Đồ án Xây dựng website công nghệ thông tin và quản trị nội dung

Mặc dù mới ra đời khoảng 20 năm trở lại đây nhưng internet đã phát triển một cách mạnh mẽ. Internet thực sự trở thành mạng máy tính toàn cầu và có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người. Thuật ngữ internet và các dịch vụ của chúng đã trở nên quen thuộc. Một trong các dịch vụ cơ bản của internet là Wold Wide Web (WWW). Với khả năng không chỉ thể hiện thông tin dạng văn bản mà còn có thể thể hiện thông tin đa phương tiện. Có thể nói chính WWW làm nên sức sống của internet.

pdf63 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng website công nghệ thông tin và quản trị nội dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn XÂY DỰNG WEBSITE CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ NỘI DUNG Mục lục GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 6 PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 7 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET VÀ WOLD WIDE WEB ................... 7 1.1 INTERNET: ....................................................................................................... 7 1.2 WOLD WIDE WEB .......................................................................................... 7 1.2.1 Mô hình Client/Server .................................................................................. 7 1.2.2 Wold wide web ............................................................................................ 9 CHƯƠNG 2: ACTIVE SERVER PAGES (ASP) ................................................... 10 2.1 GIỚI THIỆU ACTIVE SERVER PAGES ........................................................ 10 2.1.1 Active server pages : .................................................................................. 10 2.1.2 Mô hình hoạt động của Active Server Pages. ............................................. 10 2.1.3 Các hoạt động của ASP: ............................................................................ 11 2.1.4 Cấu trúc của một file ASP .......................................................................... 12 2.1.5 Các tính chất của ASP ................................................................................ 13 2.2 NGÔN NGỮ LẨP TRÌNH ASP ...................................................................... 14 2.2.1 Các script commands của ASP ................................................................... 14 2.2.2 Script language và script engine ................................................................. 15 2.2.3 Viết Procedure với nhiều ngôn ngữ ............................................................ 16 2.3 VISUAL BASIC SCRIPT LANGUAGE .......................................................... 16 2.3.1 Giới thiệu về VBScript ............................................................................... 16 2.3.2 Các kiểu dữ liệu của VBScript: .................................................................. 16 2.3.3 Biến trong VBScript................................................................................... 16 2.3.4 Hằng trong VBScript ................................................................................. 17 2.3.5 Các toán tử trong VBScript: ....................................................................... 17 2.3.6 Các cấu trúc điều khiển: ............................................................................. 17 2.3.7 Procedure trong VBScript .......................................................................... 18 2.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ASP ................................................................... 18 2.4.1 Đối tượng Request: .................................................................................... 18 2.4.2 Đối tượng Response: .................................................................................. 19 2.4.3 Đối tượng session: ..................................................................................... 19 2.4.4 Đối tượng Application: .............................................................................. 19 2.4.5 Đối tượng server ........................................................................................ 20 2.5 CÁC COMPONENT CỦA ASP: ................................................................ 20 2.5.1 Advertisement Rotator Component: ........................................................... 20 2.5.2 Browser Capabilities Component: .............................................................. 21 2.5.3 Data Access Component: ........................................................................... 21 2.5.4 content linking component: ........................................................................ 21 CHƯƠNG 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 2000 ........................... 22 3.1 Giới thiệu Access 2000 .................................................................................. 22 3.2 Các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access ................................... 23 3..2.1 CSDL Access ............................................................................................ 23 3.2.2 Bảng dữ liệu ............................................................................................... 23 3.2.3 Liên kết các bảng dữ liệu ........................................................................... 24 3.3 Xây dựng cấu trúc bảng ................................................................................. 25 PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ....................................... 26 CHƯƠNG1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ................................................................. 26 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ................................................................... 26 1.1.1 Phát biểu bài toán ....................................................................................... 26 1.1.2 Mục tiêu hệ thống ...................................................................................... 26 1.1.3 Phạm vi hệ thống ....................................................................................... 26 a) Đối tượng người dùng hệ thống.............................................................. 26 b) Mô hình tổng thể hệ thống ..................................................................... 27 1.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG THỂ HỆ THỐNG ................................... 28 1.2.1 Yêu cầu chung về mô hình hệ thống ........................................................... 28 1.2.2 Yêu cầu chung về môi trường kĩ thuật hệ thống ......................................... 28 1.2.3 Yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống ......................................... 28 1.2.4 Yêu cầu chung về chức năng của hệ thống ................................................. 29 1.3 PHÂN TÍCH YÊU CẨU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ............................... 29 1.3.1 Chức năng phần trang tin .......................................................................... 29 1.3.1.1 Quản trị site ..................................................................................... 29 a) Quản lý quảng cáo liên kết site .................................................... 29 b) Quản lý tài khoản người dùng ..................................................... 30 c) Tìm kiếm ..................................................................................... 31 1.3.1.2 Cập nhật, quản lý tin bài .................................................................. 31 a) Viết tin bài................................................................................... 31 b) Chức năng duyệt bài .................................................................... 32 c) Danh mục tin ............................................................................... 32 d) Tin bài đã xuất bản ...................................................................... 33 1.3.1.3 Tra cứu tìm kiếm ............................................................................. 33 1.3.2 Chức năng phần diễn đàn ........................................................................... 34 1.3.2.1 Đăng ký ........................................................................................... 34 1.3.2.2 Đăng nhập ....................................................................................... 34 1.3.2.3 Tìm kiếm ......................................................................................... 35 1.3.2.4 Trao đổi thảo luận ........................................................................... 35 a)Viết bài......................................................................................... 35 b)Trả lời bài .................................................................................... 36 1.3.2.5 Quản trị diễn đàn ............................................................................. 37 a) Quản lý danh mục diễn đàn ......................................................... 37 b) Khóa diễn đàn ............................................................................. 37 1.3.2.6 Quản lý nhóm người dùng ............................................................... 38 a) Quản lý nhóm quản trị ................................................................. 38 1.3.2.7 Quản lý thành viên .......................................................................... 38 a) Quản lý thành viên ...................................................................... 38 b) Đổi tên đăng nhập ....................................................................... 39 c) Ngừng đăng ký thành viên ........................................................... 39 1.3.2.8 Quản lý chung toàn diễn đàn ........................................................... 40 a) Đổi tên và mật khẩu quản trị ........................................................ 40 b) Cấu hình anti-spam ..................................................................... 40 c) Sửa từ xấu ................................................................................... 41 d) Sao lưu dữ liệu ............................................................................ 41 1.3.2.9 Quản trị cấm .................................................................................... 42 a) Cấp địa chỉ IP .............................................................................. 42 b) Cấm địa chỉ Email ....................................................................... 42 1.3.2.10 Dọn dẹp diễn đàn........................................................................... 43 a) Xóa thành viên ............................................................................ 43 b) Xóa chủ đề .................................................................................. 43 c) Khóa chủ đề cũ ............................................................................ 44 1.4 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG ........................................................... 44 1.4.1 Yêu cầu về bảo mật hệ thống ..................................................................... 44 1.4.2 Yêu cầu về giao diện người sử dụng........................................................... 45 1.4.3 Tính tiến hóa : ............................................................................................ 45 1.5 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BFD .................................................... 45 1.6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD ............................................................ 47 1.6.1 Biểu đồ DFD mức khung cảnh ................................................................... 47 1.6.2 Biểu đồ DFD mức 1 ................................................................................... 48 1.6.3 Biểu đồ luồng DFD mức 2 ..................................................................... 49 a) Phân hệ cung cấp tin tức ...................................................................... 49 b) Phân hệ diễn đàn thảo luận ..................................................................... 50 1.7 MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ ERD ...................................................... 51 1.7.1 Xác định các thực thể ......................................................................... 51 a)Xác định thực thể phần trang tin ................................................... 51 b)Xác định thực thể phần diễn đàn .................................................. 53 1.7.2 Sơ đồ thực thể và mối liên kết .................................................................... 61 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ............................................. 62 2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................................... 62 2.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần tin tức ............................................................ 62 2 .1.1.1 Bảng User1..................................................................................... 62 2.1.1.2 Bảng Messages ................................................................................ 63 2.1.1.3 Bảng Categories .............................................................................. 63 2.1.1.4 Bảng Ads ........................................................................................ 64 2.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần diễn đàn .......................................................... 64 2.1.2.1 Bảng tblAuthor ................................................................................ 64 2.1.2.2 Bảng tblbanlist ............................................................................... 65 2.1.2.3 Bảng tblBuddylist ............................................................................ 65 2.1.2.4 Bảng tblCategory ........................................................................... 66 2.1.2.5 Bảng tblconfiguration ...................................................................... 66 2.1.2.6 Bảng tbldatetimeformat .................................................................. 67 2.1.2.7 Bảng tblEmailnotify ........................................................................ 68 2.1.2.8 Bảng tblForum ................................................................................ 68 2.1.2.9 Bảng tblGroup ................................................................................ 69 2.1.2.10 Bảng tblGuestName ...................................................................... 70 2.1.2.11 Bảng tblPermissions ...................................................................... 70 2.1.2.12 Bảng tblPMMessage ...................................................................... 70 2.1.2.13 Bảng tblPoll .................................................................................. 71 2.1.2.14 Bảng tblPollChoice........................................................................ 71 2.1.2.15 Bảng tblSmut................................................................................. 71 2.1.2.16 Bảng tblThread .............................................................................. 71 2.1.2.17 Bảng tblTopic ................................................................................ 72 2.2 Thiết kế chức năng của website .................................................................... 72 2.2.1 Thiết kế chức năng phần trang tin ............................................................. 72 a) Thiết kế giao diện người dùng ................................................................. 72 b) Thiết kế chức năng quản lý tin bài .......................................................... 73 c) Thiết kế chức năng quản trị trang tin ....................................................... 75 2.2.2 Thiết kế chức năng phần diễn đàn .............................................................. 80 a) Phần trao đổi thảo luận ............................................................................ 80 b) Phần quản trị diễn đàn ............................................................................ 83 CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT ........................................................................................ 89 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ......................................................................................... 89 Về mặt lý thuyết ................................................................................................. 89 Về mặt thực nghiệm ............................................................................................ 89 HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ...................................................................... 89 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.......................................................................................... 89 Tài liệu Tham khảo ................................................................................................. 91 GIỚI THIỆU Mặc dù mới ra đời khoảng 20 năm trở lại đây nhưng internet đã phát triển một cách mạnh mẽ. Internet thực sự trở thành mạng máy tính toàn cầu và có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người. Thuật ngữ internet và các dịch vụ của chúng đã trở nên quen thuộc. Một trong các dịch vụ cơ bản của internet là Wold Wide Web (WWW). Với khả năng không chỉ thể hiện thông tin dạng văn bản mà còn có thể thể hiện thông tin đa phương tiện. Có thể nói chính WWW làm nên sức sống của internet. Trong những năm gần đây công nghệ thông tin được xác định là một ngành mũi nhọn đối với nước ta vì vậy nó có những bước tiến nhảy vọt đặc biệt là Internet. Internet đang lan rộng đến mọi lĩnh vực. Cũng không có gì lạ nếu chúng ta nghe thấy mẩu tin nào đó lấy từ Internet. Giờ đây không thể phủ nhận vai trò to lớn của Internet. Một số website ngày càng trở nên quen thuộc như www.vietnamnet.vn, www.home.vnn.vn. Trong phạm vi đồ án, có hai mục đích chính : - Thứ nhất tìm hiểu về wold wide web, ngôn ngữ lập trình ASP và csdl access. - Thứ hai xây dựng trang web CNTT sử dụng ngôn ngữ ASP, CSDL Access. Nội dung đồ án bao gồm 3 phần chính: PHẦN MỘT CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 1: Internet và wold wide web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình ASP Chương 3: Tổng quan về access PHẦN HAI: XÂY DỰNG WEBSITE CNTT VÀ QUẢN TRỊ NỘI DUNG Chương 1: Phân tích hệ thống Chương 2: Thiết kế và cài đặt hệ thống Chương 3: Kết luận PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET VÀ WOLD WIDE WEB 1.1 INTERNET: Trong những năm gần đây, mạng máy tính Internet đã phát triển mạnh mẽ, và trở thành mạng máy tính toàn cầu. Có rất nhiều hoạt động trên mạng, nhằm nhiều mục đích thương mại, giáo dục.. Internet có rất nhiều ứng dụng trong thực tế và cho hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Giờ đây không thể phủ nhận vai trò to lớn của Internet đối với con người. WWW là một hình thức hoạt động của của Internet. Mạng web mới chỉ phổ biển khoảng chục năm trở lại đây. Để có thể đọc và truyền thông tin qua mạng giải pháp đưa ra là văn bản được định dạng bằng ngôn ngữ HTML(HyperText MarkupLanguage) Và được truyền đi bằng giao thức HTTP(HyperText Transfer Protocol). Sau này người ta quen gọi là văn bản Web và được xem bởi trình duyệt (browser). Kỹ thuật siêu văn bản tạo nên một loại hình hoạt động hấp dẫn trên Internet và ngày càng trở nên sôi động do những lợi ích thương mại mà hoạt động này tạo ra. Khối dữ liệu khổng lồ được lưu trữ dưới dạng văn bản web trên các máy chủ. Nhờ trình duyệt chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên khắp thế giới. 1.2 WOLD WIDE WEB Hầu hết các dịch vụ trên thế giới đều triển khai theo mô hình phần mềm Client/Server và www không là một ngoại lệ. 1.2.1 Mô hình Client/Server Mô hình client/Server là mô hình giải pháp phần mềm cho việc khắc phục tình trạng quá tải qua mạng và vượt qua ngăn cách về sự khác nhau trong câu trúc vật lý cũng như hệ điều hành của các máy tính khác nhau trên mạng. Mỗi mô hình phần mềm được xây dựng theo mô hình Client/Server được chia làm hai phần. Phần hoạt động trên máy chủ gọi là server, phần hoạt động trên máy trạm gọi là Client. Nhiệm vụ của mỗi phần ấy được quy định như sau: -Phần phía server quản lý các giao tiếp môi trường bên ngoài tại server và với client. Tiếp nhận yêu cầu dưới dạng xâu ký tự, phân tích, xử lý dữ liệu rồi gửi kết quả trả lời về phía lient. -Phía client tổ chức giao tiếp với người dùng, với môi trường bên ngoài tại trạm làm việc và với các server, tiếp nhận yêu cầu của người dùng, thành lập các query string gửi về server, tiếp nhận kết quả và trình diễn chúng. Với mô hình này, dung lượng thông tin trên đường truyền giảm đi rất đáng kể vì: -Từ phía