Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO là một sự kiện lớn của đất nước ta, nó là một điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước trên con đường hội nhập. Thế giới trong những tháng qua xảy ra rất nhiều biến động và nhiều đợt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cũng đã diễn ra, gây không ít những thách thức và khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam để tồn tại và phát triển. Với những sự kiện này thì nền kinh tế nước ta càng diễn ra sôi động, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng găy gắt hơn. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra các biện pháp cụ thể để tìm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của mình, đẩy cao tốc độ tiêu thụ và hạch toán sản phẩm như thế nào để đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất. Đây là điều cốt yếu nhất mà các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua công tác tiêu thụ người ta có thể đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực. Mặt khác nếu thực hiện tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp sẽ trang trải được mọi chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và thu được khoản doanh lợi cho doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo các nghĩa vụ như nộp thuế, nộp Ngân sách Nhà nước và tích lũy cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, thị trường tiêu thụ và thúc đẩy sản xuất. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, chính xác giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng hơn; Phản ánh số liệu vào sổ sách kế toán kịp thời, nhanh chính xác giúp cho các nhà quản lý tính toán các chỉ tiêu nhanh chóng từ đó đưa ra các quyết định liên quan đến tiêu thụ sản phẩm một cách thích hợp, đúng đắn. Trên cơ sở lý luận công tác kế toán trong những năm đã được học vừa qua cùng một thời gian tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang ” làm Chuyên đề tốt nghiệp. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ThÇy gi¸o L­¬ng §×nh Cña, gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp vµ c¸c anh chÞ trong Phßng kÕ to¸n ®• tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. PhÇn I: T×nh h×nh, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Nhµ m¸y N­íc kho¸ng Cosevco Bang

doc45 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu: Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO là một sự kiện lớn của đất nước ta, nó là một điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước trên con đường hội nhập. Thế giới trong những tháng qua xảy ra rất nhiều biến động và nhiều đợt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cũng đã diễn ra, gây không ít những thách thức và khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam để tồn tại và phát triển. Với những sự kiện này thì nền kinh tế nước ta càng diễn ra sôi động, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng găy gắt hơn. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra các biện pháp cụ thể để tìm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của mình, đẩy cao tốc độ tiêu thụ và hạch toán sản phẩm như thế nào để đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất. Đây là điều cốt yếu nhất mà các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua công tác tiêu thụ người ta có thể đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực. Mặt khác nếu thực hiện tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp sẽ trang trải được mọi chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và thu được khoản doanh lợi cho doanh nghiệp. Từ đó, đảm bảo các nghĩa vụ như nộp thuế, nộp Ngân sách Nhà nước và tích lũy cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, thị trường tiêu thụ và thúc đẩy sản xuất. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, chính xác giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng hơn; Phản ánh số liệu vào sổ sách kế toán kịp thời, nhanh chính xác giúp cho các nhà quản lý tính toán các chỉ tiêu nhanh chóng từ đó đưa ra các quyết định liên quan đến tiêu thụ sản phẩm một cách thích hợp, đúng đắn. Trên cơ sở lý luận công tác kế toán trong những năm đã được học vừa qua cùng một thời gian tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang ” làm Chuyên đề tốt nghiệp. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n ThÇy gi¸o L­¬ng §×nh Cña, gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp vµ c¸c anh chÞ trong Phßng kÕ to¸n ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. PhÇn I: T×nh h×nh, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Nhµ m¸y N­íc kho¸ng Cosevco Bang 1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang đóng tại Trung tâm Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy. Tiền thân của nhà máy là Xí nghiệp Gạch hoa Lệ Thủy được thành lập vào ngày tháng 8 năm 1988 với nhiệm vụ là sản xuất gạch hoa lát nền. Vào các năm tiếp theo, do nhu cầu thị trường cũng như nhu cầu bức thiết để tồn tại và phát triển, Xí nghiệp chuyển sang các mặt hàng đó là bia hơi, nước ngọt. Nhưng do dây chuyền cũ kỹ, lạc hậu, quy trình công nghệ không hoàn chỉnh cùng với trình độ công nhân không đồng đều, vốn cho sản xuất thiếu hụt nên tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Huyện Lệ Thủy đã tìm mọi biện pháp để khắc phục đưa Xí nghiệp từng bước đi lên. Với tiềm năng sẵn có của huyện nhà là nguồn nước khoáng Bang với mạch phun và nhiệt độ sôi lên tới 105o C. Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã cùng Ban Giám đốc Xí nghiệp tích cực chuẩn bị mọi mặt để khai thác tiềm năng sẵn có của quê hương nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tháng 11 năm 1990 nhờ sự giúp đỡ của Khoa Nước khoáng Trường Đại học Dược Hà Nội, trực tiếp là giáo sư Hà Như Phú, sau khi phân tích mẫu và đưa ra kết luận: Nước khoáng Bang là một loại nước khoáng rất tốt, có tác dụng chữa bệnh. Sau một thời gian làm thử và thành công, ngày 15 tháng 7 năm 1990 Ủy ban nhân dân Tình Quảng Bình đã ra Quyết định số 546/ QĐ-UB về việc thành lập Xí nghiệp Nước khoáng Bang trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Năm 1992 thực hiện quy chế của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về việc thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước. Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 65 QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 1993 về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp Nước khoáng Bang Quảng Bình trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Bình. Cho đến ngày 25 tháng 1 năm 1999, theo Quyết định số 96/ QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đổi tên Xí nghiệp Nước khoáng Bang Quảng Bình thành Công ty Nước khoáng Bang Quảng Bình. Thực hiện việc sát nhập, giải thể, sắp xếp lại các Doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định của Quốc hội, ngày 11 tháng 3 năm 2002 theo quyết định số 286 QĐ-BXD “Công ty Nước khoáng Bang Quảng Bình” đổi tên thành “Công ty du lịch và nước uống dinh dưỡng Cosevco” thuộc Tổng công ty Xây dựng Miền trung quản lý. Ngày 03 tháng 3 năm 2003 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 183 QĐ-BXD về việc hợp nhất “Công ty du lịch và nước uống dinh dưỡng Cosevco” với Khách sạn Nhật Lệ Cosevco thành Công ty Du lịch và nước khoáng Cosevco thuộc Tổng công ty Xây dựng Miền Trung. Ngày 10 tháng 3 năm 2003 Tổng công ty Xây dựng Miền Trung ra Quyết định số 275 TCT-TCLĐ về việc thành lập Nhà máy Nước khoáng Cosevco Bang trực thuộc Công ty Du lịch và nước khoáng Cosevco thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty Du lịch và Nước khoáng Cosevco. Hiện nay, Nhà máy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty du lịch và Nước khoáng Cosevco, có nhiệm vụ quản lý, khai thác nguồn nước khoáng thiên nhiên ở Bang để sản xuất nước khoáng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn cả nước. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy đã gặp một số thuận lợi và khó khăn nhất định: Về thuận lợi: - Do đóng ở trung tâm Thị trấn Kiến Giang gần trục đường giao thông và gần sông Kiến Giang nên việc đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu, công cụ, sản phẩm...dễ dàng, thuận lợi. Mặt khác nguồn lao động ở đây dồi dào, sẵn có để huy động với tiền công không quá cao. - Nhờ thiên nhiên ưu đãi, Lệ Thủy có nguồn nước khoáng hết sức quý hiếm. Nguồn nước lấy từ giếng khoan sâu vào lòng đất 55m, nhiệt độ sôi tự nhiên ở giếng lên tới 105o C. Đây là mỏ nước khoáng nóng nhất Việt Nam và Đông Nam Á, lưu tốc phun 15 lít/giây và ổ định trong 4 mùa. Nguồn nước chứa nhiều vi lượng quý hiếm, đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho Nhà máy. - Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Nhà máy từ Ban Giám đốc các phòng ban, phân xưởng đến từng công nhân có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, hăng hái nỗ lực trong lao động sãn xuất kinh doanh. Do đó kết quả sản xuất kinh doanh từ đó cũng được nâng cao. Về khó khăn: - Về điều kiện tự nhiên: nguồn nước khoáng Bang nằm ở độ cao và ở Miền Trung của đất nước do đó hàng năm thường chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ, điều này đã làm cho việc sản xuất của Nhà máy thường bị gián đoạn. - Hạ tầng cơ sở của địa phương như điện, đường... còn kém nên cũng ảnh hưởng không nhỏ từ khâu vận chuyển nguyên liệu là nước khoáng từ mỏ nước khoáng về đến việc sản xuất và lưu thông tiêu thụ sản phẩm. - Trên thị trường các đối thủ cạnh tranh chiếm thị phần khá lớn như: Thạch Bích, Lavie, Vĩnh Hảo... Điều này gây một khó khăn lớn cho việc sản xuất kinh doanh của Nhà máy. 1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà máy. 1.1.1 Chức năng của Nhà máy: Nhà máy nước khoáng Cosevco Bang có chức năng chuyên sản xuất kinh doanh nước khoáng dùng cho giải khát, chữa bệnh và các mặt hàng công nghệ thực phẩm khác, bao gồm: - Sản xuất nước khoáng dùng cho giải khát và chữa bệnh - Sản xuất bao bì đóng gói phục vụ cho các ngành thực phẩm - Kinh doanh thương mại các loại hàng phục vụ du lịch và tiêu dùng - Vận tải hàng hóa phục vụ Sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. 1.1.2. Nhiệm vụ của Nhà máy: - Thực hiện quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhằm sử dụng hợp lý lao động, tài sản vật tư tiền vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đối với Ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn. - Chấp hành các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. - Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu việc sản xuất kinh doanh của Nhà máy, thực hiện đầy đủ các chính sách về chế độ tiền lương, tiền thưởng, an toàn lao động đối víi công nhân. 2.§Æc ®iÓm, tæ chøc s¶n xuÊt: 2.1-§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. Toàn nhà máy có một phân xưởng sản xuất được chia làm 5 tổ, trong đó 4 tổ sản xuất chính và 1 tổ bốc xếp. *Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức sản xuất Nhà máy * Nhiệm vụ của các tổ: - Tổ vận hành: có nhiệm vụ vận hành toàn bộ máy móc thiết bị cả dây chuyền hoạt động đảm bảo cho sản xuất. - Tổ dịch vụ: Có nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố về máy móc. - Tổ sản xuất nước khoáng chai thủy tinh: có nhiệm vụ chuyên sản xuất nước khoáng đóng chai thủy tinh có ga. - Tổ sản xuất nước khoáng Pét: có nhiệm vụ sản xuất nhập khẩu nước khoáng Pét. - Tổ bốc vác: nhiệm vụ chủ yếu là bốc sản phẩm, vỏ chai, vật tư hàng hóa trong nhà máy phục vụ cho công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Nhà máy hiện có 23 người được tổ chức theo hình thức chỉ đạo trực tuyến kết hợp với quy chế làm việc trong nội bộ Nhà máy. 2.2.1 Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Nhà máy 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: Giám đốc: - Điều hành chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của Nhà máy. - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các công tác như: Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý, định biên lao động, thực hiện các chính sách chế độ đối với người lao động , công tác khen thưởng kỷ luật, công tác tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm và ra các quyết định trong phạm vi sản xuát kinh doanh của Nhà máy. Phó Giám đốc: - Tham mưu giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật Nhà nước những công việc được phân công theo lĩnh vực của mình. - Thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động của Nhà máy khi Giám đốc đi vắng. Thay mặt Giám đốc để giải quyết những nội dung cần thiết trong các cuộc họp mà Giám đốc dự họp với tư cách là đại diện cho Nhà máy và phải báo cáo lại tất cả nội dung mà mình thay mặt giải quyết. Phòng Kế hoạch thị trường: - Tham mưu cung cấp số liệu cho lãnh đạo Nhà máy, nắm bắt tình hình nhu cầu thị trường để tham mưu cho Giám đốc có hướng chỉ đạo, thực hiện việc mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm. - Có nhiệm vụ phân phối và tiêu thụ sản phẩm Phòng Tổ chức hành chính: Tổ chức cán bộ làm công tác văn phòng, bảo vệ Nhà máy, quản lý biên chế lao động và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.Tham mưu cho Giám đốc để tổ chức kí kết hợp đồng lao động và tuyển chọn con người, tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Phòng Kế toán: Tham mưu giúp việc cho giám đốc nhà máy, quản lý công tác tài vụ kế toán, thống kê, kho quỹ, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất tài sản của Nhà máy. Chủ động, huy động mọi nguồn vốn kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh. 3: Tổ chức bộ máy kế toán: 3.1. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n t¹i Nhµ m¸y ¸p dông theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. 3.2. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i Nhµ m¸y ¸p dông theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Vµ theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam. 3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Nhà máy: Hình thức kế toán áp dụng tại nhà máy theo phương pháp Nhật ký chung. Đặc điểm chủ yếu của phương pháp này là sự kết hợp giữa việc ghi chép theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống, giữa kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết, giữa việc ghi chép hằng ngày với việc tổng hợp số liệu cuối tháng. Phương pháp kế toán hàng tồn kho của nhà máy đó là phương pháp kê khai thường xuyên. Hệ thống sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung bao gồm: * Sổ kế toán tổng hợp gồm có: Sổ nhật ký chung, sổ cái * Sổ kế toán chi tiết gồm có: Sổ chi tiết Tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, hàng hóa, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả, Sổ chi tiết tiền vay, Nguồn vốn... và các Bảng kê, Bảng phân bổ... Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán kế toán Nhật ký chung Ghi chú: : Ghi hằng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu Trình tự kế toán theo hình thức Nhật ký chung: - Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ hợp lệ đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó làm căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3,5,10... ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một số nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ Cái. Lập bảng cân đối phát sinh, sau khi đã đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các số Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 3.4. Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n ¸p dông t¹i Nhµ m¸y Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Bao gåm: 1-B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n – MÉu B01-DN. 2-KÕt qu¶ kinh doanh – MÉu sè B02 – DN. 3-L­u chuyÓn tiÒn tÖ – Méu sè B03 – DN 4-ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh – MÉu sè B09 - DN. 3.5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Cơ cấu bộ máy kế toán theo mô hình hạch toán tập trung tại văn phòng nhà máy, tất cả chứng từ thu thập cho đến công tác kiểm tra các chứng từ ghi sổ, phương tiện tính toán sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành quản lý và công tác kế toán kịp thời, chính xác có hiệu quả. Tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy gọn nhẹ nhưng đảm bảo kiểm tra kịp thời số liệu cho lãnh đạo nhà máy, nhắm đáp ứng kịp thời cho việc đề ra kế hoạch, chiến lược sản xuất đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Số lượng bộ máy kế toán gồm có 5 người. Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy * Chức năng các phÇn hµnh: Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo Quy định Điều 5 Luật Kế toán. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý và giám sát tài chính, trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán, làm nhiệm vụ điều hành công tác tổ chức quản lý vật tư, tiền vốn hạch toán và kiểm tra toàn bộ hoạt động về mặt tài chính của Nhà máy, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ Kế toán trưởng. Ngoài ra còn tham gia trực tiếp theo dõi các phần hành công việc được giao. Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các phần hành kế toán, lập báo cáo tài chính trình kế toán trưởng, tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Tham mưu cho Kế toán trưởng trong công tác chỉ đạo hạch toán kế toán. Kế toán viên: chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành công việc theo phần hành được giao, ngoài các phần hành được giao kế toán viên còn đảm nhận một số công việc do trưởng phòng phân công như: công tác báo cáo thống kê, công tác kế hoạch... - Kế toán Tài sản cố định, vốn bằng tiền và thanh toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, tình hình trích và phân bổ khấu hao tài sản cố định, theo dõi và quản lý vốn bằng tiền, thanh toán các khoản trong đơn vị như: lương, BHXH... - Kế toán thành phẩm, tiêu thụ có nhiệm vụ theo dõi công tác nhập, xuất thành phẩm sản xuất, thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ và theo dõi công nợ - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ có nhiệm vụ theo dõi, quản lý vật tư nguyên liệu đầu vào, công cụ, dụng cụ trong toàn nhà máy. 3.6. Tæ chøc trang bÞ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. T¹i Nhµ m¸y hiÖn ®ang ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n BRAVO 6.0. BRAVO 6.0. lµ mét phÇn mÒm kÕ to¸n t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i , ®­îc thiÕt kÕ vµ viÕt theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh cïng víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n. Víi phÇn mÒm BRAVO th× ng­êi sö dông chØ cÇn cËp nhËt c¸c sè liÖu ®Çu vµo cßn m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ lªn c¸c sæ s¸ch, b¸o c¸o theo yªu cÇu. Chøc n¨ng cña ch­¬ng tr×nh lµ theo dâi c¸c chøng tõ ®Çu vµo(PhiÕu thu, PhiÕu chi, PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Ho¸ ®¬n b¸n hµng, PhiÕu thanh to¸n …). Dùa trªn c¸c chøng tõ ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. * Sơ đồ5 hạch toán kế toán trên máy vi tính tại Nhà máy: Ghi chú: : Nhập số liệu hàng ngày : In đổi, báo cáo cuối tháng, cuối năm : Đối chiếu, kiểm tra 2.3.T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhÇ m¸y qua 2 n¨m. BiÓu 1. ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 Chªnh lÖch   +/- %  1.Vèn kinh doanh 18.569.925.085 18.384.022.424 -185.902.661 -1,0  2.Tµi s¶n cè ®Þnh 9.005.259.515 8.672.764.538 -332.494.977 +3,7  3.Tæng sè lao ®éng 183 173 -10 -4,5  4.Doanh thu 14.465.874.394 13.855.543.832 -610.330.562 -4,3  5.Chi phÝ 14.425.208.012 13.800.223.770 -624.984.242 -4,3  6.Lîi nhuËn 40.666.382 55.320.062 14.536.680 +36  7.Nép NSNN 1.077.556.610 929.636.624 -147.919.986 -14  8.Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn    9.Quü khen th­ëng phóc lîi    10.Thu nhËp B/q ng­êi L§ 1.300.000 1.500.000 200.000 +15  *NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: Vèn kinh doanh n¨m 2008 gi¶m 185.902.661 ®ång t­¬ng øng víi 1% so víi n¨m 2007. Chøng tá vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt bÞ thiÕu, n¨ng lùc s¶n xuÊt cã gi¶m v× vËy s¶n l­îng s¶n xuÊt còng gi¶m theo. Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m 332.494.977 ®ång t­¬ng ®­¬ng víi 3,7% lµ do Nhµ m¸y ®· cã thanh lý mét sè tµi s¶n h­ háng kh«ng sö dông ®­îc. Lao ®éng gi¶m 10 ng­êi t­¬ng øng víi 4,5% chñ yÕu lµ do thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ®i n¬i kh¸c. v× vËy Nhµ m¸y ph¶i cã ký thªm lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n. Doanh thu n¨m 2008 gi¶m so víi n¨m 2007 lµ 610.330.562 ®ång t­¬ng øng víi 4,3%. Nguyªn nh©n lµ do n¨ng lùc s¶n xuÊt gi¶m, s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô gi¶m, søc c¹nh tranh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c còng gi¶m dÈn ®Õn doanh thu gi¶m. Chi phÝ s¶n xuÊt n¨m 2008 gi¶m 624.984.242 ®ång t­¬ng øng víi 4,3%. Nguyªn nh©n lµ do s¶n l­îng s¶n xuÊt gi¶m nªn chi phÝ gi¶m. Lîi nhuËn t¨ng 14.536.680 ®ång t­¬ng øng víi 36% chñ yÕu lµ do t¨ng Thu nhËp kh¸c 11.193.307 ®ång. Nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc gi¶m 147.919.986 ®ång nguyªn nh©n lµ doanh thu gi¶m nªn thuÕ còng gi¶m theo. Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng t¨ng 200.000 ®«ng t­¬ng øng víi 15%. §iÒu nµy chøng tá Nhµ m¸y ®· cã ®iÒu chØnh Quü tiÒn l­¬ng ®Ó lµm t¨ng thu nhËp æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. PhÇn 2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i Nhµ m¸y n­íc kho¸ng Cosevco Bang 1. §ặc điểm ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qña taÞ Nhà m¸y: 1.1. §ặc điểm sản phẩm chủ yếu: S¶n phÈm cña Nhµ m¸y lµ lo¹i s¶n phÈm n­íc kho¸ng ®ãng chai dïng cho gi¶i kh¸t vµ ch÷a bÖnh, gåm c¸c lo¹i sau: - Nước khoáng mặn thủy tinh 0,37 lít có ga - Nước khoáng mặn thủy tinh 0,46 lít có ga - Nước khoáng ngọt thủy tinh 0,46 lít có ga - Nước khoáng PET không ga 0,5 lít - Nước khoáng PET không ga 1,5 lít - Nước khoáng không ga bình 20 lít 1.2. Ph­¬ng thøc tiªu thụ s¶n phÈm:
Luận văn liên quan