Dự án Thiết kế tuyến đương mở mới từ A2 đến B2 Thuộc huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng

I.GiƠí thiệu về Dự áN : Tên dự án :“ Dự án đầu tư xây dung tuyến đường A2- B2 thuộc huy?n Hũa An tỉnh Cao Bằng”. Dự án đã đ-ợc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho phép lập dự án đầu t- tại quyết định số 1208/QD- UBND ngày 27/08/2012 theo đó dự án đi qua địa phận huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng II.Tổ chức thực hiện dự án: - Chủ đầu t- là UBND tỉnh Cao Bằng - Quản lý dự án Ban quản lý dự án huyện Hòa An - Tổ chức t- vấn lập dự án : công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới - Nguồn vốn đầu t- do ngân sách nhà n-ớc cấp III.Kế hoạch đầu t-: Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng 8/2013 đến tháng 2/2014. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong, mỗi năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây dựng để duy tu, bảo d-ỡng tuyến.

pdf213 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án Thiết kế tuyến đương mở mới từ A2 đến B2 Thuộc huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 1 Mục lục Lời cảm ơn....5 Phần I: Lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng.........7 Ch-ơng 1: Giới thiệu chung..8 I. Giới thiệu về dự án.8 II. Tổ chức thực hiện dự án.8 III. Kế hoạch đầu t-: ...................................................................................... 8 IV. Mục tiêu dự án: ....................................................................................... 8 V. Cơ sở lập dự án: ........................................................................................ 9 VI. Đặc điểm khu vực tuyến đi qua:............................................................ 10 VII. Định h-ớng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: .................. 14 VIII. Kết luận về sự cần thiết phải đầu t-: ................................................. 18 Ch-ơng 2: Quy mô thiết kế và cấp hạng thuật ............................................... 19 I. Xác định cấp hạng đ-ờng:........................................................................ 19 II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật: ............................................................... 19 A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đ-ợc chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) nh- sau: (Bảng 2.1) ..... 20 B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật: ................................................................. 21 1. Tính toán tầm nhìn xe chạy: ............................................................ 21 2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax: ................................................. 23 3. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi có siêu cao: .............. 27 4. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi không có siêu cao: ... 27 5. Tính bán kính thông th-ờng: ........................................................... 27 6. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm: .................. 28 7. Chiều dài tối thiểu của đ-ờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao: 28 8. Độ mở rộng phần xe chạy trên đ-ờng cong nằm E: ........................ 30 9. Xác định bán kính tối thiểu đ-ờng cong đứng: ............................... 30 10. Tính bề rộng làn xe: ...................................................................... 31 11. Tính số làn xe cần thiết: ................................................................ 33 Ch-ơng 3: Nội dung thiết kế tuyến trên bình đồ ............................................. 36 I. Vạch ph-ơng án tuyến trên bình đồ: ........................................................ 36 1. Tài liệu thiết kế: ............................................................................... 36 2. Đi tuyến: .......................................................................................... 36 II. Thiết kế tuyến: ........................................................................................ 37 1. Cắm cọc tim đ-ờng ......................................................................... 37 2. Cắm cọc đ-ờng cong nằm: .............................................................. 37 Ch-ơng 4: Tính toán thủy văn và xác định khẩu độ cống ............................... 39 I. Tính toán thủy văn: .................................................................................. 39 1. Khoanh l-u vực ............................................................................... 39 2. Tính toán thủy văn ........................................................................... 39 II. Lựa chọn khẩu độ cống ............................................................................... 42 Ch-ơng 5:Thiết kế trắc dọc & trắc ngang .......................................................... 43 Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 2 I. Nguyên tắc, cơ sở và số liệu thiết kế ........................................................ 43 1. Nguyên tắc ....................................................................................... 43 2. Cơ sở thiết kế ................................................................................... 43 3. Số liệu thiết kế ................................................................................. 43 II. Trình tự thiết kế ...................................................................................... 43 III. Thiết kế đ-ờng đỏ .................................................................................. 44 IV. Bố trí đ-ờng cong đứng ......................................................................... 45 V. Thiết kế trắc ngang & tính khối l-ợng đào đắp ...................................... 45 1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang: ............................................... 45 2. Tính toán khối l-ợng đào đắp .............................................................. 46 Ch-ơng 6:Thiết kế kết cấu áo đ-ờng ............................................................... 47 I. áo đ-ờng và các yêu cầu thiết kế ............................................................. 47 II. Tính toán kết cấu áo đ-ờng ..................................................................... 48 Ch-ơng 7:Luận chứng kinh tế kỹ thuật so sánh lựa chọn ph-ơng án tuyến .... 66 I. Đánh giá ph-ơng án về chất l-ợng sử dụng ............................................. 66 II. Đánh giá các phương án tuyến theo nhóm về kinh tế và xây dựng...68 Phần II: Thiết kế kỹ thuật ................................................................................ 80 Ch-ơng 1: Những vấn đề chung ...................................................................... 81 I. Những căn cứ thiết kế .............................................................................. 81 II. Những yêu cầu chung đối với thiết kế kỹ thuật ...................................... 81 III. Tình hình chung của đoạn tuyến: .......................................................... 81 Ch-ơng 2: Thiết kế tuyến trên bình đồ ............................................................ 83 I. Nguyên tắc thiết kế: ................................................................................. 83 1. Những căn cứ thiết kế. ......................................................................... 83 2. Những nguyên tắc thiết kế. .................................................................. 83 II. Nguyên tắc thiết kế ................................................................................. 83 1. Các yếu tố chủ yếu của đ-ờng cong tròn theo . ................................ 83 2. Đặc điểm khi xe chạy trong đ-ờng cong tròn. .................................... 84 III. Bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp ............................................................... 85 IV. Trình tự tính toán và cắm đ-ờng cong chuyển tiếp ............................... 88 Ch-ơng 3: Thiết kế công trình thoát n-ớc ....................................................... 92 1. Rãnh biên................................................................................................. 92 2. Cống thoát n-ớc....................................................................................... 93 Ch-ơng 4: Thiết kế trắc dọc I, Những căn cứ, nguyên tắc khi thiết kế : ................................................... 95 II. Bố trí đ-ờng cong đứng trên trắc dọc : ................................................... 95 Ch-ơng 4: Thiết kế công trình thoát n-ớc ....................................................... 95 Chương 5: Thiết kế nền, mặt đường. ..96 Phần II: Tổ chức thi công ................................................................................... 97 Ch-ơng 1: Công tác chuẩn bị .......................................................................... 98 1. Công tác xây dựng lán trại : ................................................................ 98 2. Công tác làm đ-ờng tạm ...................................................................... 98 3. Công tác khôi phục cọc, rời cọc ra khỏi Phạm vi thi công .................. 98 4. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công ....................... 98 Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 3 5. Ph-ơng tiện thông tin liên lạc. ............................................................. 99 6. Công tác cung cấp năng l-ợng và n-ớc cho công tr-ờng. .................. 99 Ch-ơng 2: Thiết kế thi công công trình ........................................................ 100 1. Định vị tim cống ................................................................................ 100 2. San dọn mặt bằng thi công cống ....................................................... 100 3. Tính toán năng suất vận chuyển cống .............................................. 101 4. Tính toán khối l-ợng đào đất hố móng : ........................................... 102 5. Công tác móng và gia cố ................................................................... 103 6. Làm lớp phòng n-ớc và mối nối. ....................................................... 105 7. Xây dựng 2 đầu cống. ........................................................................ 106 8. Xác định khối l-ợng đất đắp trên cống. ............................................ 106 9. Tính toán số ca máy và vận chuyển vật liệu. ..................................... 107 Ch-ơng 3: Thiết kế thi công nền đ-ờng ........................................................ 110 I. Giới thiệu chung ..................................................................................... 110 II. Lập bảng điều phối đất ......................................................................... 110 III. Phân đoạn thi công nền đ-ờng ............................................................ 111 IV. Tính toán khối l-ợng, ca máy cho từng đoạn thi công ........................ 111 1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi ....................... 111 2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi D271A .............. 114 3. Thi công nền đ-ờng bằng máy đào + ôtô . ........................................ 115 Ch-ơng 4: Thi công chi tiết mặt đ-ờng ......................................................... 117 I. Tình hình chung .................................................................................... 117 1. Kết cấu mặt đ-ờng đựoc chọn để thi công là: ................................... 117 2. Điều kiện thi công: ............................................................................ 117 II. Tiến độ thi công chung ............................................................................. 117 III. Quá trình công nghệ thi công mặt đ-ờng ................................................ 120 1. Thi công mặt đ-ờng giai đoạn I . ...................................................... 120 2. Thi công mặt đ-ờng giai đoạn II . ..................................................... 129 Ch-ơng 5: Tiến độ thi công chung toàn tuyến140 Phụ Lục .......................................................................................................... 144 Phần1 Thiết kế cơ sở ..................................................................................... 145 Phụ lục 1.1 Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật .................................................. 145 Phụ lục 1.2 Thiết kế bình đồ tuyến ................................................................ 146 Phụ lục 1.3 Khối l-ợng đào đắp .................................................................... 152 Phần 2 Thiết kế kỹ thuật ................................................................................ 162 Phụ lục 2.1 Bảng cắm cọc chi tiết ................................................................. 162 Phụ lục 2.2 Trắc ngang kỹ thuật .................................................................... 165 Phần 3 Thiết kế bản vẽ thi công .................................................................... 172 Phụ lục 3.1 Bảng điều phối đất ...................................................................... 172 Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 4 Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Tên dự án : thiết kế tuyến đ-ờng mở mới từ a2 đến b2 Thuộc huyện Hòa an -tỉnh cao bằng Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 5 Lời cảm ơn Trong nền kinh tế quốc dõn, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nú cú vai trũ to lớn trong cụng cuộc xõy dựng và phỏt triển đất nƣớc.Trong giai đoạn hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao thụng nhằm đỏp ứng đƣợc nhu cầu đi lại của nhõn dõn giữa cỏc vựng, sự lƣu thụng hàng hoỏ, giao lƣu kinh tế, chớnh trị, văn hoỏ giữa cỏc địa phƣơng đó trở nờn hết sức cần thiết và cấp bỏch. Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng. Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc, tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao l-u của nhân dân. Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng Đại Học Dân lập Hải Phòng, sau 4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong khoa Xây dựng tr-ờng Đại Học Dân lập Hải Phòng, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2 điểm A2- B2 thuộc địa phận Huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng Để hoàn thành đ-ợc đồ án này, em đã nhận đ-ợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy h-ớng dẫn chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án cũng nh- cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Xây Dựng :Ths Đào Hữu Đồng, Ths Hoàng Xuân Trung,Ths Đinh Duy Phúc,Ths Nguyễn Hồng Hạnh đã không quản ngại khó khăn ,vất vả ,tận tình truyền thụ cho em những kiến thức cơ sở về nghành Đ-ờng Ô tô và Đ-ờng Đô thị. Với năng lực thực sự còn có hạn vì vậy trong thực tế để đáp ứng hiệu quả thiết thực cao của công trình chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Bản thân em luôn mong muốn đ-ợc học hỏi những vấn đề còn ch-a biết trong việc tham gia xây Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 6 dựng công trình. Em luôn kính mong đ-ợc sự chỉ bảo của các thầy cô để đồ án của em thực sự hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Xuân Vui Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 7 Phần I: Thuyết minh lập dự án và thiết kế cơ sở Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 8 Ch-ơng 1: Giới thiệu chung I.GiƠí thiệu về Dự áN : Tên dự án :“ Dự án đầu tư xây dung tuyến đường A2- B2 thuộc huyện Hũa An tỉnh Cao Bằng”. Dự án đã đ-ợc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho phép lập dự án đầu t- tại quyết định số 1208/QD- UBND ngày 27/08/2012 theo đó dự án đi qua địa phận huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng II.Tổ chức thực hiện dự án: - Chủ đầu t- là UBND tỉnh Cao Bằng - Quản lý dự án Ban quản lý dự án huyện Hòa An - Tổ chức t- vấn lập dự án : công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới - Nguồn vốn đầu t- do ngân sách nhà n-ớc cấp III.Kế hoạch đầu t-: Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng 8/2013 đến tháng 2/2014. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong, mỗi năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây dựng để duy tu, bảo d-ỡng tuyến. IV. Mục tiêu của dự án IV.1mục tiêu tr-ớc mắt - Nâng cao chất l-ợng mạng l-ới giao thông của của huyện Hòa An nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung để đáp ứng nhu cầu vận tải đang ngày một tăng; - Kích thích sự phát triển kinh tế của các huyện miền núi; - Đảm bảo l-u thông hàng hoá giữa các vùng kinh tế; - Cụ thể hoá định h-ớng phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh và huyện; - Làm căn cứ cho công tác quản lý xây dựng, xúc tiến - kêu gọi đầu t- theo quy hoạch. Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 9 IV.2 Mục tiêu lâu dài - Là một công trình nằm trong hệ thống tỉnh lộ của tỉnh Cao Bằng; - Góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH của địa ph-ơng nói riêng và của đất n-ớc nói chung. Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 sẽ là: 1430 xe/ng.đ. Với thành phần dòng xe: - Xe con : 28% - Xe tải nhẹ : 20% - Xe tải trung : 38% - Xe tải nặng : 14% - Hệ số tăng xe : 6 %. Nh- vậy l-ợng vận chuyển giữa 2 điểm A2- B2 là khá lớn với hiện trạng mạng l-ới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng A2- B2 là hoàn toàn cần thiết. Góp phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa ph-ơng và phát triển các khu công nghiệp chế biến, dịch vụ ... V.Cơ sở lập dự án: V.1 Cơ sở pháp lý Căn cứ vào: - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội - Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng - Quy hoạch tổng thể mạng l-ới giao thông của tỉnh Cao Bằng. - Quyết định đầu t- của UBND tỉnh Cao Bằngsố 1208/QĐ-UBND . - Kế hoạch về đầu t- và phát triển theo các định h-ớng về quy hoạch của UBND huyện Hòa An. - Một số văn bản pháp lý có liên quan khác. - Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thuỷ văn, hồ sơ quản lý đ-ờng cũ, ..vv..) Tr-ờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Khoa: Xây Dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Sinh Viên: Nguyễn Xuân Vui – Lớp : XD1201C Msv: 121024 Trang: 10 V.2 Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng : Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 - 05. Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm (22TCN - 211 -06). Quy trình khảo sát xây dựng (22TCN - 27 - 84). Quy trình khảo sát thuỷ văn (22TCN - 220 - 95) của bộ GTVT Luật báo hiệu đ-ờng bộ 22TCN 237- 01 Ngoài ra còn có tham khảo các quy trình quy phạm có liên quan khác. VI.Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng đi qua: VI.1 Vị trí địa lý Huyện nằm ở trung tõm tỉnh Cao Bằng, bao quanh thị xó Cao Bằng, phớa bắc giỏp huyện Hà Quảng, đụng bắc giỏp huyện Trà Lĩnh, đụng giỏp huyện Quảng Hũa, nam giỏp huyện Thạch An, tõy giỏp huyện Nguyờn Bỡnh và Thụng Nụng Huyện cú diện tớch 667km² và dõn số là 73.000 ngƣời (năm 2004). Huyện ly là thị trấn Nƣớc Hai nằm trờn tỉnh lộ 203 cỏch thị xó Cao Bằng 15 km về hƣớng Tõy Bắc, tỉnh lộ 203 theo hƣớng tõy bắc đi huyện Hà Quảng, Thụng Nụng, quốc lộ 4 theo hƣớng nam đi huyện Thạch An và tỉnh Lạng Sơn, quốc lộ 34 theo hƣớng tõy đi huyện Nguyờn Bỡnh VI.2 Dân số và các dân tộc thiểu số Dân số toàn tỉnh là 507.183 ng-ời ( Theo điều tra dân số ngày 01/10/2009) Các dân tộc ở Cao Bằng gồm Tày (Chiếm 41% dân số), Nùng (31,1% dân số),H’Mông (10,1% dân số),Dao(10,1% dân số),Việt (5,8% dân số),Sán Chay (1,4% dân số).Có 11 dân tộc có dân số trên 50