Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tư và xây dựng toàn cầu IG Việt Nam

Trong cơ chế mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tÝnh độc lập, tự chủ trong c¸c doanh nghiệp phải ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động s¸ng tạo trong kinh doanh, tự chịu tr¸ch nhiệm với kết quả kinh doanh của m×nh, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh doanh cã lîi. Muốn vậy, c¸c doanh nghiệp phải nhận thức tõ vị trÝ của kh©u tiªu thụ sản phẩm hàng ho¸, nhất là đối với c¸c doanh nghiệp thương mại, nã quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp tạo ra doanh thu bï đắp c¸c chi phÝ đã bỏ ra. Bªn cạnh đã, mục đÝch hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nªn việc x¸c định đóng đắn và chÝnh x¸c kết quả kinh doanh cũng rất quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải quản lý c«ng t¸c tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Do đã bªn cạnh c¸c c«ng cụ quản lý chung, kế to¸n cũng là một c«ng cụ hữu hiệu, việc tổ chức hợp lý c«ng t¸c kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh là rất cần thiết. Trªn thực tế, c«ng t¸c kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh cũng đứng trước nhu cầu cần phải được nghiªn cứu và hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn, gióp doanh nghiệp cã đầy đủ th«ng tin kịp thời và chÝnh x¸c nhằm đưa ra c¸c quyết định kinh doanh đóng đắn. Nhận thức được tầm quan trọng của kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh, vận dụng lý thuyết đã học tập và nghiªn cứu tại trường, kết hợp với thực tế thu nhận được trong qu¸ tr×nh thực tập tại phßng Tài chÝnh - Kế to¸n C«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu IG ViÖt Nam, em đã chọn đề tài: “Kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam” để nghiªn cứu và viÕt chuyªn đề thực tập tốt nghiệp của m×nh.

doc81 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 1503 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP đầu tư và xây dựng toàn cầu IG Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tÝnh độc lập, tự chủ trong c¸c doanh nghiệp phải ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động s¸ng tạo trong kinh doanh, tự chịu tr¸ch nhiệm với kết quả kinh doanh của m×nh, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh doanh cã lîi. Muốn vậy, c¸c doanh nghiệp phải nhận thức tõ vị trÝ của kh©u tiªu thụ sản phẩm hàng ho¸, nhất là đối với c¸c doanh nghiệp thương mại, nã quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp tạo ra doanh thu bï đắp c¸c chi phÝ đã bỏ ra. Bªn cạnh đã, mục đÝch hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nªn việc x¸c định đóng đắn và chÝnh x¸c kết quả kinh doanh cũng rất quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải quản lý c«ng t¸c tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Do đã bªn cạnh c¸c c«ng cụ quản lý chung, kế to¸n cũng là một c«ng cụ hữu hiệu, việc tổ chức hợp lý c«ng t¸c kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh là rất cần thiết. Trªn thực tế, c«ng t¸c kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh cũng đứng trước nhu cầu cần phải được nghiªn cứu và hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn, gióp doanh nghiệp cã đầy đủ th«ng tin kịp thời và chÝnh x¸c nhằm đưa ra c¸c quyết định kinh doanh đóng đắn. Nhận thức được tầm quan trọng của kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh, vận dụng lý thuyết đã học tập và nghiªn cứu tại trường, kết hợp với thực tế thu nhận được trong qu¸ tr×nh thực tập tại phßng Tài chÝnh - Kế to¸n C«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu IG ViÖt Nam, em đã chọn đề tài: “Kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam” để nghiªn cứu và viÕt chuyªn đề thực tập tốt nghiệp của m×nh. Trong qu¸ tr×nh thực tập tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam , được sự hướng dẫn tận t×nh của c« gi¸o Vò Chung HËu và sự chỉ bảo nhiệt t×nh của c¸c c¸n bộ phßng Tài chÝnh - Kế to¸n, em đ· phần nào nắm bắt được t×nh h×nh kinh doanh và c«ng t¸c kế to¸n tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam và hoàn thành chuyªn đề thực tập tốt nghiệp tại C«ng ty. Chuyªn đề của em ngoài Lời mở đầu và Kết luận cßn 3 chương: Chương 1: Tổng quan về C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Chương 2: Thực trạng kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện kế to¸n tiªu thụ và x¸c định kết quả kinh doanh tại C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Em xin ch©n thành cảm ơn! CH¦¥NG I Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viÖt nam ®Æc diÓm vÒ tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp cña c«ng ty ®Çu t­ vµ x© dung toµn cÇu ig viÖt nam Giíi thiÖu chung Tªn ®¬n vÞ:C«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu IG ViÖt Nam C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn:Tæng c«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu IG ViÖt Nam Ngày thành lập: Ngày 01 th¸ng 01 năm 2001 Địa chỉ: Số 03 ¢u Cơ - Tứ Liªn - Hà Nội Diện tÝch mặt bằng: 500 m2 Điện thoại: (04) 37474924 Fax: (04)37474929 Cơ sở tại thành phố Hồ ChÝ Minh C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh H×nh thức sở hữu vốn: Vốn ng©n s¸ch và vốn tự bổ xung Tổng số c¸n bộ, c«ng nh©n viªn: 890 người (tÝnh đến quý IV năm 2008) Vốn điều lệ:60 000 000 000 VND 1.1 Qóa tr×nh hinh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viªt nam C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam lµ doanh nghiệp thành viªn của Tổng C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam, tiền th©n là c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1990/QĐ/TCCB ngày 20 th¸ng 07 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ C«ng nghiệp nhẹ. Ngày 27 th¸ng 07 năm 2000, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam ra Quyết định số 11/TLVN-QĐ-TC về việc phª chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng Việt Nam (trụ sở chÝnh tại số 03 –Tø Liªn - Hà Nội) (nay là C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam) và Quyết định số 42/TLVN-QĐ-TC ngày 03 th¸ng 08 năm 2000 về việc phª chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Chi nh¸nh C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng Việt Nam (tại số 362-364 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 - Thành phố Hồ ChÝ Minh) (nay là Chi nh¸nh C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam ) Ngày 30 th¸ng 08 năm 2000, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng c«ng CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam ra Quyết định số 14/TLVN-QĐ-TC về việc giao thªm nhiệm vụ kinh doanh mua b¸n vật liệu x©y dựng và chÝnh thức hoạt động từ ngày 01 th¸ng 09 năm 2000. Ngày 01 th¸ng 01 năm 2001, C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng Việt Nam được đổi tªn thành C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam theo Quyết định số 23/TLVN-QĐ-TC ngày 17 th¸ng 11 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Kể từ ngày 01 th¸ng 01 năm 2006, C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam chuyển thành c«ng ty hạch to¸n phụ thuộc C«ng ty mẹ - Tổng C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam theo Quyết định số 4201/QĐ-BCN ngày 26 th¸ng 12 năm 2005 của Bộ C«ng nghiệp. Hiện nay, trụ sở C«ng ty đặt tại số 09 ¢u Cơ - Tứ Liªn - Hà Nội. 1.1.1.Lĩnh vực kinh doanh và quy tr×nh c«ng nghệ sản xuất sản phẩm của c«ng ty CP ®ầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam * Chức năng, nhiệm vụ Kinh doanh mua b¸n vật liệu x©y dựng c¸c loại Sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc Tổ chức vận chuyển c¸c loại nguyªn liệu, vật tư, phục vụ cho sản xuất sắt thÐp Tiến hành c¸c hoạt động kh¸c trong phạm vi ph©n cấp của Tổng c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam * Quy tr×nh c«ng nghệ sản xuất sản phẩm Ngành nghề kinh doanh chÝnh của C«ng ty là kinh doanh mua b¸n vật liệu x©y dựng c¸c loại, với doanh thu trªn 3500 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, c«ng ty cßn kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hãa, sản xuất kinh doanh thực phẩm đồ uống, hàng tiªu dïng, với tổng doanh thu trªn 100 tỷ đồng/năm. Kh¸ch hàng chủ yếu thuª vận chuyển là c¸c c«ng ty nhà nước,c«ng ty cổ phần,c«ng ty TNHH. C«ng ty sẽ tiến hành c¸c hoạt động kh¸c khi cã sự ph©n cấp bổ sung của Tổng c«ng ty. Cïng với sự ph¸t triển của toàn ngành, C«ng ty đã khẳng định vai trß là một mắt xÝch quan trọng ph©n phối c¸c nh·n m¸c thương hiệu của c¸c doanh nghiệp mà c«ng ty phụ tr¸ch ph©n phối sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Hàng ho¸ của C«ng ty được nhập từ c¸c nhà m¸y sản xuất thÐp trªn cả nước. Sản phẩm tiªu thụ ch×nh C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam là sắt thÐp,xi măng như Tisco Th¸i Nguyªn,thÐp Việt-Hàn,xi măng hoàng thạch… 1.2 ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý hoat ®éng kinh doanh cña c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viÖt nam Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của C«ng ty được tổ chức theo m« h×nh trực tuyến chức năng. M« h×nh tổ chức của C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam cô thể được kh¸i qu¸t qua c¸c sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ m¸y tổ chức quản lý Trong bộ m¸y quản lý của C«ng ty, mỗi bộ phận đảm nhiệm c¸c chức năng và nhiệm vụ kh¸c nhau nhằm thực hiện tốt hoạt động kinh doanh của C«ng ty. Chức năng và nhiệm vụ của c¸c bộ phận được quy định chi tiết trong quy chế quản lý nội bộ của C«ng ty, cụ thể như sau: Gi¸m đốc Nhiệm vụ: : Chịu tr¸ch nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Tổng gi¸m đốc Tổng c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam và trước ph¸p luật về mọi hoạt động của C«ng ty Quyết định chiến lược kinh doanh, quy m« và phạm vi thị trường, kế hoạch đầu tư và ph¸t triển, chÝnh s¸ch và mục tieu chất lượng của C«ng ty b) Phã Gi¸m đốc Nhiệm vụ: Gióp việc cho Gi¸m đốc và chịu tr¸ch nhiệm trước Gi¸m đốc về c¸c việc: Phụ tr¸ch c«ng t¸c kỹ thuật, tiªu chuẩn chất lượng sản phẩm… Phụ tr¸ch c«ng t¸c thị trường, tiếp thị và ký c¸c hợp đồng mua vật phẩm khuyến mại, hợp đồng vận chuyển, x©y dựng cơ bản và c¸c vấn đề kh¸c cã liªn quan trong lĩnh vực phụ tr¸ch Phßng Tổ chức - Hành chÝnh Phßng Tổ chức – Hành chÝnh có chức năng tham mưu cho Gi¸m đốc thực hiện quản lý về c¸c lĩnh vực: C«ng tac tổ chức c¸n bộ, đào tạo, lao động tiền lương, x©y dựng cơ bản, bảo hộ lao động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chÝnh s¸ch của C«ng ty theo quy định của C«ng ty, Tổng c«ng ty và Nhà nước. Phång Tài chÝnh - Kế to¸n Phßng Kế to¸n tài chÝnh cã chøc năng gióp Gi¸m đốc C«ng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện c«ng t¸c kế to¸n tài chÝnh, thống kª và gi¸ cả của C«ng ty theo đóng c¸c quy định của luật ph¸p Nhà nước và Tổng c«ng ty. Phßng Kinh doanh Phßng Kinh doanh cã chức năng tham mưu cho Gi¸m đốc thực hiện quản lý điều hành hoạt động kinh doanh về c¸c lĩnh vực kế hoạch, tiªu thụ, vận chuyển, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo c¸c quy định của C«ng ty, Tổng c«ng ty và Nhà nước. Phßng Thị trường Phßng Thị trường thực hiện chức năng tham mưu cho Ban Gi¸m đốc về c«ng t¸c thị trường: Phßng Kinh doanh đa ngành Phßng kinh doanh đa ngành cã chức năng tham mưu cho Gi¸m đốc về việc ký kết c¸c hợp đồng mua b¸n với kh¸ch hàng về số lượng b¸n hàng. Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức kinh doanh của công ty * Đặc điểm tổ chức kinh doanh của c«ng ty Kinh doanh mua b¸n vật liệu x©y dựng c¸c loại: + ThÐp Tisco Th¸i Nguyªn + ThÐp Việt-Hàn + ThÐp Việt-óc C«ng ty phÝa Nam kinh doanh xi măng. Sản xuất, kinh doanh bãng ®Ìn ®iÖn,s¶n phÈm tiªu dïng + Sản phẩm nội thất + Bãng ®Ìn §iÖn Quang C«ng ty phÝa Nam còng kinh doanh c¸c dich vụ vận chuyển c¸c nguyªn vật liệu phục vụ cho quy tr×nh sản xuất sắt thÐp Trong c¸c mặt hàng trªn, thÐp Tisco và thÐp Việt-Hàn là sản phẩm chủ lực của C«ng ty, doanh thu chÝnh của C«ng ty còng nhờ kinh doanh 2 sản phẩm này mang lại. C¸c sản phẩm này đều cã uy tÝn cao trªn thị trường nhiều năm, chiếm phần lớn thị trường c¸c tỉnh phÝa Bắc. Nhu cầu x©y dựng và ph¸t triển cơ cấu hạ tầng ngày càng gia tăng. Hệ thống mạng lưới ph©n phối mạnh về khả năng b¸n hàng và tài chÝnh ngày càng được củng cố vững mạnh. Đ©y là những thuận lợi, ưu thế lớn để C«ng ty tiếp tục mở rộng thị trường tiªu thụ, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong những năm tới. ChÝnh s¸ch tiªu thụ tại c«ng ty Trong những năm gần đ©y C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam đ· trưởng thành và đạt được những thành tựu đ¸ng kh©m phục. Là một doanh nghiệp nhà nước dưới sự quản lý của cơ quan cấp trªn là Tổng c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam.C«ng ty lu«n thÝch ứng linh hoạt với những thay đổi của nền kinh tế thị trường và lu«n t×m cho m×nh một chỗ đứng quan trọng trªn thị trường. Điều đã đã gióp C«ng ty đạt được những thành quả như ngày h«m nay. Về quy c¸ch phẩm chất, hàng ho¸ trước khi nhập, xuất kho phải được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng cũng như quy c¸ch. ChÝnh v× vậy trường hợp b¸n bị trả lại rất Ýt khi xảy ra do hàng bị kÐm phẩm chất. Về gi¸ cả, hàng ho¸ của C«ng ty cã gi¸ kế hoạch do Tổng C«ng ty phª duyệt. C«ng ty kh«ng được quyền chủ động quyết định gi¸ b¸n ra của hàng ho¸. đảm bảo cho kh¸ch hàng cã lợi nhuận, gi¸ b¸n còng phải chăng. 1.3.kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viªt nam Để cã thể hiểu râ hơn về thực trạng tài chÝnh của C«ng ty, chóng ta cã thể xem xÐt c¸c chỉ tiªu phản ¸nh kết quả kinh doanh và một số chỉ số tài chÝnh phản ¸nh hiệu quả hoạt động của C«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đ©y Đơn vị: VNĐ Chỉ tiªu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009  1. Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn 301.995.554.439 290.455.396.973 11.540.157.466 302.318.794.608 294.690.125.902 7.628.668.706 469.616.020.519 460.570.257.116 9.045.763.403  2. Nguồn vốn 301.995.554.439 302.318.794.608 469.616.020.519  - Nợ phải trả 232.980.839.743 236.154.861.192 399.179.167.874  - Vốn chủ sở hữu 69.014.714.696 66.163.933.416 70.436.852.645  3. Doanh thu thuần 2.731.397.495.377 3.536.923.954.504 4.424.710.908.756  4. Lợi nhuận trước thuế 15.060.937.368 14.120.484.995 17.499.974.928  5. Thuế TNDN - - -  6. Lợi nhuận sau thuế 10.843.874.905 10.032.546.344 12.733.910.594  7. Thu nhập BQ/người 3.245.252 3.278.611 4.195.000  8. Nộp ng©n s¸ch 33,07 tỷ 40,96 40,94  Nguån: b¸o c¸o tµi chinh c«ng ty ( N¨m 2007c«ng ty trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch toµn phô thuéc Tæng c«ng ty CP ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu IG ViÖt Nam ) Về doanh thu: Doanh thu đã từng bước được n©ng cao, doanh thu năm nay cao hơn năm trước. Nguyªn nh©n chÝnh là do tăng gi¸ trị tổng sản lượng sản phẩm tiªu thụ và việc điều chỉnh gi¸ b¸n hợp lý kh«ng ảnh hưởng đền kết quả tiªu thụ. Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm ngày được cải thiện, thị trường ngày càng được mến mộ. Về lợi nhuận: Hàng năm C«ng ty đều hoàn thành chỉ tiªu kế hoạch cũng như về lợi nhuận do Tổng c«ng ty CP đầu tư và x©y dựng toàn cầu IG Việt Nam đề ra. 1.4. DÆc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n a. H×nh thức kế to¸n Tr×nh tự ghi sổ kế to¸n tại C«ng ty cã thể kh¸i qu¸t sơ đồ sau: Sơ đồ 1.3: Tr×nh tự kế to¸n theo h×nh thức “ Chứng từ ghi sổ ,, tại công ty Ghi chó: Ghi hàng ngày:   Ghi cuối th¸ng hoặc định kỳ:  Quan hệ đối chiếu:  Sổ s¸ch của c«ng ty ¸p dụng theo h×nh thức Chứng từ ghi sổ. Do đã, c¸c sổ s¸ch sử dụng để ghi chÐp gồm cã: - Chứng từ ghi sổ: là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế to¸n tổng hợp - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ - Sổ C¸i: Sổ tổng hợp ghi chÐp c¸c nghiệp cụ kế to¸n ph¸t sinh theo tài khoản tổng hợp - Cac Sổ, Thẻ kế to¸n chi tiết: C¸c sổ, thẻ chi tiết mở theo yªu cầu quản lý b. Tổ chức bộ m¸y kế to¸n Tương ứng với m« h×nh quản lý và đặc điểm kinh doanh, m« h×nh tổ chức c«ng t¸c kế to¸n của C«ng ty là m« h×nh nửa tập trung nửa ph©n t¸n. Việc tổ chức c«ng t¸c kế to¸n của C«ng ty tại Hà Nội được tập trung ở phßng Tài chÝnh - Kế toán, còn Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh có ban kế toán riêng nhưng chỉ hạch to¸n kết quả hoạt động. Lĩnh vực hoạt động chÝnh của C«ng ty là kinh doanh mua b¸n, vận chuyển thuốc l¸ bao c¸c loại. C«ng t¸c kế to¸n thường xuyªn cung cấp đầy đủ th«ng tin về chỉ tiªu tài chÝnh và t×nh h×nh kinh doanh của doanh nghiệp: Cã thể kh¸i qu¸t m« h×nh tổ chức bộ m¸y kế to¸n của C«ng ty qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.4: Sơ đồ bộ m¸y kế to¸n của c«ng ty Kế to¸n trưởng: Kế to¸n trưởng chịu trach nhiệm với Ban gi¸m đốc C«ng ty về vấn đề tài chÝnh kế to¸n của C«ng ty Chỉ đạo toàn bộ c«ng t¸c tài chÝnh kế to¸n, ph©n c«ng c«ng việc, c«ng t¸c tổ chức, đào tạo và thi đua khen thưởng của phßng Ký c¸c chứng từ thu, chi, ho¸ đơn b¸n hàng, ho¸ đơn khuyến mại, c¸c b¸o c¸o tài chÝnh Phã phßng kế to¸n: Ký c¸c chứng từ thu, chi, ho¸ đơn b¸n hàng, ho¸ đơn khuyến mại và điều hành c«ng việc chung của phßng khi kế to¸n trưởng đi vắng Tham gia kiểm kª quỹ tiền mặt Kế to¸n tiền mặt: Lập phiếu thu chi, rót số dư cuối ngày b¸o c¸o cho trưởng phßng, cuối th¸ng kiểm kª quĩ, lập b¸o c¸o quĩ tiền mặt Lập b¸o c¸o thu chi tiền mặt theo qui định. Kế to¸n ng©n hàng: Theo dâi, lập chứng từ thu chi ng©n hàng hàng ngày Theo dâi c«ng nợ với ng©n hàng, thanh to¸n c¸c khoản thuế, c¸c khoản phải nộp kh¸c… Kế to¸n TSCĐ và cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Kế to¸n cửa hàng: Theo dâi c¸c cửa hàng về c«ng t¸c b¸n hàng, thu nhập, tiền lương của c¸c cửa hàng, th«ng b¸o gi¸ b¸n lẻ, cuối th¸ng kiểm kª hàng ho¸ và vật phẩm khuyến mại c¸c cửa hàng Kế to¸n TSCĐ: lập b¸o c¸o tăng giảm TSCĐ, trÝch khấu hao vào gi¸ thành và ph©n bổ khấu hao, tham gia làm thủ tục thanh lý TSCĐ Kế to¸n vật tư hàng khuyến mại: Theo dâi t×nh h×nh xuất nhập vật tư hàng khuyến mại, kiểm kª hàng ho¸ khuyến mại tồn kho hàng th¸ng, theo dâi tạm ứng hàng khuyến mại. Kế to¸n mua hàng , b¸n hàng: Hàng ngày theo dâi ho¸ đơn nhập hàng, theo dâi t×nh h×nh c«ng nợ để cã kế hoạch trả nợ c¸c nhà m¸y TÝnh to¸n chi phÝ hàng nhập kho, giá vốn hàng ho¸ tiªu thụ X¸c nhận chứng từ thanh to¸n trªn ho¸ đơn b¸n hàng, tham gia làm thủ tục ký hợp đồng tiªu thụ và thanh lý Kế to¸n tiền lương: Thống kª t×nh h×nh chi thưởng từ quĩ lương, quĩ khen thưởng hàng quý, 6 th¸ng, năm để l·nh đạo phßng và C«ng ty cã kế hoạch phương ¸n chi thưởng quý, 6 th¸ng và c¸c ngày lễ Tết. Kế to¸n tổng hợp lập b¸o c¸o tài chÝnh: Tổng hợp chi phÝ kinh doanh, lập b¸o c¸o kết quả kinh doanh th¸ng, quý , năm, b¸o c¸o thuế thu nhập doanh nghiệp gửi cơ quan thuế Thủ quỹ: Giữ tiền mặt và c¸c chứng từ có gi¸ như vàng bạc, ngoại tệ, tài liệu, hồ sơ thế chấp Theo dâi chi trả tiền mặt trong kỳ cho c¸c đối tượng có liªn quan c. Chế độ kế to¸n đang ¸p dụng tại c«ng ty C¸c chÝnh s¸ch kế to¸n chung ChÝnh sÝch kế to¸n mà c«ng ty ¸p dụng dựa vào Luật Kế to¸n ban hành năm 2003, Nghị định 128 hướng dẫn thực hiện kế to¸n, c¸c chuẩn mực kế to¸n ban hành đến hết ngày 31/12/2005, Quyết định 15/2006/QĐ - BTC (ngày 20/03/2006) của Bộ trưởng Bộ Tài chÝnh và dựa vào đặc điểm, t×nh h×nh sản xuất kinh doanh, yªu cầu quản lý của c«ng ty, theo đã, hệ thống chứng từ, tài khoản, b¸o c¸o tài chÝnh cũng được vận dụng phï hợp. Niªn độ kế to¸n: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế to¸n: đồng Việt Nam H×nh thức sổ kế to¸n ¸p dụng: Chứng từ ghi sổ Phương ph¸p hạch to¸n tài sản cố định: Phương ph¸p kế to¸n hàng tồn kho: Phương ph¸p tÝnh thuế gi¸ trị gia tăng: Phương ph¸p khấu trừ Kỳ b¸o c¸o: Quý, năm d. .T×nh h×nh sử dụng m¸y tÝnh trong kế to¸n của c«ng ty: C«ng ty đ· trang bị đầy đủ m¸y tÝnh cho c¸c nh©n viªn và hiện nay c«ng ty đang sử dụng phần mềm kế to¸n AFSYS của c«ng ty phần mềm tin học AFSYS là phần mềm chạy trªn hệ điều hành MSWINDOWS nã được thiết kế cho hệ thống nhiều người dïng và cã tÝnh bảo mật nã được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.5: Tr×nh tự ghi sổ trªn m¸y vi tÝnh Ch­¬ng ii Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô va x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doAnh cña c«ng ty cp ®¸u t­ v¸ x©y dùng toµn cÇu ig viÖt nam i.®Æc ®iÓm kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viÖt nam 1. dÆc ®iÓm hµng hang hãa tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng toµn cÇu ig viÖt nam Kinh doanh mua b¸n vËt liÖu x©y d­ng c¸c loại: + ThÐp Tisco th¸i Nguyªn + ThÐp Việt-Hàn + ThÐp Việt-óc C«ng ty phÝa Nam kinh doanh xi m¨ng Sản xuất, kinh doanh bãng ®Ìn ®iÖn,s¶n phÈm tiªu dïng: + S¶n phÈm néi thÊt + Bãng ®Ìn §iÖn Quang Công ty phÝa Nam còng kinh doanh c¸c dịch vụ vận chuyển nguyªn vật liệu phuc vụ cho qu¸ tr×nh sản xuất sắt thÐp Trong c¸c mặt hàng trªn,sản phẩm thÐp Tisco, thÐp Việt-Hàn là sản phẩm chủ lực của C«ng ty, doanh thu chÝnh của C«ng ty cũng nhờ kinh doanh 2 sản phẩm này mang lại. C¸c sản phẩm này đều cã uy tÝn cao trªn thị trường nhiều năm, chiếm phần lớn thị trường c¸c tỉnh phÝa Bắc. Nhu cầu tiªu dïng và sử dụng sắt thÐp ngày càng cao. Hệ thống mạng lưới ph©n phối mạnh về khả năng b¸n hàng và tài chÝnh ngày càng được củng cố vững mạnh. Đ©y là những thuận lợi, ưu thế lớn để C«ng ty tiếp tục mở rộng thị trường tiªu thụ, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong những năm tới. Tuy nhiªn, t×nh h×nh tiªu thụ vật liệu x©y dựng của C«ng ty phụ thuộc cơ bản vào nhu cầu thị trường, tỉ lệ nhập xuất đ«i khi kh«ng được đồng đều , do vậy dẫn đến cung cầu mất c©n đối tại một số thời điểm làm ảnh hưởng đến kh©u điều hành hoạt động của C«ng ty. Trªn thị trường, sắt thÐp kÐm chất lượng, hàng giả hàng nh¸i xuất hiện tràn lan trªn thị trường v× thế đ· g©y t©m lÝ e ngại cho người tiªu dïng. Mặt kh¸c, sự cạnh tranh quyết liệt của c¸c công ty kh¸c trªn thị trường g©y khã khăn cho vấn đề tiªu thụ sản phẩm của C«ng ty, đßi hỏi ban l·nh đạo C«ng ty phải lu«n t×m tßi những hướng đi mới trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh. 1.4 chÝnh s¸ch tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña
Luận văn liên quan