Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại kim khí Ngọc Anh

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). + Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. + Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh + Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

pdf142 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại kim khí Ngọc Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 1 Lớp: QT1204K BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2012 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 2 Lớp: QT1204K BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ NGỌC ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Hƣơng Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG – 2012 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 3 Lớp: QT1204K BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hƣơng Mã SV: 120658 Lớp: QT 1204K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 4 Lớp: QT1204K NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). + Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. + Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh + Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng số liệu năm 2011 của Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Thƣơng mại Kim khí Ngọc Anh Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 5 Lớp: QT1204K CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Văn Thụ. Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Khoá luận tốt nghiệp Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày .. tháng năm . Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng .. năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Hương Ths. Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2012 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 6 Lớp: QT1204K PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài viết; - Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp; - Chủ động nghiên cứu, luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao cho. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): Bài viết của sinh viên Nguyễn hị Hương đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của một khoá luận tốt nghiệp. Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp hợp lý, khoa học với 3 chƣơng: Chƣơng I: Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. Trong chƣơng này tác giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đầy đủ các vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. Chƣơng II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. Trong chƣơng này tác giả đã giới thiệu đƣợc những nét cơ bản về công ty nhƣ lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày đƣợc khá chi tiết và cụ thể thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty, có số liệu minh họa cụ thể (Quý IV năm 2011). Số liệu minh họa trong bài viết chi tiết, phong phú và có tính logic cao. Chƣơng III: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. Trong chƣơng này tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của công tác công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc các giải pháp hoàn thiện có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): Bằng số: 10 Bằng chữ: Mƣời.. Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2012 Cán bộ hướng dẫn Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 7 Lớp: QT1204K ThS. Nguyễn Văn Thụ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ................................................. 16 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI .............................................................................................. 16 1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. ...................................................... 16 1.1.2. Vai trò của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ................................................................... 17 1.2.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. ............................................... 18 1.1.4. Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ............................................................................... 19 1.1.4.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu. .......................... 19 1.1.4.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí. ............................... 21 1.1.5. Bán hàng và các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp. .................. 22 1.1.5.1. Bán hàng. ................................................................................................ 22 1.1.5.2. Các phƣơng thức bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại. ................ 23 1.1.6. Các phƣơng thức thanh toán. .................................................................... 24 1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. ......................................................................... 12 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu. .................................................................................................................... 26 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ................................. 26 1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu................................................... 33 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 8 Lớp: QT1204K 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. ......................................................................... 37 1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phia quản lý doanh nghiệp. ....................... 41 1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng. ....................................................................... 41 1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.................................................... 43 1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. ....................................... 45 1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................. 45 1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ....................................................... 47 1.2.5. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác. ................................................ 49 1.2.5.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác. .......................................................... 49 1.2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động khác .............................................................. 51 1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ....................................................... 53 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ NGỌC ANH. .......................................................................... 57 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ NGỌC ANH. ....................................................................................................... 57 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ........................................ 57 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty ............................................... 58 2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty. ..... 59 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh ............................................................................................................................. 60 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh ...................................................................................................................... 60 2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh ...................................................................................................... 62 2.1.4.3. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ............................................................................................................ 63 2.1.4.4. Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng. ................................................... 64 2.1.4.5..Các loại sổ sách đƣợc dùng trong hình thức nhật kí chung. .................. 66 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 9 Lớp: QT1204K 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ NGỌC ANH. ....................................................................................................... 67 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ......................................................................... 67 2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm hàng hóa.................................................................. 67 2.2.1.2 Các phƣơng thức bán hàng tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ..................................................................................................................... 69 2.2.1.3. Các phƣơng thức thanh toán .................................................................. 70 2.2.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. .......................................................................... 71 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................... 81 2.2.2.1 Phƣơng pháp tính giá hàng xuất kho. ...................................................... 81 2.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ..................................................................................................................... 82 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Thƣơng mại kim khí Ngọc Anh .......................................................................... 91 2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ..................................................................................................................... 91 2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ..................................................... 91 2.2.4.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. ...................................... 102 2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. ............................................... 102 2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ..................................................... 102 2.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán. ....................................................................... 103 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ..................................................... 110 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KIM KHÍ NGỌC ANH. .................................................................................................... 117 3.1. Đánh giá chung về tình hình doanh nghiệp................................................ 117 3.1.1. Ƣu điểm ................................................................................................... 117 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 10 Lớp: QT1204K 3.1.2. Những hạn chế. ....................................................................................... 120 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ................................................................................................................... 123 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ........................................................................................................................... 123 3.2.2. Một số nguyên tắc và yêu cầu tiến hành hoàn thiện công tác kế toán ... 124 3.2.2.1. Một số nguyên tắc hoàn thiện. ............................................................. 124 3.2.3. Ý nghĩa, tác dụng của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. ............................................... 126 3.2.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. ....................................................... 126 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 142 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 11 Lớp: QT1204K DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán trực tiếp. .................. 31 Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng theo phƣơng thức trả chậm (hoặc trả góp) ........... 32 Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng thông qua đại lý .................................................... 18 Sơ đồ 1.4: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu .......................................... 36 Sơ đồ 1.5: Hạch toán giá vốn hàng bán (theo phƣơng pháp KKTX).................. 40 Sơ đồ 1.6: Hạch toán giá vốn hàng bán (theo phƣơng pháp KKĐK) ................. 26 Sơ đồ 1.7. Hạch toán chi phí bán hàng................................................................ 42 Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp ........................................... 44 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 12 Lớp: QT1204K Sơ đồ 1.9: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính .......................................... 46 Sơ đồ 1.10: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính ............................................. 48 Sơ đồ 1.11: Hạch toán thu nhập hoạt động khác ................................................. 50 Sơ đồ 1.12: Hạch toán chi phí hoạt động khác ................................................... 52 Sơ đồ 1.13: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh ........................................... 56 Sơ đồ 2.1.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh ............................................................................................................ 61 Sơ đồ 2.1.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh ............................................................................................................ 62 Sơ đồ 2.1.3: Quy trình luân chuyển hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung. .................................................................................................................. 65 Sơ đồ 2.1.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH thƣơng mại kim khí Ngọc Anh. ................................................. 72 Sơ đồ 2.1.5. Quy trình hạch toán giá vốn tại đơn vị. .......................................... 84 Sơ đồ 2.1.6. Quy trình hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý ............... 92 Sơ đồ 2.1.7. Quy trình hạch toán kế toán doanh thu, ....................................... 103 chi phí hoạt động tài chính ................................................................................ 103 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1.1. Hóa đơn giá trị gia tăng .................................................................... 74 Biểu 2.1.2. Sổ nhật ký chung .............................................................................. 75 Biểu số 2.1.3. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng ..................................................... 76 Biểu số 2.1.4. Sổ chi tiết Phải thu khách hàng. ................................................... 77 Biểu 2.1.5. Sổ cái doanh thu bán hàng ................................................................ 78 Biểu số 2.1.6. Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng ............................................. 79 Trường ĐHDL Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hương 13 Lớp: QT1204K Biểu số 2.1.7. Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với khách hàng ...................... 80 Biểu số 2.2.1.Phiếu xuất kho ............................................................................... 86 Biểu 2.2.2. Sổ nhật ký chung .............................................................................. 87 Biểu số 2.2.3. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng ..................................................... 88 Biểu 2.2.4. Sổ cái doanh thu bán hàng ................................................................ 89 Biểu 2.2.5. Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán ...................................................... 90 Biểu 2.3.1. Hóa đơn dịch vụ viễn thông VNPT .................................................. 94 Biểu 2.3.2. Phiếu chi .......................................................................
Luận văn liên quan