Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại tổng công ty xăng dầu quân đội

Mục lục Lời mở đầu Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 1. Vai trò của bán hàng, kết quả kinh doanh và nhiệm vụ hạch toán. 1.1.1. Khái niệm, vai trò của bán hàng và kết quả kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2. Vai trò của bán hàng và kết quả kinh doanh. 1.1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản liên quan đến bán hàng và kết quả kinh doanh 1.1.2.1. Các khái niệm và chỉ tiêu kinh tế cơ bản 1.1.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 1.1.2.3. Các phương thức bán hàng và thời điểm ghi nhận hàng bán trong doanh nghiệp thương mại. 1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh 1.3.1. Yêu cầu công tác quản lý bán hàng và kết quả kinh doanh 1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 1.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1.2.1. Tài khoản sử dụng 1.2.2. Phương pháp hạch toán 1.2.2.1. Kế toán bán buôn hàng hoá 1.2.2.2. Kế toán bán lẻ hàng hoá 1.2.2.3 Các trường hợp khác được coi là tiêu thụ 1.3 Đặc điểm kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.3.1. Tài khoản sử dụng 1.3.2. Phương pháp hạch toán 1.4. Kế toán kết quả kinh doanh 1.4.1. Tài khoản sử dụng 1.4.2. Phương pháp hạch toán 1.4.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 1.4.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.4.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty Xăng dầu Quân đội 2.1 Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân đội 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 2.1.2.2. Đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của Công ty. 2.1.2.3. Tình hình tài chính của Công ty. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD Công ty Xăng dầu Quân đội 2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức kế toán tại Công ty. 2.21. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội 2.2.2Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 2.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 2.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 2.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 2.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 2.3 Đặc điểm bán hàng, quản lý bán hàng. 2.3.1. Đặc điểm hàng hoá tại Công ty 2.3.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty 2.3.3. Chính sách giá cả 2.3.4. Phương thức thanh toán 2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng tại Công ty 2.4.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 2.4.2. Tài khoản sử dụng 2.4.3. Hệ thống sổ sách kế toán 2.4.4. Kế toán Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 2.4.4.1 Kế toán doanh thu trong trường hợp bán buôn cho các tổng đại lý, đại lý 2.4.4.2.Kế toán doanh thu trong trường hợp bán cho các trạm trực thuộc Công ty 2.4.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.4.5. Kế toán giá vốn hàng bán 2.5. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty. 2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 2.5.1.1. Kế toán chi phí bán hàng 2.5.1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Chương 3: hoàn thiện Kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu quân đội 3.1. Nhận xét chung về tình hình kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh tại Công ty 3.1.1. Những thành tựu đạt được 3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu Quân đội Kết luận

doc127 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 7570 | Lượt tải: 139download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại tổng công ty xăng dầu quân đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan