Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt

Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và vƣơn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin; đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, các tổ chức tài chính, Các thông tin này đƣợc kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dƣới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt”. Khoá luận gồm 3 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt

pdf100 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/05/2014 | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Thuỷ Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÕNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU MINH ĐẠT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Thuỷ Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÕNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ Mã SV: 1113401027 Lớp: QTL501K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt. - Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng số liệu năm 2012 của Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 25 tháng 03 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 29 tháng 06 năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Thuỷ Th.s Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài viết; - Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp; - Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu do giáo viên hƣớng dẫn giao. - Đảm bảo đúng tiến độ của đề tài theo thời gian đã quy định 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chƣơng 2, sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt, có số liệu minh hoạ cụ thể (quý 4 năm 2012). Số liệu minh hoạ giữa chứng từ và sổ sách có tính logic và chính xác cao. Chƣơng 3, sau khi đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt, tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả thi và tƣơng đối phù hợp với tình hình thực tế tại công ty. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): Bằng số: .................... Bằng chữ: .......................................................................... Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2013 Cán bộ hướng dẫn Ths. Nguyễn Thị Mai Linh KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ..................................... 2 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................................. 2 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ...................................................... 2 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................. 3 1.1.2.1. Doanh thu ................................................................................................. 3 1.1.2.2. Chi phí ...................................................................................................... 7 1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh .................................................................... 8 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp .......................................................................................... 9 1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................................................ 10 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................................................. 10 1.2.1.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 10 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 10 1.2.1.3. Phƣơng pháp hạch toán ......................................................................... 12 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán .......................................................................... 12 1.2.2.1. Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho ................................ 12 1.2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 13 1.2.2.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 13 1.2.2.4. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 15 1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh........................................................... 16 1.2.3.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 16 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 16 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K 1.2.3.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 16 1.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ....................................... 17 1.2.4.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 17 1.2.4.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 17 1.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 19 1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 21 1.2.5.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 21 1.2.5.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 21 1.2.5.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 21 1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 23 1.2.6.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 23 1.2.6.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 23 1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 25 1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ................................................................................ 25 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU MINH ĐẠT ................................................................. 29 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ......................... 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ............................................................................................................................. 29 2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ....................................................................................................................... 30 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ........ 31 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ........ 32 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................... 32 2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty .......................................... 33 2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán ................................... 33 2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ................................................................... 34 2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ........................................................ 34 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ......................................... 34 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ..................................... 34 2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty ............ 34 2.2.1.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 35 2.2.1.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 35 2.2.1.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 35 2.2.1.5. Ví dụ minh hoạ ....................................................................................... 36 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán .......................................................................... 40 2.2.2.1. Nội dung giá vốn hàng bán tại Công ty .................................................. 40 2.2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 40 2.2.2.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 40 2.2.2.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 40 2.2.2.5. Ví dụ minh hoạ ....................................................................................... 41 2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh........................................................... 47 2.2.3.1. Nội dung chí phí quản lý kinh doanh tại Công ty .................................. 47 2.2.3.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 47 2.2.3.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 47 2.2.3.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 47 2.2.3.5. Ví dụ minh hoạ ....................................................................................... 48 2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ...................... 53 2.2.4.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ................ 53 2.2.4.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 53 2.2.4.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 53 2.2.4.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 53 2.2.4.5. Ví dụ minh hoạ ....................................................................................... 54 2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 57 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 57 2.2.6.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 57 2.2.6.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 57 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K 2.2.6.3. Quy trình hạch toán ................................................................................ 57 2.2.6.4. Ví dụ minh hoạ ....................................................................................... 58 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU MINH ĐẠT ......... 66 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ......................................... 66 3.1.1. Ƣu điểm ..................................................................................................... 67 3.1.2. Hạn chế ...................................................................................................... 69 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ........ 70 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ................................................................................ 70 3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt .. 71 3.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt ....................... 71 3.2.3.1. Hiện đại hoá công tác kế toán ................................................................ 71 3.2.3.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty ................................... 75 3.2.3.3. Hoàn thiện việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi .................. 83 3.2.3.4. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ ............................................ 87 3.2.3.5. Một số giải pháp khác ............................................................................ 88 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 89 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K TRANG 1 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và vƣơn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin; đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, các tổ chức tài chính,… Các thông tin này đƣợc kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dƣới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt”. Khoá luận gồm 3 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa kế toán kiểm toán Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đặc biệt là GV – TH.s Nguyễn Thị Mai Linh đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành khoá luận này. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH khuôn mẫu Minh Đạt đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn ! KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thuỷ - QTL501K TRANG 2 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu hoá chi phí). Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp chính là doanh thu, thu nhập và các khoản chi phí. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ nắm bắt đƣợc thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, trên cơ sở đó đề ra những quyết định, phƣơng hƣớng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không chỉ cần thiết đối với các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tƣợng khác trong nền kinh tế quốc dân. + Đối với nhà đầu tƣ: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là cơ sở để c
Luận văn liên quan