Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí ô tô 1-5

Mục lục Trang Lời nói đầu1 Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất7 I. Một số vấn đề chung về nguyên vật liệu và sự cần thiết phải hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.7 1. Khái niệm, đặc điểm7 2. Phân loại nguyên vật liệu:8 3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu:9 4. Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất:10 II. Tính giá nguyên vật liệu:10 1. Tính giá nguyên vật liệu nhập trong kỳ:11 2. Tính giá nguyên vật liệu xuất trong kì11 2.1. Phương pháp tính giá thực tế bình quân:11 2.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)13 2.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước(LIFO)13 2.4. Phương pháp trực tiếp (gọi là phương pháp giá thực tế đích danh hay phương pháp đặc điểm riêng)14 2.5. Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ14 2.6. Phương pháp hệ số giá14 III. Hạch toán nguyên vật liệu:16 1. Tổ chức chứng từ kế toán16 1.1. Chứng từ kế toán nhập nguyên vật liệu16 1.2. Chứng từ kế toán xuất nguyên vật liệu:17 2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu17 2.1. Phương pháp thẻ song song18 2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:20 2.3. Phương pháp sổ số dư:21 3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:23 3.1. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX24 3.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ:27 4. Sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:29 4.1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung (NKC)29 4.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký - sổ cái (NK - SC)30 4.3. Hình thức sổ chứng từ - ghi sổ (CTGS)32 4.4. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ (NKCT)33 IV. Liên hệ với kế toán quốc tế về hạch toán nguyên vật liệu .34 1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về hạch toán nguyên vật liệu (IAS - 2)34 1.1 Phương pháp tính giá nhập kho nguyên vật liệu:34 1.2. Các phương pháp tính giá xuất kho:35 1.3. Dự phòng giảm giá nguyên vật liệu:35 1.4. Một số đặc điểm giữa chuẩn mực kế toán quốc tế với kế toán Việt Nam về hạch toán nguyên vật liệu:35 2. Đặc điểm hạch toán nguyên vật liệu ở Pháp37 Chương II thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1 -539 I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty.39 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cơ khí ô tô 1 -5:39 STT41 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty:42 2.1. Nhiệm vụ sản xuất:42 2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm:43 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.43 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và hệ thống sổ kế toán tại Công ty cơ khí ô tô 1 -5:46 4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:46 4.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán:48 II. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1 -5:49 1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại công ty:49 1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty:49 1.2. Công tác quản lý vật liệu ở công ty:50 2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty:51 2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho:52 2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho:52 3. Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty:52 3.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu.52 Hoá đơn55 Phiếu nhập kho57 Tên VT57 2.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ôtô 1-559 2.3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu:62 NT65 STT68 TT72 2.4. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty:72 Tên VL73 CHương III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty cơ khí ô tô 1-577 I.Đánh giá chung công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL Công ty cơ khí ô tô 1-5:77 1.Những ưu điểm trong hạch toán NVL tại Công ty77 2.Những hạn chế trong công tác hạch toán NVL79 II.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL với việc tăng cường hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty cơ khí ô tô 1-5.79

doc92 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí ô tô 1-5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan