Đề thi môn tin học ứng dụng công nghệ

PHẦN I. TỔNG QUÁT VỀ MÁY TÍNH VÀ CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP 1. Hãy nêu và phân tích các lý do ứng dụng máy tính trong công nghiệp 2. Các hướng ứng dụng chính của máy tính trong công nghiệp, cho ví dụ. 3. Kiến trục máy tính, nguyên lý làm việc, đặc điểm làm việc của máy tính, hệ điều hành đa nhiệm. 4. Cấu trúc hệ thống đo lường điều khiển bằng máy tính?, vai trò các khâu trong hệ thống

doc1 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn tin học ứng dụng công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Bé m«n Tù ®éng ho¸ XÝ nghiÖp C«ng nghiÖp §Ò Thi m«n tin häc øng dông CN PhÇn I. Tæng qu¸t vÒ m¸y tÝnh vµ c¸c øng dông c«ng nghiÖp H·y nªu vµ ph©n tÝch c¸c lý do øng dông m¸y tÝnh trong c«ng nghiÖp C¸c h­íng øng dông chÝnh cña m¸y tÝnh trong c«ng nghiÖp, cho vÝ dô.. KiÕn trôc m¸y tÝnh, nguyªn lý lµm viÖc, ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña m¸y tÝnh, hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm. CÊu tróc hÖ thèng ®o l­êng ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh?, vai trß c¸c kh©u trong hÖ thèng PhÇn II. C¸c phÇn mÒm øng dông. C¸c b­íc sö dông nhanh Simulink ®Ó m« h×nh ho¸ HÖ thèng §iÒu khiÓn Tù ®éng, cho vÝ dô. C¸c b­íc sö dông phÇn mÒm TINA ®Ó m« h×nh ho¸ m¹ch ®iÖn tö, cho vÝ dô øng dông. C¸c b­íc sö dông phÇn mÒm OrCad ®Ó vÏm¹ch nguyªn lý c¸c m¹ch ®iÖ tö, cho vÝ dô. C¸c b­íc sö dông phÇn mÒm OrCad ®Ó vÏm¹ch in c¸c m¹ch ®iÖ tö, cho vÝ dô. C¸c b­íc ph¸t triÓn phÇn mÒm CVI x©y dùng nót ®iÒu khiÓn míi, PANEL míi vµ phÇn tö ®iÒu khiÓn míi L­u ®å ch­¬ng tr×nh Tempsys.c vµ thuyÕt minh ch­¬ng tr×nh Ghi chó: Thêi gian lµm bµi 90phót. Trong mçi phÇn (I,II) sinh viªn ®­îc tù chän lµm mét c©u. C¸n bé coi thi kh«ng ph¶i gi¶i thÝch g× thªm. Hµ néi ngµy 3 th¸ng 10…. N¨m 2008… Gi¸o viªn phô tr¸ch m«n