Đồ án Hoạch định chương trình marketing năm 2010 ở công ty cổ phần dược phẩm HAIPHARCO

Trong thời đại ngày nay, Marketing hiện đại và do đó quản trị kinh doanh theo triết lý Marketing là một phương pháp cốt yếu và phổ biến trong quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế thị trường. Tính phổ biến của việc ứng dụng Marketing hiện đại một mặt phản ánh vai trò của nó trong đời sống kinh tế xã hội Mặt khác nó còn khẳng định tính không thể thay thế được của phương pháp quản trị kinh doanh này đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hy vọng tồn tại và phát triển được. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài thị trường. Quá trình trao đổi chất đó càng diễn ra thường xuyên liên tục thì cơ thể đó càng khoẻ mạnh. Ngược lại sự trao đổi chất đó diễn ra càng yếu ớt thì cơ thể có thể quặt quẹo và chết yểu. Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi với mục đích thoả mãn nhu cầu và mong muốn của con người hoặc Marketing là một dạng hoạt động của con người bao gồm cả tổ chức nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Đối với doanh nghiệp: Marketing đặt cơ sở kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường ngay từ trước khi doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất một sản phẩm cụ thể. Nhờ vậy Marketing đã kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. Đối với xã hội: Các hoạt động Marketing có vai trò làm cho xã hội phong phú tốt đẹp hơnvới sự đóng góp của mình. Marketing tác đọng vào thói quen tiêu dùng của các tầng lớp dân cư để từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra được những sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Marketing đã gián tiếp tạo nên sự phát triển cạnh tranh lành mạnh giữa sản phẩm của các doanh nghiệp, tác động vào qui mô chung của thị trường theo xu hướng ngay càng nâng cao dẫn đến xã hội ngày càng phát triển. Qua đó cho thấy vai trò của Marketing trong đời sống xã hội và đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng. Với nhiệm vụ là “Hoạch định chương trình Marketing năm 2010 ở Công ty CP dược phẩm HAIPHARCO” thì việc hoạch định chương trình marketing sẽ cần phải giải quyết các vấn đề sau: 1. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua. 2. Xác định nhu cầu và quy mô của thị trường từng năm cho các sản phẩm. 3. Hoạch định chiến lược Marketing đối với một sản phẩm. 4. Hoạch định chương trình Marketing đối với một sản phẩm năm 2010.

doc45 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1359 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Hoạch định chương trình marketing năm 2010 ở công ty cổ phần dược phẩm HAIPHARCO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong thời đại ngày nay, Marketing hiện đại và do đó quản trị kinh doanh theo triết lý Marketing là một phương pháp cốt yếu và phổ biến trong quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế thị trường. Tính phổ biến của việc ứng dụng Marketing hiện đại một mặt phản ánh vai trò của nó trong đời sống kinh tế xã hội Mặt khác nó còn khẳng định tính không thể thay thế được của phương pháp quản trị kinh doanh này đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới hy vọng tồn tại và phát triển được. Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài thị trường. Quá trình trao đổi chất đó càng diễn ra thường xuyên liên tục thì cơ thể đó càng khoẻ mạnh. Ngược lại sự trao đổi chất đó diễn ra càng yếu ớt thì cơ thể có thể quặt quẹo và chết yểu. Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi với mục đích thoả mãn nhu cầu và mong muốn của con người hoặc Marketing là một dạng hoạt động của con người bao gồm cả tổ chức nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Đối với doanh nghiệp: Marketing đặt cơ sở kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường ngay từ trước khi doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất một sản phẩm cụ thể. Nhờ vậy Marketing đã kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. Đối với xã hội: Các hoạt động Marketing có vai trò làm cho xã hội phong phú tốt đẹp hơnvới sự đóng góp của mình. Marketing tác đọng vào thói quen tiêu dùng của các tầng lớp dân cư để từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra được những sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Marketing đã gián tiếp tạo nên sự phát triển cạnh tranh lành mạnh giữa sản phẩm của các doanh nghiệp, tác động vào qui mô chung của thị trường theo xu hướng ngay càng nâng cao dẫn đến xã hội ngày càng phát triển. Qua đó cho thấy vai trò của Marketing trong đời sống xã hội và đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng. Với nhiệm vụ là “Hoạch định chương trình Marketing năm 2010 ở Công ty CP dược phẩm HAIPHARCO” thì việc hoạch định chương trình marketing sẽ cần phải giải quyết các vấn đề sau: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua. Xác định nhu cầu và quy mô của thị trường từng năm cho các sản phẩm. Hoạch định chiến lược Marketing đối với một sản phẩm. Hoạch định chương trình Marketing đối với một sản phẩm năm 2010. Ch­¬ng 1 Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm h¶I phßng. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1.1.1. lÞch sö ra ®êi c«ng ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải phòng ®­îc thµnh lËp n¨m 2007 theo quyÕt ®Þnh sè 0203001948. Mét sè th«ng tin vÒ c«ng ty: Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn D­îc phÈm H¶i phßng Tªn tiÕng anh: H¶i Phßng Pharmaceutical – Joint Stock Company. Tªn viÕt t¾t hay giao dÞch: HAIPHARCO. Trô së:71 - §iÖn Biªn Phñ- Minh Khai- Hång Bµng - H¶i Phßng. §iÖn tho¹i: 084 - 0313- 745333. Fax: 084 - 0313 – 745053. Website: LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: Kinh doanh d­îc phÈm, hãa chÊt, sinh phÈm, mü phÈm, thùc phÈm, vËt t­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. - Kinh doanh, gieo trång vµ chÕ biÕn d­îc liÖu. - Kinh doanh kÝnh m¾t vµ c¸c ®å dïng gia ®×nh vµ c¸ nh©n. - T­ vÊn, dÞch vô khoa häc kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc y d­îc. - Cho thuª nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Kinh doanh v¾c xin./. TK: 710A - 00017 Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hång Bµng - H¶i Phßng. 1.2. ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn ngoµi. 1.2.1.Môc ®Ých ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty lµ tËp hîp nh÷ng chñ thÓ nhÊt ®inh vµ nh÷ng chiÕn l­îc ho¹t ®éng bªn ngoµi c«ng ty cã ¶nh h­ëng tíi c«ng ty trong viÖc thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu. 1.2.2.ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn ngoµi a.C¸c thÞ tr­êng c«ng ty ®ang b¸n s¶n phÈm: PhÇn lín c¸c c«ng ty ®ang b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu lµ c¸c c«ng ty b¸n l¹i, hä chØ b¸n víi gi¸ nhµ s¶n xuÊt ®­a ra vµ chØ h­ëng hoa hång theo hîp ®ång. HÖ thèng c¸c c«ng ty b¸n l¹i cña c«ng ty rÊt hïng hËu vµ cã mÆt trªn c¶ n­íc. Nh÷ng chÝnh s¸ch cña c«ng ty víi hÖ thèng c¸c c«ng ty b¸n l¹i lµ rÊt hËu ®·i chÝnh v× vËy ®· thu hót ®­îc hÖ th«ng b¸n l¹i ®«ng ®¶o. b. VÒ c¸c ®èi t¸c: ViÖc s¶n xuÊt mét khèi l­îng s¶n phÈm lín nh­ vËy th× hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp nguyªn nhiªn vËt liÖu cho c«ng ty còng kh«ng ph¶i lµ nhá. ViÖc cung cÊp cña hä ph¶i æn ®Þnh l©u dµi vµ ®Çy ®ñ. §Ó cã thÓ cã ®­îc sù cung cÊp ®Çy ®ñ th× m¹ng l­íi nh÷ng nhµ cung cÊp ph¶i phèi hîp thùc hiÖn rÊt nhÞp nhµng vµ su«n sÎ. Nh÷ng ng­êi lµm m«i giíi còng gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn ®i lªn cña c«ng ty. Nh÷ng ®èi t¸c nµy gãp phÇn kh«ng nhá trong sù thµnh c«ng cña c«ng ty, hä ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc th«ng suèt b»ng viÖc cung cÊp nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo, tæ chøc kh©u tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra cho c«ng ty còng nh­ nguån tµi chÝnh hç trî c«ng ty mét c¸ch æn ®Þnh, th­êng xuyªn, liªn tôc. c.§èi thñ c¹nh tranh Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh th× c«ng ty còng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt khèc liÖt. Do vËy, trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh bao gåm c¶ ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp vµ ®èi thñ c¹nh tranh gi¸n tiÕp nh­ : c«ng ty d­îc phÈm Hµ Néi.....vµ rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty d­îc võa vµ nhá kh¸c trªn thÞ tr­êng. XÐt vÒ khÝa c¹nh Marketing ta thÊy xu thÕ hiÖn nay c¸c c«ng ty th­êng c¹nh tranh nhau vÒ nh·n hiÖu s¶n phÈm, vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, vÒ mÉu m·, bao gãi s¶n phÈm…. HAIPHARCO còng vËy, hä lu«n ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc nh»m lµm t¨ng tæng cÇu ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty b»ng c¸ch t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu dïng míi cña s¶n phÈm hoÆc ®­a ra c¸c c«ng dông míi cho s¶n phÈm hoÆc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch ng­êi tiªu dïng sö dông nhiÒu h¬n s¶n phÈm cña c«ng ty. d.ChÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc Song song víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, Nhµ N­íc lu«n lu«n nh­ nh÷ng “bµ mÑ” ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®i ®óng h­íng. HAIPHARCO lµ mét Cty víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm d­îc….§©y lµ mÆt hµng tiªu dïng ®­îc nhµ n­íc ta khuyÕn khÝch s¶n xuÊt. Nhµ N­íc ban hµnh ra hÖ thèng c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch nh»m ®iÒu chØnh hµnh vi kinh doanh cña doanh nghiÖp, quan hÖ trao ®æi - th­¬ng m¹i nh­ chÝnh s¸ch chèng lµm hµng gi¶ hµng nh¸i ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, c¸c chÝnh s¸ch chèng ®éc quyÒn, ®Çu c¬ tÝch tr÷, mua gian b¸n lËn…. 1.3. Ph©n tÝch c¸c nguån lùc cña c«ng ty §Ó ph©n tÝch tµi s¶n cña c«ng ty n¨m ta lËp b¶ng ph©n tÝch sè 01 : B¶ng sè 01: ChØ tiªu 31/12/2004  Tµi s¶n Sè tiÒn (®) Tû träng (%)  A-TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 108.789.542.010 65,7  TiÒn 19.844.062.375 12  C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 43.804.036.606 26,4  Hµng tån kho 39.362.479.490 23,8  TSL§ kh¸c 5.778.963.539 3,5  B-TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 56.772.907.715 34,3  TSC§ 56.392.864.323 34,1  §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 143.300.000 0,1  Chi phÝ XDCB dë dang. 236.743.392 0,1  Tæng céng tµi s¶n 165.562.449.725 100  Qua b¶ng sè 01 ta thÊy: C¸c chØ tiªu chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¶i s¶n cña c«ng ty lµ 165.562.449.725 ®ång. §iÒu nµy ph¶n ¸nh tµi s¶n kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ t­¬ng ®èi lín. C«ng ty cã ®ñ nguån lùc ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt më réng vµ ¸p dông c¸c thµnh tÞu cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. §©y lµ mét ­u thÕ cña c«ng ty. §Ó ph©n tÝch nguån vèn cña c«ng ty ta lËp b¶ng ph©n tÝch sè 02: B¶ng sè 02: ChØ tiªu 31/12/2004  Nguån vèn Sè tiÒn (®) Tû träng (%)  Nî ph¶i tr¶ 129.571.594.986 78,26  Nî ng¾n h¹n 107.182.882.429 64,74  Nî dµi h¹n 20.450.601.303 12,35  Nî kh¸c 1.938.111.254 1,17  B-Nguån vèn chñ së h÷u 35.990.854.739 21,74  Nguån vèn, quü 31.060.206.348 18,76  Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 4.930.648.391 2,98  Tæng céng tµi s¶n 165.562.449.725 100  Qua b¶ng sè 02 ta thÊy: C¸c chØ tiªu chÝnh ph¶n ¸nh t×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 165.562.449.725 ®ång. §iÒu nµy ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ t­¬ng ®èi lín. Riªng chØ tiªu nguån kinh phÝ, quü kh¸c chiÕm 2,98% chøng tá doanh nghiÖp ®· cã mét nguån vèn dù tr÷ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh n¨m tíi rÊt lín ®¸p øng ®­îc mäi môc tiªu chiÕn l­îc ®Ò ra. Doang nghiÖp cã thÓ chñ ®éng trong viÖc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. Cïng víi c¸c nguån lùc vÒ vèn vµ tµi s¶n nh­ trªn c«ng ty cßn cã mét nguån lùc con ng­êi hÕt søc to lín ®­îc trang bÞ vÒ tr×nh ®é, tay nghÒ lao ®éng vµ tiÕp thu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ¸p dông trong s¶n xuÊt. §Ó ph©n tÝch nguån lùc con ng­êi cña c«ng ty n¨m 2004 ta lËp b¶ng ph©n tÝch sè 03 : B¶ng sè 03 : Khèi VP Ph©n x­ëng 1 Ph©n x­ëng 2 Ph©n x­ëng 3 Ph©n x­ëng 4 PX c¬ ®iÖn Tæng sè  Kü s­ 82 6 5 5 10 4 112  Trung cÊp 38 1 0 0 0 0 39  S¬ cÊp 102 0 0 0 0 0 102  CN kü thuËt 7/7 0 3 3 5 3 19 33  CN kü thuËt 6/7 0 2 4 2 0 10 18  CN kü thuËt 5/7 0 3 3 1 0 6 13  CN kü thuËt 4/7 0 2 0 1 0 6 9  CN kü thuËt 3/7 0 3 1 3 3 4 14  CN kü thuËt 2/7 0 0 1 2 0 5 8  CN kü thuËt 1/7 0 1 0 0 0 0 1  CN c«ng nghÖ 6/6 0 38 21 16 23 0 98  CN c«ng nghÖ 5/6 0 36 21 8 10 0 75  CN c«ng nghÖ 4/6 0 33 25 2 11 0 71  CN c«ng nghÖ 3/6 0 17 15 15 19 0 66  CN c«ng nghÖ 2/6 0 6 13 9 8 0 36  CN c«ng nghÖ 1/6 0 20 25 19 25 0 89  Tæng sè 222 171 137 88 112 54 784  Qua b¶ng sè 03 ta thÊy: Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp/ tæng sè CBCNV:222/784*100%= 28,3% §©y lµ tû lÖ kh¸ cao ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµm t¨ng chi phÝ cña doanh nghiÖp. Tû lÖ kü s­/ tæng sè CBCNV:112/784*100%= 14,3% §©y lµ tû lÖ kh¸ cao ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt chøng tá doanh nghiÖp chó träng tíi ®Çu t­ chÊt x¸m. Tû lÖ c«ng nh©n bËc cao/ tæng sè CBCNV:(33+18+98+75)/784*100%= 28,6% Doanh nghiÖp cã nhiÒu c«ng nh©n bËc cao lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt. 1.4.ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, trong ®ã cã 2 cÊp qu¶n lý. CÊp qu¶n lý cao nhÊt lµ cÊp c«ng ty vµ cÊp qu¶n lý thø 2 lµ cÊp ph©n x­ëng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã c¸c phßng chøc n¨ng nh­ng c¸c bé phËn nµy kh«ng trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh xuèng c¸c bé phËn trùc thuéc mµ chñ yÕu lµm nhiÖm vô tham m­u gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh thuéc ph¹m vi chuyªn m«n cña m×nh. 1. Gi¸m ®èc -Tæ chøc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh c«ng ty hoµn thµnh mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. - Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cho c¸c tr­ëng ®¬n vÞ. - Tæ chøc vµ th­êng xuyªn xem xÐt ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. - Cung cÊp ®Çy ®ñ nguån lùc ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. - §Þnh k× tæ chøc cuéc häp kiÓm tra xem xÐt ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. 2. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt - Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty(khi gi¸m ®èc ®i v¾ng). - Tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông c¸c thµnh tùu kü thuËt tiªn tiÕn kh¸c. - Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Þnh møc vÒ lao ®éng, nguyªn liÖu vµ ®éng lùc. - Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 3. Phßng kü thuËt s¶n xuÊt - T­ vÊn cho Gi¸m ®èc trong viÖc ®Çu t­ thiÕt bÞ míi, c«ng nghÖ míi, nguyªn liÖu míi. - Quan hÖ víi c¸c h·ng n­íc ngoµi ®Ó lùa chän ®Çu t­ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nguyªn liÖu míi gi÷ cho s¶n xuÊt cña c«ng ty æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶ cao. - C¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã, c¶i tiÕn c«ng nghÖ hiÖn cã ®Ó s¶n xuÊt cã chats l­îng vµ n¨ng xuÊt tèi ­u. - So¹n th¶o vµ ban hµnh c¸c tiªu chuÈn s¶n phÈm, ®Þnh møc c¸c nguyªn vËt liÖu, c¸c h­íng dÉn thao t¸c thiÕt bÞ míi, néi qui an toµn… - KiÓm tra thö nghiÖm c¸c lo¹i nguyªn liÖu, ho¸ chÊt míi. - KiÓm so¸t c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng, kiÓm tra thö nghiÖm (®¨ng ký, b¶o d­ìng,hiÖu chuÈn vµ kiÓm so¸t). - KiÓm tra theo dâi æn ®Þnh s¶n xuÊt c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ ph©n x­ëng chÕ biÕn. 4. Phßng nghiªn cøu thiÕt kÕ - T­ vÊn cho l·nh ®¹o c«ng ty nghiªn cøu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ míi. - Tæ chøc thiÕt kÕ, thi c«ng vµ triÓn khai s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng míi. - KiÓm tra thö nghiÖm chÊt l­îng c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo tr­íc khi ®­a xuèng c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ cña phßng thÝ nghiÖm phôc vô cho s¶n xuÊt. - Tham gia c¶i tiÕn kü thuËt cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 5.Khèi kinh doanh - Tham m­u cho Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m, quÝ, th¸ng cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch mua vËt t­ nguyªn liÖu vµ nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanhcña c«ng ty. - LËp b¸o c¸o thèng kª theo qui ®Þnh, b¸o c¸o c¬ quan chøc n¨ng trong c«ng ty vµ Nhµ n­íc. - Tæ chøc ®iÒu hµnh theo dâi m¹ng l­íi b¸n hµng cña c«ng ty. - Theo dâi diÔn biÕn t×nh h×nh thÞ tr­êng, khai th¸c nguån hµng, dù b¸o kh¶ n¨ng tiªu thô, dù kiÕn c¸c s¶n phÈm míi thùc hiÖn tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o. - X©y dùng c¸c hîp ®ång b¸n hµng, theo dâi thùc hiÖn c¸c hîp ®ång b¸n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. 6. Phßng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm - Phèi hîp víi phßng kü thuËt s¶n xuÊt kiÓm tra thö nghiÖm c¸c lo¹i nguyªn liÖu, ho¸ chÊt míi phôc vô s¶n xuÊt. - KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt vËt phÈm cuèi cïng. - §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. -B¸o c¸o víi Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm trong c«ng ty. 7. Phßng tæ chøc lao ®éng - Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty. - §Ò xuÊt ®µo t¹o c¸n bé tr­íc m¾t vµ l©u dµi. - Qu¶n lý theo dâi vµ giao nhiÖm vô cho c¸n bé trong phßng. KiÓm tra viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, an toµn lao ®éng, n©ng cÊp bËc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - X©y dùng kÕ ho¹ch nh©n lùc ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. 8. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Y tÕ - Thay mÆt Gi¸m ®èc tiÕp kh¸ch ban ®Çu tr­íc khi lµm viÖc víi Gi¸m ®èc. - §iÒu hµnh qu¶n lý hÖ thèng v¨n b¶n, tµi liÖu toµn c«ng ty vµ l­u gi÷ v¨n b¶n tµi liÖu. - §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ch¨m lo søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. 9.C¸c ph©n x­ëng - TriÓn khai vµ tiÕn hµnh tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty giao cho. - Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ m×nh theo c¸c qui tr×nh h­íng dÉn vÒ kü thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· ban hµnh. - KiÓm so¸t s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña ®¬n vÞ m×nh s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc c«ng ty ban hµnh. - Theo dâi gi¸m s¸t vµ duy tr× viªc thùc hiªn c¸c néi qui an toµn lao ®éng, m«i tr­êng, an toµn thiÕt bÞ ®· ®­îc c«ng ty qui ®Þnh. - Th­êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ m×nh lªn l·nh ®¹o c«ng ty 1.5. KÕt Qu¶ Ho¹t §éng S¶n XuÊt Kinh Doanh N¨m 2004 §Ó ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 ta lËp b¶ng ph©n tÝch sè 04: B¶ng sè 04: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch So s¸nh  DT b¸n hµng vµ cung cÊp DV 230.000.000.000 286.500.000.000 56.500.000.000 24,6  Gi¸ vèn hµng b¸n 190.000.000.000 236.500.000.000 46.500.000.000 24,5  Lîi nhuËn gép b¸n hµng 40.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 25  DT tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 292.993.626 1.582.508.276 1.289.514.650 440,12  Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã chi phÝ l·i vay 5.897.278.179 4.458.544.086 9.478.189.899 6.752.518.122 3.580.911.720 2.293.974.036 60,72 51,45  Chi phÝ b¸n hµng 11.520.748.406 15.744.904.557 4.224.156.151 36,67  Chi phÝ qu¶n lý DN 14.776.775.300 16.277.548.414 1.500.773.114 10,16  Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD 8.098.191.741 10.081.865.406 1.983.673.665 24,5  Thu nhËp kh¸c 543.476.334 2.279.707.739 1.736.231.405 319,47  Chi phÝ kh¸c 33.716.000 103.840.098 70.124.098 207,98  Lîi nhuËn kh¸c 509.760.334 2.175.867.641 1.666.107.307 326,84  Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 8.607.952.075 12.257.733.047 3.649.780.972 42,4  ThuÕ TNDN ph¶i nép 2.457.446.499 2.656.779.781 -100.666.718 -3,65  Lîi nhuËn sau thuÕ 6.150.505.576 9.600.953.266 3.450.447.690 56,1  Qua b¶ng sè 04 trªn ta thÊy: C¸c chØ tiªu cña doanh nghiÖp n¨m 2004 ®Òu cã møc t¨ng tr­ëng cao. §Æc biÖt lµ lîi nhuËn thuÇn t¨ng ®Õn 56,1%. Tuy nhiªn chi phÝ b¸n hµng còng t¨ng kh¸ cao nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng doanh thu. Doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu nguyªn nh©n cña sù t¨ng chi phÝ nµy vµ kiÓm so¸t chóng. 1.6.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ®· diÔn ra trong nh÷ng n¨m ®· qua, tõ yªu cÇu kh¸ch quan cña sù më réng vµ ph¸t triÓn c«ng ty, n©ng cao thu nhËp, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh­ sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc….l·nh ®¹o c«ng ty HAIPHARCO ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng phÊt triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty trong 3 n¨m tíi vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo nh­ sau: - X©y dùng vµ n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - TiÕp tôc hoµn thiÖn bé m¸y ho¹t ®éng vµ tin häc ho¸ hÖ thèng qu¶n lý. - §a d¹ng ho¸ kªnh ph©n phèi th«ng qua viÖc më réng m¹ng l­íi ®¹i lý, nhµ ph©n phèi tr¶i réng ®Õn c¸c vïng s©u, vïng xa. - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng, dù kiÕn thÞ phÇn c«ng ty t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 10% . - Th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu míi trong khu vùc . - Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi tËp trung theo h­íng phï hîp víi nhu cÇu cña cuéc sèng c«ng nghiÖp vµ nhu sö dông thuèc cña ng­êi tiªu dïng. - Gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kiÓm so¸t chi phÝ b»ng c¸ch hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc thi c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn ë møc tèi ­u, kiÓm so¸t chi phÝ hîp lý trong c¬ cÊu gi¸ thµnh nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - Ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu- nh·n hiÖu s¶n phÈm, x©y dùng h×nh ¶nh c¸c nh·n hiÖu s¶n phÈm th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing, qu¶ng c¸o … §Çu t­ më réng nhµ x­ëng phôc vô s¶n xuÊt. Ch­¬ng 2 X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ quy m« cña thÞ tr­êng Doanh thu lµ mét chØ tiªu quan träng trong viÖc ®¸nh mét doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp lín ph¶i lµ mét doanh nghiÖp cã doanh thu hµng n¨m ®¹t ë møc cao, tû lÖ trÝch nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ N­íc cao. Doanh thu cßn liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®­îc còng nh­ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ph©n tÝch doanh sè cho ta thÊy mét c¸i nh×n s©u s¾c h¬n vÒ doanh nghiÖp, thÊy ®­îc sù sai lÖch gi÷a sè thùc tÕ ®¹t ®­îc víi sè kÕ ho¹ch c«ng ty ®Æt ra. Trong ch­¬ng nµy chóng ta sÏ nghiªn cøu vÊn ®Ò ®ã.
Luận văn liên quan