Đồ án Báo động và điều khiển thiết bịqua đường dây điện thoại

Điện thoại ngày nay gần nhưlà một phương tiện liên lạc không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó cùng với sựphát triển không ngừng của khoa học kĩthuật, các nhà nghiên cứu cũng dần dần lồng ghép các tiện ích khác vào hệthống điện thoại chỉsửdụng cho thoại thuần túy. Sau khoảng thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của Khoa Điện Tử-Tin Học và BGH nhà trường CAO ÑAÚNG KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG, cùng với sự hướng dẫn của thầy Thượng Văn Bé,chúng em gồm hai sinh viên là Phạm Tuấn Anh và Trần Thanh Sang thực hiện đềtài “BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊQUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI”.

pdf82 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Báo động và điều khiển thiết bịqua đường dây điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT CAO THẮNG ***** ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI GVHD : THƯỢNG VĂN BÉ SVTH : PHẠM TUẤN ANH TRẦN THANH SANG KHOA : ĐIỆN TỬ - TIN HỌC LỚP : CĐĐTVT06A TP.HCM Tháng 7 năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LỜI MỞ ĐẦU Điện thoại ngày nay gần như là một phương tiện liên lạc không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật, các nhà nghiên cứu cũng dần dần lồng ghép các tiện ích khác vào hệ thống điện thoại chỉ sử dụng cho thoại thuần túy. Sau khoảng thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của Khoa Điện Tử-Tin Học và BGH nhà trường CAO ÑAÚNG KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG, cùng với sự hướng dẫn của thầy Thượng Văn Bé, chúng em gồm hai sinh viên là Phạm Tuấn Anh và Trần Thanh Sang thực hiện đề tài “BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI”. Mục đích của đề tài là nhằm để kiểm tra trạng thái các thiết bị đồng thời đóng mở các thiết bị trong nhà trong trường hợp người chủ không có ở trong nhà. Bên cạnh đó thiết bị có thể gọi điện thoại báo động cho người chủ nhà khi có các sự cố như cháy hoặc trộm. Mạng điện thoại sử dụng trong đề tài để kết nối với thiết bị là mạng điện thoại cố định có dây. Maëc duø ñaõ daønh nhieàu thôøi gian ñeå thöïc hieän ñeà taøi nhöng do kieán thöùc vaø tay ngheà coù haïn neân khoâng traùnh khoûi thieáu soùt và còn nhiều hạn chế. Chuùng em raát mong söï goùp yù cuûa quí thaày coâ ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thiện hôn và có thể áp dụng vào thực tế. Tp.HCM Tháng 7 Năm 2009 Nhóm SVTH LÔØI CAÛM ÔN Lời đầu tiên cho chúng em xin cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường CAO ÑAÚNG KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG, đã tạo cho chúng em có một nơi học tập và rèn luyện để làm hành trang vững chắc bước vào đời. Trong suoát ba naêm (2006 – 2009) hoïc taäp vaø laøm vieäc taïi tröôøng CAO ÑAÚNG KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG, chúng em ñaõ ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa quí thaày coâ veà nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuõng nhö những kieán thöùc trong cuoäc soáng và làm việc sau này. Töø nhöõng kieán thöùc neàn taûng ñoù ñaõ giuùp chúng em hoaøn thaønh taäp Đồ Án Tốt Nghiệp trong thôøi gian cho pheùp. Chuùng em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến những thaày coâ trong khoa Đieän Töû -Tin Hoïc ñaõ giaûng daïy cho chuùng em nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân vaø ñònh höôùng cho chúng em về nghề nghiệp để vững tâm hơn trước khi bước vào xã hội. Các thầy cô đã tạo cho chúng em những kĩ naêng đđủ ñeå cho chuùng em thöïc hieän toát Đồ Án vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em hoaøn taát khoùa hoïc. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày THƯỢNG VĂN BÉ ñaõ taän tình giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp Đồ Án naøy. Cảm ơn thầy về những kĩ năng làm việc trên thực tế mà thầy đã dạy chúng em trong quá trình làm Đồ Án. Tp.HCM Tháng 7 Năm 2009 Nhóm SVTH MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ MẠNG ĐIỆN THOẠI I./ CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI .................................... Trang 5 II./ KHÁI QUÁT CHUNG VÈ MÁY ĐIỆN THOẠI ......................................... Trang 9 CHƯƠNG II: SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ I./ TẦM QUAN TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ...... Trang 11 II./ CÁC DẠNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ........................................................... Trang 11 III./ KĨ THUẬT GỞI SỐ BẰNG XUNG LƯỠNG ÂM ĐA TẦN................... Trang 12 IV./ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG........................ Trang 15 CHƯƠNG III: TÌM HIỂU VỀ CÁC IC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI IC AT98C51 ................................................................................................. Trang 17 IC MT8870 ................................................................................................... Trang 29 IC MT8880 ................................................................................................... Trang 33 IC ISD1420................................................................................................... Trang 38 IC 7486 ......................................................................................................... Trang 39 IC 74LS247 .................................................................................................. Trang 40 OPTO 4N35 ................................................................................................. Trang 41 IC TDA2003................................................................................................. Trang 42 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG I./ MẠCH CẢM BIẾN CHUÔNG ..................................................................... Trang 43 II./ MẠCH NHẬN TÍN HIỆU ĐẢO CỰC ........................................................ Trang 45 III./ MẠCH TẠO TẢI GIẢ ................................................................................ Trang 46 IV./ MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ............................................................... Trang 47 V./ MẠCH NGUỒN............................................................................................. Trang 48 VI./ MẠCH THU DTMF .................................................................................... Trang 49 VII./ MẠCH PHÁT DTMF ................................................................................ Trang 50 VIII./ MẠCH GHI PHÁT ÂM THANH ........................................................... Trang 52 IX./ MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH ........................................................ Trang 53 X./ MẠCH HIỂN THỊ ......................................................................................... Trang 54 XI./ MẠCH XỬ LÍ TRUNG TÂM..................................................................... Trang 55 CHƯƠNG V: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH I./ LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ................................................................................. Trang 56 II./ CHƯƠNG TRÌNH......................................................................................... Trang 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN I./ HẠN CHẾ ........................................................................................................ Trang 77 II./ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ................................................................. Trang 77 III./ TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... Trang 77 Đồ án tốt nghiệp Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại SVTH: PHẠM TUẤN ANH-TRẦN THANH SANG Trang 5 CHƯƠNG I TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ