Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty

Mục lục Lời nói đầu1 Phần I: Đặc điểm tình hình chung tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty2 1.1. Quá trình hình thành2 1.2. Quá trình phát triển của công ty3 1.3. Một số thành tích Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội đ• đạt được4 1.4. Công tác từ thiện x• hội của Công ty4 2. Đặc điểm tổ chức và sản xuất5 2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty5 2.2. Cách tổ chức sản xuất5 3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội6 4. Công tác tổ chức kế toán của Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội9 4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán9 4.2. Hình thức kế toán tại Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội9 Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương I: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của đội 9 Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội13 I. Đặc điểm, quản lý, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ13 1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ13 2. Công tác quản lý vật tư13 3. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ14 4. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ14 4.1. Đánh giá nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ nhập kho14 4.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho19 4.3. Phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ22 II. Công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ22 1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ22 2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ34 2.1. Tài khoản sử dụng34 2.2. Phương pháp hạch toán34 Chương II: Nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của đơn vị thực tập40 I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Đội 9 - Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội40 II. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 40 1. Ưu điểm40 2. Nhược điểm41 III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 42 Phần III: Báo cáo thực tập môn phân tích I. Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính46 1. Mục đích46 2. ý nghĩa46 II. Tài liệu dùng để phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp47 1. Bảng cân đối kế toán của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội năm 200247 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội năm 200251 3. Một số tài liệu bổ sung của năm 200152 III. Phân tích tình hình tài chính Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội52 1. Phân tích bảng cân đối kế toán52 1.1. Phân tích theo chiều ngang56 1.2. Phân tích theo chiều dọc60 2. Phân tích tình hình đầu tư của công ty61 2.1. Lý luận chung về phân tích tình hình đầu tư61 2.2. Phân tích tình hình đầu tư của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội63 3. Phân tích rủi ro về tài chính64 3.1. Lý luận chung về phân tích rủi ro tài chính64 3.2. Phân tích rủi ro về tài chính65 4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh67 4.1. Lý luận chung về phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh67 4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh67 5. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh69 5.1. Lý luận chung về phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh69 5.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh70 6. Phân tích khả năng thanh toán của công ty72 6.1. Lý luận chung về phân tích khả năng thanh toán72 6.2. Phân tích tình hình khả năng thanh toán của Công ty kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội73 7. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động74 7.1. Phân tích sức sản xuất và sức sinh lời của vốn lưu động74 7.2. Phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động75 IV. Nhận xét, kết luận về tình hình tài chính của công ty78 Kết luận80

doc83 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan