Giải pháp quản lý tận thu ở khách sạn Elegance

ngành du lịch trên thế giới từ khi ra đời cho đến nay đã trải qua nhiều thăng trầm và biến động nhưng đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng hàng đầu đối với nền kinh tế thế giới. theo hiệp hội lữ hành và du lịch thế giới (wttc), ngành du lịch thế giới đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng trung bình 3,6%/năm. nền công nghiệp không khói này có doanh thu đạt 5.500 tỷ usd/năm, chiếm 9,4% gpd toàn thế giới, thu hút 220 triệu việc làm, tương đương 7,6% dân số thế giới. [28] từ khi bắt đầu mở cửa giao lưu với thế giới vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, du lịch việt nam liên tục đạt được những bước tăng trưởng ngoạn mục. năm 1990 mới chỉ đón được 250 ngàn lượt khách quốc tế thì đến năm 1997 đã đón được 1716 ngàn lượt khách quốc tế với doanh thu tương ứng là từ 650 tỷ đồng lên tới 8500 tỷ đồng. gần đây nhất, năm 2008, việt nam đã đón khoảng 4,25 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu hơn 4 tỷ usd, chứng tỏ tầm quan trọng của du lịch đối với nền kinh tế việt nam [27]. hiện nay, việt nam là một trong những nước ở châu á - thái bình dương được chọn làm điểm đến lý tưởng nhất. hội đồng lữ hành và du lịch thế giới (wttc) cũng nêu tên việt nam là địa điểm du lịch đang tăng trưởng nhanh đứng hàng thứ tư trên thế giới.

doc105 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/12/2012 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp quản lý tận thu ở khách sạn Elegance, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ViÖn ®¹i häc më hµ néi Khoa du lÞch -----***-----  CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----------------------------------  NhiÖm vô thiÕt kÕ kho¸ luËn tèt nghiÖp Hä vµ tªn: §Æng trÇn minh hiÕu §T: 0914.513.395 Líp - khãa: A3K13 Ngµnh häc: Qu¶n trÞ Du lÞch - Kh¸ch s¹n 1. Tªn ®Ò tµi: “§Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance” 2. C¸c sè liÖu ban ®Çu: Gi¸o tr×nh, s¸ch, t¹p chÝ, b¸o ... vµ th«ng tin thu thËp t¹i c¬ së. 3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n: Ch­¬ng 1: C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance hiÖn nay. Ch­¬ng 3: §Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. - Qu¶n lý c«ng suÊt phßng. - X©y dùng chiÕn l­îc tèi ®a ho¸ doanh thu cho mïa cao ®iÓm vµ thÊp ®iÓm. - Mét sè gi¶i ph¸p bæ sung. 4. C¸c slides m¸y chiÕu, PC: Dïng m¸y chiÕu, PC ®Ó tr×nh bµy néi dung Kho¸ luËn. 5. Gi¸o viªn h­íng dÉn: Toµn phÇn 6. Ngµy giao nhiªm vô Kho¸ luËn tèt nghiÖp: 7. Ngµy nép Kho¸ luËn cho VP Khoa: 03/06/2009 Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2009 Tr­ëng khoa Gi¸o viªn h­íng dÉn TrÞnh Thanh Thuû  Môc lôc  Trang  PhÇn më ®Çu………………………………………………………………. 5  1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi…………………………………………………. 5  2. Môc ®Ých, giíi h¹n vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi……………………………… 7  3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu………………………………….. 7  4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Ò xuÊt hoÆc gi¶i ph¸p cña Kho¸ luËn…………………… 8  5. KÕt cÊu cña Kho¸ luËn…………………………………………………... 8  Ch­¬ng 1: C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n... 9  1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n……………. 9  1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¬ së l­u tró du lÞch vµ kh¸ch s¹n………………... 9  1.1.2. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n……………………………………………... 10  1.1.2.1. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m«……………………….. 10  1.1.2.2. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo môc ®Ých sö dông…………….. 11  1.1.2.3. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo møc ®é phôc vô (chÊt l­îng)… 12  1.1.2.4. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ së h÷u. 13  1.1.3. Kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹n……………………………….. 14  1.1.4. §Æc tr­ng cña kinh doanh kh¸ch s¹n……………………………. 15  1.2. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n…... 17  1.2.1. LÞch sö ra ®êi cña qu¶n lý tËn thu………………………………. 17  1.2.2. Kh¸i niÖm qu¶n lý tËn thu………………………………………. 18  1.2.3. Ph¹m vi ¸p dông qu¶n lý tËn thu………………………………... 20  1.2.4. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n……… 24  1.2.4.1. §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông qu¶n lý tËn thu vµo kinh doanh kh¸ch s¹n……………………………………………….. 24  1.2.4.2. C¸c c«ng cô cña qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n... 26  1.2.5. Lîi Ých cña qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n………... 35  1.3. KÕt luËn ch­¬ng 1……………………………………………………. 36  Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance hiÖn nay……………………………………………. 37  2.1. Giíi thiÖu chung vÒ kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance…………………… 37  2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………… 37  2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………………… 41  2.1.3. C¸c dÞch vô kh¸ch s¹n cung cÊp………………………………… 43  2.2. Thùc tr¹ng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance trong giai ®o¹n 2006 - 2008………………………………………………………….. 48  2.2.1. Nguån kh¸ch……………………………………………………. 48  2.2.2. §Æc ®iÓm kh¸ch cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………………. 51  2.2.3. C«ng suÊt sö dông buång……………………………………….. 54  2.2.4. KÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n trong giai ®o¹n 2006 - 2008.. 55  2.2.4.1. Doanh thu cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance…………….. 56  2.2.4.2. C¬ cÊu chi phÝ cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………… 59  2.2.4.3. §¸nh gi¸, nhËn xÐt……………………………………… 61  2.3. Thùc tr¹ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn nay cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………………………………………………………………….... 62  2.3.1. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o phßng cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance…… 62  2.3.2. ChiÕn l­îc gi¸…………………………………………………… 63  2.3.3. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh……………………… 65  2.3.4. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý nh©n lùc………………………………….. 66  2.4. KÕt luËn ch­¬ng 2……………………………………………………. 69  Ch­¬ng 3: §Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance…………………………………………………………………... 70  3.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance………... 70  3.2. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. 71  3.2.1. Qu¶n lý c«ng suÊt phßng………………………………………... 71  3.2.1.1. Môc tiªu cña gi¶i ph¸p………………………………….. 71  3.2.1.2. C¨n cø thùc hiÖn………………………………………… 71  3.2.1.3. Néi dung………………………………………………… 72  3.2.1.4. Lîi Ých tõ biÖn ph¸p……………………………………... 87  3.2.2. X©y dùng chiÕn l­îc tèi ®a ho¸ doanh thu cho mïa cao ®iÓm vµ thÊp ®iÓm………………………………………………………... 87  3.2.2.1. Môc tiªu cña gi¶i ph¸p…………………………………. 87  3.2.2.2. C¨n cø thùc hiÖn………………………………………… 88  3.2.2.3. Néi dung………………………………………………… 88  3.2.2.4. Lîi Ých tõ gi¶i ph¸p……………………………………... 91  3.2.3. Mét sè gi¶i ph¸p bæ sung……………………………………….. 92  3.3. KÕt luËn ch­¬ng 3……………………………………………………. 96  KhuyÕn nghÞ vµ kÕt luËn…………………………………………………. 97  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………. 100  Phô lôc…………………………………………………………………….. 102  PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Ngµnh du lÞch trªn thÕ giíi tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm vµ biÕn ®éng nh­ng ®ang ngµy cµng chøng tá vai trß quan träng hµng ®Çu ®èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Theo HiÖp héi L÷ hµnh vµ Du lÞch thÕ giíi (WTTC), ngµnh du lÞch thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi møc t¨ng tr­ëng trung b×nh 3,6%/n¨m. NÒn c«ng nghiÖp kh«ng khãi nµy cã doanh thu ®¹t 5.500 tû USD/n¨m, chiÕm 9,4% GPD toµn thÕ giíi, thu hót 220 triÖu viÖc lµm, t­¬ng ®­¬ng 7,6% d©n sè thÕ giíi. [28] Tõ khi b¾t ®Çu më cöa giao l­u víi thÕ giíi vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû 20, du lÞch ViÖt Nam liªn tôc ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng ngo¹n môc. N¨m 1990 míi chØ ®ãn ®­îc 250 ngµn l­ît kh¸ch quèc tÕ th× ®Õn n¨m 1997 ®· ®ãn ®­îc 1716 ngµn l­ît kh¸ch quèc tÕ víi doanh thu t­¬ng øng lµ tõ 650 tû ®ång lªn tíi 8500 tû ®ång. GÇn ®©y nhÊt, n¨m 2008, ViÖt Nam ®· ®ãn kho¶ng 4,25 triÖu l­ît kh¸ch quèc tÕ, ®¹t doanh thu h¬n 4 tû USD, chøng tá tÇm quan träng cña du lÞch ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam [27]. HiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n­íc ë Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc chän lµm ®iÓm ®Õn lý t­ëng nhÊt. Héi ®ång L÷ hµnh vµ Du lÞch thÕ giíi (WTTC) còng nªu tªn ViÖt Nam lµ ®Þa ®iÓm du lÞch ®ang t¨ng tr­ëng nhanh ®øng hµng thø t­ trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng du lÞch ë ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh ®· thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ dÞch vô ph¸t triÓn theo trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Theo b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2008 cña Tæng côc Du lÞch, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2008, c¶ n­íc cã 10.400 c¬ së l­u tró víi tæng sè 207.000 phßng. Trong ®ã, Hµ Néi cã trªn 180 kh¸ch s¹n tõ 2 ®Õn 5 sao víi trªn 8.000 phßng [26]. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c kh¸ch s¹n vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®· t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh c¹nh tranh gay g¾t. C¸c kh¸ch s¹n muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i biÕt tËn dông thêi c¬, nguån lùc, tiÕt kiÖm chi phÝ, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña kh¸ch s¹n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× ph¶i ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý míi linh ho¹t víi nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ truêng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n. HiÖn nay, qu¶n lý tËn thu lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®­îc ¸p dông phæ biÕn trong nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ. Ra ®êi trong ngµnh hµng kh«ng, qu¶n lý tËn thu sau ®ã ®· ®­îc c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n nhanh chãng øng dông vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ bÊt ngê. LÞch sö ®· chøng minh tÝnh hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p nµy ®èi víi ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. B»ng chøng tiªu biÓu nhÊt lµ doanh thu cña tËp ®oµn kh¸ch s¹n Marriott Hotels ®· t¨ng thªm 100 triÖu USD mçi n¨m mµ kh«ng cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ vÒ c«ng suÊt ho¹t ®éng vµ chi phÝ khi ¸p dông qu¶n lý tËn thu.[20] Trong xu thÕ chung cña thÕ giíi, qu¶n lý tËn thu còng b¾t ®Çu ®­îc øng dông trong kinh doanh kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam nh­ng chñ yÕu vÉn chØ tËp trung ë c¸c kh¸ch s¹n lín. Hµ Néi Elegance lµ chuçi kh¸ch s¹n 2 vµ 3 sao ë Hµ Néi cã néi lùc vµ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng tèt nh­ng hiÖu qu¶ kinh doanh ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña kh¸ch s¹n do nh÷ng h¹n chÕ trong ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kh¸ch s¹n hiÖn nay. Qua nh÷ng t×m hiÓu b­íc ®Çu vÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tËn thu, em nhËn thÊy ph­¬ng ph¸p nµy cã kh¶ n¨ng øng dông cao trong ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, ®ång thêi lîi Ých mang l¹i cho kh¸ch s¹n lµ rÊt lín vµ bÒn v÷ng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tËn thu ®èi víi kinh doanh kh¸ch s¹n, em ®· chän ®Ò tµi: “§Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance” cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh víi mong muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance nãi riªng vµ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh kh¸ch s¹n ë Hµ Néi nãi chung. 2. Môc ®Ých, giíi h¹n vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi Môc ®Ých Trªn c¬ së vËn dông cã chän läc c¸c kiÕn thøc chuyªn ngµnh vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n, ®Ò tµi ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. Giíi h¹n Quy m« cña ®Ò tµi dõng l¹i ë cÊp ®é mét c¬ së kinh doanh lµ kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance vµ gãi gän trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n nµy. NhiÖm vô Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n vµ ý nghÜa cña qu¶n lý tËn thu ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh ®ång thêi c¨n cø vµo thùc tr¹ng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance, ®Ò tµi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®Ò ra. Cô thÓ lµ: - HÖ thèng c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ kh¸ch s¹n, kinh doanh kh¸ch s¹n vµ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance vµ ®¸nh gi¸ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kh¸ch s¹n hiÖn nay. - Dùa trªn lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p, khuyÕn nghÞ nh»m thùc hiÖn qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. 3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu §èi t­îng nghiªn cøu §èi t­îng nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu, sè liÖu thu thËp ®­îc tõ kh¸ch s¹n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Khãa luËn sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chÝnh sau: - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, nghiªn cøu c¸c gi¸o tr×nh, s¸ch b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, c¸c trang th«ng tin trªn m¹ng internet… vÒ c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt cña ®Ò tµi vµ c¸c sè liÖu qu¸ khø sö dông trong kho¸ luËn. - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc ®Þa t¹i c¸c kh¸ch s¹n thµnh viªn cña chuçi kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. Kho¸ luËn sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó thu thËp sè liÖu, h×nh ¶nh, t­ liÖu vÒ kh¸ch s¹n. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh ®Ó xö lý t­ liÖu, sè liÖu vÒ thùc tr¹ng kinh doanh cña kh¸ch s¹n trong giai ®o¹n 2006 - 2008 ®Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ x¸c thùc vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. 4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Ò xuÊt cña Kho¸ luËn Trªn c¬ së tæng kÕt vÒ lý thuyÕt vµ c¸c ph©n tÝch thùc tÕ, kho¸ luËn ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance nh­ sau: - Qu¶n lý c«ng suÊt phßng - X©y dùng chiÕn l­îc tèi ®a ho¸ doanh thu cho mïa cao ®iÓm vµ thÊp ®iÓm. - C¸c gi¶i ph¸p bæ sung. C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu ®­îc ®Ò xuÊt ë trªn tuy cã thÓ thùc hiÖn ®éc lËp víi nhau nh­ng sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt khi cã sù kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ víi chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. 5. KÕt cÊu cña Kho¸ luËn Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, Kho¸ luËn gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Ch­¬ng 1: C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance hiÖn nay. Ch­¬ng 3: §Ò xuÊt gi¶i ph¸p qu¶n lý tËn thu cho kh¸ch s¹n Hµ Néi Elegance. Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc Ch­¥NG 1 C¬ së lý thuyÕt vÒ qu¶n lý tËn thu trong kinh doanh kh¸ch s¹n  1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹n vµ kinh doanh kh¸ch s¹n 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch s¹n HiÖn nay, du lÞch trë thµnh nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cho ®êi sèng tinh thÇn cña con ng­êi. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt vµ viÖc ¸p dông thµnh c«ng nhiÒu thµnh tùu míi ®· lµm cho møc sèng cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao, chÊt l­îng cuéc sèng ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Ng­êi lao ®éng ngµy cµng cã nhiÒu thêi gian rçi, viÖc ®i l¹i dÔ dµng nªn nhu cÇu vÒ du lÞch cña ng­êi d©n kh«ng ngõng t¨ng lªn, v­ît ra khái ranh giíi cña mét quèc gia. ChÝnh v× thÕ c¸c s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu du lÞch còng xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu. Trong ®ã, kh¸ch s¹n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cèt lâi cña s¶n phÈm du lÞch. ThuËt ng÷ kh¸ch s¹n - “Hotel” - cã nguån gèc tõ tiÕng Ph¸p ®­îc sö dông chung ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Mçi giai ®o¹n kh¸c nhau trong lÞch sö l¹i cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ kh¸ch s¹n phô thuéc vµo hoµn c¶nh x· héi vµ ®Æc ®iÓm nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Trong c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vÒ du lÞch, kh¸ch s¹n còng ®­îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. §Þnh nghÜa vÒ kh¸ch s¹n d­íi d­íi ®©y lµ mét trong nh÷ng c¸ch hiÓu phæ biÕn nhÊt: “Kh¸ch s¹n lµ c¬ së kinh doanh dÞch vô phôc vô kh¸ch l­u tró ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¸c mÆt ¨n, uèng, ngñ, gi¶i trÝ vµ c¸c dÞch vô cÇn thiÕt kh¸c.” [9, 4] Theo Th«ng t­ sè 01/2002/TT - TCDL ngµy 27/4/2001 cña Tæng côc Du lÞch vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 39/2000/N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ c¬ së l­u tró du lÞch, kh¸ch s¹n ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: “Kh¸ch s¹n lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®­îc x©y dùng ®éc lËp, cã quy m« tõ 10 buång ngñ trë lªn, ®¶m b¶o chÊt l­îng vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, dÞch vô cÇn thiÕt phôc vô kh¸ch du lÞch.” [10] LuËt Du lÞch ViÖt Nam cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/ 01/ 2006 còng nªu râ: “C¬ së l­u tró lµ c¬ së cho thuª buång, gi­êng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô kh¸ch l­u tró, trong ®ã kh¸ch s¹n lµ c¬ së l­u tró du lÞch chñ yÕu.” [12] 1.1.2. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n Ngµy nay do sù ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n nªn viÖc ph©n lo¹i kh¸ch s¹n kh«ng ®¬n gi¶n vµ dÔ dµng. Tuy vËy, ng­êi ta vÉn dùa vµo 4 tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ph©n lo¹i kh¸ch s¹n: Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m«. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo môc ®Ých sö dông. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo møc ®é phôc vô (chÊt l­îng). Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ së h÷u. 1.1.2.1. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m« Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m« lµ viÖc ph©n lo¹i kh¸ch s¹n dùa vµo sè l­îng buång mµ kh¸ch s¹n cã ®Ó phôc vô cho môc ®Ých kinh doanh. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m« gi÷a tiªu chuÈn quèc tÕ vµ tiªu chuÈn cña ViÖt Nam còng cã sù kh¸c nhau. B¶ng 1.1. ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo quy m« §¬n vÞ: buång Tiªu chuÈn Kh¸ch s¹n lo¹i lín Kh¸ch s¹n lo¹i võa Kh¸ch s¹n lo¹i nhá  Quèc tÕ > 300 50 - 300 < 50  ViÖt Nam > 100 20 - 100 < 20  C¸c kh¸ch s¹n cã cïng quy m« cã thÓ so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh víi nhau nh­ng còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh lÉn nhau gay g¾t. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo môc ®Ých sö dông Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo môc ®Ých sö dông lµ c¸ch ph©n lo¹i kh¸ phæ biÕn, dùa vµo môc ®Ých chuyÕn ®i cña du kh¸ch vµ vÞ trÝ cña tõng kh¸ch s¹n. §Æc ®iÓm cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cã thÓ tæng kÕt b»ng b¶ng sau: B¶ng 1.2. ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo môc ®Ých sö dông Tªn lo¹i VÞ trÝ §èi t­îng kh¸ch TiÖn nghi  Kh¸ch s¹n th­¬ng m¹i Trung t©m thµnh phè, c¸c khu th­¬ng m¹i cã ho¹t ®éng bu«n b¸n s«i næi. Kh¸ch ®i kinh doanh, bu«n b¸n, t×m c¬ héi ®Çu t­, th¨m dß thÞ tr­êng. Phßng héi häp, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i, tiÖn nghi.  Kh¸ch s¹n du lÞch Nh÷ng n¬i cã c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ñp, giµu tµi nguyªn tù nhiªn vµ nh©n v¨n. Kh¸ch du lÞch thuÇn tuý, muèn t×m hiÓu kh¸m ph¸ vÎ ®Ñp tù nhiªn, v¨n ho¸ cña ®iÓm ®Õn. C¸c tiÖn nghi phôc vô cho phßng kh¸ch vµ c¸c dÞch vô bæ trî kh¸c.  Kh¸ch s¹n nghØ d­ìng Nh÷ng khu vùc yªn tÜnh, tho¸ng m¸t, c¶nh quan ®Ñp, kh«ng khÝ trong lµnh, nh÷ng n¬i cã nguån tµi nguyªn cã t¸c dông ch÷a bÖnh, phôc håi søc khoÎ. Ng­êi giµ, ng­êi bÞ bÖnh, nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu ®i an d­ìng, phôc håi søc khoÎ vµ tinh thÇn. Ngoµi c¸c tiÖn nghi th«ng th­êng cßn cã c¸c trang thiÕt bÞ cña ngµnh y phôc vô viÖc ®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc søc khoÎ.  Kh¸ch s¹n qu¸ c¶nh GÇn c¸c ®­êng giao th«ng, bÕn tµu, bÕn xe, s©n bay, c¶ng biÓn, c¸c cöa khÈu Nh÷ng ng­êi sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng quèc tÕ, huû hoÆc ®æi chuyÕn bay, c¸c l¸i xe, phi c«ng, nh©n viªn Th­êng lµ c¸c kh¸ch s¹n nhá víi c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô nhu cÇu hµng ngµy cña kh¸ch.  Ngµy nay, môc ®Ých chuyÕn ®i cña kh¸ch du lÞch ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó, du kh¸ch cã thÓ kÕt hîp nhiÒu môc ®Ých trong mét chuyÕn ®i, do ®ã sù ph©n lo¹i trªn chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi. Trong xu thÕ c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, c¸c kh¸ch s¹n th­êng ph¶i ®ång thêi phôc vô nhiÒu lo¹i du kh¸ch kh¸c nhau nh»m tèi ®a c«ng suÊt sö dông phßng. 1.1.2.3. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo møc ®é phôc vô (chÊt l­îng) Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, cã 3 møc ®é phôc vô c¬ b¶n ®­îc tæng kÕt trong b¶ng sau: B¶ng 1.3. ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo møc ®é phôc vô Kh¸ch s¹n cã møc ®é phôc vô hµng ®Çu Kh¸ch s¹n cã møc ®é phôc vô trung b×nh Kh¸ch s¹n cã møc ®é phôc vô thÊp  - ChÊt l­îng dÞch vô cao. - KiÕn tróc vµ vÞ trÝ ®Ñp. - ThuËn tiÖn ®i l¹i. - NhiÒu dÞch vô bæ sung nh­: bÓ b¬i, s©n tennis, s©n golf, quÇn vît, business centre ... - Nh©n viªn phôc vô, chu ®¸o, cã chuyªn m«n, kü n¨ng, kinh nghiÖm, giao tiÕp ngo¹i ng÷ tèt. - Coi träng viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng. - §èi t­îng thu hót: kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao nh­ c¸c nhµ chÝnh trÞ, ngo¹i giao, kh¸ch ®i lµm ¨n, ký kÕt hîp ®ång... - Cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch. - §èi t­îng thu hót: kh¸ch cã møc ®é chi tiªu trung b×nh. - Th­êng cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ ®Ó gi÷ kh¸ch quen, kh¸ch ®i theo tour, kh¸ch du lÞch theo gia ®×nh. - Ýt dÞch vô, chØ chó träng vµo dÞch vô l­u tró vµ ¨n uèng. - Cã nh÷ng trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch. - §èi t­îng thu hót: kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ thÊp, häc sinh, sinh viªn, nh÷ng ng­êi quan t©m chñ yÕu ®Õn môc ®Ých chuyÕn ®i vµ c¸c ®iÓm tham quan, c¸c ho¹t ®éng trong chuyÕn du lÞch.  1.1.2.4. Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ së h÷u Ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ së h÷u lµ viÖc ph©n lo¹i dùa vµo h×nh thøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n hoÆc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña ng­êi chñ ®Çu t­ x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. B¶ng 1.4. ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ së h÷u Quèc tÕ ViÖt Nam  - TËp ®oµn kh¸ch s¹n - §Æc quyÒn sö dông th­¬ng hiÖu - Hîp ®ång qu¶n lý - Kinh doanh hîp t¸c - QuyÒn sö dông phßng cã thêi h¹n. - Kh¸ch s¹n quèc doanh - Kh¸ch s¹n liªn doanh - Kh¸ch s¹n t­ nh©n - Kh¸ch s¹n cæ phÇn - Kh¸ch s¹n 100% vèn n­íc ngoµi  Ngoµi c¸c tiªu chÝ ph©n lo¹i trªn, c¸c kh¸ch s¹n cßn ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c h¹ng sao. §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i kh¸ch s¹n dùa vµo quy m« kh¸ch s¹n vµ chÊt l­îng dÞch vô mµ kh¸ch s¹n cung cÊp. Tiªu chÝ ph©n lo¹i kh¸ch s¹n theo h¹ng sao còng cã sù kh¸c nhau ë mçi n­íc. H×nh thøc ph©n lo¹i b»ng c¸ch xÕp h¹ng sao cho kh¸ch s¹n rÊt phæ biÕn ë ViÖt Nam. Kh¸ch s¹n ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i chÝnh: lo¹i ®­îc xÕp h¹ng vµ lo¹i kh«ng ®­îc xÕp h¹ng. - Lo¹i ®­îc xÕp h¹ng lµ lo¹i kh¸ch s¹n cã chÊt l­îng phôc vô cao phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ ®­îc ph©n thµnh 5 h¹ng dùa trªn c¸c
Luận văn liên quan