Đồ án Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000m3/ngàyđêm

Cô ng nghiệ p sả n xuấ t giấ y và bộ t giấ y chiế m vị trí rấ t quan trọ ng trong nề n kinh tế nướ c ta. Cô ng nghiệ p giấ y phá t triể n cù ng vớ i sự phá t triể n củ a kinh tế xã hộ i, nhu cầ u về cá c sả n phẩ m giấ y ngà y cà ng tă ng, thu hú t nhiề u lao độ ng tham gia cũ ng như ké o theo sự phá t triể n củ a mộ t số ngà nh liê n quan như : lâ m nghiệ p, xuấ t nhậ p khẩ u,vậ n tả i, . . .; chính vìvậ y ngà nh cô ng nghiệ p nà y khô ng thể thiế u đượ c trong đờ i số ng củ a ngườ idâ n. Cô ng nghiệ p sả n xuấ t giấ y ra đờ i vừ a đá p ứ ng đượ c nhu cầ u trong nướ c vừ a giả i quyế t việ c là m cho mộ t bộ phậ n đá ng kể nhâ n dâ n. Giấ y đá p ứ ng cá c nhu cầ u bứ c thiế t trong cuộ c số ng con ngườ i để phụ c vụ nhiề u mụ c đích khá c nhau như: giấ y viế t, giấ y in, giấ y bao bì, và ng mã , sinh hoạ t Bộ t giấ y đượ c sả n xuấ t từ nguyê n liệ u chủ yế u là gỗ , tre, nứ a, lồ ồ , giấ y tá i sinh, Tuy nhiên, nế u lượ ng nướ c thả i do ngà nh cô ng nghiệ p nà y thả i ra mà khô ng qua xử lý sẽ ả nh hưở ng trự c tiế p đế n mô i trườ ng nướ c. Độ c tính củ a cá c dò ng nướ c thả i từ cá c nhà má y sả n xuấ tbộ tgiấ y và giấ y là do sự hiệ n diện mộ t hỗ n hợ p phứ c tạ p cá c dịch chiế t trong thâ n câ y bao gồ m : nhự a câ y, cá c axit bé o, lignin và mộ t số sả n phẩ m phâ n hủ y củ a lignin đã bị clo hó a có trọ ng lượ ng phâ n tử thấ p. Nồ ng độ củ a mộ t số chấ t từ dịch chiế t có khả nă ng gâ y ứ c chế đố ivớ i cá . Khi xả trự c tiế p nguồ n nướ c thả i nà y ra kê nh rạ ch sẽ hình thà nh từ ng mả ng giấ y nổ i lê n trê n mặ t nướ c, làm cho nướ c có độ mà u khá cao và hàm lượ ng DO trong nướ c hầ u như bằ ng khô ng. Điề u nà y khô ng nhữ ng ả nh hưở ng trự c tiế p đế n mô i trườ ng số ng củ a sinh vậ t nướ c mà cò n giá n tiế p ả nh hưở ng đế n sứ c khỏ e củ a ngườ idâ n trong khu vự c. Hiệ n nay có khoả ng 90 nhà má y giấ y đang hoạ t độ ng trong cả nướ c, sả n lượ ng giấ y cá c tỉnh phía nam gầ n 90000 tấ n / năm, trong đó Thà nh phố Hồ Chí Minh chiế m hơn 12000 tấ n / năm. Tổ ng sả n lượ ng bộ tgiấ y ởmiề n nam đạ t đế n 92500 tấ n /năm, trong đó Thà nh phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 18000 tấ n / năm. Nướ c thả i củ a nghà nh cô ng nghiệ p giấ y có hàm lượ ng COD khá cao 22000 – 46500 mg/l, BOD chiế m từ 40 –60 % CODphầ n lớ n đượ cgâ y ra từ nhữ ng chấ t hữ u cơ khô ng Lignin. Ngoà i cá c chỉ tiê u ô nhiễm củ anướ c thả idịch đen đã đượ c đề cậ p thì nướ c thả i củ a xeo giấ y có tỉ lệ COD, BOD, Lignin khô ng cao bằ ng nướ c thả i dịch đen nhưng cá c chỉ tiê u nà y cũ ng vượ t quá giớ i hạ n cho phé p, do đó cầ n xử lý trướ c khi xả và o nguồ n tiế p nhậ n là mộ tđiề u tấ t yế u.

pdf48 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải xeo giấy công suất 1000m3/ngàyđêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn ñoåi môùi, neàn kinh teá chuyeån mình phaùt trieån maïnh meõ. Caùc ngaønh coâng nghieäp, caùc ñôn vò saûn xuaát tranh ñua phaùt trieån, môû roäng saûn xuaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng veà moïi maët cuûa con ngöôøi. Cuõng nhö caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, ngaønh giaáy ñang phaùt trieån khoâng ngöøng, nhu caàu veà giaáy hieän nay laø raát lôùn vôùi chuûng loaïi saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng. Theá nhöng ñoù cuõng laø nguyeân nhaân cuûa vieäc löôïng nöôùc thaûi cuõng nhö chaát thaûi khaùc gia taêng ñe doïa oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng vaø caàn ñöôïc kieåm soaùt. Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc ñöôïc öùng duïng roäng raõi töø hôn 100 naêm nay, ñeán baây giôø, noù ñaõ coù maët trong haàu heát caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi vaø trong töông lai noù vaãn coøn phaùt trieån maïnh meõ vôùi nhieàu coâng trình öùng duïng. Ñoà aùn moân hoïc xöû lyù chaát thaûi maø em thöïc hieän nhaèm nghieân cöùu aùp duïng, tính toaùn thieát keá coâng trình xöû lyù sinh hoïc cho nöôùc thaûi xeo giaáy. Trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn, maëc duø coù coá gaéng nhöng vaãn coøn nhöõng moät soá loãi, neân em cuõng mong muoán ñöôïc thaày coâ goùp yù, chænh söûa vaø giuùp em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa moân hoïc. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 2 CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU CHUNG I. Ñaët vaán ñeà Coâng nghieäp saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy chieám vò trí raát quan troïng trong neàn kinh teá nöôùc ta. Coâng nghieäp giaáy phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa kinh teá xaõ hoäi, nhu caàu veà caùc saûn phaåm giaáy ngaøy caøng taêng, thu huùt nhieàu lao ñoäng tham gia cuõng nhö keùo theo söï phaùt trieån cuûa moät soá ngaønh lieân quan nhö : laâm nghieäp, xuaát nhaäp khaåu, vaän taûi, . . .; chính vì vaäy ngaønh coâng nghieäp naøy khoâng theå thieáu ñöôïc trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân. Coâng nghieäp saûn xuaát giaáy ra ñôøi vöøa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu trong nöôùc vöøa giaûi quyeát vieäc laøm cho moät boä phaän ñaùng keå nhaân daân. Giaáy ñaùp öùng caùc nhu caàu böùc thieát trong cuoäc soáng con ngöôøi ñeå phuïc vuï nhieàu muïc ñích khaùc nhau nhö: giaáy vieát, giaáy in, giaáy bao bì, vaøng maõ, sinh hoaït…Boät giaáy ñöôïc saûn xuaát töø nguyeân lieäu chuû yeáu laø goã, tre, nöùa, loà oà, giaáy taùi sinh,…Tuy nhieân, neáu löôïng nöôùc thaûi do ngaønh coâng nghieäp naøy thaûi ra maø khoâng qua xöû lyù seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng nöôùc. Ñoäc tính cuûa caùc doøng nöôùc thaûi töø caùc nhaø maùy saûn xuaát boät giaáy vaø giaáy laø do söï hieän dieän moät hoãn hôïp phöùc taïp caùc dòch chieát trong thaân caây bao goàm : nhöïa caây, caùc axit beùo, lignin … vaø moät soá saûn phaåm phaân huûy cuûa lignin ñaõ bò clo hoùa coù troïng löôïng phaân töû thaáp. Noàng ñoä cuûa moät soá chaát töø dòch chieát coù khaû naêng gaây öùc cheá ñoái vôùi caù. Khi xaû tröïc tieáp nguoàn nöôùc thaûi naøy ra keânh raïch seõ hình thaønh töøng maûng giaáy noåi leân treân maët nöôùc, laøm cho nöôùc coù ñoä maøu khaù cao vaø haøm löôïng DO trong nöôùc haàu nhö baèng khoâng. Ñieàu naøy khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät nöôùc maø coøn giaùn tieáp aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Hieän nay coù khoaûng 90 nhaø maùy giaáy ñang hoaït ñoäng trong caû nöôùc, saûn löôïng giaáy caùc tænh phía nam gaàn 90000 taán / naêm, trong ñoù Thaønh phoá Hoà Chí Minh chieám hôn 12000 taán / naêm. Toång saûn löôïng boät giaáy ôû mieàn nam ñaït ñeán 92500 taán / naêm, trong ñoù Thaønh phoá Hoà Chí Minh chieám hôn 18000 taán / naêm. Nöôùc thaûi cuûa nghaønh coâng nghieäp giaáy coù haøm löôïng COD khaù cao 22000 – 46500 mg/l, BOD chieám töø 40 – 60 % COD phaàn lôùn ñöôïc gaây ra töø nhöõng chaát höõu cô khoâng Lignin. Ngoaøi caùc chæ tieâu oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi dòch ñen ñaõ ñöôïc ñeà caäp thì nöôùc thaûi cuûa xeo giaáy coù tæ leä COD, BOD, Lignin khoâng cao baèng nöôùc thaûi dòch ñen nhöng caùc chæ tieâu naøy cuõng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp, do ñoù caàn xöû lyù tröôùc khi xaû vaøo nguoàn tieáp nhaän laø moät ñieàu taát yeáu. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 3 II. Nhieäm vuï cuûa ñoà aùn ü Tìm hieåu nguoàn goác, tính chaát ñaëc tröng, khaû naêng gaây oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy. ü Toång quan veà caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy ü Löïa choïn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi phuø hôïp ü Tính toaùn thieát keá coâng trình xöû lyù TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 4 CHÖÔNG 2 : COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT GIAÁY VAØ BOÄT GIAÁY Coâng ngheä saûn xuaát giaáy coù theå chia laøm 2 giai ñoaïn : saûn xuaát boät giaáy vaø xeo giaáy. Sôû dó coù theå chia ra nhö vaäy vì : _ Nguyeân lieäu cuûa giai ñoaïn xeo giaáy laø boät giaáy _ Boät giaáy ñöôïc saûn xuaát töø nhöõng nguyeân lieäu thoâ nhö tre, nöùa, goã ,. . .. Thaønh phaåm cuûa giai ñoaïn naøy laø boät giaáy, boät giaáy coù theå ñöôïc chuyeån sang giai ñoaïn xeo hoaëc laøm saûn phaåm baùn ra thò tröôøng _ Thaønh phaàn vaø noàng ñoä chaát thaûi töø quaù trình saûn xuaát boät giaáy lôùn hôn raát nhieàu so vôùi giai ñoaïn xeo giaáy I. Giai ñoaïn saûn xuaát boät giaáy 1. Nguyeân lieäu Caùc teá baøo thöïc vaät, ñaëc bieät laø teá baøo goã, chöùa raát nhieàu sôïi cellulose, laø nguyeân lieäu thoâ chính cho coâng ngheä saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy. Sôïi cellulose chuû yeáu ñöôïc cung caáp töø caùc nguoàn sau: · Caùc loaïi goã : Baïch ñaøn, boà ñeà, môõ, keo,… · Caùc thöïc vaät ngoaøi goã : Tre, nöùa, baõ mía, rôm raï,… · Caùc vaät lieäu taùi sinh : Vaûi vuïn, giaáy vuïn, giaáy ñaõ söû duïng,… Trong ñoù, goã laø nguoàn cung caáp sôïi quan troïng nhaát. Thaønh phaàn hoùa hoïc cô baûn cuûa goã bao goàm: v Cellulose Cellulose laø moät carbohydrate, do nhieàu phaân töû ñöôøng glucose taïo thaønh neân coøn ñöôïc goïi laø polysaccharide. Coâng thöùc hoùa hoïc cuûa cellulose laø (C6H10O5)n, trong ñoù n thay ñoåi tuøy theo loaïi goã. Thoâng thöôøng caùc sôïi cellulose duøng trong saûn xuaát giaáy coù giaù trò n naèm trong khoaûng 600 – 1500. v Hemicellulose Caùc chuoãi cellulose daïng daøi ñöôïc goïi laø alpha cellulose. Caùc chuoãi cellulose ngaén hôn thöôøng ñöôïc goïi chung laø hemicellulose. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 5 Moät soá hemicellulose lieân keát vôùi caùc cellulose, soá coøn laïi chuû yeáu laø lieân keát vôùi lignin. Thoâng thöôøng, hemicellulose deã bò phaân huûy vaø hoøa tan hôn cellulose neân haøm löôïng cuûa chuùng trong boät giaáy luoân thaáp hôn trong goã. v Lignin Laø hôïp chaát cao phaân töû khoâng coù hình daïng xaùc ñònh. Lignin ñoùng vai troø laø caàu noái caùc sôïi goã vôùi nhau. Veà caáu taïo hoùa hoïc, lignin laø moät polymer thôm bao goàm caùc ñôn vò phenyl propane lieân keát vôùi nhau trong khoâng gian 03 chieàu. v Extractive Trong caùc sôïi goã coøn coù chöùa moät soá chaát khaùc nhö acid beùo, nhöïa caây, phenol, röôïu, protein,…Haàu heát caùc chaát naøy tan trong nöôùc vaø ñöôïc goïi chung laø extractive. Ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát giaáy coøn söû duïng moät löôïng lôùn hoùa chaát ôû caùc coâng ñoaïn naáu, taåy, xeo,… nhö caùc chaát oxi hoùa ñeå khöû lignin (Clo, hypoclorit, peroxit…), ngoaøi ra coøn coù ñaù voâi, xuùt, cao lanh, nhöïa thoâng, caùc chaát keát dính töï nhieân vaø toång hôïp. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 6 2. Qui trình coâng ngheä saûn xuaát boät giaáy Boät giaáy thaønh phaåm Nguyeân lieäu thoâ (loà oâ, daêm, ñuõa) Chaët, baêm nhoû thaønh daêm Taùch nöôùc Khuaáy troän, röûa Nghieàn nhaõo Röûa Naáu Nöôùc thaûi röûa naáu Nöôùc, NaOH Dòch ñen Nöôùc, boät giaáy Nöôùc Nöôùc Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi röûa Caùc doøng nöôùc vaøo vaø ra trong coâng ngheä saûn xuaát boät giaáy TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 7 * Nghieàn boät a. Nghieàn boät töø sôïi taùi cheá Maùy nghieàn boät cô hoïc ñöôïc söû duïng ñeå nghieàn giaáy, troän nöôùc vaø chuyeån hoùa thaønh moät hoãn hôïp ñoàng nhaát, coù theå bôm nhö nöôùc. Caùc chaát nhieãm baån naëng nhö caùt, soûi,… ñöôïc thaûi boû khi chaûy lô löûng trong heä thoáng maùng. Taïi ñaây caùc chaát naëng seõ laéng xuoáng vaø laáy ra khoûi heä thoáng theo ñònh kì. Sôïi ñöôïc phaân loaïi rieâng döôùi daïng huyeàn phuø nheï, sau ñoù ñöôïc chaûy qua moät loaït caùc saøng loïc coù lôùp taám ñuïc loã. ÔÛ ñaây caùc chaát nhieãm baån nheï hôn, nhöng lôùn hôn sôïi seõ bò loaïi ra. Trong moät soá qui trình coâng ngheä caàn phaûi coù saûn phaåm thaät saïch, thì phaûi coù moät loaït caùc cyclon laøm saïch ñaët sau caùc saøng loïc. ÔÛ coâng ñoaïn naøy, phaûi söû duïng moät maùy loïc tinh cô hoïc hoaëc khöû maûnh vuïn nhaèm ñaûm baûo sao cho caùc sôïi taùch rôøi nhau vaø coù theå taïo ra ñuû ñoä beàn lieân keát giöõa caùc sôïi trong giaáy. Caùch saûn xuaát naøy raát phuø hôïp trong vieäc saûn xuaát caùc loaïi bao goùi. b.Nghieàn boät cô hoïc Trong nghieàn boät cô hoïc, caùc sôïi chuû yeáu bò taùch rôøi nhau do löïc cô hoïc trong maùy nghieàn hoaëc trong thieát bò tinh cheá. Qui trình coâng ngheä nguyeân thuûy laø gia coâng goã troøn baèng ñaù – goã ñöôïc eùp baèng ñaù nghieàn quay troøn. Coâng ngheä naøy laøm ra loaïi boät giaáy coù ñoä dai töông ñoái thaáp. ÔÛ caùc maùy tinh cheá TMP (Thermal Mechanical Pulping) vaø caùc maùy nghieàn aùp löïc caùch xöû lyù cô hoïc ñöôïc tieán haønh ôû aùp löïc vaø nhieät ñoä cao, do vaäy boät giaáy coù caùc thuoäc tính ñoä dai toát hôn boät giaáy cô hoïc truyeàn thoáng. c. Nghieàn boät hoùa hoïc vaø baùn hoùa hoïc Trong nghieàn boät hoùa hoïc vaø baùn hoùa hoïc, nguyeân lieäu sôïi ñöôïc xöû lyù vôùi hoùa chaát ôû nhieät ñoä vaø aùp löïc cao (naáu). Muïc ñích cuûa quaù trình xöû lyù naøy laø nhaèm hoøa tan hoaëc laøm meàm thaønh phaàn chính cuûa chaát lignin lieân keát caùc sôïi trong nguyeân lieäu vôùi nhau, ñoàng thôøi laïi gaây ra söï phaù huûy caøng ít caøng toát ñoái vôùi thaønh phaàn cellulose (taêng ñoä dai cuûa sôïi). Caùch xöû lyù naøy ñöôïc tieán haønh trong noài aùp suaát (noài naáu), coù theå vaän haønh theo cheá ñoä lieân tuïc hoaëc theo töøng meû. * Sau khi chöng naáu, hoùa chaát chuaån bò cho quaù trình taïo boät giaáy ñöôïc chuyeån vaøo vaø ñoùng naép laïi. ÔÛ ñoù nhöõng chaát loûng maøu ñen (nöôùc thaûi dòch ñen) seõ xaû boû bôûi nhöõng oáng thaùo nöôùc. Boät giaáy ñöôïc coâ caïn sau ñoù röûa, nöôùc röûa naøy coù theå xaû boû, taùi söû duïng hay cho quay trôû laïi quaù trình phaân taùch taùi taïo ban ñaàu. Trong quaù trình röûa boät giaáy, do ñi qua caùc maùy loïc saïch neân nhöõng maùc goã vaø caùc chaát khoâng bò phaân huûy seõ bò loaïi boû. Sau ñoù ñöôïc daãn vaøo boä phaän khöû nöôùc bao goàm moät löôùi chaén hình truï (goïi laø löôùi gaïn boät giaáy) xoay quanh ñöôøng daãn boät giaáy vaøo. Sau khi khöû nöôùc hoãn hôïp ñöôïc chuyeån sang beå taåy traéng , ôû ñaây hoãn hôïp ñöôïc xaùo troän TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 8 trong nöôùc aám hoøa tan dung dòch canxi hypochlorite Ca(OCl)2 hay hydrogen peroxide. Saûn phaåm sau quaù trình naøy laø saûn phaåm boät giaáy coù theå baùn hay taùi taïo trong coâng nghieäp laøm giaáy. II. Giai ñoaïn laøm giaáy Quaù trình laøm giaáy bao goàm tröôùc tieân laø choïn löïa söï xaùo troän thích hôïp cuûa boät giaáy (goã, vaûi cuõ, caây lanh, sôïi ñay, rôm, baùo cuõ, . . .). Hoãn hôïp boät giaáy bò phaân huyû vaø xaùo troän trong maùy nhaøo troän hay nhöõng loaïi thieát bò nhoài vôùi thuoác nhuoäm, ñeå chaát löôïng saûn phaåm giaáy sau cuøng ñaït chaát löôïng toát, ngöôøi ta cho hoà vaøo ñeå laép ñaày nhöõng loã roãng do boät khí coù trong boät giaáy. Boät giaáy ñöôïc tinh cheá trong pheãu hình noõn loõm coá ñònh, beân trong vaø beân ngoaøi maët hình Thaønh phaåm Caét cuoän Xeo giaáy Caùn eùp (taïo hình giaáy) Phoái lieäu Laéng loïc Nghieàn tinh Hoøa troän Nguyeân lieäu thoâ (Giaáy vuïn, boät giaáy) Nöôùc thaûi Nöôùc Pheøn, nhöïa thoâng, maøu Caùc doøng nöôùc vaøo vaø ra cuûa coâng ñoaïn laøm giaáy TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 9 noùn gaén nhöõng con dao cuøn, maùy coù toác ñoä quay ñieàu chænh ñöôïc vôùi muïc ñích xaùo troän vaø ñieàu chænh ñoàng daïng quaù trình laøm giaáy. Cuoái cuøng boät giaáy ñöôïc loïc qua löôùi chaén ñeå loaïi boû nhöõng daïng voùn cuïc vaø nhöõng buøn taïo veát laøm giaûm chaát löôïng cuûa giaáy. Keá tieáp boät giaáy ñöôïc chuyeån qua nhöõng daây ñai cuûa nhöõng löôùi chaén vaø mang vaøo maùy caùn. Nöôùc loaïi boû trong giai ñoaïn naøy laø nöôùc thaûi xeo, do maøu cuûa nöôùc neân ngöôøi ta coøn goïi laø nöôùc thaûi doøng traéng. Khuoân in giaáy bao goàm nhöõng maùy caùn sau: maùy caùn gaïn loïc ñeå loaïi boû nhöõng giaáy khoâng chaát löôïng, caùn huùt ñeå loaïi boû nöôùc, eùp vaø caùn khoâ khöû phaàn nöôùc coøn laïi tröôùc khi cho ra giaáy, vaø cuoái cuøng laø caùn hoaøn taát ñeå ñònh hình cuoái cuøng laø saûn phaåm giaáy. Saûn phaåm cuoái cuøng naøy duøng vôùi nhieàu muïc ñích nhö giaáy in, baùo, giaáy goùi, giaáy vieát, giaáy thaám, giaáy goùi thöïc phaåm khoâng thaám, . . . III. Caùc loaïi nöôùc thaûi _ Doøng thaûi röûa nguyeân lieäu bao goàm chaát höõu cô hoøa tan, ñaát ñaù, thuoác baûo veä thöïc vaät, voû caây, . . . _ Doøng thaûi cuûa quaù trình naáu vaø röûa sau naáu chöùa phaàn lôùn caùc chaát höõu cô hoøa tan, caùc hoùa chaát naáu vaø moät phaàn xô sôïi. Doøng thaûi coù maøu toái neân thöôøng ñöôïc goïi laø dòch ñen. Dòch ñen coù noàng ñoä chaát khoâ khoaûng 25 ñeán 35 %, tyû leä giöõa chaát höõu cô vaø voâ cô 70:30. _ Thaønh phaàn höõu cô chuû yeáu laø trong dòch ñen lignin hoøa tan vaøo dòch kieàm (30 ñeán 35% khoái löôïng chaát khoâ), ngoaøi ra laø nhöõng saûn phaåm phaân huûy hydratcacbon, axit höõu cô. Thaønh phaàn höõu cô bao goàm nhöõng chaát naáu, moät phaàn nhoû laø NaOH, Na2S, Na2SO4, Na2CO3 coøn phaàn nhieàu laø kieàm natrisunfat lieân keát vôùi caùc chaát höõu cô trong kieàm. ÔÛ nhöõng nhaø maùy lôùn, doøng thaûi naøy ñöôïc xöû lyù ñeå thu hoài taùi sinh söû duïng laïi kieàm baèng phöông phaùp coâ ñaëc – ñoát chaùy caùc chaát höõu cô – xuùt hoùa. Ñoái vôùi nhöõng nhaø maùy nhoû thöôøng khoâng coù heä thoáng thu hoài dòch ñen, doøng thaûi naøy ñöôïc thaûi thaúng cuøng caùc doøng thaûi khaùc cuûa nhaø maùy, gaây taùc ñoäng xaáu tôùi moâi tröôøng. _ Doøng thaûi töø coâng ñoaïn taåy cuûa caùc nhaø maùy saûn xuaát boät giaáy baèng phöông phaùp hoùa hoïc vaø baùn hoùa chöùa caùc hôïp chaát höõu cô, lignin hoøa tan vaø hôïp chaát taïo thaønhcuûa nhöõng chaát ñoù vôùi chaát taåy ôû daïng ñoäc haïi, coù khaû naêng tích tuï sinh hoïc trong cô theû soáng nhö caùc hôïp chaát clo höõu cô, laøm taêng AOX trong nöôùc thaûi. Doøng naøy coù ñoä maøu, giaù trò BOD5 vaø COD cao. _ Doøng thaûi töø quaù trình nghieàn boät vaø xeo giaáy chuû yeáu chöùa xô sôïi mòn, boät giaáy ôû daïng lô löûng vaø caùc chaát phuï gia nhö nhöïa thoâng, phaåm maøu, cao lanh. _ Doøng thaûi töø caùc khaâu röûa thieát bò, röûa saøn, doøng chaûy traøn coù haøm löôïng caùc chaát lô löûng vaø caùc hoùa chaát rôi vaõi. Doøng naøy khoâng lieân tuïc. _ Nöôùc ngöng cuûa quaù trình coâ ñaëc trong heä thoáng xöû lyù thu hoài hoùa chaát töø dòch ñen. Möùc ñoä oâ nhieãm cuûa nöôùc ngöng phuï thuoäc vaøo loaïi goã, coâng ngheä saûn xuaát. _ Nöôùc thaûi sinh hoaït. IV. Nöôùc thaûi töø coâng ngheä xeo giaáy Doøng thaûi töø coâng ngheä xeo giaáy chöùa chuû yeáu boät giaáy vaø caùc chaát phuï gia, goïi laø nöôùc traéng. Nöôùc naøy ñöôïc taùch ra töø caùc boä phaän cuûa maùy xeo giaáy nhö khöû nöôùc, eùp giaáy. Phaàn lôùn TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 10 doøng thaûi naøy ñöôïc söû duïng tröïc tieáp cho giai ñoaïn taïo hình giaáy hay cho coâng ñoaïn chuaån bò nguyeân lieäu vaøo maùy xeo hoaëc coù theå giaùn tieáp sau khi nöôùc thaûi ñöôïc qua beå laéng ñeå thu hoài giaáy vaø xô sôïi. Nöôùc thaûi coâng ñoaïn naøy ñoâi khi coù theå chieám tôùi 90% löu löôïng toång coäng cuûa nhaø maùy nhöng töông ñoái saïch noàng ñoä chaát nhieãm baån khoâng cao, BOD trung bình, ñoä maøu thaáp, pH gaàn trung tính, khoâng chöùa lignin, haøm löôïng chaát raén lô löûng cao, chuû yeáu laø do boät giaáy vaø chaát ñoän thaát thoaùt. Löôïng chaát raén naøy coù theå deã daøng thu hoài baèng caùc phöông phaùp laéng. * Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi coâng ñoaïn xeo giaáy Thoâng soá Ñaàu vaøo Möùc ñoä xöû lyù (TCVN 5945 : 1995, loaïi B) PH 6.3 – 7.2 6.0 – 8.5 BOD5 toång, mg/L 500 £ 50 COD, mg/L 1100 £ 100 SS, mg/L 653 £ 100 Ñoä maøu, Pt – Co 450 N – NH3, mg/L 1.15 £ 35 P – PO43-, mg/L 1.21 £ 4 CHÖÔNG 3 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO MO ITR UO NG XA NH .IN FO Thii eáá á tt keáá á beåå å Aerr ott ank xöûû û ll yùù ù nöôùù ù cc tt haûû û ii xeo gii aáá á y cc oââ âng ss uaáá á tt 1000 m33 // ngaøø ø y ñeââ âm SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 11 I. Xöû lyù cô hoïc Xöû lyù cô hoïc nhaèm muïc ñích - Taùch caùc chaát khoâng hoøa tan, nhöõng vaät chaát lô löûng coù kích thöôùc lôùn (raùc, nhöïa, daàu môõ, caën lô löûng, caùc taïp chaát noåi…) ra khoûi nöôùc thaûi. - Loaïi boû caën naëng nhö soûi, caùt, maûnh kim loaïi, thuûy tinh… - Ñieàu hoaø löu löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi. - Xöû lyù cô hoïc laø giai ñoaïn chuaån bò vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc quaù trình xöû lyù hoaù lyù vaø sinh hoïc . 1. Song chaén raùc Song chaén raùc thöôøng ñöôïc laøm baèng kim loaïi, ñaët ôû cöûa vaøo keânh daãn. Tuøy theo kích thöôùc khe hôû, song chaén raùc ñöôïc phaân thaønh loaïi thoâ, trung bình vaø mòn. Song chaén raùc thoâ coù khoaûng caùch giöõa caùc thanh töø 60 – 100 mm vaø song chaén raùc mòn coù khoaûng caùch giöõa caùc thanh töø 10 – 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfFinal.pdf
  • dwgAEROTANK.dwg
  • pdfHUONGDAN.pdf
  • dwgmat bang .dwg
  • dwgSDCN.dwg
  • docwho_are_you_hcmc.doc