Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

Kế toán là một phương tiện được sử dụng để thu thập, đo lường, đánh giá và truyền đạt những thông tin kinh tế, tài chính về quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ kinh tế. Báo cáo tài chính là sản phẩm quan trọng nhất của quy trình kế toán ; nó là công cụ cơ bản để công bố thông tin kế toán của doanh nghiệp. Nó tổng hợp và truyền đạt tất cả các số liệu kế toán được phản ánh trên các tài khoản kế toán tổng hợp và chi tiết được lập và trình bày vào báo cáo tài chính để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng thông tin kế toán. Do vậy mà việc phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên - Thạc sỹ Hoà Thị Thanh Hương và các cán bộ kế toán phòng Kế toán- Tài vụ Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường” em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung khoá luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận chung về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường . Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường.

pdf119 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hoàng Thị Hƣờng Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG TRƢỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Hoàng Thị Hƣờng Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị Hường Mã SV: 1354010195 Lớp: QT 1304K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. - Tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Vân Long - Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp công ty TNHH Vân Long làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác lập và phân tích BCĐKT năm 2012 tại Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Hòa Thị Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Xây dựng và vận tải Hoàng Trường Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 03 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 06 năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Trần Thị Lan Anh ThS. Hòa Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:  Tích cực sưu tầm lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài;  Ham học hỏi, chịu khó, thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn;  Luôn hoàn thành vượt mức tiến độ của dề tài đã quy định;  Có trách nhiệm cao với đề tài được giao;  Có khả năng nghiên cứu độc lập. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):  Khóa luận tốt nghiệp bố cục hợp lý, khoa học;  Đã khái quát hóa được lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC;  Nắm bắt, đánh giá được tình hình chung của đơn vị thực tập;  Đánh giá, phản ánh được quy trình lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị thực tập với số liệu logic thể hiện được dòng chảy của số liệu;  Đã đánh giá được ưu nhược điểm cơ bản trong công tác kế toán tại đơn vị thực tập trên cơ sở đó tác giả đã đề xuất được một số biện pháp có tính khả thi, phù hợp với đơn vị, do đó đã giúp đơn vị hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): .. Hải Phòng, ngày15 tháng 06 năm 2013 Cán bộ hƣớng dẫn ThS. Hòa Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ................................................... 2 1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. ............ 2 1.1.1.Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. ................................................................................................... 2 1.1.1.1.Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC) .................................................... 2 1.1.1.2.Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. ....... 2 1.1.2.Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. ........................................... 3 1.1.2.1.Mục đích của Báo cáo tài chính. ............................................................ 3 1.1.2.2.Tác dụng của Báo cáo tài chính. ............................................................ 3 1.1.3.Đối tượng áp dụng. .................................................................................... 4 1.1.4.Yêu cầu của Báo cáo tài chính. ................................................................. 5 1.1.5.Những nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính. ...................................... 5 1.1.6.Hệ thống Báo cáo tài chính. ...................................................................... 7 1.1.6.1.Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. ........................................................... 7 1.1.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. ........................................................... 8 1.1.6.3.Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính ......................................................... 8 1.1.6.3.Kỳ lập Báo cáo tài chính. ....................................................................... 9 1.1.6.4.Thời hạn nộp Báo cáo tài chính. ............................................................ 9 1.1.6.5.Nơi nhận Báo cáo tài chính. ................................................................. 10 1.2.Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán (BCĐKT).11 1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán. .................. 11 1.2.1.1.Khái niệm Bảng cân đối kế toán. ......................................................... 11 1.2.1.2.Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán. ............................. 12 1.2.1.3.Tác dụng và hạn chế của Bảng cân đối kế toán ................................... 12 1.2.1.3.Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán. ................................... 14 1.2.2.Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. ......... 18 1.2.2.1.Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán. .............................................. 18 1.2.2.2.Trình tự lập Bảng cân đối kế toán. ....................................................... 18 1.2.2.3.Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. ............................................... 18 1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán ................................................................. 34 1.3.1.Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán. .................................. 34 1.3.2.Các phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán .................................. 34 1.3.3.Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán. .............................................. 36 1.3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán. ........................................................... 36 1.3.3.2.Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài chính cơ bản. .................................................................................................... 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG TRƢỜNG ........................................................................................ 41 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường ..... 41 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường ............................................................................................ 41 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải .... 44 Hoàng Trường. ................................................................................................. 44 2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải ... 44 Hoàng Trường .................................................................................................. 44 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ................................................................................... 52 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường .................................................................................... 52 2.2.Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ................................................. 57 2.2.1.Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. .................................................................... 57 2.2.1.1.Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ........................................................................................... 57 2.2.1.2.Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ................................................................................... 58 2.2.1.3.Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. .................................................................... 58 2.2.2. Thực trạng tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ............................................................ 84 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG TRƢỜNG ........................... 85 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. .... 85 3.1.1.Những ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ................................................................................... 85 3.1.2.Những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty TNHH xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. ................................................................................... 87 3.2 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng88 3.2.1.Ý kiến thứ nhất: Công ty cần sửa đổi hệ thống tài khoản theo Thông tư 244/2009/TT-BTC và tiến hành lập lại Bảng cân đối kế toán. ........................ 88 3.2.2.Ý kiến thứ hai: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên kế toán. ............................................................................................................. 91 3.2.3.Ý kiến thứ ba: Công ty cần tổ chức thực hiện công tác phân tích BCĐKT ............................................................................................................ 92 nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty................................. 92 3.2.4.Ý kiến thứ tư: Công ty nên đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ .......... 103 3.2.5.Ý kiến thứ năm: Tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản vào thời điểm cuối kỳ kế toán. ....................................................................... 106 KẾT LUẬN .................................................................................................. 109 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... 110 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Thị Hường – QT 1304K 1 LỜI MỞ ĐẦU Kế toán là một phương tiện được sử dụng để thu thập, đo lường, đánh giá và truyền đạt những thông tin kinh tế, tài chính về quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ kinh tế. Báo cáo tài chính là sản phẩm quan trọng nhất của quy trình kế toán; nó là công cụ cơ bản để công bố thông tin kế toán của doanh nghiệp. Nó tổng hợp và truyền đạt tất cả các số liệu kế toán được phản ánh trên các tài khoản kế toán tổng hợp và chi tiết được lập và trình bày vào báo cáo tài chính để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng thông tin kế toán. Do vậy mà việc phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên - Thạc sỹ Hoà Thị Thanh Hương và các cán bộ kế toán phòng Kế toán- Tài vụ Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường” em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung khoá luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận chung về tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường . Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Vận Tải Hoàng Trường. Do hiểu biết và thời gian còn hạn chế nên khoá luận của em không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô để bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Thị Hường – QT 1304K 2 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1.1.Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.1.1.Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. 1.1.1.1.Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC) Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp, phản ánh tổng quát và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm 04 báo cáo: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.1.2.Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. Các nhà quản trị đưa ra được các quyết định kinh doanh thì họ đều căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tương lai, dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt được. Những thông tin đáng tin cậy đó được các doanh nghiệp lập trên các BCTC. Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích tình hình tài chính kế toán hoặc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng... sẽ không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nên họ khó có thể đưa ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có thì các quyết định sẽ có mức rủi ro cao. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Thị Hường – QT 1304K 3 Xét trên tầm vĩ mô, Nhà nước sẽ không thể quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các ngành khi không có hệ thống BCTC. Bởi vì mỗi chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm rất nhiều các nghiệp vụ kinh tế và có rất nhiều các hóa đơn, chứng từ... Việc kiểm tra khối lượng các hóa đơn, chứng từ đó rất là khó khăn, tốn kém và độ chính xác không cao. Vì vậy nhà nước phải dựa vào hệ thống BCTC để quản lý và điều tiết nền kinh tế, nhất là đối với nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, hệ thống BCTC là rất cần thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế thị trường hiện nay của đất nước ta. 1.1.2.Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. 1.1.2.1.Mục đích của Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập ra với mục đích sau: - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. - Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán cho tương lai. Thông tin của BCTC là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ... hiện tại và tương lai. 1.1.2.2.Tác dụng của Báo cáo tài chính. - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp những chỉ tiêu kinh tế dưới dạng tổng hợp sau một kỳ hoạt động giúp cho họ trong việc phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, xác định nguyên nhân tồn tại và những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp mình trong tương lai. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Hoàng Thị Hường – QT 1304K 4 - Đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước: BCTC là nguồn tài liệu quan trọng cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ như: + Cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các loại thuế, xác định chính xác số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế được khấu trừ, miễn giảm của doanh nghiệp... + Cơ quan tài chính: Kiểm tra, đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp Nhà nước, kiểm tra việc chấp hành các chính sách quản lý nói chung và chính sách quản lý vốn nói riêng... - Đối với các đối tượng sử dụng khác, như: + Các chủ đầu tư: BCTC thể hiện tình hình tài chính, khả năng sử dụng hiệu quả các loại nguồn vốn, khả năng sinh lời, từ đó làm cơ sở tin cậy cho quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. + Các chủ nợ: BCTC cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó chủ nợ đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc cho vay đối với doanh nghiệp. + Các khách hàng: BCTC cung cấp các thông tin mà từ đó họ có thể phân tích được khả năng cung cấp của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc mua bán với doanh nghiệp. + Cán bộ công nhân viên: BCTC giúp cán bộ công nhân viên hiểu rõ hơn tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ đó giúp họ ý thức hơn trong sản xuất, đó là điều kiện để tăng nhanh doanh thu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 1.1.3.Đối tượng áp dụng. Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hướng dẫn cụ thể
Luận văn liên quan