Đồ án Thiết kế và xây dựng Website Mimes Restaurant

Công nghệthông tin phát triển muôn màu muôn vẻ. Hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, đều ít nhiều ứng dụng các sản phNm IT (Information Technology) vào công việc của mình. • Phát triển website không phải là hướng đi có triển vọng duy nhất trong công nghệthông tin. Bên cạnh đó còn có những hướng đi khác như: Game Developing, System Management, Database Aministrator, Network, . Mỗi thểhiện đều có những lợi thếriêng. • Xây dựng một trang Web cần một kiến thức tổng hợp vềsáng tạo, công nghệ, sựkhéo léo. Nhưng không phải tất cảmọi người đều mạnh vềmọi mặt, do vậy vấn đề đặt ra là chúng ta nên áp dụng nhưthếnào cho hợp lý. Có một số xu hướng thểhiện trang Web thiên về đồhọa, có xu hướng lại thiên vềkĩ thuật. • Ở đây em chọn xu hướng website thiên về đồhọa đểthực hiện website Mines Restaurant. Bởi vì, website này chủyếu phục vụcho mục đích quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các chức năng kĩthuật của một website thương mại. • Website không còn xa lạvới nhiều người. Việc phát triển website không phải là chuyện quá khó. Hàng loạt website đua nhau xuất hiện, nhưng tính hiệu quả của nó đang là vấn đềnan giải. Làm thếnào đểwebsite của mình được nhiều người biết tới. Đầu tiên, bản thân nó phải đem lại sự ấn tượng cho người dùng. Hơn nữa các chức năng phải đáp ứng được yêu cầu, không có quá nhiều những nội dung không cần thiết, tính tiện lợi dễdùng cũng rất quan trọng.

pdf110 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế và xây dựng Website Mimes Restaurant, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang: 1  MỤC LỤC  CHƯƠNG I: Tổng Quan ...................................................................................................... 6 1. Đặt vấn đề: .................................................................................................................. 6 1.1. Giới thiệu lĩnh vực: .............................................................................................. 6 1.2. Công việc sẽ làm: ................................................................................................ 7 2. Nhiệm vụ của đồ án: ................................................................................................... 7 2.1. Bài toán: ............................................................................................................... 7 2.2. Vấn đề cần giải quyết: ......................................................................................... 7 2.2..1. Chức năng cho dành cho người quản trị: ...................................................... 7 2.2..2. Chức năng cho dành cho người dùng: .......................................................... 8 2.2..3. Chức năng cho dành cho người duyệt đơn hàng: ......................................... 9 3. Cấu trúc đồ án: ........................................................................................................... 9 CHƯƠNG II: Lý Thuyết .................................................................................................... 10 1. Flex3 SDK: ............................................................................................................... 10 1.1. Giới thiệu: .......................................................................................................... 10 1.2. Xây dựng ứng dụng Web bằng Flex: ................................................................ 11 1.3. Vai trò của Flex: ................................................................................................ 11 2. Tạo một ứng dụng đơn giản (Test Project) với Flex Builder 3: ............................... 12 3. Vai trò của MXML: .................................................................................................. 16 4. ActionScript 3.0: ...................................................................................................... 17 5. Thành phần xử lý trong ASP.NET: (Giới thiệu mô hình lập trình 3 lớp (3 layers)) 19 5.1. Tầng thể hiện (Presentation layer): .................................................................... 20 5.2. Tầng xử lý ngiệp vụ (Business Logic layer): .................................................... 21 5.3. Tầng tương tác cơ sở dữ liệu (Data Access layer): ........................................... 22 5.4. Cách hiện thực kiến trúc 3 lớp: .......................................................................... 22 6. SQL Server 2000 & Bảo mật thông tin: ................................................................... 27 6.1. Thuật toán MD5: ............................................................................................... 27 6.2. Stored Procedure: .............................................................................................. 29 Trang: 2  CHƯƠNG 3: Giải Quyết Bài Toán .................................................................................... 31 1. Mô hình hệ thống: .................................................................................................... 31 1.1. Mô hình chức năng dành cho người dùng: ........................................................ 31 1.2. Mô hình thự thể kết hợp - Entities Relation Diagram (ERD): .......................... 33 1.3. Mô hình quan hệ - Relationship Diagram: ........................................................ 34 1.4. Cấu trúc các bảng: ............................................................................................. 35 1.4..1. Bảng Slideshow (giới thiệu): ...................................................................... 35 1.4..2. Bảng Images (hình ảnh): ............................................................................. 35 1.4..3. Bảng Events (sự kiện): ................................................................................ 35 1.4..4. Bảng MainMenu (thực đơn): ...................................................................... 36 1.4..5. Bảng SubMenu (thực đơn con): .................................................................. 36 1.4..6. Bảng Users (tài khoản): .............................................................................. 36 1.4..7. Bảng Feedback (phản hồi): ......................................................................... 37 1.4..8. Bảng Items (món ăn): ................................................................................. 37 1.4..9. Bảng BookDetail (chi tiết đơn hàng): ......................................................... 38 1.4..10. Bảng Booked (đặt hàng): ......................................................................... 38 2. Cấu trúc chương trình: .............................................................................................. 40 2.1. Người dùng: ....................................................................................................... 40 2.1..1. Đăng nhập: .................................................................................................. 40 2.1..2. Sửa thông tin tài khoản: .............................................................................. 41 2.1..3. Đổi mật khNu: .............................................................................................. 42 2.1..4. Quên mật khNu: ........................................................................................... 42 2.1..5. Xem giới thiệu: ........................................................................................... 43 2.1..6. Xem trang chủ: ............................................................................................ 43 2.1..7. Xem món ăn: ............................................................................................... 44 2.1..8. Đặt hàng: ..................................................................................................... 45 2.1..9. Xem sự kiện: ............................................................................................... 45 2.1..10. Gửi phản hồi: ........................................................................................... 46 Trang: 3  2.2. Quản trị & người duyệt đơn hàng: ..................................................................... 47 2.2..1. Đăng nhập: .................................................................................................. 47 2.2..2. Quản lý SlideShow (giới thiệu): ................................................................. 48 2.2..3. Quản lý Accounts (tài khoản): .................................................................... 50 2.2..4. Quản lý Events (sự kiện): ........................................................................... 51 2.2..5. Quản lý Menu (thực đơn): .......................................................................... 54 2.2..6. Quản lý Submenu (thực đơn con): .............................................................. 56 2.2..7. Quản lý Items (món ăn): ............................................................................. 58 2.2..8. Quản lý Feedback (xem phản hồi): ............................................................. 60 2.2..9. Quản lý Book (duyệt đơn hàng): ................................................................ 61 2.2..10. Quản lý Images (hình ảnh): ..................................................................... 61 3. Các đoạn mã quan trọng: .......................................................................................... 63 3.1. Flex: ................................................................................................................... 63 3.1..1. Tạo HTTPService gửi tham số: .................................................................. 63 3.1..2. Gửi tham số và nhận kết quả trả về từ ASP.N ET: ...................................... 63 3.2. ASP.N ET ........................................................................................................... 64 3.2..1. N hận tham số & trả kết quả cho Flex: ........................................................ 64 3.2..2. Xử lý nghiệp vụ: ......................................................................................... 64 1.1.2. Tương tác cơ sở dữ liệu: ............................................................................. 65 3.2..3. Tạo Connection theo cơ chế Singleton: ...................................................... 66 3.2..4. Cấu hình tập tin web.Config: ...................................................................... 66 3.3. SQLServer 2000: ............................................................................................... 67 3.3..1. Tạo Stored Procedure: ................................................................................ 67 CHƯƠN G 4: Kết Quả Thực Hiện ...................................................................................... 68 1. Cài đặt:...................................................................................................................... 68 1.1. Yêu cầu hệ thống: .............................................................................................. 68 1.2. Cài đặt cho cơ sở dữ liệu: .................................................................................. 68 1.3. Cài đặt cho web trên web server: ...................................................................... 69 Trang: 4  1.4. Cài đặt plugin: ................................................................................................... 70 1.5. Hoàn thành: ........................................................................................................ 71 2. Giải thích chương trình: ........................................................................................... 72 2.1. Phía người dùng: ................................................................................................ 72 2.1..1. Trang giới thiệu: ......................................................................................... 72 2.1..2. Trang bắt đầu: ............................................................................................. 73 2.1..3. Trang chủ: ................................................................................................... 74 2.1..4. Thực đơn: .................................................................................................... 75 2.1..5. Đặt hàng: ..................................................................................................... 78 2.1..6. Sự kiện: ....................................................................................................... 79 2.1..7. Thông tin: .................................................................................................... 79 2.1..8. Phản hồi: ..................................................................................................... 80 2.1..9. Đăng nhập thành công: ............................................................................... 81 2.1..10. Đăng ký thành viên: ................................................................................ 81 2.1..11. Xem tài khoản: ........................................................................................ 83 2.1..12. Sửa thông tin tài khoản: ........................................................................... 83 2.1..13. Đổi mật khNu: .......................................................................................... 84 2.2. Phía người quản trị & người duyệt đơn hàng: ................................................... 85 2.2..1. Đăng nhập: .................................................................................................. 85 2.2..2. Quản lý giới thiệu: ...................................................................................... 86 2.2..3. Quản lý tài khoản: ....................................................................................... 88 2.2..4. Quản lý sự kiện: .......................................................................................... 90 2.2..5. Quản lý đơn đặt hàng: ................................................................................. 93 2.2..6. Quản lý thực đơn: ....................................................................................... 95 2.2..7. Quản lý thực đơn con: ................................................................................. 97 2.2..8. Quản lý món ăn: .......................................................................................... 99 2.2..9. Quản lý hình ảnh: ...................................................................................... 104 2.2..10. Xem phản hồi: ....................................................................................... 106 Trang: 5  KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 108 PHỤ LỤC ......................................................................................................................... 109 Trang: 6  CHƯƠNG I: Tổng Quan 1. Đặt vấn đề: 1.1. Giới thiệu lĩnh vực: • Công nghệ thông tin phát triển muôn màu muôn vẻ. Hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, … đều ít nhiều ứng dụng các sản phNm IT (Information Technology) vào công việc của mình. • Phát triển website không phải là hướng đi có triển vọng duy nhất trong công nghệ thông tin. Bên cạnh đó còn có những hướng đi khác như: Game Developing, System Management, Database Aministrator, N etwork,…. Mỗi thể hiện đều có những lợi thế riêng. • Xây dựng một trang Web cần một kiến thức tổng hợp về sáng tạo, công nghệ, sự khéo léo... N hưng không phải tất cả mọi người đều mạnh về mọi mặt, do vậy vấn đề đặt ra là chúng ta nên áp dụng như thế nào cho hợp lý. Có một số xu hướng thể hiện trang Web thiên về đồ họa, có xu hướng lại thiên về kĩ thuật. • Ở đây em chọn xu hướng website thiên về đồ họa để thực hiện website Mines Restaurant. Bởi vì, website này chủ yếu phục vụ cho mục đích quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các chức năng kĩ thuật của một website thương mại. • Website không còn xa lạ với nhiều người. Việc phát triển website không phải là chuyện quá khó. Hàng loạt website đua nhau xuất hiện, nhưng tính hiệu quả của nó đang là vấn đề nan giải. Làm thế nào để website của mình được nhiều người biết tới. Đầu tiên, bản thân nó phải đem lại sự ấn tượng cho người dùng. Hơn nữa các chức năng phải đáp ứng được yêu cầu, không có quá nhiều những nội dung không cần thiết, tính tiện lợi dễ dùng cũng rất quan trọng. Trang: 7  • Một website tốt phải có bố cục rõ ràng, trong sáng. Các chức năng đáp ứng được yêu cầu, dễ dàng thao tác. N ội dung đáng tin cậy và phải được cập nhật thường xuyên. • Flex đang dần chứng tỏ được sức mạnh của nó trong việc thiết kế giao diện website. Điều đó sẽ được thể hiện ngay trong luân văn tốt nghiệp này. 1.2. Công việc sẽ làm: • Thiết kế và xây dựng website Mimes Restaurant • Viết tài liệu thiết kế • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Đóng gói và chạy thử 2. Nhiệm vụ của đồ án: 2.1. Bài toán: • Thiết kế giao diện website bằng Flex Builder 3 • Thực hiện lớp xử lý nghiệp vụ (Business) bằng ASP.N ET 2.0 trên Visual Studio 2005 • Thiết kế và lưu trữ dữ liệu trên Microsoft SQL2000 • Liên lạc các thành phần trên lại với nhau dùng XML 2.2. Vấn đề cần giải quyết: 2.2..1. Chức năng cho dành cho người quản trị: • Quản lý các thông tin hiện trên trang giới thiệu. • Quản lý các hình ảnh và thông tin nổi bật về nhà hàng ( thông tin này hiện ở trang chủ và trang thông tin): nhà hàng có những món mới, đầu bếp mới, các thông tin khác…. Trang: 8  • Quản lý các thực đơn, món và các thông tin liên quan. • Thêm mới, xóa, sửa các thực đơn, món ăn, thông tin của món ăn (hình ảnh, thành phần, tác dụng …). • Thay đổi vị trí của các thực đơn • Thay đổi vị trí các món xuất hiện trong thực đơn • Chuyển món ăn từ thực đơn này sang thực đơn khác • Thêm, xóa, sửa các chương trình của nhà hàng (chương trình khuyến mãi, các hoạt động hằng đêm của nhà hàng…) • Xem các báo cáo về danh sách khách đặt chỗ theo thời gian, các món được đặt nhiều nhất => Đưa ra chiến lược kinh doanh cho tương lai. • Xem số liệu do người dùng gừi phản hồi theo dạng biểu đồ hình cột. 2.2..2. Chức năng cho dành cho người dùng: • Tạo một phần giới thiệu tóm tắt về nhà hàng trước khi vào trang web chính. • Xem thông tin về nhà hàng : hình ảnh, địa chỉ, điện thoại, các sự kiện, hệ thống thực đơn, món ăn. • Tìm kiếm các món theo thực đơn, theo giá niêm yết. • Đăng ký thành viên • Quản lý thông tin cá nhân • Xem những sự kiện của nhà hàng • Sau khi đăng ký thành viên, khách có thể đặt món và dự toán chi phí ( sẽ dùng những món nào cho buổi tiệc và tốn bao nhiêu chi phí ). Thông tin về dự toán chi phí chỉ mang tính tham khảo chứ không được lưu lại và không bắt buộc khi đặt chỗ. Trang: 9  • Gửi thông tin phản hồi. • Tạo lại mật khNu nếu quên (người dùng sẽ nhận e-mail xác nhận lai mật khNu) • Xem thông tin về nhà hàng ( lịch sử, xu hướng kinh doanh,…) 2.2..3. Chức năng cho dành cho người duyệt đơn hàng: • Quản lý đơn đặt hàng: Tiếp nhận danh sách khách đặt hàng và gán trạng thái: mới tiếp nhận, chấp nhận, chờ xử lý, không chấp nhận. 3. Cấu trúc đồ án: Chương I: Tổng quan 1. Đặt vấn đề: (giới thiệu lĩnh vực và công việc sẽ làm) 2. N hiệm vụ của đồ án: Bài toán cụ thể, vấn đề cần giải quyết 3. Cấu trúc đồ án: giới thiệu nội dung của từng chương Chương II: Lý thuyết Các phương pháp – lý thuyết – và công nghệ sử dụng để giải quyết nhiệm vụ. Chỉ trình bày các lý thuyết, công nghệ sẽ được sử dụng ở chương 3. Phần này không trình bày những kiến thức cơ bản đã được học. Chương III: Giải quyết bài toán. N êu chi tiết vấn đề cần giải quyết như: mô hình hệ thống, cấu trúc chương trình, các đoạn chương trình quan trọng. Chương IV: Kết quả thực nghiệm N êu các bước thực hiện, phần cài đặt Giải thích từng hình, từng bảng, từng chương trình. Trang: 10  CHƯƠNG II: Lý Thuyết 1. Flex3 SDK: 1.1. Giới thiệu: • Flex 3 cung cấp phương pháp mới để xây dựng những ứng dụng Flash (SWF) chạy trên Flash Player 9. Giống như Flash trước đây, Flex framework tạo ra những tập tin SWF nhưng giữa chúng vẫn có sự khác nhau: ™ Flash được thiết kế để thuận tiện cho việc tạo ra những nội dung động, hoạt hình hóa (animation). Trong khi Flex tập trung vào việc xây dựng những ứng dụng RIA (Rich Internet Application) và AIR (Adobe Integrated Runtime). ™ Flash lưu ứng dụng trong cấu trúc tập tin nhị phân FLA. Trong khi Flex lưu ứng dụng dưới dạng tập tin văn bản bằng ngôn ngữ đánh dấu (MXML). ™ Các công cụ phát triển ứng dụng cũng khác nhau: ¾ Flex không có tiến trình ngắt thời gian (timeline). ¾ Flex không có những công cụ hỗ trợ vẽ. ¾ Flash không có MXML ¾ Flash không có CSS ¾ …… • Đối với những lập trình viên đã quen làm việc trên Flash sẽ cảm thấy dễ dàng khi làm việc với Flex. Bạn sẽ thấy có sự liên quan giữa Flex và Flash khi tạo những ứng dụng SWF. Chỉ có điều trong Flex chuyển sự tập trung từ việc tạo animation sang tạo giao diện và tương tác với người dùng. Hơn nữa việc tạo giao diện cũng rất dễ dàng nhờ bộ phát triển Flex Builder 3. Trang: 11  1.2. Xây dựng ứng dụng Web bằng Flex: • N hững ứng dụng web thông thường bao gồm nhiều lớp khác nhau: giao diện người dùng, lớp xử lý logic, lớ