Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạng 1 thành viên thuốc lá An Giang

MỤC LỤC TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trang Chương 1: MỞ ĐẦU.1 1.1. Lý do chọn đề tài.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3. Nội dung nghiên cứu.2 1.4. Phương pháp nghiên cứu.2 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.4 2.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.4 2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.4 2.2.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.4 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4 2.2.1.2. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu.5 2.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán.8 2.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng.9 2.2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.10 2.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính.12 2.2.2.1. Khái niệm.12 2.2.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.12 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng.12 2.2.2.4. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác.14 2.2.3.1. Khái niệm.14 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng.14 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán.14 2.2.4. Kế toán xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.15 2.2.4.1. Tài khoản sử dụng.15 2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán.16 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.16 2.3. Phân tích kết quả kinh doanh.18 2.3.1. Mục đích phân tích kết quả kinh doanh.18 2.3.2. Nội dung phân tích.18 2.3.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.18 2.3.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.18 2.3.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.20 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.21 3.1 Lịch sử hình thành.21 3.2. Tổng quan về công ty.21 3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.22 3.3.1. Sơ đồ tổ chức.22 3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận.22 3.3.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.24 3.3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.24 3.3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán viên.24 3.3.3.3. Chế độ và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.25 3.4. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty.26 3.4.1. Thuận lợi.26 3.4.2. Khó khăn.27 3.4.3. Định hướng phát triển của công ty.27 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG.28 4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.28 4.1.1. Kế toán xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.28 4.1.1.1. Hình thức bán hàng và thanh toán của công ty.28 4.1.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.29 4.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.32 4.1.3. Kế toán xác định doanh thu thuần.33 4.1.4. Kế toán chi phí.35 4.1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán.35 4.1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng.38 4.1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.39 4.1.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính.41 4.1.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.41 4.1.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính.42 4.1.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác.43 4.1.6.1. Kế toán xác định thu nhập khác.43 4.1.6.2. Kế toán chi phí khác.43 4.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.44 4.2. Phân tích kết quả kinh doanh.47 4.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian.48 4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.1. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến tổng lợi nhuận trước thuế.49 4.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận trước thuế.60 4.2.2.3. Phân tích tác động của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận trước thuế. .60 4.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.61 4.2.3.1. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS).61 4.2.3.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).62 4.2.3.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).62 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.64 5.1. Nhận xét.64 5.1.1. Nhận xét về cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành.64 5.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán.64 5.1.3. Nhận xét về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán.65 5.1.4. Nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh.65 5.1.4.1. Nhận xét về doanh thu.65 5.1.4.2. Nhận xét về chi phí.65 5.1.4.3. Nhận xét về lợi nhuận.66 5.1.4.4. Nhận xét về khả năng sinh lời.66 5.2. Giải pháp.67 5.2.1. Giải pháp về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán.67 5.2.2. Các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.67 5.2.2.1. Giải pháp tăng doanh thu.67 5.2.2.2. Giải pháp giảm chi phí.68 5.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên. .68 5.3. Kiến nghị.68 5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước.68 5.3.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.69 5.3.3. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang. .69 Chương 6: KẾT LUẬN.71 TÀI LIỆU THAM KHẢO.72 PHỤ LỤC

pdf87 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 2656 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạng 1 thành viên thuốc lá An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT TÂM ANH KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhựt Tâm Anh Lớp: DH7KT – MSSV: DKT062056 Giảng viên hướng dẫn: Ths Trình Quốc Việt Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG W X U W X Người hướng dẫn: Ths. Trình Quốc Việt ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 1: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 2: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Khóa luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày……..tháng…….năm ……… LỜI CẢM ƠN WXUWX Kính thưa quý Thầy Cô! Sau gần bốn tháng thực tập tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang, em đã hoàn thành xong khóa luận “Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang” nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của Ths. Trình Quốc Việt và sự chỉ dạy, truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Cô (Chị) trong phòng kế toán của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang. Nhờ khóa luận này, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: ™ Ban lãnh đạo Khoa Kinh Tế - QTKD đã tạo điều kiện cho em được tiếp xúc với doanh nghiệp thực tập. ™ Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - QTKD đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em qua bốn năm học. Đặc biệt là Ths. Trình Quốc Việt đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. ™ Ban lãnh đạo và tất cả cán bộ, công nhân viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang. Nhất là Cô Trinh – Kế toán trưởng, Chị Phúc – Phó trưởng phòng kế toán đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho em tiếp cận được nguồn số liệu thực tế giúp em hoàn thành tốt khóa luận này. Xin kính chúc quý Thầy Cô, tất cả cán bộ - công nhân viên công ty dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Chúc công ty ngày càng phát triển bền vững. Do kinh nghiệm thực tế ít, kiến thức còn ở mức nhất định nên khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm cũng như những đóng góp, chỉ dẫn thêm của quý Thầy Cô, quý cơ quan để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Long Xuyên, Tháng 05 năm 2010 Sinh viên thực hiện Nguyễn Nhựt Tâm Anh TÓM TẮT WXUWX Đề tài tập trung nghiên cứu cách hạch toán, kế toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các tài khoản liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang.Từ kết quả kinh doanh đó đi sâu tìm hiểu và phân tích để có được cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh của công ty, Cụ thể: ¾ Cách hạch toán và kế toán các tài khoản doanh thu: 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 512 – Doanh thu nội bộ, 515 – Doanh thu hoạt động tài chính, 711 – Doanh thu hoạt động khác. ¾ Cách hạch toán và kế toán các tài khoản giảm trừ doanh thu: 521 – Chiết khấu thương mại, 531 – Hàng bán bị trả lại, 532 – Giảm giá hàng bán, 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt, 3333 – Thuế xuất nhập khẩu, 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra (theo phương pháp trực tiếp). ¾ Cách hạch toán và kế toán các tài khoản chi phí liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh của công ty: 632 – Giá vốn hàng bán, 635 – Chi phí hoạt động tài chính, 641 – Chi phí bán hàng, 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, 811 – Chi phí khác, 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. ¾ Tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí trên tài khoản “911- Xác định kết quả kinh doanh” để xác định kết quả kinh doanh của công ty. ¾ Dùng các phương pháp so sánh, tổng hợp, tính toán, tính các tỷ số tài chính…để phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh mà công ty đạt được. Qua đó, tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến lợi nhuận của công ty. Từ những hiểu biết thực tế đó và kiến thức đã được học, đề tài dựa trên số liệu thực tế thu thập được từ công ty qua quá trình chọn lọc lại, tổng hợp và xử lý để có được kết quả kinh doanh cuối cùng của công ty và tiến hành phân tích. Dựa trên kết quả của quá trình phân tích kết quả kinh doanh, có một vài nhận xét, giải pháp và kiến nghị giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tạo sự phát triển bền vững cho công ty trong tương lai. MỤC LỤC WXUWX TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trang Chương 1: MỞ ĐẦU ...............................................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................1 1.3. Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................2 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................4 2.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.............................................................................4 2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................................4 2.2.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................4 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...............................4 2.2.1.2. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu.......................................................5 2.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán.....................................................................8 2.2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng .....................................................................9 2.2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ..............................................10 2.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính............................................12 2.2.2.1. Khái niệm...........................................................................................12 2.2.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính ............................12 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng..............................................................................12 2.2.2.4. Nguyên tắc hạch toán.........................................................................14 2.2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác ..................................................14 2.2.3.1. Khái niệm...........................................................................................14 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng..............................................................................14 2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán.........................................................................14 2.2.4. Kế toán xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành..............15 2.2.4.1. Tài khoản sử dụng..............................................................................15 2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán.........................................................................16 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................16 2.3. Phân tích kết quả kinh doanh ............................................................................18 2.3.1. Mục đích phân tích kết quả kinh doanh.....................................................18 2.3.2. Nội dung phân tích ....................................................................................18 2.3.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian..........................18 2.3.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế .......18 2.3.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời .........................................20 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG .....................................................................................21 3.1 Lịch sử hình thành..............................................................................................21 3.2. Tổng quan về công ty ........................................................................................21 3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ..................................................................22 3.3.1. Sơ đồ tổ chức .............................................................................................22 3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận..................................22 3.3.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty .........................................................24 3.3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán.....................................................................24 3.3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán viên.......................................24 3.3.3.3. Chế độ và hình thức kế toán áp dụng tại công ty...............................25 3.4. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty ....................26 3.4.1. Thuận lợi....................................................................................................26 3.4.2. Khó khăn....................................................................................................27 3.4.3. Định hướng phát triển của công ty ............................................................27 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ AN GIANG .....................................................................................28 4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................28 4.1.1. Kế toán xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.......................28 4.1.1.1. Hình thức bán hàng và thanh toán của công ty ..................................28 4.1.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..............................29 4.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................32 4.1.3. Kế toán xác định doanh thu thuần .............................................................33 4.1.4. Kế toán chi phí...........................................................................................35 4.1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................35 4.1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................38 4.1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ...............................................39 4.1.5. Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính............................................41 4.1.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ..............................................41 4.1.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ...................................................42 4.1.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động khác ..................................................43 4.1.6.1. Kế toán xác định thu nhập khác.........................................................43 4.1.6.2. Kế toán chi phí khác ..........................................................................43 4.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................44 4.2. Phân tích kết quả kinh doanh ............................................................................47 4.2.1. Phân tích chung biến động lợi nhuận theo thời gian .................................48 4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trước thuế...............49 4.2.2.1. Phân tích những ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến tổng lợi nhuận trước thuế ................................................................................49 4.2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận trước thuế..................................................................................................................60 4.2.2.3. Phân tích tác động của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận trước thuế . .........................................................................................................................60 4.2.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời.................................................61 4.2.3.1. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) .............................61 4.2.3.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ..........................62 4.2.3.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ....................62 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ........................64 5.1. Nhận xét ............................................................................................................64 5.1.1. Nhận xét về cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành .....................................64 5.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán ........................................................64 5.1.3. Nhận xét về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán................65 5.1.4. Nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh..............................................65 5.1.4.1. Nhận xét về doanh thu .......................................................................65 5.1.4.2. Nhận xét về chi phí ............................................................................65 5.1.4.3. Nhận xét về lợi nhuận ........................................................................66 5.1.4.4. Nhận xét về khả năng sinh lời............................................................66 5.2. Giải pháp ...........................................................................................................67 5.2.1. Giải pháp về công tác hạch toán và áp dụng các chế độ kế toán...............67 5.2.2. Các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh...................................67 5.2.2.1. Giải pháp tăng doanh thu ..................................................................67 5.2.2.2. Giải pháp giảm chi phí......................................................................68 5.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên........ .........................................................................................................................68 5.3. Kiến nghị ...........................................................................................................68 5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ......................................................................68 5.3.2. Kiến nghị đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam ..................................69 5.3.3. Kiến nghị đối với Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá An Giang .... .............................................................................................................................69 Chương 6: KẾT LUẬN ........................................................................................71 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................72 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG WXUWX Trang Bảng 4.1: Tổng hợp nhập – xuất – tồn thuốc gói Bastion Xanh tháng 12/2009................. ......................................................................................................................................... 36 Bảng 4.2: Bảng kết quả kinh doanh tháng 12 năm 2009 ................................................ 45 Bảng 4.3: Bảng kết quả kinh doanh năm 2008 và 2009.................................................. 47 Bảng 4.4: Phân tích biến động lợi nhuận theo thời gian ................................................. 48 Bảng 4.5: Bảng xác định lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh............................... 49 Bảng 4.6. Phân tích sự biến động của doanh thu thuần .................................................. 50 Bảng 4.7: Phân tích sự biến động của giá vốn hàng bán................................................. 51 Bảng 4.8: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp ...................................... 52 Bảng 4.9: Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ ............................................................... 54 Bảng 4.10: phân tích sự biến động chi phí bán hàng ...................................................... 57 Bảng 4.11: Phân tích sự biến động chi phí quản lý doanh nghiệp .................................. 58 Bảng 4.12: Phân tích sự biến động tổng hợp của chi phí bán hàng và chi phí QLDN ....... ......................................................................................................................................... 58 Bảng 4.13: Bảng tổng hợp các nhấn tố tác động đến lợi nhuận thuần thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh................................................................................................ 59 Bảng 4.14: Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính............................................... 60 Bảng 4.15: Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác ..................................................... 60 Bảng 4.16: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần.......................................... 61 Bảng 4.17: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản................................................. 62 Bảng 4.18: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu...................