Đồ án Quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu dược trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dược khai thácmột cách triệt để. Nếu như vài ba năm truóc máy tính ở nước ta máy tính dược sử dụng chủ yếu như là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản thông thường ,hoặc các công ciệc lập trình , quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thương mại, khoa học v.v thì giờ đây, cùng với sụ vươn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phương tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia dình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu. Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. tin học được ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệuvà cung cấp thông tin c ho các chủ sở hữu hệ thống đó. ở nước ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn.

pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 11/12/2015 | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 3 LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ......................................... 5 1.1 Giới thiệu bảo hiểm xã hội Hồng Bàng ................................................... 5 1.2. Mô tả hoạt động .......................................................................................... 6 1.2.1. Mô tả bằng lời ..................................................................................... 6 1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ ........................................................................... 7 1.3. Giải pháp ..................................................................................................... 9 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .............................. 10 2.1 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ ........................................................................... 10 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh ................................................................................ 10 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng .................................................................... 11 2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu ..................................................................... 12 2.1.4. Ma trận thực thể chức năng ............................................................... 13 2.2. SÔ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ...................................................................... 14 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ................................................................. 14 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ................................................................. 15 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................................................... 17 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể( ER) ........................................................... 17 2.3.2 Mô hình quan hệ .................................................................................. 20 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý ....................................................................... 22 2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN ........................................................................... 26 2.4.1. Giao diện chính .................................................................................. 26 2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu ........................................................... 27 2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu ................................................................ 30 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 30 2.4.3. Giao diện xử lý ................................................................................... 32 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 32 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 33 Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 2 CHƢƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................. 35 3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÖC ................ 35 3.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin ............................................................. 35 3.1.2. Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống ............................................... 35 3.1.3. Phân tích hệ thống hƣớng cấu trúc ..................................................... 36 3.2. Thiết kế CSDL quan hệ ............................................................................ 36 3.3. Công cụ để cài đặt chƣơng trình ............................................................... 39 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER .............................................................. 39 3.3.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC ............................................................... 41 CHƢƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH .................................................... 45 4.1. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH ................................................................ 45 4.1.1. Giao diện chính .................................................................................. 45 4.1.2. Giao diện cập nhật dữ liệu .................................................................. 46 4.1.3. Giao diện xử lý ................................................................................... 51 4.1.4. Một số báo cáo ................................................................................... 52 4.2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ........................................................................ 54 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 56 Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 3 LỜI CẢM ƠN Ngƣời xƣa có câu: “Uống nƣớc nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Với em sinh viên khoá 4 của trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng luôn luôn ghi nhớ những công lao to lớn của các thầy giáo, cô giáo. Những ngƣời đã dẫn dắt chúng em từ khi mới bƣớc chân vào giảng đƣờng đại học những kiến thức, năng lực và đạo đức chuẩn bị hành trang bƣớc vào cuộc sống để xây dựng đất nƣớc khi ra trƣờng sau 4 năm học. Em xin hứa sẽ lao động hết mình đem những kiến thức học đƣợc phục vụ cho Tổ quốc. Em xin chân thành cảm ơn đến: Cha, mẹ ngƣời đã sinh thành và dƣỡng dục con, hỗ trợ mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho con trên con đƣờng học tập lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thầy cô của trƣờng và các thầy cô trong Ban giám hiệu, thầy cô trong Bộ môn Tin học của trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện cho chúng em học tập trong suốt thời gian học tập tại trƣờng. Thầy Vũ Anh Hùng – Giáo viên hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp đã tận tình, hết lòng hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em mong thầy luôn luôn mạnh khoẻ để nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2009 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Duyên Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 4 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu dƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dƣợc khai thácmột cách triệt để. Nếu nhƣ vài ba năm truóc máy tính ở nƣớc ta máy tính dƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản thông thƣờng ,hoặc các công ciệc lập trình , quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v thì giờ đây, cùng với sụ vƣơn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phƣơng tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia dình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu. Nền tin học càng phát triển thì con ngƣời càng có nhiều những phƣơng pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt đƣợc nhiều thông tin hơn. tin học đƣợc ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hƣớng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệuvà cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó. ở nƣớc ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn. Hệ thống thông tin đƣợc đề cập đến trong đồ án này là hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng (BHXH Hồng Bàng). Nếu việc quản lý BHXH đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, không hiệu quả, tốn nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu mà kết quả đƣa ra lại có độ chính xác không cao trông quá trình tính toán và thống kê. Nhất là số ngƣời tham gia của mỗi đơn vị là rất đông và hàng tháng nhân viên các bộ phận tốn rất nhiều thời gian để cập nhật và thống kê Đẻ giải quyết công việc khó khăn này một cách nhanh chóng và thuận lợi thì tin học đã cung cấp cho ta các phƣơng pháp và công cụ để xây dựng chƣơng trình ứng dụng gần nhƣ tự động hóa đƣợc các công việc của nhân viên. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 5 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của ngƣời lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng ra đời trên cơ sở đó dƣới sự chỉ đạo của bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.bảo hiểm xã hội Hồng Bàng đi vào hoạt động tổ chức trên 10 năm đặt tại 40 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.Cơ cấu tổ chức quản lý hết sức quy củ với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trách nhiệm và đƣợc đối tƣợng tham gia tin tƣởng. Mô hình tổ chức: Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng giải quyết chế độ cho: - Chế độ ốm đau - Chế độ thai sản - Chế độ tai nạn lao động - Chế độ bệnh nghề nghiệp - Chế độ hƣu trí - Chế độ tử tuất Ban giám đốc Bộ phân Mở cửa Bộ phận giám định Bộ phận thu Bộ phận kế toán Bộ phận Chính sách Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 6 1.2. Mô tả hoạt động 1.2.1. Mô tả bằng lời Khi tham gia bảo hiểm xã hội thì đối tƣợng sẽ tiến hành đóng bảo hiểm xã hội. Hàng tháng Đơn vị sử dụng lao động sẽ đại diện cho đối tƣợng đóng tiền bảo hiểm xã hội qua ngân hàng. Chứng từ do ngân hàng chuyển đến sẽ đƣợc kế toàn ghi vào sổ chi tiết thu. Cuối tháng sẽ lập bản thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. Nếu đóng thiếu, đóng không đúng quy định hoặc không đóng thì đơn vị sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam và khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội sẽ không giải quyết chế độ cho đối tƣợng tƣơng ứng với thời gian mà đơn vị sử dụng lao động đã không đóng tiền bảo hiểm xã hội hoặc chƣa đóng. Hàng tháng sẽ lập báo cáo thu BHXH. Khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì đối tƣợng làm hồ sơ. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ và bộ phận chính sách sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ hợp lệ nhƣ quy định của luật bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đối tƣợng sẽ đƣợc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Hố sơ bao gồm: hồ sơ giả quyết chế độ và bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Bộ phận chính sách kiểm tra hồ sơ thấy hợp lệ sẽ giải quyết chế độ cho đối tƣợng bằng việc lập danh sách giải quyết chế độ và bảng thống kê đối tƣợng giải quyết hƣởng chế độ . Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 7 1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ a) Hoạt động theo dõi đóng bảo hiểm xã hội Ngân hàng Bộ phận thu và kế toán Hồ sơ tài liệu Hình 1.1: Sơ đồ theo dõi tiến trình nghiệp vụ theo dõi quá trình đóng BHXH Thông báo kết quả đóng BHXH Xử phạt Sổ chi tiết thu Chứng từ Thông báo kết quả đóng BHXH Báo cáo thu Sổ chi tiết thu Báo cáo thực hiện thu đ ó n g k h ô n g đ ú n g q u y đ ịn h đ ó n g đ ú n g q u y đ ịn h Chứng từ Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 8 b) Hoạt động giải quyết chế độ trình nghiệp vụ Bộ phận chính sách Đối tƣợng Hồ sơ tài liệu Hình 1.2 : Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ giải quyết chế độ đƣợc hƣởng chế độ ốm đau Kiểm tra hồ sơ Văn bản đi kèm Lập danh sách ngƣời lao động đƣợc hƣởng chế độ Danh sách đƣợc giải quyết làm hồ sơ thống kê đối tƣợng đƣợc giải quyết chế độ h ợ p lệ k h ô n g h ợ p lệ Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 9 c) Hoạt đông báo cáo Các bộ phận Ban giám đốc Hồ sơ tài liệu Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ báo cáo 1.3. Giải pháp Xây dựng một phần mềm giúp cho việc theo dõi cũng nhƣ quản lý BHXH Hồng Bàng trở nên nhanh hơn về mặt thời gian, chính xác hơn về việc xử lý dữ liệu. Giúp cho đội ngũ nhân viên của cơ quan làm việc có chất lƣợng và đạt kết quả cao. Đồng thời cũng giảm bớt công viêc cho nhân viên. Hệ thống sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu thu thập đƣợc từ các đơn vị sử dụng lao động và từ chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển nông thôn quận Hồng Bàng gửi đến. Sau đó phần mềm sẽ tính toán và đƣa ra thông báo đóng BHXH cho từng đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH ở quận Hồng Bàng Hải Phòng. Đồng thời tính toán và giải quyết chế độ BHXH cho đối tƣợng của từng đơn vị đã tham gia BHXH. Yêu cầu gửi báo cáo Báo cáo Báo cáo thực hiện thu Báo cáo thu thống kê đối tƣợng đƣợc giải quyết chế độ Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 10 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh a) Biểu đồ b) Mô tả hoạt động Sau khi đối tƣợng tham gia bảo hiểm xã hội thì đốii tƣợng tiến hành đóng bảo hiểm xã hội và dơn vị sử dụng lao động sẽ trích một phần lƣơng trong tổng số lƣơng của đối tƣợng đóng bảo hiểm xã hội cho ngân hàng. Khi đơn vị sử dụng lao động nộp tiền bảo hiểm xã hội cho ngân hàng, ngân hàng sẽ chuyển chứng từ về hệ thống để hệ thống tiến hành theo dõi đóng bảo hiểm xã hội của đối tƣợng và hệ thông đƣa ra kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. Khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì đơn vị sử dụng lao động đƣa ra yêu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho hệ thông. Hệ thống sẽ kiểm tra và đƣa ra kết quả. Đến kỳ hoặc ban lãnh đạo yêu cầu báo cáo gửi đến hệ thống thì hệ thống sẽ lập báo cáo và gửi cho ban lãnh đạo. 0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ BHXH HỒNG BÀNG BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Kết quả đóng BHXH Hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết Báo cáo Báo cáo Chứng từ Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 11 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng a) Sơ đồ b) Mô tả chi tiết các chức năng lá 1.1. Cập nhật đối tuợng: Đối tuợng chuyển hồ sơ thì bộ phận mở cửa cập nhật hồ sơ đối tuợng 1.2. Cập nhật chứng từ: Ngân hàng chuyển chứng từ về. Bộ phận kế toán có trách nhiệm cập nhật chứng từ. 1.3. Hồ sơ giải quyết chế độ: Khi đối tƣợng đƣơc hƣởng chế độ thì đối tƣợng lập hồ sơ và đơn vị sử dụng lao động gửi hồ sơ đền bảo hiểm xã hội và bộ phận chính sách có trách nhiệm cập nhật tất cả hồ sơ hƣởng chế độ của đối tƣợng. 2.1. Theo dõi đóng bảo hiểm xã hội: Chứng từ đuợc bộ phận thu theo dõi việc đóng BHXH của đơn vị sử dụng lao động cũng nhƣ của đối tƣợng. 2.2. Kết quả đóng bảo hiểm xã hội: Cuối tháng bộ phận thu sẽ ra thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng biết tình hình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị. 2. Quá trình đóng BHXH BHXH 1. Cập nhật 1.1 Cập nhật đối tuợng 1.2. Cập nhật chứng từ 1.3 Hồ sơ giải quyết chế độ Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 12 3.1. Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận chính sách sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xem hợp lệ hay không. 3.2. Giải quyết chế độ: Hồ sơ hợp lệ bộ phận chính sách tiến hành giải quyết chế độ cho đối tƣợng và lập danh sách đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ. 4.1. Báo cao thu: Hàng quý bộ phận thu lập báo cáo thu và gửi lên ban lãnh đạo. 4.2. Thống kê đối tƣợng hƣởng chế độ: Hàng tháng bộ phận chính sách sẽ lập ra bản thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ để gửi cho ban lãnh đạo. 2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu D1. Hồ sơ đối tƣợng D2. Chứng từ D3. Bản quá trính đóng BHXH D4.Thông báo đóng BHXH D5. Báo cáo thu D6. Quy định D7. Hồ sơ hƣởng chế độ D8. Danh sách đƣợc hƣởng chế độ D9. Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 13 2.1.4. Ma trận thực thể chức năng Các thực thể D1. Hồ sơ đới tƣợng D2 Chứng từ. D3. Bản qúa trình đóng BHXH D5. Báo cáo thu D6. Quy định D7. Hồ sơ huởng chế độ D8. Danh sách đƣợc hƣởng chế độ D9. Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Các chức năng D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 1. Cập nhật C C C 2. Theo dõi quá trình đóng BHXH R U C 3. Giải quyết chế độ R R R R C 4. Báo cáo R C R C Hình 2.3: Ma trận thực thể chức năng Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 14 2.2. SÔ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 Danh sách đƣợc giải quyết 1.0 Cập nhật ĐỐI TUỢNG ĐỐI TUỢNG NGÂN HÀNG Hồ sơ Chứng từ D4 D3 Quá trình đóng BHXH Thông báo đóng BHXH Hồ sơ Danh sách gigir quyết chế Kết quả D5 Báo cáo thu D8 Danh sách giải quyết chế độ D1 Hồ sơ đối tƣợng D9 Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Quy đinh D6 D7 Hố sơ hƣởng chế độ 4.0 Báo cáo 3.0 Giải quyết chế độ BAN LÃNH ĐẠO Báo cáo Báo cáo Hình 2.4: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 D2 Chứng từ ĐƠN VỊ SDLĐ Thông báo 2.0 Theo dõi đóng BHXH Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 15 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 2.1 Theo dõi đóng BHXH 2.2 Thông báo đóng BHXH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG D3 Quá trình đóng BHXH D1 chứng từ D4 Thông báo đóng BHXH ĐỐI TUỢNG NGÂN HÀNG 1.1 Cập nhật đối tuợng D1 Hồ sơ đối tuợng 1.2 Cập nhật chứng từ D2 Chứng từ D7 hồ sơ huởng chế độ 1.3 cập nhật hồ sơ huởng chế độ Hình 2.5: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ Cập nhật” Hồ sơ Hồ sơ Chứng từ Yêu cầu theo d õi Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 16 ĐỐI TUỢNG 3.1 Kiểm tra hồ sơ 3.2 Giải quyết chế độ Hồ sơ hƣởng chế độ Không hợp lệ D6 Quy đinh D7 Hồ sơ huởng chế độ D3 Quá trình đóng BHXH D8 Danh sách đƣợc hƣởng chế độ D an h sách Hình 2.7: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “Giải quyết chế độ” Hợp lệ D1 Hồ sơ đối tƣợng BAN LÃNH ĐẠO 4.1 Báo cáo thu Yêu cầu báo cáo D9 Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ D4 Thông báo đóng BHXH D8 D5 Báo cáo thu Hình 2.8: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “Báo cáo” 4.2 Thống kê đối tƣợng hƣởng chế độ Yêu cầu báo cáo báo cáo báo cáo Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 17 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể( ER) a) Các kiểu thực thể 1. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (ĐƠN VỊ SDLĐ)là kiểu thực thể với các thuộc tính Mã đơn vị, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại là các thuộc tính mô tả đơn vị sử dụng lao động. Thuộc tính mã đơn vị là thuộc tính khóa. 2. NGÂN HÀNG là kiểu thực thể với các thuộc tính số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại là các thuộc tính mô tả ngân hàng. Trong dó thuộc tính số tài khoản là thuộc tính khóa. 3. ĐỐI