Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

Ngày nay, cùng với sự phát triển chung của xã hội, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng tăng cao, không những về mặt số lượng mà cả về chất lượng. Chất lượng là một trong các yếu tố cạnh tranh của các doanh nghiệp, yếu tố này góp phần quyết định đến sự thành bại của chính các doanh nghiệp đó. Do vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải không ngừng nâng cao chất lượng hàng hoá. Nước ta là một nước có lợi thế rất lớn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nhưng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân do chưa chú trọng đến việc chế biến, hoặc chế biến chưa áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng, nên khi đưa ra thị trường ngoài nước thường bị ép giá hoặc không tiêu thụ được. Chính vì vậy, chế biến hàng nông lâm sản để nâng cao chất lượng, giá trị hàng hoá đang là một vấn đề hết sức cần thiết. Gia nhập WTO đã mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội lớn nhưng thách thức cũng không phải nhỏ khi các doanh nghiệp chấp nhận bước vào một sân chơi lớn hơn. Để sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn quốc tế, có được chỗ đứng trên thị trường thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ về máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ, điều này không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Trong những năm gần đây, tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam không ngừng tăng trưởng và dự báo sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trong số đó phải kể đến hai lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng là chế biến gỗ tinh chế và chế biến hạt điều xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu đã có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay, đồ gỗ đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực đứng thứ 5 của Việt Nam sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản. Sự phát triển này đã đưa Việt Nam vượt Indonesia và Thái Lan trở thành một trong hai nước xuất khẩu đồ gỗ đứng đầu Đông Nam á. Chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam luôn được nâng cao, có khả năng cạnh tranh được với các nước trong khu vực và Trung Quốc. Hiện nay sản phẩm gỗ của Việt Nam đã thâm nhập đến 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó 3 thị trường lớn và rất khó tính thì hàng của chúng ta đã có được những vị thế nhất định, trong tổng kim ngạch xuất khẩu thì Mỹ chiếm trên 20%, EU chiếm 28%, Nhật Bản chiếm 24%. Tuy nhiên, đồ gỗ Việt Nam hiện mới chiếm 0,78% tổng thị phần thế giới, trong khi nhu cầu sử dụng loại hàng này luôn tăng nhanh nên tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam là rất lớn. Đối với ngành điều Việt Nam, năm 2005 sản lượng tăng vọt lên 400.000 tấn từ chỉ vài trăm tấn năm 1980, vươn lên đứng đầu thế giới về sản lượng. Hạt điều Việt Nam đã được xuất khẩu tới trên 40 nước và vùng lãnh thổ, trong đó những thị trường lớn có thể kể đến là Mỹ, EU, Trung Quốc, Hồng Kông và Canađa. Chỉ Riêng với Hoa Kỳ, lượng điều Việt Nam xuất khẩu ngày một tăng dần và , năm 2006 xuất khẩu điều Việt Nam vào thị trường này đạt trên 40.000 tấn, chiếm trên 40% sản lượng điều Việt Nam. Tuy đứng đầu thế giới về sản lượng điều xuất khẩu, thực chất chỉ là dạng bán thành phẩm. Do đó giá trị thu được chưa cao và hạt điều Việt Nam cũng chưa có thương hiệu trên thị trường thế giới. Thấy được tiềm năng và những hạn chế đó Chính phủ đã có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu và lực lượng nhân công dồi dào, nâng cao giá trị xuất khẩu hướng tới có một thị trường ổn định và bền vững. Doanh nghiệp tư nhân Phước Toàn có hội sở làm việc tại khu vực 7 – phường Bùi Thị Xuân – Thành Phố Quy Nhơn, được thành lập năm 2000, hoạt động trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 01 000023, ngày 30/4/2000 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến hàng nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Hiện nay, doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và thế giới với nhiều bạn hàng gắn bó lâu năm, doanh nghiệp cũng liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp thu mua nông sản, các hộ dân trồng điều, các công ty lâm nghiệp để có được nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến. Giống như nhiều doanh nghiệp trong cả nước doanh nghiệp tư nhân Phước Toàn cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư. Tuy nhiên, thấy được tiền năng và giá trị của ngành chế biến gỗ và chế biến hạt điều, doanh nghiệp đã có chủ trương và mạnh dạn đầu tư mạnh mẽ về máy móc, trang thiết bị và mở rộng dây chuyền công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được tiêu chuẩn các mặt hàng xuất khẩu, nâng cao được giá trị hàng hóa. Trên cơ sở đó dự án “đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” ra đời với mục tiêu cải tiến và mở rộng dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tăng thu nguồn ngoại tệ góp phần thưc hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp vào ngân sách của nhà nước đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn người lao động thất nghiệp. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu trong chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Bình Định cũng như của Chính Phủ. Dự án không những mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn có hiệu quả vô cùng to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 3414 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I. sù cÇn thiÕt ®Çu t­ dù ¸n N gµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, nhu cÇu tiªu dïng cña con ng­êi ngµy cµng t¨ng cao, kh«ng nh÷ng vÒ mÆt sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng. ChÊt l­îng lµ mét trong c¸c yÕu tè c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, yÕu tè nµy gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. N­íc ta lµ mét n­íc cã lîi thÕ rÊt lín trong lÜnh vùc n«ng l©m nghiÖp, nh­ng tû träng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng l©m nghiÖp ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. Nguyªn nh©n do ch­a chó träng ®Õn viÖc chÕ biÕn, hoÆc chÕ biÕn ch­a ¸p dông nghiªm ngÆt c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng, nªn khi ®­a ra thÞ tr­êng ngoµi n­íc th­êng bÞ Ðp gi¸ hoÆc kh«ng tiªu thô ®­îc. ChÝnh v× vËy, chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, gi¸ trÞ hµng ho¸ ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. Gia nhËp WTO ®· më ra c¬ héi rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tuy nhiªn, c¬ héi lín nh­ng th¸ch thøc còng kh«ng ph¶i nhá khi c¸c doanh nghiÖp chÊp nhËn b­íc vµo mét s©n ch¬i lín h¬n. §Ó s¶n phÈm hµng hãa ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®ñ tiªu chuÈn quèc tÕ, cã ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ m¹nh mÏ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ lµm ®­îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû träng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vµ dù b¸o sÏ cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong t­¬ng lai. Trong sè ®ã ph¶i kÓ ®Õn hai lÜnh vùc kinh doanh cã tiÒm n¨ng lµ chÕ biÕn gç tinh chÕ vµ chÕ biÕn h¹t ®iÒu xuÊt khÈu. Theo Bé C«ng Th­¬ng, mÆt hµng ®å gç xuÊt khÈu ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc. HiÖn nay, ®å gç ®· trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®øng thø 5 cña ViÖt Nam sau dÇu th«, dÖt may, giµy dÐp vµ thñy s¶n. Sù ph¸t triÓn nµy ®· ®­a ViÖt Nam v­ît Indonesia vµ Th¸i Lan trë thµnh mét trong hai n­íc xuÊt khÈu ®å gç ®øng ®Çu §«ng Nam ¸. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®å gç ViÖt Nam lu«n ®­îc n©ng cao, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ Trung Quèc. HiÖn nay s¶n phÈm gç cña ViÖt Nam ®· th©m nhËp ®Õn 120 quèc gia vµ vïng l·nh thæ. Trong ®ã 3 thÞ tr­êng lín vµ rÊt khã tÝnh th× hµng cña chóng ta ®· cã ®­îc nh÷ng vÞ thÕ nhÊt ®Þnh, trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu th× Mü chiÕm trªn 20%, EU chiÕm 28%, NhËt B¶n chiÕm 24%. Tuy nhiªn, ®å gç ViÖt Nam hiÖn míi chiÕm 0,78% tæng thÞ phÇn thÕ giíi, trong khi nhu cÇu sö dông lo¹i hµng nµy lu«n t¨ng nhanh nªn tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lµ rÊt lín. §èi víi ngµnh ®iÒu ViÖt Nam, n¨m 2005 s¶n l­îng t¨ng vät lªn 400.000 tÊn tõ chØ vµi tr¨m tÊn n¨m 1980, v­¬n lªn ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n l­îng. H¹t ®iÒu ViÖt Nam ®· ®­îc xuÊt khÈu tíi trªn 40 n­íc vµ vïng l·nh thæ, trong ®ã nh÷ng thÞ tr­êng lín cã thÓ kÓ ®Õn lµ Mü, EU, Trung Quèc, Hång K«ng vµ Cana®a. ChØ Riªng víi Hoa Kú, l­îng ®iÒu ViÖt Nam xuÊt khÈu ngµy mét t¨ng dÇn vµ , n¨m 2006 xuÊt khÈu ®iÒu ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng nµy ®¹t trªn 40.000 tÊn, chiÕm trªn 40% s¶n l­îng ®iÒu ViÖt Nam. Tuy ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n l­îng ®iÒu xuÊt khÈu, thùc chÊt chØ lµ d¹ng b¸n thµnh phÈm. Do ®ã gi¸ trÞ thu ®­îc ch­a cao vµ h¹t ®iÒu ViÖt Nam còng ch­a cã th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. ThÊy ®­îc tiÒm n¨ng vµ nh÷ng h¹n chÕ ®ã ChÝnh phñ ®· cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ nh»m tËn dông tèi ®a nguån nguyªn liÖu vµ lùc l­îng nh©n c«ng dåi dµo, n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu h­íng tíi cã mét thÞ tr­êng æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. Doanh nghiÖp t­ nh©n Ph­íc Toµn cã héi së lµm viÖc t¹i khu vùc 7 – ph­êng Bïi ThÞ Xu©n – Thµnh Phè Quy Nh¬n, ®­îc thµnh lËp n¨m 2000, ho¹t ®éng trªn c¬ së giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 35 01 000023, ngµy 30/4/2000 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh B×nh §Þnh cÊp. Doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. HiÖn nay, doanh nghiÖp ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi víi nhiÒu b¹n hµng g¾n bã l©u n¨m, doanh nghiÖp còng liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp thu mua n«ng s¶n, c¸c hé d©n trång ®iÒu, c¸c c«ng ty l©m nghiÖp ®Ó cã ®­îc nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh phôc vô chÕ biÕn. Gièng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp trong c¶ n­íc doanh nghiÖp t­ nh©n Ph­íc Toµn còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­. Tuy nhiªn, thÊy ®­îc tiÒn n¨ng vµ gi¸ trÞ cña ngµnh chÕ biÕn gç vµ chÕ biÕn h¹t ®iÒu, doanh nghiÖp ®· cã chñ tr­¬ng vµ m¹nh d¹n ®Çu t­ m¹nh mÏ vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ vµ më réng d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng ®­îc tiªu chuÈn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, n©ng cao ®­îc gi¸ trÞ hµng hãa. Trªn c¬ së ®ã dù ¸n “®Çu t­ x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng l©m s¶n xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa” ra ®êi víi môc tiªu c¶i tiÕn vµ më réng d©y chuyÒn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu, t¨ng thu nguån ngo¹i tÖ gãp phÇn th­c hiÖn môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña tØnh vµ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña nhµ n­íc ®ång thêi gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè l­îng lín ng­êi lao ®éng thÊt nghiÖp. Môc tiªu nµy hoµn toµn phï hîp víi môc tiªu trong chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ cña tØnh B×nh §Þnh còng nh­ cña ChÝnh Phñ. Dù ¸n kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp mµ cßn cã hiÖu qu¶ v« cïng to lín ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam. PhÇn II. Nh÷ng c¨n cø lËp dù ¸n I. C¨n cø ph¸p lý: C¨n cø LuËt ®Çu t­ sè 59/2005/QH11, ngµy 25/11/2005 cña Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§- CP ngµy 10/02/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý d­ ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n cø NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 108/2006/N§-CP ngµy 22/9/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t­; C¨n cø nghÞ ®Þnh 151/2006/N§-CP quy ®Þnh vÒ tÝn dông ®Çu t­ vµ tÝn dông xuÊt khÈu cña Nhµ n­íc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2007/N§- CP ngµy 14/02/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 33/1998/Q§ - UBND, ngµy 26/05/1998 cña UBND tØnh B×nh §Þnh vÒ viÖc ban hµnh ­u ®·i ®Çu t­ ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp -TTCN trªn ®Þa bµn TØnh; C¨n cø GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 35 01 000023, ngµy 30/4/2000 do Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh B×nh §Þnh cÊp; II. ®iÒu kiÖn tù nhiªn – kinh tÕ x· héi vïng dù ¸n 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 1.1. VÞ trÝ ®Þa lý B×nh §Þnh lµ tØnh duyªn h¶i Nam Trung Bé ViÖt Nam, phÝa b¾c gi¸p tØnh Qu¶ng Ng·i, phÝa nam gi¸p tØnh Phó Yªn, phÝa t©y gi¸p tØnh Gia Lai vµ ®«ng gi¸p BiÓn §«ng; c¸ch Thñ ®« Hµ Néi 1.065km, c¸ch Thµnh phè Hå ChÝ Minh 686km, c¸ch Thµnh phè §µ N½ng 300km, c¸ch Cöa khÈu Quèc tÕ Bê Y (Kon Tum) th«ng sang Lµo 300km. Dù ¸n ®­îc x©y dùng t¹i khu vùc 7 ph­êng Bïi ThÞ Xu©n thµnh phè Quy Nh¬n, tØnh B×nh §Þnh. Dù ¸n n»m c¹nh quèc lé 1A nªn cã vÞ trÝ giao th«ng rÊt thuËn lîi. 1.2. DiÖn tÝch, d©n sè, lao ®éng B×nh §Þnh cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn 6.025km2, d©n sè kho¶ng 1,6 triÖu ng­êi, tû lÖ trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm kho¶ng 50 %. VÒ c¬ cÊu hµnh chÝnh bao gåm 1 thµnh phè vµ 10 huyÖn, trong ®ã cã 3 huyÖn miÒn nói. Thµnh phè tØnh lþ Quy Nh¬n lµ ®« thÞ lo¹i 2, cã diÖn tÝch 284,28 km2, d©n sè trªn 260.000 ng­êi, ®­îc quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh ®« thÞ lo¹i 1 vµo n¨m 2015 víi diÖn tÝch 334,73km2, d©n sè 500.000 ng­êi. B¶ng 1: DiÖn tÝch vµ d©n sè c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh TT HuyÖn / Thµnh phè DiÖn tÝch (km2) D©n sè (ngh×n ng­êi)  1 TP Quy Nh¬n 284 260  2 An L·o 690 24  3 VÜnh Th¹nh 701 27  4 V©n Canh 798 23  5 Hoµi ¢n 744 95  6 Hoµi Nh¬n 413 220  7 Phï Mü 549 187  8 Phï C¸t 679 194  9 T©y S¬n 708 136  10 An Nh¬n 242 189  11 Tuy Ph­íc 285 190  1.3. KhÝ hËu - Thñy v¨n B×nh §Þnh cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é trung b×nh 27,4oC (cao nhÊt 39,10C, thÊp nhÊt 15,50C). §é Èm trung b×nh 80%, hµng n¨m cã sè giê n¾ng trung b×nh trªn 2.223 giê (cao nhÊt 2.333 giê, thÊp nhÊt 2.133 giê). L­îng m­a trung b×nh n¨m kho¶ng 1.935 mm (cao nhÊt 2.467,4 mm, thÊp nhÊt 1.339,7 mm). Thñy triÒu: 154 cm (cao nhÊt 260 cm, thÊp nhÊt 44 cm). §iÒu kiÖn khÝ hËu thñy v¨n rÊt thÝch hîp cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ du lÞch. 2. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi 2.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ NÒn kinh tÕ cña tØnh trong nh÷ng n¨m qua ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n 12%. §ång thêi, an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ trËt tù x· héi ®­îc ®¶m b¶o, lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¨n b¶n ®Ó thu hót ®Çu t­ vµ du lÞch. Ngµnh nghÒ chñ yÕu cña tØnh lµ chÕ biÕn ®å gç, l©m s¶n, n«ng s¶n, kho¸ng s¶n, thuû s¶n, trong ®ã ®å gç lµ thÕ m¹nh t¹o nªn tªn tuæi cña B×nh §Þnh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. B¶ng 2: C¬ cÊu ph¸t triÓn kinh tÕ theo ngµnh Ngµnh 2008 2009 2010  N«ng - l©m - ng­ nghiÖp 38,0% 38,5% 38,0%  C«ng nghiÖp - x©y dùng 27,8% 29,5% 30,0%  DÞch vô 34,2% 32,0% 32,0%  - Tèc ®é t¨ng tr­ëng (GDP) n¨m 2008: 11%; n¨m 2009: 9%; môc tiªu n¨m 2010: 10,5 %. - Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu: 2008: 407 triÖu USD, 2009: 350 triÖu USD, môc tiªu 2010: 400 triÖu USD 2.2. Gi¸o dôc Tr­êng §¹i häc Quy Nh¬n ®µo t¹o ®a lÜnh vùc víi 40 ngµnh kh¸c nhau, hiÖn cã trªn 15.000 sinh viªn theo häc vµ mçi n¨m cã h¬n 3.000 sinh viªn tèt nghiÖp. Tr­êng §¹i häc Quang Trung cã 12 ngµnh häc. Tr­êng Cao ®¼ng B×nh §Þnh, Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ, Tr­êng Cao ®¼ng Y tÕ, Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ NN & PTNT Trung bé cïng c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ. §ang xóc tiÕn thµnh lËp Häc viÖn vâ thuËt T©y S¬n B×nh §Þnh, 2 tr­êng cao ®¼ng vµ 1 tr­êng d¹y nghÒ. C¸c c¬ së ®µo t¹o nãi trªn hµng n¨m ®µo t¹o hµng ngµn c¸n bé khoa häc kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ cho tØnh vµ khu vùc. 2.3. Giao th«ng a. §­êng bé Quèc lé 1A qua tØnh dµi 118km, xuyªn suèt chiÒu dµi cña tØnh. Quèc lé 1D dµi 33km (19km trªn ®Þa bµn B×nh §Þnh) nèi thµnh phè Quy Nh¬n víi huyÖn S«ng CÇu tØnh Phó Yªn trªn tuyÕn Quèc lé 1A. Quèc lé 19 t¹i tØnh dµi 70km nèi liÒn B×nh §Þnh víi c¸c tØnh T©y Nguyªn, Nam Lµo vµ §«ng B¾c Campuchia. §­êng ven biÓn Nh¬n Héi - Tam Quan dµi 107km, lµ con ®­êng du lÞch, dÞch vô. §ang x©y dùng tuyÕn ®­êng phÝa T©y cña tØnh dµi 112km tõ An Nh¬n ®i Hoµi Nh¬n. Toµn tØnh cã hµng tr¨m km ®­êng tØnh lé, phÇn lín lµ bª t«ng nhùa vµ xi m¨ng cïng hµng ngµn km ®­êng giao th«ng n«ng th«n liªn huyÖn, x· ®· bª t«ng ho¸. b. §­êng s¾t §­êng s¾t quèc gia qua tØnh dµi 150km, xuyªn suèt chiÒu dµi cña tØnh. Cã ga Diªu Tr× (mét trong 10 ga lín cña ViÖt Nam, c¸ch trung t©m thµnh phè Quy Nh¬n vµ c¶ng biÓn kho¶ng 12km) vµ c¸c ga thuéc tuyÕn huyÖn. Ngoµi c¸c ®«i tµu cña §­êng S¾t ViÖt Nam trªn tuyÕn B¾c Nam cßn cã ®éi tµu chÊt l­îng cao hµng ngµy ch¹y tuyÕn TP Hå ChÝ Minh - Quy Nh¬n vµ ng­îc l¹i. c. C¶ng biÓn C¶ng quèc tÕ Quy Nh¬n lµ mét trong 10 c¶ng biÓn lín cña ViÖt Nam. C¶ng cã ­u thÕ lµ vïng neo ®Ëu kÝn giã, møc n­íc s©u, kho b·i réng, cã thÓ ®ãn tµu träng t¶i 30.000 tÊn ra vµo an toµn, cã ®é s©u 8,50m, thuû triÒu trung b×nh 1,56m, luång réng 80m (luång sÏ më réng thµnh 120m, n¹o vÐt s©u 11,5m). N¨ng lùc hµng th«ng qua c¶ng Quy Nh¬n ®¹t kho¶ng 4 triÖu tÊn/n¨m. C¸ch quèc lé 1A 10 km, c¸ch c¶ng §µ N½ng 175 h¶i lý, c¸ch c¶ng Nha Trang 90 h¶i lý, c¸ch c¶ng Vòng Tµu 280 h¶i lý, c¸ch c¶ng H¶i Phßng 455 h¶i lý. Tõ c¶ng Quy Nh¬n cã thÓ ®i th¼ng c¸c c¶ng biÓn lín trong khu vùc Ch©u ¸. C¶ng ThÞ N¹i n»m gÇn kÒ c¶ng Quy Nh¬n, cã tæng ®é dµi cÇu tµu lµ 268m, mùc n­íc s©u tõ 4 - 6m, cã thÓ tiÕp nhËn tµu cã träng t¶i tõ 3.000 ®Õn 5.000 tÊn. N¨ng lùc hµng hãa l­u th«ng qua c¶ng ®¹t kho¶ng 0,8 triÖu tÊn/n¨m. C¶ng biÓn Nh¬n Héi thuéc Khu kinh tÕ Nh¬n Héi c«ng suÊt 12 triÖu tÊn ®ang ®­îc x©y dùng. d. Hµng kh«ng (S©n bay Phï C¸t) S©n bay Phï C¸t c¸ch thµnh phè Quy Nh¬n 30km. Hµng ngµy ®Òu cã c¸c chuyÕn bay Airbus A320 hoÆc Fokker 70 ®i Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi. HiÖn nay ®ang x©y dùng h¹ tÇng phôc vô bay ®ªm t¹i s©n bay Phï C¸t. 2.4. C«ng nghiÖp §Þa ph­¬ng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh­ chÕ biÕn n«ng l©m thñy s¶n, hµng tiªu dïng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n, may mÆc, giµy dÐp xuÊt khÈu.... C¸c ngµnh nµy ®· ®­îc cñng cè vµ g¾n kÕt l¹i ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. NhiÒu s¶n phÈm chÊt l­îng cao nh­: ®å gç, ®¸ granite, titan, h¶i s¶n, yÕn sµo, ®­êng, bia, mü nghÖ, may mÆc, giµy dÐp, d­îc phÈm... B¶ng 3: C¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã thÕ m¹nh: Ngµnh S¶n l­îng BQ hµng n¨m  ChÕ biÕn gç tinh chÕ 165.000 m3  ChÕ biÕn d¨m gç 200.000 tÊn  ChÕ biÕn ilmenite 250.000 tÊn  H¶i s¶n ®«ng l¹nh 6.500 tÊn  S¶n xuÊt ®­êng RS 40.000 tÊn  S¶n xuÊt bia 40 triÖu lÝt  ChÕ biÕn ®¸ granite 1.500.000 m3  + Côm c«ng nghiÖp: §Õn nay B×nh §Þnh ®· vµ ®ang h×nh thµnh 37 côm c«ng nghiÖp, cã tæng diÖn tÝch 1.519,37 ha víi c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu: chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm, chÕ biÕn gç, c¬ khÝ nhá, s¶n xuÊt g¹ch ngãi, hµng tiªu dïng... HiÖn ®· cã 19 côm c«ng nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng. + Khu c«ng nghiÖp: - Khu c«ng nghiÖp Phó Tµi: DiÖn tÝch quy ho¹ch: 348ha. N»m ë giao ®iÓm quèc lé 1A vµ Quèc lé 19 thuéc ®Þa bµn ph­êng TrÇn Quang DiÖu vµ Bïi ThÞ Xu©n thµnh phè Quy Nh¬n. C¸ch c¶ng biÓn Quy Nh¬n 12 km vÒ phÝa t©y; c¸ch ga ®­êng s¾t Diªu Tr× 2 km vµ c¸ch s©n bay Phï C¸t 20 km vÒ phÝa nam. C¸c ngµnh nghÒ hiÖn cã: S¶n xuÊt chÕ biÕn ®å gç vµ n«ng l©m s¶n, ®¸ granite, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. - Khu c«ng nghiÖp Long Mü: DiÖn tÝch quy ho¹ch: 210ha N»m ë ®Þa bµn ph­êng Bïi ThÞ Xu©n, x· Ph­íc Mü, thµnh phè Quy Nh¬n. C¸ch trung t©m TP Quy Nh¬n kho¶ng 18 km vµ gÇn kÒ KCN Phó Tµi. LÜnh vùc thu hót ®Çu t­: ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n, da, nhùa, cao su, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. C¸c doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp ®ãng gãp kho¶ng 25% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ 45% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn tØnh, t¹o viÖc lµm cho trªn 22.000 lao ®éng. - Khu c«ng nghiÖp Nh¬n Hoµ (An Nh¬n, däc Quèc lé 19): DiÖn tÝch quy ho¹ch: 272ha N»m ë ®Þa bµn x· Nh¬n Hßa vµ x· Nh¬n Thä, huyÖn An Nh¬n, n»m trªn tuyÕn quèc lé 19; C¸ch trung t©m thµnh phè Quy Nh¬n 24km; C¸ch c¶ng biÓn Quy Nh¬n 24 km; C¸ch s©n bay Phï C¸t 18 km; C¸ch ga ®­êng s¾t Diªu Tr× 11 km; LÜnh vùc thu hót ®Çu t­: Kho tµng, s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö; chÕ biÕn n«ng l©m s¶n; c«ng nghiÖp tæng hîp (c¬ khÝ; c¸n kÐo nh«m, thÐp; chÕ biÕn ®¸, gç); c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. - Khu c«ng nghiÖp Hoµ Héi (Phï C¸t): DiÖn tÝch quy ho¹ch: 265ha N»m ë ®Þa bµn x· C¸t Hanh, huyÖn Phï C¸t, trªn tuyÕn quèc lé 1A; C¸ch trung t©m thµnh phè Quy Nh¬n 40 km; C¸ch c¶ng biÓn Quy Nh¬n 40 km; C¸ch s©n bay Phï C¸t 8 km; C¸ch ga ®­êng s¾t Diªu Tr× 27 km. LÜnh vùc thu hót ®Çu t­: ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n; c«ng nghiÖp c¬ b¶n (c¬ khÝ; luyÖn kim; ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin); s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. - Khu c«ng nghiÖp B×nh Nghi (T©y S¬n): 210ha - Khu c«ng nghiÖp Bång S¬n (Hoµi Nh¬n): 120ha - Khu C«ng nghiÖp Nh¬n Héi thuéc Khu Kinh tÕ Nh¬n Héi (3 ph©n khu A, B, C: 1.310ha). * NhËn xÐt B×nh §Þnh lµ 1 trong 5 tØnh cña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm MiÒn Trung - n»m ë trung t©m cña trôc B¾c - Nam ViÖt Nam trªn c¶ 3 tuyÕn ®­êng bé, ®­êng s¾t vµ ®­êng hµng kh«ng, lµ cöa ngâ ra biÓn gÇn nhÊt vµ thuËn lîi nhÊt cña T©y Nguyªn, nam Lµo, ®«ng b¾c Campuchia vµ Th¸i Lan (b»ng c¶ng biÓn quèc tÕ Quy Nh¬n vµ Quèc lé 19). Víi vÞ trÝ nµy, B×nh §Þnh cã lîi thÕ v­ît tréi trong liªn kÕt, giao l­u kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Quy nh¬n ®­îc ChÝnh phñ x¸c ®Þnh lµ ®« thÞ trung t©m phÝa nam cña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm MiÒn Trung, cïng víi §µ N½ng vµ HuÕ lµ nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ giao dÞch quèc tÕ cña c¶ khu vùc MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn. Víi 1,6 triÖu d©n, trong ®ã trªn 50% trong tuæi lao ®éng, cã truyÒn thèng cÇn cï, s¸ng t¹o, B×nh §Þnh cã thÓ cung cÊp mét nguån nh©n lùc dåi dµo. Cïng víi tinh thÇn hîp t¸c tÝch cùc lµ nh÷ng chÝnh s¸ch cëi më, th«ng tho¸ng, ­u ®·i vµ hç trî thiÕt thùc, coi lîi Ých vµ thµnh c«ng cña nhµ ®Çu t­ lµ lîi Ých vµ thµnh c«ng cña chÝnh m×nh. Céng ®ång doanh nghiÖp ë B×nh §Þnh ph¸t triÓn rÊt n¨ng ®éng, chøng tá m«i tr­êng kinh doanh t¹i tØnh minh b¹ch vµ thuËn lîi, lµ ®Êt lµnh cho doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua, TØnh B×nh §Þnh ®· chñ ®éng ph¸t huy néi lùc vµ tÝch cùc thu hót c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi nh»m ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. Ph­¬ng ch©m cña tØnh trong mêi gäi hîp t¸c, ®Çu t­ lµ ®i tr­íc mét b­íc trong chuÈn bÞ h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh. §iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi thuËn lîi, cïng víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ hÊp dÉn, B×nh §Þnh thùc sù lµ ®iÓm ®Õn lý t­ëng ®Ó ®Çu t­ vµ kinh doanh. IIi. ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng HiÖn nay nhu cÇu thÞ tr­êng nh©n ®iÒu lµ rÊt lín, tuy nhiªn Viªt Nam míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhá s¶n l­îng ®iÒu nh©n chÕ biÕn vµ chñng lo¹i s¶n phÈm ch­a phong phó. Theo dù tÝnh cña c¸c chuyªn gia kinh tÕ, xuÊt khÈu h¹t ®iÒu n¨m 2010 ­íc ®¹t 1 tû USD. N¨m 2010, dù kiÕn ngµnh ®iÒu ViÖt Nam sÏ thu mua 400.000 tÊn ®iÒu th« trong n­íc vµ nhËp khÈu 250.000 tÊn tõ n­íc ngoµi ®Ó chÕ biÕn 180.000 tÊn ®iÒu nh©n vµ 60.000 tÊn dÇu vá, víi tæng sè vèn mua kho¶ng 14.820 tØ ®ång. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh ®iÒu n¨m nay ­íc ®¹t 1 tØ USD, t¨ng 14% gi¸ trÞ xuÊt khÈu so víi n¨m 2009. §­îc biÕt, n¨m 2009, ngµnh xuÊt khÈu ®iÒu VN ®· xuÊt khÈu 177.000 tÊn ®iÒu nh©n, víi gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 850 triÖu USD. VN lµ quèc gia xuÊt khÈu ®iÒu ®øng ®Çu thÕ giíi. Ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010, HiÖp héi §iÒu ViÖt Nam (Vinacas) cã v¨n b¶n göi c¸c ng©n hµng víi ®Ò nghÞ ®­îc hç trî vay vèn cho niªn vô thu mua vµ xuÊt khÈu ®iÒu n¨m 2010. Theo ®ã, Vinacas xin ®­îc hç trî vay 4.600 tØ ®ång; trong ®ã, riªng Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam, Vinacas xin ®­îc dµnh kho¶n tÝn dông cho vay ng¾n h¹n 2.000 tØ ®ång ®Ó c¸c doanh nghiÖp mua nguyªn liÖu. Bªn c¹nh ®ã lµ kho¶n tÝn dông cho vay ®Çu t­ trung h¹n ­u ®·i 1.500 tØ ®ång, nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp c¶i t¹o nhµ x­ëng, mua thªm thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®iÒu nh©n. Theo thèng kª cña bé C«ng th­¬ng, thÞ tr­êng tiªu thô nh©n h¹t ®iÒu ®· qua chÕ biÕn trong n­íc chØ chiÕm tû lÖ nhá tõ 1,81 -2,2% so víi s¶n l­îng nh©n h¹t ®iÒu ®· qua chÕ biÕn. Trung b×nh mçi n¨m doanh nghiÖp b¸n kho¶ng 160.000 -170.000 tÊn nh©n ®iÒu ra thÕ giíi, trong khi con sè tiªu thô néi ®Þa ch­a tíi 5%. Nh­ vËy, nhu cÇu chÕ biÕn nh©n ®iÒu xuÊt khÈu chiÕm tû träng chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh ngµnh ®iÒu. N¨m 2009, h¹t ®iÒu ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu sang 24 thÞ tr­êng chÝnh; nh­ng phÇn lín lµ sang Hoa Kú, Trung Quèc, Hµ Lan; trong ®ã, xuÊt sang Hoa Kú ®¹t cao nhÊt, víi 53.195tÊn, trÞ gi¸ h¬n 255,2 triÖu USD (chiÕm 30,03% vÒ l­îng vµ chiÕm 30,14% kim ng¹ch xuÊt khÈu h¹t ®iÒu cña c¶ n­íc). Sau ®ã lµ c¸c thÞ tr­êng Trung Quèc chiÕm 20,96% kim ng¹ch, Hµ Lan chiÕm 14,64%. Kim ng¹ch xuÊt khÈu h¹t ®iÒu sang c¸c thÞ tr­ßng ®a sè gi¶m so víi cïng kú n¨m 2008, nh­ng cã mét sè thÞ tr­êng ®¹t kim ng¹ch t¨ng tr­ëng d­¬ng so víi cïng kú, dÉn ®Çu lµ kim ng¹ch xuÊt sang Philippines ®¹t gÇn 3,9 triÖu USD, t¨ng 76,97% so cïng kú. TiÕp theo lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang TiÓu v­¬ng quèc ¶ RËp thèng nhÊt ®¹t h¬n 9,34 triÖu USD, t¨ng 58,98%; §µi Loan t¨ng 45,82%; Singapore t¨ng 40,41%; Malaysia t¨ng 29%; Italia t¨ng 28,53%; Trung quèc t¨ng 10,46%. Kim ng¹ch xuÊt khÈu h¹t ®iÒu sang Hång K«ng n¨m 2009 chØ ®¹t 526.371 USD, gi¶m m¹nh nhÊt so víi cïng kú, gi¶m tíi 86,95%; XÕp thø 2 vÒ møc ®é sôt gi¶m kim ng¹ch lµ xuÊt khÈu sang Thuþ SÜ gi¶m 80,26%; sang BØ gi¶m 61,67%; LB Nga gi¶m 45,02%. N¨m 2009 ViÖt Nam thªm mét thÞ tr­êng míi xuÊt khÈu ®iÒu lµ thÞ tr­êng Pakistan víi kim ng¹ch gÇn 4,62 triÖu USD, nh­ng gi¶m mÊt 18 thÞ tr­êng so víi n¨m 2008; trong ®ã cã 1 sè thÞ tr­êng ®¹t kim ng¹ch cao n¨m 2008 ®ã lµ Newzealand 6,8 triÖu USD; Bungari gÇn 5,9 triÖu USD; Hång K«ng 4 triÖu USD; Latvia 2,9 triÖu USD; ¶ RËp Xª ut h¬n 2 tri

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThuyet minh duan .doc
 • docBia.doc
 • docBiaTM.doc
 • docDon xin vay von.doc
 • docHosonangluc.doc
 • docMucluc.doc
 • docphu 1.doc
 • docphu 2.doc
 • docphu 3.doc
 • docPhuongantrano.doc
 • xlsTinh toan.xls
 • docTo trinh.doc.doc
 • docTom tat.doc
Luận văn liên quan