Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty sông Đà 11-3

Mục lục Lời nói đầu1 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp4 1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp4 1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xâp lắp4 1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm5 1.1.2.1 Vai trò5 1.1.2.2. Nhiệm vụ5 1.2 Chi phí sản xuất và mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm6 1.2.1 Chi phí sản xuất6 1.2.1.1 Khái niệm6 1.2.1.2 Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất6 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất6 1.2.2 Giá thành sản phẩm10 1.2.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành10 1.2.2.2 Phân loại giá thành11 1.2.3 Mối quan hệ chi phí và giá thành13 1.3 Công tác kế toán sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp14 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp14 1.3.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất14 1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất15 1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng16 1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKTX)17 1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp17 1.3.3.2 Kế toán tậphợp chi phí nhân công trực tiếp18 1.3.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công19 1.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung23 1.3.3.5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất25 1.3.3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp26 1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKĐK)27 1.3.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 62127 1.3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp – TK 62228 1.3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công – TK 62328 1.3.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung –TK 62728 1.3.4.5 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp28 1.4 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong DNXL29 1.4.1 Đối tượng tính giá thành trong kỳ29 1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang30 1.4.2.1 Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh30 1.4.2.2 Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của SPXL30 1.4.3 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp32 1.4.5.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp32 1.4.5.2 Phương pháp tổng cộng chi phí32 1.4.5.3 Phương pháp tỷ lệ chi phí33 1.4.5.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng33 1.4.5.5 Phương pháp tính giá thành định mức34 1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp34 1.4.4.1 Tài khoản sử dụng – TK 15434 1.4.4.2 Quy trình hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu35 1.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán trong doanh nghiệp xây lắp36 1.5 Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm39 1.5.1 Hình thức nhật ký chứng từ39 1.5.2 Hình thức nhật ký sổ cái40 1.5.3 Hình thức nhật ký chung41 1.5.4 Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ42 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 11-343 2.1 Đặc điểm tình hình chung tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm43 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sông Đà 11-343 2.1.2 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy quản lý của Xí nghiệp44 2.1.3 Đặc điểm về tổ chức hoạt động của Xí nghiệp46 2.1.4 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy kế toán trong Xí nghiệp47 2.1.4.1 Tổ chức Bộ máy kế toán47 2.1.4.2 Đặc điểm về công tác kế toán tại Xí nghiệp48 2.1.4.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất50 2.1.4.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm51 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 11-352 2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ở Xí nghiệp Sông Đà 11-352 2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất52 2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất52 2.2.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng53 2.2.2.1 Tài khoản sử dụng53 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng53 2.2.3 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất54 2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp54 2.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp59 2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công66 2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung71 2.2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành82 2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Sông Đà 11-383 2.2.4.1 Đối tượng tính giá thành83 2.2.4.2 Kỳ tính giá thành83 2.2.4.3 Xác định sản phẩm dở ở Xí nghiệp83 2.2.4.4 Phương pháp tính giá thành84 Chương 3: Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Sông đà 11-3 thuộc công ty cổ phần sông đà 1188 3.1 Sự cần thiết về hoạn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm88 3.2 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-389 3.2.1 Những ưu điểm89 3.2.2 Những mặt hạn chế91 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-393 3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện luân chuyển chứng từ93 3.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện sổ sách kế toán94 3.3.3 Giải pháp 3: Về cách lập Bảng phân bổ tiền lương95 3.3.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện phương pháp quản lý và hạch toán chi phí97 3.3.5 Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính trong công tác kế toán98 Kết luận99

doc113 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 26/12/2012 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty sông Đà 11-3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan