người ta đưa ra một quá trình hỗn hợp để lựa chọn thị trường bao gồm các bước: + Xác định và chọn lựa các cơ hội thị trường + Đánh giá khả năng của doanh nghiệp đối với việc nắm bắt cơ hội thị trường. + Đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp theo thị phần hiện tại và thị phần tương lai. + Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá theo nước/ngành/sản phẩm và lựa chọn thị trường có triển vọng nhất theo khả năng riêng của doanh nghiệp. 4.2 Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường Sau khi lựa chon thị trường, doanh nghiệp phải xác định phương thức tôt nhất để đi vào thị trường đó. Quyết định lựa chon phương thức thâm nhập thị trường phụ thuộc vào nhiều nhân tố như monh uốn của doanh nghiệp; mức độ rủi ro có thể chấp nhận; hy vọng về lợi nhuận... Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức phù hợp nhất để thâm nhập thị trường: a, Xuất khẩu gián tiếp Là xuất khẩu qua trung gian chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Xuất khẩu gián tiếp có 4 khả năng lựa chọn : - Thông qua hãng xuất khẩu trong nước - Thông qua đại lý xuất khẩu - Thông qua hiệp hội xuất khẩu - Thông qua kênh phân phối của người thứ ba đã tồn tại để tiêu thụ sản phẩm của họ. b, Xuất khẩu trực tiếp Doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Xuất khẩu trực tiếp mang lại hy vọng lợi nhuận cao nhưng đòi hỏi vốn đầu tư lớn và mức rủi ro cao. Các giải pháp có thể chọn lựa: - Tổ chức một bộ phận xuất khẩu riêng - Thành lập một chi nhánh ở nước ngoài - Sử dụng đại diện thương mại quốc tế - Kí hợp đồng với các hãng phân phối nước ngoài c, Nhượng giấy phép : Nhà sản xuất kí hợp đồng với đối tác nước ngoài về chuyển nhượng quyền sử dụng quy trình sản xuất, nhãn hiệu, bằng sáng chế ... d, Liên doanh : Nhà đầu tư nước ngoài liên kết với các đối tác địa phương để thiết lập cơ sở kinh doanh, các bên chia sẻ quyền sở hữu và kiểm soát e, Đầu tư trực tiếp : Là hình thức doanh nghiệp tự bỏ vốn để xây dựng một cơ sở sản xuất ở nước ngoài trực tiếp sản xuất và kinh doanh trên thị trường nước ngoài. 4.3 Các quyết định về Marketing hỗn hợp 4.3.1 Sản phẩm Chiến lược về sản phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu và có tác động đến các quyết định khác. Trên thị trương nước ngoài, sản phẩm được phân loại như sau: - Sản phẩm địa phương : chỉ có tiềm năng phát triển trên thị trường quốc gia - Sản phẩm quốc tế : có tiềm năng phát triển trên một số thị trường quốc gia - Sản phẩm đa quốc gia : sản phẩm có khả năng thay đổi cho phù hợp với các đặc điểm riêng biệt của các thị trường quốc gia - Sản phẩm toàn cầu : có tiềm năng thoả mãn nhu cầu của một đoạn thị trường thế giới. Các doanh nghiệp cần đánh giá sản phẩm của mình theo tiềm năng nào, có tồn tại tiềm năng phát triển đối với mỗi sản phẩm trên thị trường thế giới không? Doanh nghiệp có thể quyết định lựa chọn tiêu chuẩn hoá hay thích ứng hoá sản phẩm của mình dựa vào các căn cứ : - Nhân tố thị trường : nhu cầu, cạnh tranh... - Nhân tố sản phẩm : chi phí, khả năng thay đổi sản phẩm - Mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp. Chiến lược tiêu chuẩn hoá sản phẩm là bán ra thị trường những sản phẩm giống nhau hay đồng nhất về các yếu tố vật chất như kích cỡ, bao bì, màu sắc, các dịch vụ... Chiến lược này phụ thuộc vào đặc điểm sản phẩm thích ứng với nhiều quốc gia và nhu cầu đồng nhất trên thị trường thế giới. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí và thu lợi nhuận theo quy mô. Chiến lược thích ứng hoá sản phẩm thể hiện ở việc thay đổi sản phẩm cho phù hợp với từng thị trường. Sản phẩm sẽ phù hợp với ý thích và sở thích của người tiêu dùng nước ngoài, phù hợp các quy định của nước nhập khẩu và thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên, công nghệ kĩ thuật. Thích ứng hoá sản phẩm có thể theo hai dạng: - Thích ứng hoá uỷ thác: doanh nghiệp buộc các đối tác được uỷ thác phải thay đổi sản phẩm cho phù hợp với thị trường. - Thích ứng hoá tự nguyện : Doanh nghiệp chủ động thay đổi sản phẩm và chính sách sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Quyết định về sản phẩm còn phải đề cập đến nhãn hiệu và các dịch vụ gắn liền với sản phẩm. Bảo vệ nhãn hiệu đã có trên thị trường nước ngoài và có tạo ra hay không một nhãn hiệu toàn cầu. Quyết định các dịch vụ liên quan đến điều kiện sử dụng sản phẩm và bảo dưỡng chúng. 4.3.2. Giá cả Quyết định về chiến lược giá cả thường hướng vào các mục tiêu như : Thâm nhập thị trường, phát triển thị trường và doanh số bán, tối đa hoá lợi nhuận. Để có chính sách đúng đắn cần dựa vào các yếu tố cơ bản tác động đến giá : Chi phí, nhu cầu trên thị trường, cạnh tranh, điều kiện môi trường của thị trường, mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp. Khi xác định chiến lược giá cho sản phẩm, doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa chiến lược "hớt váng sữa"(giá cao) và chiến lược "giá thâm nhập"(giá thấp). Chiến lược hớt váng sữa thường áp dụng trong các điều kiện : chi phí quá cao, sản phẩm không có tương lai vững vàng, cầu ít co giãn và khó đánh giá, đe doạ cạnh tranh lớn, yếu tố môi trường không ổn định. Chiến lược này cho phép đạt mục tiêu lợi nhuận tron
Luận văn liên quan