Đồ án Tính toán mạng di động GSM

Hệ thống thông tin di động toàn cầu (tiếng Pháp: Groupe Spécial Mobile tiếng Anh: Global System for Mobile Communications; viết tắt GSM) là một công nghệ dùng cho mạng thông tin di dộng. Dịch vụ GSM được sử dụng bởi hơn 2 tỷ người trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mạng thông tin di động GSM cho phép có thể roaming với nhau do đó những máy điện thoại di động GSM của các mạng GSM khác nhau ở có thể sử dụng được nhiều nơi trên thế giới. GSM là chuẩn phổ biến nhất cho điện thoại di động (ĐTDĐ) trên thế giới. Khả năng phú sóng rộng khắp nơi của chuẩn GSM làm cho nó trở nên phổ biến trên thế giới, cho phép người sử dụng có thể sử dụng ĐTDĐ của họ ở nhiều vùng trên thế giới. GSM khác với các chuẩn tiền thân của nó về cả tín hiệu và tốc độ, chất lượng cuộc gọi. Nó được xem như là một hệ thống ĐTDĐ thế hệ thứ hai (second generation, 2G). GSM là một chuẩn mở, hiện tại nó được phát triển bởi 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Đứng về phía quan điểm khách hàng, lợi thế chính của GSM là chất lượng cuộc gọi tốt hơn, giá thành thấp và dịch vụ tin nhắn. Thuận lợi đối với nhà điều hành mạng là khả năng triển khai thiết bị từ nhiều người cung ứng. GSM cho phép nhà điều hành mạng có thể kết hợp chuyển vùng với nhau do vậy mà người sử dụng có thể sử dụng điện thoại của họ ở khắp nơi trên thế giới.

doc13 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/04/2013 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán mạng di động GSM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 THỰC HIỆN MÔ PHỎNG Giới thiệu về mô phỏng đồ án: Chương trình thực hiện mô phỏng: Khi thực hiện đồ án này em đã chọn phần mềm lập trình Visual Basic 6 để mô phỏng.Vì đây là phần mềm lập trình hướng đối tượng và dễ sử dụng với tất cả người sử dụng nó.Giao diện khá dễ sử dụng với những người mới làm quen với lập trình. Giới thiệu sơ qua về Visual Basic 6: Nếu chung ta cho rằng chương trình này có vẻ nặng nề cho người mới học thì đừng lo lắng, vì Visual Basic làm hết mọi việc cho bạn. Khác với các ngôn ngữ như C++, bạn phải viết mỗi thứ một ít, Visual Basic cung cấp mức độ cao hơn của lập trình tự động. Như vậy chúng ta có thể làm nhiều thứ mà không phải lập trình nhiều. Tuy nhiên, đừng hiểu sai “không lập trình nhiều” nghĩa là “không có nhiều tính năng mạnh”. Visual Basic là ngôn ngữ rất mạnh. Ta có thể lập trình để làm “mọi thứ” nếu cần. Ta cũng có thể khai thác khả năng tự động của VB để viết chương trình thật nhanh.Chọn lựa là ở người lập trình.Visual Basic đủ linh hoạt để hỗ trợ cho mọi người lập trình – từ người mới học đến lập trình chuyên nghiệp. Lưu đồ giả thuật: Giả thuật:  Một số code chính: Tính toán trạm BTS: On Error Resume Next Dim i As Integer Dim sobtstam As Double Select Case Index Case 2: Unload Me frmMain.Enabled = True Case 3 sobtstam = (txtbts(0) / txtbts(1)) tongthuebao = Int(txtbts(2) * sobtstam) If optmhomi.Value = True Then soBTS = Int(sobtstam) End If If optmh3st.Value = True Then soBTS = Int(sobtstam / 3) End If lblkqbts(0).Caption = Str(soBTS) lblkqbts(1).Caption = Format(tongthuebao, "0.") Tính toán Cell: Private Sub cmdTinhKichthuoc_Click() Dim SuyhaoCP As Double Freq = Val(txtCell(1).Text) hightMS = Val(txtCell(3).Text) hightBS = Val(txtCell(2).Text) SuyhaoCP = Val(txtCell(0).Text) If optHata.Value = True Then Select Case cboKieuvungHata.ListIndex Case 0: If Freq > 400 Then HesoHieuchinh = 3.2 * (Lg10(11.75 * hightMS)) ^ 2 - 4.97 Else HesoHieuchinh = 8.29 * (Lg10(1.54 * hightMS)) ^ 2 - 1.1 End If RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 1: HesoHieuchinh = hightMS * (1.1 * Lg10(Freq) - 0.7) - 1.56 * Lg10(Freq) + 0.8 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 2: HesoHieuchinh = 2 * 8.29 * Lg10(1.54 * hightMS) - 1.1 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh - 2 * Lg10((Freq / 28) ^ 2) + 2 * 5.4) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 3: HesoHieuchinh = 2 * 8.29 * Lg10(1.54 * hightMS) - 1.1 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh - 4.78 * (Lg10(Freq)) ^ 2 + 18.33 * Lg10(Freq) - 40.49) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) End Select End If If optWalf.Value = True Then RofCell = (SuyhaoCP - 20 * Lg10(Freq) - 32.4) / 20 End If Kichthuoc = 10 ^ RofCell lblRCell.Caption = Str(Kichthuoc) + " km" End Sub Private Sub tblInput_Click() On Error Resume Next Dim SuyhaoCP As Double Dim DientichCell As Double Freq = Val(txtCell(1).Text) hightMS = Val(txtCell(3).Text) hightBS = Val(txtCell(2).Text) SuyhaoCP = Val(txtCell(0).Text) Gocden = Val(txtCell(5).Text) dorongPho = Val(txtCell(7).Text) b = Val(txtCell(6).Text) docaoNha = Val(txtCell(4).Text) With tblInput If .Buttons(1).Value = tbrPressed Then txtCell(0).Text = "" txtCell(1).Text = "" txtCell(2).Text = "" txtCell(3).Text = "" txtCell(4).Text = "" txtCell(6).Text = "" txtCell(5).Text = "" lblRCell.Caption = "" lblDientich.Caption = "" txtCell(0).SetFocus lstCell.Clear lstHata.Clear lstWalf.Clear End If If .Buttons(2).Value = tbrPressed Then txtCell(0).Text = "" txtCell(1).Text = "880" txtCell(2).Text = "30" txtCell(3).Text = "1.5" txtCell(4).Text = "30" txtCell(6).Text = "15" txtCell(5).Text = "90" txtCell(0).SetFocus End If If .Buttons(3).Value = tbrPressed Then lstCell.AddItem txtCell(0).Text If optHata.Value = True Then Select Case cboKieuvungHata.ListIndex Case 0: If Freq > 400 Then HesoHieuchinh = 3.2 * (Lg10(11.75 * hightMS)) ^ 2 - 4.97 Else HesoHieuchinh = 8.29 * (Lg10(1.54 * hightMS)) ^ 2 - 1.1 End If RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 1: HesoHieuchinh = hightMS * (1.1 * Lg10(Freq) - 0.7) - 1.56 * Lg10(Freq) + 0.8 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 2: HesoHieuchinh = hightMS * (1.1 * Lg10(Freq) - 0.7) - 1.56 * Lg10(Freq) + 0.8 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh - 4 * Lg10((Freq / 28)) + 2 * 5.4) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) Case 3: HesoHieuchinh = hightMS * (1.1 * Lg10(Freq) - 0.7) - 1.56 * Lg10(Freq) + 0.8 RofCell = (SuyhaoCP - 69.55 - 26.16 * Lg10(Freq) + 13.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh + 8) / (44.9 - 6.55 * Lg10(hightBS)) End Select Kichthuoc = 10 ^ RofCell DientichCell = 2.6 * Kichthuoc ^ 2 lblRCell.Caption = Format(Kichthuoc, "0.####") + " km" lblDientich = Format(DientichCell, "0.####") + " km2" lstHata.AddItem lblRCell.Caption lstWalf.AddItem " " End If If optWalf.Value = True Then Select Case cboKieuvungWalf.ListIndex Case 0: If (Gocden >= 0) And (Gocden docaoNha) Then Lo = -9.646 Lbsh = -18 * Lg10(11) + (hightBS - docaoNha) Ka = 54 Kd = 18 - 15 * (hightBS - docaoNha) / (docaoNha - hightMS) Else Lo = 2.5 + 0.075 * (Gocden - 55) Lbsh = 0 Ka = 54 - 0.8 * hightBS Kd = 18 End If Kf = 4 + 1.5 * Freq / 925 - 1.5 Lp = Lo + 10 * Lg10(Freq) - 10 * Lg10(dorongPho) - 16.7 + 20 * Lg10(docaoNha - hightMS) Lf = 16.87 + 20 * Lg10(Freq) Lvc = Lbsh + Ka + Kf * Lg10(Freq) - 9 * Lg10(hightBS) RofCell = (SuyhaoCP - Lf - Lvc - Lp) / (20 + Kd) Case 1: If (Gocden >= 0) And (Gocden docaoNha) Then Lo = -9.646 Lbsh = -18 * Lg10(11) + (hightBS - docaoNha) Ka = 54 Kd = 18 - 15 * (hightBS - docaoNha) / (docaoNha - hightMS) Else Lo = 2.5 + 0.075 * (Gocden - 55) Lbsh = 0 Ka = 54 - 0.8 * hightBS Kd = 18 End If Kf = 4 + 0.7 * Freq / 925 - 0.7 Lp = Lo + 10 * Lg10(Freq) - 10 * Lg10(dorongPho) - 16.7 + 20 * Lg10(docaoNha - hightMS) Lf = 16.69 + 20 * Lg10(Freq) Lvc = Lbsh + Ka + Kf * Lg10(Freq) - 9 * Lg10(hightBS) RofCell = (SuyhaoCP - Lf - Lvc - Lp) / (20 + Kd) End Select Kichthuoc = 10 ^ RofCell lblRCell.Caption = Format(Kichthuoc, "0.####") + " km" DientichCell = 2.6 * Kichthuoc ^ 2 lblDientich = Format(DientichCell, "0.####") + " km2" lstHata.AddItem " " lstWalf.AddItem lblRCell.Caption End If End If End With End Sub Một số hình ảnh mô phỏng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong 5.DOC
  • docChuong 1.DOC
  • docChuong 2.DOC
  • docChuong 3.DOC
  • docChuong 4.DOC
Luận văn liên quan