Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ

Ngày nay , việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và điều hành đã phổ biến rất rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đem lại hiệu quả cao.Trong đó quản lý con người , quản lý nhân sự rất quan trọng . Đến nay đã có rất nhiều Phần mềm ứng dụng phục vụ tốt công việc này . Phần mềm “Quản lý Học viên” cũng là một trong những phần mềm như vậy . Tuy không mới nhưng nó cần được phát triển mở rộng hơn để phục vụ tốt hơn yêu cầu đặt ra phát sinh từng ngày trong thực tế

pdf35 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 2688 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý học viên trung tâm ngoại ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 1 Đề Tài : XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 2 Lời nói đầu Ngày nay , việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và điều hành đã phổ biến rất rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đem lại hiệu quả cao.Trong đó quản lý con người , quản lý nhân sự rất quan trọng . Đến nay đã có rất nhiều Phần mềm ứng dụng phục vụ tốt công việc này . Phần mềm “Quản lý Học viên” cũng là một trong những phần mềm như vậy . Tuy không mới nhưng nó cần được phát triển mở rộng hơn để phục vụ tốt hơn yêu cầu đặt ra phát sinh từng ngày trong thực tế . Trong thời gian có hạn nhóm thực hiện đề tài này đã cố gắng hết khả năng để đưa ra ý tưởng giải quyết yêu cầu khá đầy đủ và chặt chẽ nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã hướng dẫn tận tình để chúng em hoàn thành đề tài này . Chúc thầy dồi dào sức khỏe ! Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 3 MỤC LỤC Lời nói đầu…………………………………………………………………..Trang 3 Mục lục……………………………………………………………………….Trang 5 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1. Khảo sát Đề tài ………….…………………………………Trang 7 2. Phân tích Hệ Thống………………………………………..Trang 8 2.1. Xác định thực thể ………………………………Trang 8 2.2. Mô hình ERD…………………………………..Trang 10 2.3. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ………………………..Trang 11 2.3.1. Mô tả chi tiết quan hệ……….Trang 11 2.3.1. Tổng kết các quan hệ………..Trang 18 2.3.3. Tổng kết các thuộc tính……..Trang 19 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.4. Thiết kế giao diện……………………………..Trang 20 2.4.1. Các Menu……………………..Trang 20 2.4.2. Mô tả các Form……………...Trang 22 2.5. Thiết kế ô xử lý ………………………………..Trang 33 2.5.1. Xử lý lưu………………………Trang 33 2.5.2. Xử lý xóa Học viên…………..Trang 35 2.5.3. Xử lý tìm điểm theo tên……..Trang 36 2.5.4. Xử lý tìm điểm theo Mã số….Trang 37 NHẬN XÉT Tự Đánh giá…………………………………………………..Trang 39 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 4 I . KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI 1.Khảo sát Đề tài Trung tâm ngoại ngữ ABC có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC . Số lượng học viên đông , thường xuyên thay đổi ,vì vậy Trung tâm cần một hệ thống tin học quản lý học viên để đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thông suốt , hợp lý và hiệu quả . Nghiệp vụ của Trung tâm như sau: Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng , cho tất cả các lớp , mỗi khóa kéo dài 3 tháng . Trong mỗi loại lớp : Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC được chia theo từng cấp : 1,2,3,4,5,6…(từ thấp đến cao) tùy theo trình độ của mỗi học viên . Học phí ở mỗi loại lớp , cấp lớp có thể khác nhau. Mỗi lớp sẽ có thời khóa biểu nhất định Trước mỗi đợt khai giảng khoảng 1 tháng bộ phận giáo vụ tổ chức ghi danh cho học viên Khi đến đăng kí học , học viên chọn giờ học , ngày học , loại lớp mà mình muốn theo học (Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC) , giờ học . Học viên sẽ đóng học phí tương ứng với mức học phí thấp nhất của loại lớp đó. Nếu sau khi thi xếp lớp Học viên đươc xếp vào cấp lớp phù hợp ,cụ thể Học viên có thể phải đóng học phí bổ sung .Nhân viên Trung tâm ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và in biên lai .Đối với Học viên cũ (tức là đã từng học ở Trung tâm ở các khóa học trước) nếu đã đậu trong kì thi cuối khóa thì được đăng kí cấp lớp cao hơn nếu không đậu thì được đăng kí học lại ứng với loại lớp đã theo học . Học viên này chỉ chọn giờ hoc mà không cần tham gia kì thi xếp lớp. Nhân viên Trung tâm sẽ ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và lập biên lai học phí đồng thời hẹn ngày giờ để học viên đến thi xếp lớp. Trước mỗi khóa học , thường có 3 đợt thi xếp lớp.Sau khi có kết quả Giáo vụ sẽ tiến hành phân lớp. Với mỗi cấp lớp có thể có nhiều lớp để đảm bảo mỗi lớp chỉ có 25 – 30 học viên. Giáo viên tự ấn định ngày giờ thi kết thúc khóa học sau đó gửi cho nhân viên Giáo vụ tổng hợp , xếp loại.Kết quả sẽ lưu trong hồ sơ của học viên. TT Ngoại Ngữ ABC BIÊN LAI HỌC PHÍ Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 5 Họ và tên : ………………………………………… Ngày sinh :…………./……………/……………… Lớp :………………………………………………. Số tiền thu :……………………… ……………….. Ngày ………tháng……năm………. Người nộp tiền Người thu tiền (Kí tên) (kí tên) 2 . Phân tích 2.1. Xác định thực thể  DANGKY (Đăng ký)  HOCVIEN (Học viên)  Mã Học viên (MaHocVien) : Đây là thuộc tính khóa , để phân biệt các học viên với nhau.  Tên Học viên (TenHocVien) : Tên học viên ứng với mỗi mã số.  Ngày sinh (NgaySinh)  Địa chỉ (DiaChi) : Địa chỉ của Học viên  BIENLAI (Biên lai)  Mã Biên lai (MaBienLai) :Thuộc tính khóa  Thành tiền (ThanhTien) : Tiền Học phí  LOAILOP (Loại lớp)  Mã loại lớp (MaLoaiLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các loại lớp  Tên loại lớp (TenLoaiLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  CAPLOP (Cấp lớp) Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 6  Mã Cấp lớp (MaCapLop) : Thuộc tính khóa để phân biệt các cấp lớp ở cùng loại lớp Tên cấp lớp (TenCapLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên.  LOP (Lớp)  Mã lớp học (MaLop) :Thuộc tính khóa để phân biệt giữa các lớp.  Tên lớp (TenLop) : Tên gọi ứng với mỗi mã trên  Sĩ số (SiSo) :Số Học viên trong lớp.  DOTTHI (Đơt thi)  Mã đợt thi (MaDotThi) : Thuộc tính khóa để phân biệt các đợt thi với nhau.  Ngày thi (NgayThi)  Giờ thi (GioThi)  KHOAHOC (Khóa học)  Mã Khóa học (MaKhoaHoc) : Thuộc tính khóa  Năm học (NamHoc).  DIEMTHI ( Điểm Thi)  Điểm (Diem) : Số điểm của bài thi  HOSOHOCVIEN (Hồ sơ Học viên)  Mã Hồ sơ (MaHoSo) : Thuộc tính khóa phân biệt cho từng Học viên  Điểm thi (DiemThi)  Xếp loại (XepLoai) 2.2. Mô hình ERD Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 7 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 8 2.3. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ  DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai)  BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop)  HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi)  CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop)  LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc )  LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo )  KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc)  DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi)  DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem)  HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) 2.3.1. Mô tả chi tiết các quan hệ o Quan hệ ĐĂNG KÝ DANGKY ( MaLop , MaHocVien , MaBienLai) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaLop Mã lớp C 10 B PK 2 MaHocVien Mã học viên C 10 B FK 3 MaBienLai Mã biên lai C 30 B FK Tổng số : 50  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 50 (byte)= 250 KB Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 9 Kích thước tối đa :10 000 x 50 (byte ) = 500 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaHocVien , MaBienLai : Cố định , không Unicode o Quan hệ BIÊN LAI BIENLAI ( MaBienLai , ThanhTien , MaHocVien , MaLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaBienLai Mã Biên lai C 30 B PK 2 ThanhTien Thành tiền S 20 B 3 MaHocVien Mã Học viên C 10 B FK 4 MaLop Mã lớp C 10 B FK Tổng cộng : 70 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 70 (byte)= 350 KB Kích thước tối đa :10 000 x 70 (byte ) = 700 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaBienLai , MaHocVien , MaLop: Cố định , không Unicode o Quan hệ Học viên HOCVIEN (MaHocVien , TenHocVien , NgaySinh , DiaChi) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaHocVien Mã Học viên C 10 B PK Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 10 2 TenHocVien Tên Học viên C 10 B 3 NgaySinh Ngày sinh N 5 B 4 DiaChi Địa chỉ C 20 B Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 45 (byte)= 225 KB Kích thước tối đa :10 000 x 45 (byte ) = 450 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode TenHocVien , DiaChi : Không cố định , Unicode o Quan hệ Cấp lớp CAPLOP ( MaCapLop , TenCapLop) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaCapLop Mã Cấp lớp C 10 B PK 2 TenCapLop Tên Cấp lớp C 10 B  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 100 Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 20 (byte)= 2 KB Kích thước tối đa :200 x 20 (byte ) = 4 KB Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 11  Đối với kiểu chuỗi : MaCapLop : Cố định , không Unicode TenCapLop: Không cố định , Unicode o Quan hệ Loại lớp LOAILOP ( MaLoaiLop , TenLoaiLop , NgayHoc , GioHoc) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaLoaiLop Mã Loại lớp C 10 B PK 2 TenLoaiLop Tên Loại lớp C 10 B 3 NgayHoc Ngày học N 5 B 4 GioHoc Giờ học G 5 B Tổng cộng : 30 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 03 Số dòng tối đa : 10 Kích thước tối thiểu : 30 x 3 (byte)= 0.09 KB Kích thước tối đa :10 x 30 (byte ) = 0.3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLoạiLop: Cố định , không Unicode TenLoaiLop : Không cố định , Unicode o Quan hệ Lớp LOP ( MaLop , MaCapLop , MaLoaiLop , MaKhoaHoc , TenLop , SiSo . STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 12 1 MaLop Mã Lớp C 10 B PK 2 MaCapLop Mã Cấp lớp C 10 B 3 MaLoaiLop Mã Loại lớp C 5 B 4 MaKhoaHoc Mã Khóa học C 5 B 5 TenLop Tên lớp C 10 6 SiSo Sĩ số S 5 Tổng cộng : 45 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 100 Số dòng tối đa : 200 Kích thước tối thiểu : 100 x 45 (byte)= 4.5 KB Kích thước tối đa :200x 45 (byte ) = 9 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaLop , MaCapLop , MaLoạiLop , MaKhoaHoc : Cố định , không Unicode TenLop : Không cố định , Unicode o Quan hệ KHÓA HỌC KHOAHOC ( MaKhoaHoc , NamHoc) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaKhoaHoc Mã Khóa học C 10 B PK Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 13 2 NamHoc Năm học S 5 B Tổng cộng : 15 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 20 Số dòng tối đa : 100 Kích thước tối thiểu : 20 x 15 (byte)= 0.3 KB Kích thước tối đa :100 x 15 (byte ) = 1.5 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ Loại Đọt thi DOTTHI ( MaDotThi , MaKhoaHoc , NgayThi , GioThi) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaDotThi Mã Đợt thi C 10 B PK 2 MaKhoaHoc Mã Khóa học C 10 B 3 NgayThi Ngày thi N 5 B 4 GioThi Giờ thi G 5 B Tổng cộng : 30 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 200 Số dòng tối đa : 1000 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 14 Kích thước tối thiểu : 200 x 30 (byte)= 0.6 KB Kích thước tối đa :1000 x 30 (byte ) = 3 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaDotThi: Cố định , không Unicode MaKhoaHoc: Cố định , không Unicode o Quan hệ ĐIỂM THI DIEMTHI (MaHocVien , MaDotThi , Diem) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MaHocVien Mã Học viên C 10 B PK 2 MaDotThi Mã Đợt thi C 10 B 3 Diem Điểm S 5 B Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25 (byte ) = 250 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHocVien : Cố định , không Unicode MaDotThi: Cố định , không Unicode o Quan hệ HỒ SƠ HỌC VIÊN HOSOHOCVIEN (MaHoSo , MaHocVien , MaLop , DiemThi , XepLoai) STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 15 1 MaHoSo Mã Hồ sơ C 10 B PK 2 MaHocVien Mã Học Viên C 10 B 3 MaLop Mã Lớp C 5 B 4 DiemThi Điểm thi S 5 B 5 XepLoai Xếp loại C 5 Tổng cộng : 25 byte  Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dòng tối đa : 10 000 Kích thước tối thiểu : 5000 x 25 (byte)= 125 KB Kích thước tối đa :10 000 x 25(byte ) = 250 KB  Đối với kiểu chuỗi : MaHoSo: Cố định , không Unicode MaHocVien: Cố định , không Unicode MaLop: Cố định , không Unicode XepLoai : Không cố định , Unicode 2.3.2. Tổng kết các Quan hệ STT Tên Quan hệ Số Byte Dung lượng tối đa 1 BIENLAI 70 700 2 CAPLOP 20 4 3 DANGKY 50 500 4 DIEMTHI 25 250 Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 16 5 DOTTHI 30 3 6 HOCVIEN 45 450 7 HOSOHOCVIEN 25 250 8 KHOAHOC 15 1.5 9 LOAILOP 30 0.3 10 LOP 45 9 Tổng cộng 355 Byte 2115 KB 2.3.3. Tổng kết các thuộc tính STT Tên thuộc tính Diễn giải Thuộc Quan hệ 1 DiaChi Địa chỉ HOCVIEN 2 Diem Điểm DIEMTHI , HOSOHOCVIEN 3 GioHoc Giờ học LOAILOP 4 GioThi Giờ thi DOTTHI 5 MaBienLai Mã biên lai BIENLAI 6 MaCapLop Mã cấp lớp CAPLOP , LOP 7 MaDotThi Mã đợt thi DIEMTHI , DOTTHI 8 MaKhoaHoc Mã Khóa học DOTTHI , KHOAHOC 9 MaHocVien Mã Học viên HOCVIEN , BIENLAI , DIEMTHI, HOSOHOCVIEN. 10 MaHoSo Mã hồ sơ HOSOHOCVIEN 10 MaLoaiLop Mã Loại lớp LOAILOP , LOP. 11 MaLop Mã lớp LOP , DANGKY , BIENLAI, HOSOHOCVIEN 12 NgayThi Ngày thi DOTTHI 13 NamHoc Năm học KHOAHOC 14 NgayHoc Ngày học LOAILOP 15 NgaySinh Ngày sinh HOCVIEN 16 SiSo Sĩ số LOP Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 17 17 TenCapLop Tên Cấp lớp CAPLOP 18 ThanhTien Thành tiền BIENLAI 19 TenLop Tên lớp LOP 20 TenLoaiLop Tên Loại lớp LOAILOP 21 TenHocVien Tên Học viên HOCVIEN XepLoai Xếp loại HOSOHOCVIEN 2.4. Thiết kế giao diện 2.4.1. Các Menu : Sử dụng Menu ngang + Hệ Thống : Gồm Đăng Nhập , Đăng Xuất , Thoát . Nếu người dùng không đăng nhập thành công nút Them , Xoa , Sua bị mờ đi. + Menu Thống Kê : Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 18 + Menu Tìm Kiếm Học Viên + Menu Trợ Giúp Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 19 2.4.2. Mô tả các Form + Form Đăng Nhập - Mô tả chi tiết : Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 20 Tên Đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ Liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Tên Đăng Nhập TextBox Kí tự Nhập từ Keyboard Mật Khẩu Password Mã hóa Nhập từ Keyboard Đăng nhập Button Thâm nhập hệ thống Thoát Button Bỏ qua Đăng nhập + Sau khi Đăng nhập thành công + Form đăng ký Thông tin của Học viên Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 21 - Mô tả chi tiết: Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Họ va tên TextBox Kí tự Nhập từ Keyboard Lấy thông tin Dia Chi TextBox Nhập từ Keyboard Lấy thông tin Giới tính Radio Click Lấy thông tin On_click(); Loại lớp ComboBox Lấy thông tin Hoc Phi TextBox Nhân Vien ListBox Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 22 Luu Button Lưu xuống CSDL Save_data(); Xoa Button Xóa thông tin HV từ CSDL Remove_data(); Sua Button Sửa thông tin nào đó của HV Repair_data(); Xuat Bien Lai Button In Biên lai Print_report(); Thoat Button Thoát Khỏi màn hình đăng ký TT Ngoại Ngữ ABC BIÊN LAI HỌC PHÍ Họ và tên : ………………………………………… Ngày sinh :…………./……………/……………… Lớp :………………………………………………. Số tiền thu :……………………… ……………….. Ngày ………tháng……năm………. Người nộp tiền Người thu tiền Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 23 (Kí tên) (kí tên) + Form xóa Học viên - Mô tả chi tiết Tên Đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ Liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số hoc vien TextBox Nhập từ Keyboard Tìm trong CSDL NULL Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 24 can xoa Xoa Button Xóa hết thông tin trong CSDL Search_remove() Thoat Button Thoát khỏi màn hình xóa HV Exit(); + Form Tìm điểm theo tên - Mô tả chi tiết Tên Đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ Liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 25 Ho ten hoc vien TextBox Nhập từ Keyboard So sánh Dữ liệu NULL Khoa hoc ComboBox So sánh DL Search_remove() Thoat Button Thoát khỏi màn hình xóa HV Exit(); Kết quả Label Xuất kết quả trên đây Show_data(); +Form tìm theo mã số - Mô tả chi tiết Tên Đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ Liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số hoc vien TextBox Nhập từ Keyboard So sánh DL NULL Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 26 Tim Button Tìm trong CSDL Search_data (); Thoat Button Thoát khỏi màn hình xóa HV Exit(); Kết quả Label Xuất kết quả tìm kiếm trên lưới Show_data(); + Xem Danh sách Học viên +Xem Danh sách cấp lớp Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 27 + Xem danh sách Loại lớp + Danh sách HV Anh Văn Tổng Quát Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 28 +Danh sách HV Anh Văn Giao Tiếp Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 29 + Danh sách HV TOEIC + Chi tiết nút “Sua” Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 30 + Màn hình vào điểm + Màn hình Sửa Thông tin Học viên Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 31 2.5. Thiết kế ô xử lý 2.5.1. Xử lý lưu Tên xử lý : Lưu Form : Tiếp nhận Học Viên Input : Họ tên ,MSHV , Địa chỉ , Loại lớp,Giờ học,Học phí Output : Lưu xuống CSDL Table liên quan : HOCVIEN , LOAILOP , BIENLAI Giải Thuật Họ tên ,MSH , Địa chỉ , Loại lớp,Giờ học,Học phí Mở 3 Table HOCVIEN , LOAILOP , BIENLAI Kiểm tra Ràng buộc Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 32 2.5.2. Xử lý Xóa HV Tên xử lý : Xóa Học viên Form : Xóa Học viên Input : Mã Số Học viên Table liên quan : HOSOHOCVIEN Giải thuật MSHV : X Mở Table : HOSOHOCVIEN X =HSHV.MSHV Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 33 S Đ 2.5.3. Xử lý tìm điểm theo tên Tên xử lý : Tìm điểm theo tên Form : Tìm Điểm Theo tên Input : Họ tên Học viên , Khóa học Output : Mã số học viên, Ngày sinh , Đợt thi , Điểm thi Table liên quan : DIEMTHI , HOCVIEN Giải thuật s Đ Thông báo : Không tồn tại dữ liệu của MSHV :X Xóa hết dòng có MSHV :X Đóng Table HOSOHOCVIEN Tên Học Viên : X Khóa Học : Y Mở Table : DIEMTHI (DT) , HOCVIEN (HV) Table HOCVIEN còn Đọc 1 dòng HOCVIEN: y y.Ten = X A[i] = y.MaSoHV Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 34 S 2.5.4. Xử lý tìm điểm theo mã số Tên xử lý : Tìm điểm theo Mã số Học viên Form : Tìm Điểm Theo Mã số Input : Mã số HV Output : Họ tên , Điểm thi Table liên quan : DIEMTHI , HOCVIEN Giải thuật S Đ Table DIEMTHI còn Đọc 1 dòng DIEMTHI: t t.MaSoH V = a[i] Xuất : DT.Diem , DT.MaDotThi, HV.NgaySinh Đóng 2 Table : DIEMTHI (DT) , HOCVIEN (HV) Mã số Học viên : X Mở Table : DIEMTHI (DT) , HOCVIEN (HV) Table DIEMTHI còn Đọc 1 dòng DIEMTHI: y y.MSHV = X A[i] = y.MaSoHV Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ Trang 35 S S Đ S II.TỰ ĐÁNH GIÁ Ưu điểm : - Thiết thực dễ dàng sử dụng và nâng cấp - Thiết kế cụ thể , chi tiết, nhiều chức năng . Khuyết : Còn thiếu 1 số chức năng Hướng phát triển : Trao đổi thông tin trên mạng. Table DIEMTHI còn Đọc 1 dòng DIEMTHI: t t.MaSoH V = a[i] Xuất : DT.Diem , HV.TenHV Đóng 2 Table : DIEMTHI (DT) , HOCVIEN (HV)