Đồ án Chương trình quản lý khách sạn

Cuộc sống nhiều biến trở và con người phải vật lộn với thời gian để chọn cho mình một chổ đứng vững chắc trong xã hội. Điều đó khiến cho xã hội, ngày một đổi mới. Công viêc, ngành nghề ngày càng nhiều để phục vụ cho công cuộc tồn tại của con người, xã hội có sự phân hóa giưa tài năng, trí tuệ, sức lực của mỗi người.và một ngành nghệ chúng em khá chú ý hiện nay đó là ngành quản lý khách sạn, nó hội tụ khá đủ yếu tố của một con người năng động tài trí. Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính điện tử không còn là phương tiện quý hiếm mà đang ngày một gần gũi với con người. Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình, nhằm tin học hoá các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Từ nhu cầu trên, trong thời gian học chúng em sử dụng vốn kiến thức đã học từ thầy cô, từ bạn bè và sự tìm hiểu của bản thân mổi cá nhân trong nhóm. Để đi tới tìm hiểu về ngành quản lý khách sạn. Nó chỉ mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế. Đề tài gồm các chương : Chương I : Tổng Quan Đề Tài Chương II : Giới Thiệu Về Chương Trình. Kết Luận

doc26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 2952 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chương trình quản lý khách sạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án Quản lý khách sạn LỜI NÓI ĐẦU Cuộc sống nhiều biến trở và con người phải vật lộn với thời gian để chọn cho mình một chổ đứng vững chắc trong xã hội. Điều đó khiến cho xã hội, ngày một đổi mới. Công viêc, ngành nghề ngày càng nhiều để phục vụ cho công cuộc tồn tại của con người, xã hội có sự phân hóa giưa tài năng, trí tuệ, sức lực của mỗi người.và một ngành nghệ chúng em khá chú ý hiện nay đó là ngành quản lý khách sạn, nó hội tụ khá đủ yếu tố của một con người năng động tài trí. Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính điện tử không còn là phương tiện quý hiếm mà đang ngày một gần gũi với con người. Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình, nhằm tin học hoá các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Từ nhu cầu trên, trong thời gian học chúng em sử dụng vốn kiến thức đã học từ thầy cô, từ bạn bè và sự tìm hiểu của bản thân mổi cá nhân trong nhóm. Để đi tới tìm hiểu về ngành quản lý khách sạn. Nó chỉ mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế. Đề tài gồm các chương : Chương I : Tổng Quan Đề Tài Chương II : Giới Thiệu Về Chương Trình. Kết Luận Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học và thực tế tại khách sạn nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên đồ án quản lí khách sạn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong quý Thầy cô cùng bạn bè thông cảm và góp ý để em kịp thời lấp kín những lỗ hổng kiến thức và chương trình đạt hiệu quả cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Hoa Huệ đã hết lòng chỉ bảo để chúng em hoàn thành đồ án này. Đà Nẵng, tháng 05/2009 Nhóm thực hiện Nhóm 5 Chương I TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1. Nhiệm vụ của đề tài - Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Khách sạn - Khảo sát tình hình thực tế của Khách sạn - Áp dụng các kiến thức đã học để xây dựng chương trình quản lý Khách sạn. 2. Mục tiêu yêu cầu đề tài Một khách sạn cần tự động hoá trong việc quản lý. Sau khi tìm hiểu, khảo sát hiện trạng chúng em nắm được những thông tin sau: Về khách hàng Chi tiết khách hàng Đăng ký khách hàng Đăng kí dịch vụ Chi tiết thanh toán Hóa đơn thanh toán Về nhân viên Thông tin nhân viên Danh sách nhân viên Báo cáo doanh thu Bảng lương nhân viên Tìm kiếm thông tin nhân viên Tìm kiếm thông tin Danh sách phòng trống Danh sách khách chưa trả phòng Danh sách khách quá hạn thuê phòng Tìm kiếm khách hàng Tìm kiếm thông tin phòng Chương II CHƯƠNG TRÌNH I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Mô hình mối quan hê: DỊCH VỤ Mã DV Tên DV Giá Tiền NHÂN VIÊN Mã NV Họ Đệm Tên Ngày Sinh Mã CV Giới Tính Số CMND/HC Số ĐT SDDV Mã ĐK Mã DV Ngày SD Số Lượng Mã NV KHÁCH HÀNG Mã KH Họ Đệm Tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại SốCMND/HC Quốc tịch ĐĂNG KÝ Mã ĐK Ngày DK Mã KH Ngày đến Giờ đến Ngày đi Giờ đi Mã Phòng Tiền đạt Nhận Ghi Chú PHÒNG Mã Phòng Loại P GiáCB THANHTOÁN Mã ĐK Mã Phòng Ngày TT Giờ TT Mã NV ( 1, n ) CHÚC VỤ Mã CV Tên DV Khu ĐC Khu ( 1, n ) ( 1, n ) ( 1, n ) ( 1, n ) ( 1, n ) 2. Bảng dữ liệu: Bảng I: DM_CHUCVU( MACV, TENCV, KHU, DCKHU ). -Nội dung: Chứa thông tin về chức vụ trong khách sạn. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MCV Text 5 TENCV Text 30 KHU Text 30 DCKHU Text 30 Cách nhập dữ liệu: Mã Chức Vụ lấy những chữ cái đầu của tên chức vụ. -Ví dụ: Mã CV GD BV Tên CV Giám Đốc Bảo Vệ Khu Khu Hành Chính Khu Lễ Tân DCKHU Tầng 1, Góc Trái Tâng 1, Góc Phải Bảng II: DM_DANGKY(MADK, MAKH, NGAYDEN, GIODEN, NGAYDI , GIODI, MAP HONG,TIENDAT, NHAN, GHICHU). -Nội dung: Chứa thông tin về khách hàng đăng kí. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validaion Rule MADK (K) Text 7 MAKH Text 7 Lookup(KHÁCHHÀNG) NGAYDEN Date/Time Short date >=Date() GIODEN Date/Time Medium Time NGAYDI Date/Time Short date GIODI Date/Time Medium Time MAPHONG Text 3 Lookup(PHÒNG) TIENDAT Currency Standard NHAN Yes/No GHICHU Text 50 Cách nhập dữ liệu: Mã đăng ký = “MDK” + số thứ tự. -Ví dụ: Mã đăng ký MDK0001 MDK0002 Ngày đăng ký 16/05/2009 16/05/2009 Mã khách hàng MKH0001 MKH0002 Ngày đến 17/05/2009 16/05/2009 Giờ đến 10:00 AM 10:30 AM Ngày đi 22/06/2009 26/05/2009 Giờ đi 7:00 AM 8:30 AM Mã phòng A01 A02 Tiền đặt cọc 200000 300000 Nhận No Yes Ghi Chú Bảng III: DM_DICHVU (MADV, TENDV, GIATIEN). -Nội dung: Chứa thông tin về dịch vụ trong khách sạn. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MADV(K) Text 5 TENDV Text 20 GIATIEN Currency Standard Cách nhập dữ liệu: Mã dịch vụ có 5 kí tự gồm: hai chữ cái đầu + số thứ tự. -Ví dụ: Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá tiền AT001 Âm Thực 200000 GU001 Giặt ủi 100000 MX001 Mát Xa 150000 Bảng IV: DM_KHACHHANG(MAKH, HODEM, TEN, NSINH, GTINH, DIACHI, DTHOAI, SCMND\HC, QUOCTICH ). -Nội dung: Chứa thông tin về khách hàng. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Fiel Size Validation Rule MAKH(K) Text 7 HODEM Text 20 TEN Text 10 NSINH Date/Time Short date GTINH Yes / No DTHOAI Number 11 SCMND\HC Text 10 QUOCTICH Text 20 Cách nhập dữ liệu: Mã khách hàng = “MKH” + Số thứ tự. -Ví dụ: M ã KH MKH0001 Họ đệm Trương Quân Tên Bảo Ngày sinh 19/05/2000 Giới tính Yes Địa chỉ Hoài Nhơn_Bình Định Đthoại 01689999999 SốCMND\HC 241012065 Quốc tịch Việt Nam Bảng V: DM_NHANVIEN (MANV, HOLOT, TEN, NGAYSINH, MCV, GIOITINH, SOCMND, SODT). -Nội dung: Chứa thông tin về khách hàng đăng kí. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MANV (K) Text 5 HOLOT Text 20 TEN Text 10 NGAYSINH Date/Time Short Date MCV Text 5 Lookup(CHUCVU) GIOITINH Yes/No SOCMND Text 9 SODT Text 11 Cách nhập dữ liệu: Mã nhân viên = “NV” + số thứ tự. -Ví dụ: Mã NV NV001 NV002 Họ Đệm Trần Thu Võ Chí Tên Thủy Thanh Ngày Sinh 04/01/1985 05/12/1980 Chức vụ Nhân Viên Giám Đốc Giới Tính Nữ Nam Số CMND/HC 241012265 241056078 Số ĐT 01234056895 01234056856 Bảng VI: DM_PHONG (MAPHONG, LOP, GIACB). -Nội dung: Chứa thông tin về số lượng phòng, giá cả. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MAPHONG (K) Text 3 LOAIPHONG Text 1 BANGGIA Currency Standard Cách nhập dữ liệu: Mã phòng có 3 ký tự = Loại Phòng +STT(phòng). -Ví dụ: Mã phòng Loại phòng Giá cơ bản A01 A 250000 VNĐ B01 B 200000 VNĐ Bảng VII: DM_SDDV (MADV, MADK, NGAYSD, SOLUONG, MANV). -Nội dung: Chứa thông tin về khách hàng đã sử dụng vụ trong trong khách sạn. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MADK (K) Text 7 Lookup(DANGKY) MADV (K) Text 5 Lookup(DICHVU) NGAYSD (K) Date/Time Short date >=Date() SOLUONG Number Long Integer MNV Text 5 Lookup(NHÂNVIÊN) -Ví dụ: Mã đăng ký Mã DV Ngày sử dụng Số lượng Mã NV 15022003001 A01 16/02/2009 10 NV001 17022003002 B02 17/02/2009 12 NV002 Bảng VIII: DM_THANHTOAN(MADK, MAPHONG, GIOTT, MNV). Nội dung: Chứa thông tin về khách hàng thanh toán. -Cấu trúc bảng: Field Name Data Type Field Size Validation Rule MADK(K) Text 7 Lookup(DANGKI) MAPHONG(K) Text 3 Lookup(MAPHONG) NGAYTT Date/Time Short Date GIOTT Date/Time Medium Time MNV Text 4 Lookup(NHANVIEN) -Ví dụ: Mã Đăng Kí MDK0001 Mã Phong A01 Ngày TT 16/05/1990 Giờ TT 07:30AM Mã NV NV003 3. Bảng “TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU” STT TÊN TRƯỜNG KIỂU KÍCH THƯỚC DIỄN GIẢI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 MAKH HODEM TEN NSINH GIOITINH DTHOAI SOCMND\HC QUOCTICH MNV HOLOTNV TENNV NGAYSINH GIOITINH SOCMND MCV SODT TENCV KHU DCKHU MADK NGAYDEN GIODEN NGAYDI GIODI MAPHONG TIENDAT NHAN GHICHU LOAIPHONG BANGGIA MADV TENDV GIATIEN NGAYSD SOLUONG NGAYTT GIOTT Text Text Text Date\Time Yes/No Text Text Text Text Text Text Date/Time Yes/No Text Text Text Text Text Text Text Date/Time Date/Time Date/Time Date/Time Text Currency Yes/No Text Text Currency Text Text Currency Date/Time Number Date/Time Date/Time 7 20 10 11 10 20 5 20 10 Short Date 9 5 Text 30 30 30 7 Short Date Medium Time Short Date Medium Time 3 Standard 50 1 Standard 5 20 Standard 30 Long Integer Short Date Medium Time Mã khách hàng Họ Đệm khách hàng Tên Khách Hàng Ngày Sinh Giới tính Điện thoại Số CMND\ Hộ Chiếu Quốc tịch Mã nhân viên Họlót nhân viên Tên Nhân Viên Ngày sinh nhân viên Giới Tính Số CMND Mã Chức Vụ Số điện thoại Tên Chức Vụ Khu làm việc Địa chỉ khu làm việc Mã đăng kí Ngày đến Giờ đến Ngày đi Giờ đi Mã phòng Tiền đặt cọc Nhận phòng Ghi chú Loại phòng Bảng giá Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Tiền Ngày sử dụng Số lượng Ngày Thanh Toán Giờ TT 4. Sơ đồ thiết kế Hệ Thống Nhân Viên Menu Hệ Thống Khách Trọ Thống Kê Thoát Đăng Nhập CSDL Đăng Nhập CSDL Tìm Kiếm Đăng Ký Chi Tiết Dịch Vụ Hóa Đơn PHÒNG Nhân Viên Danh Sách Nhân Viên Lương Nhân Viên Khách Quá Hạn Thuê Doanh Thu Theo Tháng Danh Sách Phòng Trống Khách Hàng Theo Phòng Nhân Viên Thanh Toán PHÒNG II. CÀI ĐẶT CH ƯƠNG TRÌNH *Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Access - Chương trình sử dụng cơ sở dữ liệu của Microsoft Access 2000 - Tên File của cơ sở dữ liệu: "QLKS.mdb" 1. Table - Danh sách các bảng: Table DM_DANGKY Table DM_CHUCVU Table DM_DICHVU Table DM_KHACHHANG Table DM_NHANVIEN Table DM_PHONG Table DM_SDDV Table DM_THANHTOAN - Dưới đây là những bảng chính của chương trình: Table DM_DANGKY Hình 1 Bảng đăng ký khách hàng của chương trình. Table DM_KHACHHANG Hình 2 Bảng khách hàng của chương trình. Form DM_SDDV Hình 3 Bảng trình bày khách hang sử dụng dịch vụ. 2. Mối quan hệ Dùng công cụ Relationships của MS Access để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Hình 4 Trình bày mối quan hệ giữa các bảng với nhau. 3. Truy vấn dữ liệu: Trong chương trình chúng em sử dụng nhiều truy vấn , trong đó có một số truy vấn như sau: Truy vấn “Q_CHUATRAPHONG”: Hình 5 Trình bày truy vấn chưa trả phòng. Truy vấn “Q_PHONGTRONG”: Hình 6 Trình bày truy vấn phòng trống trong khách sạn. Truy vấn“Q_QUAHAN” Hình 7 Trình bày truy vấn khách hàng ở quá hạn. 4.Thiết kế giao diện Dưới đây là một số Form của chương trình Form_TrangChu Hình 8 Giao diện chính của chương trình. Form_ThongTinKhachhang Hình 9 Trình bày về thông tin khách hàng Form_ChiTietKhachHang Hình 10 Trình bày về chi tiết khách hàng. Form_DICHVU Hình 11 Trình bày về khách hàng sử dụng dịch vụ gì. 5. Report Dưới đây là report chính của chương trình. Report _ThanhTien Hình 12 Trình bày hóa đơn khi in ra tiền. Report_HetHan Hình 14 Trình bày về phiếu thông báo hết hạn thuê phòng. KẾT LUẬN Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu công việc " Quản lý khách sạn " nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý Thầy , Cô và các bạn đóng góp ý kiến để em rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu khi bước vào cuộc sống mới. Quá trình khảo sát, phân tích - thiết kế và cài đặt đề tài quản lý khách sạn cơ bản đã hoàn thành những công việc sau: - Cập nhật, lưu trữ, thêm thông tin: * Thông tin khách hàng đăng ký thuê phòng * Chi tiết khách hàng sử dụng dịch vụ * Đăng kí dịch vụ * Thông tin nhân viên trong khách sạn *Chi tiết thanh toán - Báo biểu: * Danh sách nhân viên theo chức vụ * Bảng lương nhân viên * Báo cáo doanh thu * Danh mục phòng trống * Danh sách khách chưa trả phòng * Hoá đơn thanh toán - Tra cứu: * Danh sách phòng trống. * Danh sách khách quá hạn thuê phòng * Tìm kiếm thông tin theo phòng * Tìm kiếm khách hàng * Thông tin nhân viên của khách sạn Bài toán quản lý khách sạn này chủ yếu là áp dụng với khách sạn có quy mô tương đối nhỏ, do đặc thù của mỗi khách sạn nên công tác quản lý với mỗi khách sạn là khác nhau. Ở đây chúng em chỉ tìm hiểu về công tác quản lý của khách sạn nên chương trình này chủ yếu áp dụng cho công tác quản lý của khách sạn mà thôi. Do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết của nhóm chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế và cài đặt bài toán quản lý khách sạn chưa hoàn thiện như một phần mềm quản lý. Nó mang tính chất học hỏi, trao đổi và bắt đầu làm quen với thực tế. Nhưng qua đợt thực tập này, nhóm đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phân tích thiết kế và cài đặt một chương trình quản lý, đồng thời cũng bổ sung kiến thức cho bản thân. Hướng phát triển - Mở rộng bài toán cho nhiều khách sạn riêng biệt. -Với thế mạnh về giao diện chúng em sẽ cho ra giao diện thứ 2 trên cơ sơ giao diện thứ 2, từ đó khi đăng nhập người dùng có thể chọn một trong hai giao diện mà mình thích để đăng nhập. -Với hệ diều hành đa nhiệm, đa người dùng hiện nay, chúng em sẽ phân ra các nhóm người dùng khác nhau. Nếu là quản trị chương trình thì có thể sửa chữa, bổ sung, thêm. Nếu không phải người quản trị thì chỉ có thể xem, chứ không thể sửa đổi dữ liệu. -Đơn giản hoá chương trình, tạo người quản trị chương trình thuận tiện hơn khi quản lý. -Với cơ chế bảo mật như hiện nay, mặc dù không thể xem mã nguồn, nhưng họ vẫn có thể “ inport ” một phần dữ liệu, do đó chúng em sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm phương pháp bảo mật tốt nhất. -Bổ sung thêm một số chức năng cần thiết cho một chương trình khách sạn. -Có thể trong phiên bản sắp tới chúng em sẽ viết chương trình bằng ngôn ngữ VB để nâng cao khả năng của mình. - Ngoài ra, ta có thể xây dựng thêm hệ thống cung cấp thông tin về phòng, giá cả và cho phép đặt phòng qua mạng. Mục Lục CHƯƠNG I : TỔNGG QUAN BÀI TOÁN 1.Nhiệm vụ của đề tài 2.Mục tiêu yêu cầu đề tài CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH I.CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1 Mô hình mối quan hê: 2. Bảng dữ liệu 3. Bảng “TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU” 4. Sơ đồ thiết kế II. CÀI ĐẶT CH ƯƠNG TRÌNH 1. Table 2. Mối quan hệ 3. Truy vấn dữ liệu 4.Thiết kế giao diện 5. Report Kết Luận và hướng phát triển.