Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài

Đề tài “ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài” gồm 3 phần: -Phần I là phần mở đầu, chủ yếu giới thiệu về lý do chọn đề tài, phạm vi tìm hiểu và cách thức nghiên cứu đề tài. -Phần II là phần nội dung và kết quả nghiên cứu. Phần này gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm các khái niệm và phương thức hạch toán của các tài khoản kế toán liên quan đến công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm: giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, tình hình kết quả kinh doanh. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và quy trình hạch toán doanh thu, hạch toán các chi phí phát sinh liên quan và cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Tài. Chương 3: Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm việc đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của bộ máy tổ chức kế toán, công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty , đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện những nhược điểm và phát huy những ưu điểm trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài. -Phần III: Kết luận và kiến nghị. Bao gồm việc đánh giá tổng quát về những mặt đạt được và chưa đạt được của đề tài và đưa ra những kiến nghị nhằm đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình nghiên cứu đề tài.

pdf85 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC HUEÁ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH -----  ----- KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY TNHH THIEÂN TAØI Giaûng vieân höôùng daãn: Sinh vieân thöïc hieän: Th.S Haø Dieäu Thöông Ñaëng Thò Boán Lôùp: K44 KTDN Huế 05/2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Lời Cảm Ơn Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thiên Tài kết hợp với kiến thức đã học trên ghế nhà trường, đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài “ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài”. Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô, quý công ty cùng toàn thể gia đình, bạn bè. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Kế toán- Tài chính cũng như Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo - Th.S Hà Diệu Thương là người đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận. Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thiên Tài , đặc biệt là các chị trong phòng kế toán đã tạo mọi điều kiện và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân cùng tất cả bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ và bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Mặc dù đã cố gắng và nỗ lực hết mình, nhưng kiến thức và kinh nghiệm thực tế của em còn nhiều hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của quý thầy cô, sự góp ý chân thành từ các bạn để khóa luận này được hoàn thiên hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Đặng Thị Bốn Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ......................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................... 2 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 2 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ......................................................................... 2 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI .................................................................................................. 3 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. ..................... 4 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. .......................................................................................... 4 1.1.1 Khái niệm. .............................................................................................................. 4 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ....................... 5 1.1.3 Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ............. 6 1.2 KẾ TOÁN DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. ................ 7 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................. 7 1.2.1.1 Khái niệm doanh thu ......................................................................................... 7 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu. ............................................................................. 7 1.2.1.3Tài khoản sử dụng. ............................................................................................... 8 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán doanh thu theo các phương thức bán hàng. .................. 8 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................................. 10 1.2.2.1 Khái niệm. ......................................................................................................... 10 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng. ............................................................................................ 11 1.2.2.3 Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. ............................................ 11 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................................... 12 1.2.3.1Khái niệm. .......................................................................................................... 12 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương 1.2.3.2Tài khoản sử dụng. ............................................................................................. 12 1.2.3.3Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX ........................ 12 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ...................................................................... 13 1.2.4.1Khái niệm. .......................................................................................................... 13 1.2.4.2Tài khoản sử dụng. ............................................................................................. 13 1.2.4.3Trình tự hạch toán............................................................................................... 13 1.2.5 Kế toán chi phí tài chính ....................................................................................... 13 1.2.5.1 Khái niệm. ......................................................................................................... 13 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng. ............................................................................................ 14 1.2.5.3 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 14 1.2.6 Kế toán doanh thu tài chính ................................................................................. 15 1.2.6.1 Khái niệm. ......................................................................................................... 15 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng. ............................................................................................ 15 1.2.6.3 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 15 1.2.7Kế toán chi phí khác .............................................................................................. 16 1.2.7.1Chi phí khác bao gồm: ........................................................................................ 16 1.2.7.2 Tài khoản sử dụng. ............................................................................................ 16 1.2.7.3Trình tự hạch toán............................................................................................... 16 1.2.8Kế toán thu nhập khác. .......................................................................................... 16 1.2.8.1Thu nhập khác bao gồm: .................................................................................... 16 1.2.8.2Tài khoản sử dụng. ............................................................................................. 17 1.2.8.3 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 17 1.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. ........................................................................................................... 17 1.3.1Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. ........................................................ 17 1.3.1.1Khái niệm ........................................................................................................... 17 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng. ............................................................................................ 18 1.3.1.3Trình tự hạch toán............................................................................................... 18 1.3.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. .................................................................. 18 1.3.2.1Khái niệm. .......................................................................................................... 18 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương 1.3.2.2Tài khoản sử dụng. ............................................................................................. 19 1.3.2.3Trình tự hạch toán............................................................................................... 19 1.4 TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN .......................................... 20 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN TÀI. ............. 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIÊN TÀI............................................ 22 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. ...................................................... 22 2.1.2 Chức năng , nhiệm vụ của Công ty. .................................................................... 23 2.1.2.1 Chức năng. ......................................................................................................... 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ. .......................................................................................................... 23 2.1.3 Thuận lợi và khó khăn của Công ty. ..................................................................... 23 2.1.3.1 Thuận lơi. ........................................................................................................... 23 2.1.3.2 Khó khăn............................................................................................................ 24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. .................................................... 24 2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty. ............................................................ 24 2.1.4.2 Chức năng của từng bộ phận. ............................................................................ 25 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. ................................................... 25 2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty ................................................. 25 2.1.5.2 Chức năng của từng bộ phận. ............................................................................ 26 2.1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. ..................................................... 26 2.1.6 Tình hình nguồn lực của Công ty ......................................................................... 27 2.1.6.1 Tình hình tài sản ................................................................................................ 27 2.1.6.2 Tình hình nguồn vốn ......................................................................................... 30 2.1.6.3 Tình hình kinh doanh của Công ty. ................................................................... 33 2.1.6.4 Tình hình lao động. ............................................................................................ 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN TÀI. ................................... 40 2.2.1 Công tác kế toán doanh thu,chi phí tại Công ty. .................................................. 40 2.2.1.1 Kế toán doanh thu tại Công ty. .......................................................................... 40 2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. ............................................................. 46 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương 2.2.1.3 Kế toán giá vốn. ................................................................................................. 46 2.2.1.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. .................................................................. 49 2.2.1.5 Kế toán doanh thu tài chính. ............................................................................. 52 2.2.1.6 Kế toán chi phí tài chính. ................................................................................... 53 2.2.1.7 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. ............................................................. 54 2.2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. ............................................... 56 2.2.2.1 Kế toán chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp .................................................. 56 2.2.2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ............................................................... 58 2.2.3 Phân tích một số lý do ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty. ... 63 2.2.3.1 Lý do khách quan. ............................................................................................. 63 2.2.3.2 Lý do chủ quan. ................................................................................................. 65 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN TÀI ..................................................................................................... 66 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ................. 66 3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. ...................................................................... 67 3.2.1 Ưu điểm. ............................................................................................................... 67 3.2.2 Nhược điểm. ......................................................................................................... 68 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. ............ 70 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 72 1.1 KẾT LUẬN. ........................................................................................................... 72 1.2 KIẾN NGHỊ. .......................................................................................................... 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 75 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội KPCĐ: Kinh phí công đoàn CCDV: Cung cấp dịch vụ DN: Doanh nghiệp DT: Doanh thu ĐVT: Đơn vị tính GTGT: Giá trị gia tăng GVHB: Giá vốn hàng bán KC: Kết chuyển CTKC: Chứng từ kết chuyển QLKD: Quản lý kinh doanh TK: Tài khoản TSCĐ: Tài sản cố định VNĐ: Việt Nam đồng Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 . Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trực tiếp và phương thức chuyển hàng. .............................................................................................. 9 Sơ đồ 1.2 : Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng ở đơn vị giao đại lý. ..................... 10 Sơ đồ 1.3 Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng ở đơn vị nhận đại lý. ...................... 10 Sơ đồ 1.4 Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu ........................................ 11 Sơ đồ 1.5 . Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX ................ 12 Sơ đồ 1.6. Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................... 13 Sơ đồ 1.7 Trình tự hạch toán chi phí tài chính .............................................................. 14 Sơ đồ 1.8 Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. ....................................... 15 Sơ đồ 1.9 Trình tự hạch toán chi phí khác ..................................................................... 16 Sơ đồ 1.10 Trình tự hạch toán thu nhập khác ............................................................... 17 Sơ đồ 2.1 Trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành. ....................................... 18 Sơ đồ 2.2 Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh ........................................... 19 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thiên Tài. .................. 24 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thiên Tài ..................... 25 Sơ đồ 2.5 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy ............................ 27 Biểu đồ 2.1: Tình hình tài sản của công ty qua 3 năm 2011 - 2013 .............................. 29 Biểu đồ 2.2: Tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011 - 2013 ....................... 32 Biểu đồ 2.3: Tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011 - 2013 ...................... 35 Biểu đồ 2.4 : tình hình lao động của Công ty qua 3 năm phân theo trình độ (2011 - 2013) .............................................................................................................................. 38 Biểu đồ 2.5 : tình hình lao động của Công ty qua 3 năm 2011- 2013 phân theo giới tính ...... 38 Biểu đồ 2.6 : Tình hình tăng trưởng GDP Việt Nam những năm gần đây. ................... 63 Biểu đồ 2.7 : tình hình tăng trưởng GDP năm 2013 qua các Quý (%) ......................... 64 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: tình hình tài sản của công ty tnhh thiên tài (2011-2013) .......... 28 Bảng 2.2: tình hình nguồn vốn của công ty tnhh thiên tài (2011-2013) .... 31 Bảng 2.3 : tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thiên tàI (2011-2013) ................................................................................................ 34 Bảng 2.4 : tình hình lao động của công ty tnhh thiên tài (2011 -2013 ) .... 37 Bảng 2.5 : Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng trong năm 2013 ...... 50 Bảng 2.6 : Tổng sản phẩm quốc nội qua 3 năm 2011-2013 ....................... 64 Đặng Thị Bốn – Lớp K44 KTDN Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hà Diệu Thương TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài “ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài” gồm 3 phần: -Phần I là phần mở đầu, chủ yếu giới thiệu về lý do chọn đề tài, phạm vi tìm hiểu và cách thức nghiên cứu đề tài. -Phần II là phần nội dung và kết quả nghiên cứu. Phần này gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm các khái niệm và phương thức hạch toán của các tài khoản kế toán liên quan đến công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm: giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, tình hình kết quả kinh doanh. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và quy trình hạch toán doanh thu, hạch toán các chi phí phát sinh liên quan và cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Tài. Chương 3: Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm việc đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của bộ máy tổ chức kế toán, công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty , đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện nhữ
Luận văn liên quan