Đồ án Thiết kế lưới điện khu vực

Lưới điện là một bộphận của hệthống điện làm nhiệm vụtải điện từcác nguồn điện tới các thiết bịdùng điện. Thiết kếvà xây dựng lưới điện là công việc hết sức quan trọng của nghành điện, có ảnh hưởng lớn tới các chỉtiêu kinh tế- kỹthuật của hệthống điện. Giải quyết đúng đắn vấn đềkinh tế- kỹthuật, xây dựng và vận hành sẽ mang lại lợi ích không nhỏ đối với hệthống điện. ðồán môn học “ thiết kếlưới điện khu vực ” sẽtính toán thiết kếmạng điện cho một khu vực gồm các hộtiêu thụ điện loại I, đưa ra phương án thiết kếthực thi nhất, đảm bảo cung cấp điện cho các hộtiêu thụ điện với chi phí nhỏnhất khi thực hiện các hạn chếkỹthuật về độtin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng. Nội dung đồán gồm các chương sau : Chương 1 :Phân tích nguồn và phụtải Chương 2 :Cân bằng công suất trong hệthống. Chương 3:Dựkiến các phương án và so sánh vềmặt kỹthuật. Chương 4:So sánh các phương án vềmặt kinh tế. Chương 5:Chọn sốlượng, công suất MBA và sơ đồnối dây. Chương 6:Tính chính xác trạng thái vận hành của lưới điện. Chương 7: Lựa chọn các phương thức điều chỉnh điện áp. Chương 8:Các chỉtiêu kinh tếkỹthuật của mạng điện.

pdf63 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 3348 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế lưới điện khu vực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 1 - MỤC LỤC Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………………………….- 3 - CH¦¥NG 1 : Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i………………………………………...……..- 4 - 1.1. ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña nguån ......................................................................- 4 - 1.2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña t¶I ..............................................................................- 4 - Ch−¬ng 2 : C©n b»ng c«ng suÊt trong hÖ thèng………………………………...- 6 - 2.1. c©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông........................................................................- 6 - 2.2. c©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng..................................................................- 7 - Ch−¬ng 3 : Chän ph−¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn hîp lÝ nhÊt……………………..- 9 - 3.1. dù kiÕn c¸c ph−¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn .....................................- 9 - 3.1.1. ph−¬ng ¸n 1 ..........................................................................................................- 10 - 3.1.2. ph−¬ng ¸n 2 ..........................................................................................................- 10 - 3.1.3. ph−íng ¸n 3 ..........................................................................................................- 11 - 3.1.4. ph−¬ng ¸n 4 ..........................................................................................................- 11 - 3.1.5. ph−¬ng ¸n 5 ..........................................................................................................- 12 - 3.2. tÝnh to¸n chØ tiªu kü thuËt cho tõng ph−¬ng ¸n .............................- 12 - 3.2.1. Ph−¬ng ¸n 1 ..........................................................................................................- 14 - 3.2.2. Ph−¬ng ¸n 2 ..........................................................................................................- 16 - 3.2.3. Ph−¬ng ¸n 3 ..........................................................................................................- 19 - 3.2.4. Ph−¬ng ¸n 4 ..........................................................................................................- 22 - 3.2.5. Ph−¬ng ¸n 5 ..........................................................................................................- 28 - Ch−¬ng 4 : so s¸nh chØ tiªu kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n………………………….- 31 - 4.1. ph−¬ng ¸n 1 .............................................................................................................- 32 - 4.2. ph−¬ng ¸n 2 .............................................................................................................- 33 - 4.3. ph−¬ng ¸n 3 .............................................................................................................- 34 - 4.4. ph−¬ng ¸n 4 .............................................................................................................- 35 - Ch−¬ng 5 : Chän sè l−îng, c«ng suÊt mBA vµ s¬ ®å nèi d©y…………….- 37 - §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 2 - 5.1. chän mBA..................................................................................................................- 37 - 5.2. chän s¬ ®å nèi d©y hîp lÝ cho c¸c tr¹m h¹ ¸p vµ vÏ s¬ ®å cña m¹ng ®iÖn .......................................................................................................................- 40 - Ch−¬ng 6 : TÝnh chÝnh x¸c tr¹ng th¸I vËn hµnh cña l−íi ®iÖn……...- 43 - 6.1. chÕ ®é phô t¶I cùc ®¹i .......................................................................................- 43 - 6.2. chÕ ®é phô t¶I cùc tiÓu.....................................................................................- 47 - 6.3. chÕ ®é phô t¶I sau sù cè...................................................................................- 50 - 6.4. tÝnh ®iÖn ¸p c¸c nót trong m¹ng ®iÖn ....................................................- 52 - Ch−¬ng 7 : Lùa chän c¸c ph−¬ng thøc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p……………….- 55 - 7.1. chän c¸c ®Çu ®iÒu chØnh trong mBA tr¹m 1 ........................................- 57 - 7.2. chän c¸c ®Çu ®iÒu chØnh trong mBA tr¹m cßn l¹i ..........................- 58 - Ch−¬ng 8 : C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña m¹ng ®iÖn………………...- 59 - 8.1. vèn ®Çu t− x©y dùng m¹ng ®iÖn .................................................................- 59 - 8.2. tæng tæn thÊt t¸c dông trong m¹ng ®iÖn............................................- 60 - 8.3. tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn ......................................................- 61 - 8.4. tÝnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh ................................................................................- 61 - §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 3 - Lêi nãi ®Çu Lưới ñiện là một bộ phận của hệ thống ñiện làm nhiệm vụ tải ñiện từ các nguồn ñiện tới các thiết bị dùng ñiện. Thiết kế và xây dựng lưới ñiện là công việc hết sức quan trọng của nghành ñiện, có ảnh hưởng lớn tới các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hệ thống ñiện. Giải quyết ñúng ñắn vấn ñề kinh tế - kỹ thuật, xây dựng và vận hành sẽ mang lại lợi ích không nhỏ ñối với hệ thống ñiện. ðồ án môn học “ thiết kế lưới ñiện khu vực ” sẽ tính toán thiết kế mạng ñiện cho một khu vực gồm các hộ tiêu thụ ñiện loại I, ñưa ra phương án thiết kế thực thi nhất, ñảm bảo cung cấp ñiện cho các hộ tiêu thụ ñiện với chi phí nhỏ nhất khi thực hiện các hạn chế kỹ thuật về ñộ tin cậy cung cấp ñiện và chất lượng ñiện năng. Nội dung ñồ án gồm các chương sau : Chương 1 : Phân tích nguồn và phụ tải Chương 2 : Cân bằng công suất trong hệ thống. Chương 3: Dự kiến các phương án và so sánh về mặt kỹ thuật. Chương 4: So sánh các phương án về mặt kinh tế. Chương 5: Chọn số lượng, công suất MBA và sơ ñồ nối dây. Chương 6: Tính chính xác trạng thái vận hành của lưới ñiện. Chương 7: Lựa chọn các phương thức ñiều chỉnh ñiện áp. Chương 8: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng ñiện. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên bản ñồ án của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận ñược sự chỉ bảo và giúp ñỡ của các thầy, cô giáo ñể em có thể tự hoàn thiên kiến thức của mình. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn, ñặc biệt là TS. Lã Minh Khánh ñã giúp ñỡ em hoàn thành ñồ án môn học này. Sinh viên thực hiện : Ma h¶I hµ §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 4 - CH¦¥NG 1 : Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i Tổng hợp thông tin về nguồn ñiện và phụ tải ñiện là bước ñầu quan trọng trong thiết kế mạng ñiện, ñây là bước quyết ñịnh thành công hay thất bại của công việc. Từ ñó ñưa ra ñược những phương án nối dây hợp lý, ñáp ứng ñược nhu cầu của phụ tải. Trước khi thiết kế phải nắm ñược các ñặc ñiểm của nguồn trong phạm vi thiết kế như: số nguồn ñiện, ñặc ñiểm của nguồn phát … Và của tải như: số phụ tải, công suất yêu cầu, sơ ñồ bố chí, mức ñộ ñảm bảo cung cấp ñiện … 1.1. ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña nguån Trong hệ thống ñiện có một nguồn ñiện ñược coi là có công suất vô cùng lớn,với hệ số công suất os htC ϕ trên thanh góp cao áp của nhà máy ñiện là os 0.85htC ϕ = . 1.2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña t¶I Số liệu phụ tải ñiện: Với max maxi i iQ tg Pϕ= × min mini i iQ tg Pϕ= × min max0.5= ×i iQ P §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 5 - Tổng có 6 phụ tải loại I, yêu cầu ñiều chỉnh ñiện áp là khác thường. Tổng công suất phụ tải yêu cầu ở chế ñộ cực ñại là ( )max 161pt MWP =∑ , ở chế ñộ phụ tải cực tiểu có tổng công suất là ( )min 80.5pt MWP =∑ . Phụ tải có phân bố tương ñối ñều xung quanh nguồn ñiện. Khoảng cách lớn nhất tới nguồn ñiện là 76.158 Km, khoảng cách ngắn nhất là 42.426 Km. ðể vận hành linh hoạt thì cần phải có sự liên hệ chặt chẽ giữa hệ thống ñiện và nguồn ñiện. Phụ tải Số liệu 1 2 3 4 5 6 maxP ( )MW 20 34 24 25 30 28 minP ( )MW 10 17 12 12.5 15 14 iCosϕ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 maxQ ( )MAr 9.686 16.467 11.624 12.108 14.530 13.451 minQ ( )MAr 4.843 8.233 5.812 6.054 7.265 6.781 Loại phụ tải I I I I I I K/c ñến nguồn (Km) 76.158 42.426 70.711 67.082 72.111 70.711 Yêu cầu ñiều chỉnh ñiện áp KT ðiện áp của lưới thứ cấp 10 KV §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 6 - Ch−¬ng 2 : C©n b»ng c«ng suÊt trong hÖ thèng Trong hệ thống ñiện chế ñộ vận hành chỉ tồn tại khi có sự cân bằng cống suất tác dụng cà cống suất phản kháng. Việc cân bằng công suất trong hệ thống, trước hết là kiểm tra khả năng cung cấp và tiêu thụ ñiện trong hệ thống. Từ ñó xác ñịnh phương thức vận hành cho nhà máy ñiện trong hệ thống, ở trạng thái vạn hành cực ñại, cực tiểu và sự cố dựa trên sự cân bằng, ñặc ñiểm và khả năng cung cấp của nhà máy và hệ thống. 2.1. c©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông Công suất tác dụng của phụ tải liên quan với tần số của dòng ñiện xoay chiều. Tần số trong hệ thống sẽ thay ñổi khi sự cân bằng công suất tác dụng trong hệ thống bị phá vỡ. Giảm công suất tác dụng phát ra dẫn ñến giảm tần số và ngược lại, tăng công suất tác dụng phát ra dẫn ñến tăng tần số. Vì vậy, tại mỗi thời ñiểm cần có sự cân bằng công suất tác dụng giữa công suất phát và công suất yêu cầu. Phương trình cân bằng công suất tác dụng có dạng tổng quát như sau: F ycP P=∑ ∑ Với: - FP∑ : là tổng công suất phát. - ycP∑ : là tổng công suất yêu cầu . max.yc pt td dtP m P P P P= + ∆ + +∑ ∑ ∑ §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 7 - Trong ñó : - m : là hệ số ñồng thời. - maxptP∑ : là tổng công suất cảu tất cảc các phụ tải trong chế ñộ cực ñại của hệ thống. - P∆∑ : là tổng thất công suất trong hệ thống (bao gồm tổn thất trên ñường dây và tổn thất trong MBA). - tdP : là tổng công suất tự dùng trong nhà máy. - dtP : là tổng công suất dự trữ cần thiết trong nhà máy. Xác ñịnh ycP∑ : • m = 1 (vì ñây là lưới truyền tải). • max 1 2 3 4 5 6 161 ( )ptP P P P P P P MW= + + + + + =∑ (như ñã tính ở phần I). • max(8%). ptP P∆ =∑ ∑ = 0.08×161= 12.880 ( )MW . • ,td dtP P do quá bé nên ta có thể bỏ qua . ⇒ ycP∑ = 1× 161 +12.880 + 0 + 0 = 173.880 ( )MW . Vậy : trong chế ñộ phụ tải max công suất tác dụng phát ra của hệ thống là: FP∑ = 173.88 ( )MW . 2.2. c©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ðể ñảm bảo chất lượng ñiện áp cần thiết ở các hộ tiêu thụ ñiện trong hệ thống ñiện và các khu vực riêng biệt của nó thì cần có sự cân bằng công suất phản kháng trên các hệ thống ñiện và các khu vực ñó, sự thiều hụt công suất phản kháng sẽ làm cho ñiện áp giảm sút. Do ñó trong giai ñoạn ñầu của thiết kế phát triển các mạng ñiện cần phải tiến hành cân bằng sơ bộ công suất phản kháng. Phương trình cân bằng công suất phản kháng của hệ thống : F y cQ Q=∑ ∑ Với : - FQ∑ : là tổng công suất phản kháng phát ra. §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 8 - FQ∑ = F FP tgϕ×∑ (với cos Fϕ = 0.85⇒ 0.6197Ftgϕ = ) ⇒ FQ∑ = 173.88× 06.197 = 107.753 ( )MW . - y cQ∑ : là tổng công suất yêu cầu từ nhà máy. y cQ∑ = max. i B A L C td dtm Q Q Q Q Q Q+ ∆ + ∆ − + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Trong ñó : - m : là hệ số ñồng thời, lấy m = 1. - max iQ∑ : là tổng công suất phản kháng của phụ tải ở chế ñộ cực ñại. max iQ∑ = ( )1 2 3 4 5 6 77.976Q Q Q Q Q Q MVAr+ + + + + = - BAQ∆∑ : là tổng tổn thất công suất phản kháng trong các MBA. ( ) ( )max15% 0.15 77.976 11.696BA iQ Q MVAr∆ = × = × =∑ ∑ - LQ∆∑ : là tổng tổn thất công suất phản kháng trên ñường dây. - CQ∑ : là công suất phản kháng do ñường dây sinh ra. (Trong ñồ án này ta bỏ qua LQ∆∑ , CQ∑ ). - tdQ∑ : là tổng công suất tự dùng trong nhà máy ñiện - dtQ∑ : là tổng công suất dự trữ trong hệ thống. (Trong ñồ án này ta cũng không xét ñến tdQ∑ , dtQ∑ ) ⇒ y cQ∑ = m. max iQ∑ + BAQ∆∑ = 1×77.976 + 11.696= 89.672 ( )MVAr Vậy so sánh FQ∑ và y cQ∑ ta thấy FQ∑ > y cQ∑ ⇒Do ñó ta không cần tiến hành bù công suất phản kháng, mà chỉ cần ñiều chỉnh kích từ. §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 9 - Ch−¬ng 3 : Chän ph−¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn hîp lÝ nhÊt Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng ñiện phụ thuộc rất nhiều vào sơ ñồ của nó. Vì vậy các sơ ñồ mạng ñiện cần ñược chọn sao cho có chi phí nhỏ nhất, ñảm bảo ñộ tin cậy cung cấp ñiện cần thiết, ñảm bảo chất lượng ñiện năng yêu cầu của các hộ tiêu thụ, thuận tiện và an toàn trong vận hành, khả năng phát triển trong tương lai và tiếp nhận phụ tải mới. ðể chọn ñược sơ ñồ tối ưu của mạng ñiện người ta sử dụng phương pháp nhiều phương án. Từ các vị trí ñã cho của phụ tải cần tiến hành dự kiến một số phương án và phương án tốt nhất sẽ ñược chọn trên cơ sở so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án. 3.1. dù kiÕn c¸c ph−¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn. Từ việc phân tích nguồn và phụ tải ở trên ta thấy: tất cả 6 phụ tải ñiện ñều là hộ tiêu thụ ñiện loại I, yêu cầu ñộ tin cậy cung cấp ñiện cao. Do ñó phải sử dụng các biện pháp cung cấp ñiện : lộ kép, mạch vòng. Ta ñưa ra 5 phương án sau cung cấp ñiện sau: §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 10 - 3.1.1. ph−¬ng ¸n 1 2 3 4 5 6 1 76.15 8 Km 72 .111 Km67 .082 K m 70 . 71 1 K m 42 . 42 6 K m 70.711 Km P.A 1 N 3.1.2. ph−¬ng ¸n 2 70.711 Km 42 . 42 6 K m 67 .082 K m 72 .111 Km 40 Km P.A 2 1 6 5 4 3 2 N 41.231K m §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 11 - 3.1.3. ph−íng ¸n 3 2 3 4 5 6 1 P.A 3 67 .082 K m 41.231 Km 42 . 42 6 K m 70.711 K m 40 Km N 50 . 99 K m 3.1.4. ph−¬ng ¸n 4 2 3 4 5 6 1 P.A 4 76.15 8 Km 72 .111 Km67 .082 K m 70 . 71 1 K m 42 . 42 6 K m 70.711 KmN 41.231 Km §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 12 - 3.1.5. ph−¬ng ¸n 5 70.711 Km 42 . 42 6 K m 70 . 71 1 K m 67 .082 K m 72 .111 Km 1 6 5 4 3 2 N P.A 5 41.231 Km 40 Km 3.2. tÝnh to¸n chØ tiªu kü thuËt cho tõng ph−¬ng ¸n a. Xác ñịnh ñiện áp ñịnh mức của mạng ðây là bước rất quan trọng của công việc thiết kế mạng ñiện vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, cũng như các ñặc trưng của mạng ñiện. ðiện áp ñịnh mức có thể xác ñịnh sơ bộ theo công suất truyền tải ñã biết P (MW) và theo chiều dài của ñường dây truyền tải l (km) với công thức Still: ñmU 4,34 16.= +l P (KV) b. Chọn tiết diện dây dẫn Tiết diện dây dẫn phải ñược chọn làm sao cho phù hợp với quan hệ tối ưu giữa chi phí ñầu tư xây dựng ñường dây và chi phí về tổn thất ñiện năng. Trong thực tế người ta thường dùng giải pháp ñơn giản ñể xác ñịnh tiết diện dây dẫn, ñó là phương pháp chọn tiết diện dây dẫn theo mật ñộ kinh tế của dòng ñiện, sau ñó kiểm tra lại bằng ñiều kiện phát nóng. §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 13 - Ta dự kiến sử dụng dây nhôm lõi thép trên không (AC trên không), với thời gian sử dụng công suất cực ñại là max T = 5000 h, khoảng cách trung bình hình học giữa các pha là ( )5tbD m= . Ta tra Bảng 2.4. Mật ñộ kinh tế của dòng ñiện, A/ 2mm (trang 64 sách Thiết kế các mạng và hệ thống ñiện – Nguyễn Văn ðạm) ta có ktJ = 1.1 (A/ 2mm ) - Tiết diện kinh tế dây dẫn ñược tính theo công thức sau: lv max kt I F J = Trong ñó : - F : là tiết diện tính toán của dây dẫn theo mật ñộ kinh tế 2mm( ) - lv max i I : là dòng ñiện chạy trong dây dẫn ở chế ñộ phụ tải cưc ñại ñược xác ñịnh theo công thức: 2 2 3 310 10 3 3 max i max imax i lvmax i ñm ñm P QS I n U n U . . + = = - kt J : là mật ñộ dòng kinh tế của dây dẫn (A/ 2mm ). - Kiểm tra lại bằng ñiều kiện phát nóng : sc cpI I≤ với 2sc lv maxI I= × Trong ñó : - sc I là dòng ñiện trên dây dẫn khi xảy ra sự cố - cp I là dòng ñiện cho phép của dây dẫn.(phụ thuộc vào bản chất của dây dẫn) Với ñiện áp ( )110ñmU KV≥ tiết diện dây dẫn cần chọn có 270F mm≥ ñể ñảm ñộ bền cơ học, ñiều kiện ổn ñịnh nhiệt ñộ và tổn thất vầng quang trong ñiều kiện làm việc bình thường. c. Xác ñịnh tổn thất ñiện áp trong mạng - Tổn thất ñiện áp trên các lộ ở chế ñộ bình thường ñược xác ñịnh theo biểu thức: 2 100 i i i i N i bt ñm P R Q X U U . . % . − + ∆ = Trong ñó : - i i P Q, là công suất tác dụng và công suất phản kháng chạy trên các lộ (MW, MVAr) §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 14 - - i oi i l r R n . = là ñiện trở của ñường dây. - i oi i l x X n . = là ñiện kháng của ñường dây. - n là số lộ dây (trong ñồ án này tất cả các lộ ñều là lộ kép nên ta lấy n=2). - Tổn thất ñiện áp ở chế ñộ sự cố ñược xác ñịnh bằng công thức: 2 N i sc N i bt U U% % − − ∆ = × ∆ ðiều kiện ñể phương án ñược chấp nhận là : 15 25 bt sc U U max max % % % %    ∆ ≤ ∆ ≤ Do các hộ phụ tải ñều là hộ loại I nên ta dùng máy biến áp ñiều áp dưới tải. 3.2.1. Ph−¬ng ¸n 1 2 3 4 5 6 1 76.15 8 Km 72 .111 Km67 .082 K m 70 . 71 1 K m 42 . 42 6 K m 70.711 K m P.A 1 N a. Xác ñịnh ñiện áp ñịnh mức của mạng ñiện Thay số vào tính toán ta ñược bảng kết quả sau: ðoạn N – 1 N - 2 N -3 N - 4 N - 5 N - 6 L(km) 76.158 42.426 70.711 67.082 72.111 70.711 P(MW) 20 34 24 25 30 28 ñmU (KV) 86.3821 105.098 92.546 93.796 101.977 98.844 §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 15 - Ta thấy 70 (KV) < ñmU < 150 (KV) ⇒ ta chọn ñiện áp ñịnh mức của mạng ñiện là ñm U = 110 (KV) b. Lựa chọn tiết diện dây dẫn và kiểm tra lại bằng ñiều kiện phát nóng - Lộ N-1: 2 2 1 11 3 3 1 10 103 3 max maxmax lvmax ñm ñm P QS I n U n U . . + = = Thay số vào ta có: ( )2 2 31 58 3182 20 10 3 110lvmax A 9.686 I .. = + = × Tiết diện tính toán là : tt F = 58 318 53 017 1 1 . . . = ( )2mm Chọn tiết diện tiêu chuẩn là tc F = 70 2mm loại dây AC-70 có cp I = 265 A, 0 45 0 44 o o r km x km. / , . /= Ω = Ω Giả thiết ñứt một dây dẫn lúc phụ tải ñang sử dụng công suất cực ñại: ( ) ( )2 2 58 318 116 636 265sc lvmax cpI I A I A. . .= = × = < = ⇒ Dây dẫn ñảm bảo ñiều kiện phát nóng. - Tính toán tương tự cho các lộ dây còn lại ta có bảng kết quả sau: ðoạn max iP max iQ lv maxI (A) ttF 2mm lcF 2mm cpI (A) scI (A) N – 1 20 9.69 58.32 53.02 AC-70 265 116.64 N – 2 34 16.47 99.14 90.13 AC-95 330 198.28 N – 3 24 11.62 69.98 63.62 AC-70 265 139.96 N – 4 25 12.11 72.90 66.27 AC-70 265 145.80 N – 5 30 14.53 87.48 79.53 AC-70 265 174.95 N – 6 28 13.56 81.65 74.22 AC-70 265 163.29 §å ¸n m«n häc L−íi ®iÖn Tr−êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Ma H¶i Hµ Líp : HÖ Thèng §iÖn 2-K50 - 16 - c. Xác ñịnh tổn thất ñiện áp trong mạng ñiện - Lộ N – 1 : Tổn thất ñiện áp ở chế ñộ bình thường là: 1 1 1 1 1 2 100 N N N N N bt ñm P R Q X U U . . % − − − − − + ∆ = × Thay số vào ta có: 21 1 1 2 2 100 4 17 20 76 158 0 45 9 686 76 158 0 44 110N bt U . % . . . . . % − × = × × × + × × × ∆ = Tổn thất ñiện áp ở chế ñộ sự cố là : 1 12 2 4 17 8 35N sc N btU U% % . % . %− −∆ = × ∆ = × = - Tính toán tương tự cho các nhánh khác ta ñược bảng kết quả sau: ðoạn Số lộ l km( ) o r km/Ω o x km/Ω R Ω X Ω btU %∆ scU %∆ N – 1 2 76.158 0.45 0.44 17.14 16.75 4.17 8.35 N – 2 2 42.426 0.33 0.429 7.00 9.10 3.21 6.41 N – 3 2 70.711 0.45 0.44 15.91 15.56 4.65 9.30 N – 4 2 67.082 0.45 0.44 15.09 14.76 4.60 9.19 N – 5 2 72.111 0.45 0.44 16.22 15.86 5.93 11.86 N – 6 2 70.711 0.45 0.44 15.91 15.56 5.43 10.85 ⇒Vậy 5