Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội

Mục lục Trang Lời mở đầu1 Chương 1:2 Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất2 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu và sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu2 1.1.1.1. Khái niệm về nguyên liệu vật liệu2 1.1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất2 1.1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu3 1.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu3 1.1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu4 1.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh8 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp8 1.1.4.1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu8 1.1.4.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu9 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất10 1.2.1. Chứng từ sử dụng10 1.2.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu10 1.2.2.1. Phương pháp thẻ song song10 1.2.2.2. Phương pháp sổ số dư13 1.2.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển14 1.3. Công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất16 1.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên16 1.3.1.1. Tài khoản sử dụng16 1.3.1.2. Phương pháp hạch toán17 1.3.2.1. Tài khoản sử dụng24 1.3.2.2. Phương pháp hạch toán25 1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu29 1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ cái29 1.4.2. Hình thức Nhật ký chung30 1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ31 1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ32 chương 2:34 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội34 2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp34 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp34 2.1.2. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội35 2.1.2.1. Chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp35 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội36 2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Xí nghiệp36 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp38 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán38 2.1.4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Xí nghiệp39 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội40 2.2.1. Đặc điểm, phân loại và công tác đánh giá nguyên vật liệu xuất, nhập kho40 2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho, nhập kho41 2.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu42 2.2.3.1. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho nguyên vật liệu42 2.2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu52 2.2.4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu sau khi kiểm kê55 2.2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu58 Chương 3:63 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội63 3.1. Đánh giá chung về Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội63 3.2. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác kế toán tại Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội64 3.2.1. Ưu điểm64 3.2.2. Nhược điểm66 3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội67 Kết luận79

doc86 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Bánh - Mứt - Kẹo Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan