Khóa luận Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-Marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX tại thị trường nội địa

Ngày nay, với tốc độ phát triển nh ư vũ bão của khoa học công ng hệ thông tin đ ã mang lại ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với khía cạnh marketing, internet v à các phương ti ện điện tử bổ trợ rất hiệu quản mà ta hay gọi là E-maketing. Đề tài là một ứng dụng mới ở Việt Nam về h oạt động E-marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex. Bằng việc phân tích môi tr ường E-marketing cũng như khả năng ứng dụng thương m ại điện tử của công ty Angimex cho sản phẩm gạo nội địa, đề t ài đã đưa ra được những mục ti êu và chiến lược E-marketing một cách cụ thể. Trong kế hoạch E -marketing được xây dựng vẫn dựa tr ên chiến thuật marketing 4Ps tr ên cơ sở sử dụng các yếu tố internet v à phương tiện điện tử l àm nền tảng. Cuối cùng kế hoạch E -marketing cho ngành hàng g ạo nội địa của công ty Angimex được đánh giá thông qua việc ước lượng hiệu quả các chỉ ti êu (chi phí, doanh thu, lợi nhuận) và phân tích nh ững rủi ro có thể gặp phải, từ đó giúp cho kế hoạch được khả thi hơn và giúp cho công ty có đư ợc đánh giá tổng quát về những lợi ích mà kế hoạch mang lại cũng nh ư giúp công ty có th ể triển khai kế hoạch một cách dễ dàng.

pdf85 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1951 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-Marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX tại thị trường nội địa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRẦN ĐỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 6 năm 2008 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Chuyên ngành : Kinh Tế Đối Ngoại Sinh viên thực hiện : LƯU TRẦN ĐỨC Lớp : DH5KD Mã số Sv: DKD041606 Người hướng dẫn : Ths. Huỳnh Phú Thịnh Long Xuyên, tháng 6 năm 2008 IKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Phú Thịnh Giáo viên chấm, nhận xét 1: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Giáo viên chấm, nhận xét 2: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khóa luận được bảo vệ tại hội đồng chấm và bảo vệ khóa luận Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh ngày…tháng 07 năm 2008 II PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................ ................................ ............................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài................................ ................................ ................................ ..... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................ ................................ ................................ 1 1.3 Phạm vi nghiên cứu................................ ................................ ................................ . 1 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu................................ ................................ .. 2 1.4.1 Giá trị ứng dụng ................................ ................................ ............................... 2 1.4.2 Giá trị lý thuyết ................................ ................................ ................................ 2 1.5 Kết cấu bài báo cáo ................................ ................................ ................................ . 3 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................. 4 2.1 Cơ sở lý thuyết ................................ ................................ ................................ ........ 4 2.1.1 Những định nghĩa ................................ ................................ ............................. 4 2.1.2 Bản chất E-marketing................................ ................................ ....................... 4 2.1.3 Đặc điểm riêng của E-marketing................................ ................................ ...... 5 2.1.4 Quá trình phát triển của E-marketing................................ ............................... 5 2.1.5 Điều kiện áp dụng E-marketing ................................ ................................ ....... 6 2.1.6 Các hoạt động của E-marketing ................................ ................................ ....... 6 2.2 Mô hình nghiên cứu ................................ ................................ ................................ 7 2.2.1 Mô hình nghiên cứu ................................ ................................ ......................... 7 2.2.2 Giải thích mô hình:................................ ................................ ........................... 7 CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU ................................ ............................. 9 3.1 Giới thiệu................................ ................................ ................................ ................. 9 3.2 Thiết kế nghiên cứu................................ ................................ ................................ . 9 3.2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu................................ ................................ ................. 9 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu................................ ................................ .................. 9 III CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CÔNG TY ANGIMEX – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG E- MARKETING CỦA ANGIMEX VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH ...... 12 4.1 Giới thiệu công ty ANGIMEX: ................................ ................................ ............. 12 4.2 Đánh giá hiện trạng hoạt động thương mại điện tử của ANGIMEX .................... 15 4.2.1 Phần cứng (Cơ sở hạ tầng): ................................ ................................ ............ 15 4.2.2 Phần mềm ................................ ................................ ................................ ....... 15 4.2.3 Định hướng phát triển thương mại điện tử của công ty. ................................ 17 4.3 Đánh giá hiện trạng thương mại điện tử của các công ty trong ng ành.................. 17 4.3.1 Các doanh nghiệp trong ngành có ứng dụng thương mại điện tử .................. 17 4.3.2 Mức độ ứng dụng ................................ ................................ ........... 17 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E -MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO NỘI ĐỊA ................................ ................................ ................................ ... 21 5.1 Phân tích môi trường kinh doanh. ................................ ................................ ......... 21 5.1.1 Phân tích môi trường bên trong công ty AGIMEX ................................ ........ 21 5.1.2 Phân tích môi trường tác nghiệp của công ty ANGIMEX ............................. 22 5.1.3 Phân tích môi trường bên ngoài công ty ANGIMEX ................................ .... 25 5.2 Thiết lập những mục tiêu của kế hoạch................................ ................................ . 28 5.2.1 Mục tiêu ................................ ................................ ................................ ......... 28 5.2.2 Giải thích mục tiêu ................................ ................................ ......................... 28 5.3 E-marketing chiến lược. ................................ ................................ ........................ 31 5.3.1 Phân tích ma trận SWOT ................................ ................................ ............... 31 5.3.2 Phân tích chiến lược: ................................ ................................ ...................... 32 5.3.4 Các công cụ mang tính chiến lược trên website www.angimex.com.vn ....... 37 5.3.5 Bản demo website giao dịch www.angimex.com.vn ................................ ..... 38 5.3.6 Phân tích E-marketing chiến lược ................................ ................................ .. 39 5.4 Kế hoạch E-marketing hỗn hợp ................................ ................................ ............ 43 IV 5.4.1 Kế hoạch sản phẩm ................................ ................................ ........................ 43 5.4.2 Kế hoạch giá ................................ ................................ ................................ ... 45 5.4.3 Kế hoạch phân phối ................................ ................................ ........................ 46 5.5 Biện pháp thực hiện kế hoạch ................................ ................................ ............... 52 5.5.1 Kế hoạch tổ chức sản xuất ................................ ................................ .............. 52 5.5.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện E-marketing ................................ ... 54 5.5.3 Chuẩn bị nhân sự ................................ ................................ ............................ 55 5.6 Dự trù ngân sách cho hoạt động E-marketing. ................................ ...................... 56 5.7 Ước lượng hiệu quả. ................................ ................................ .............................. 58 5.7.1 Ước lượng chi phí kinh doanh gạo An Gia ................................ .................... 58 5.7.2 Ước lượng doanh thu................................. ................................ ..................... 58 5.7.3 Ước lượng lợi nhuận. ................................ ................................ ..................... 59 5.7.4 Phân tích rủi ro. ................................ ................................ .............................. 59 5.8 Tóm tắt kế hoạch thực hiện ................................ ................................ ................... 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN ................................ ................................ .............................. 62 6.1 Kết luận ................................ ................................ ................................ ................. 62 6.2 Hạn chế của đề tài ................................ ................................ ................................ . 63 6.3 Đề xuất ................................ ................................ ................................ .................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ................................ . 1 PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ .......................... 6 VMỤC LỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng phân loại tài liệu và nguồn cung cấp thông tin thứ cấp ........................ 10 Bảng 2: Nội dung và đối tượng quan sát phục vụ công tác thu thập thông tin sơ cấp 10 Bảng 3: Đối tượng và nội dung của phỏng vấn chuyên sâu................................ ........ 11 Bảng 4: Mục tiêu cụ thể của kế hoạch ứng dụng E -marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex ................................ ................................ ............................. 28 Bảng 5: Mục tiêu của kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex qua các tháng c ủa năm 2009................................ ........................... 30 Bảng 6: Ma trận SWOT của công ty ANGIMEX đối với ứng dụng E -marketing...... 31 Bảng 7: Số lượng cửa hàng gạo An Gia qua các năm ................................ ................. 54 Bảng 8: Ngân sách dự kiến chi cho hoạt động E -marketing trong 2 năm 2009 và 2010 ................................ ................................ ................................ ........................ 56 Bảng 9: Chi phí cho hoạt động kinh doanh gạo An Gia ................................ ............. 58 Bảng 10: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạo An Gia ................................ ......... 58 Bảng 11: Bảng tóm tắt kế hoạch thực hiện việc triển khai ứng dụng E -marketing cho sản phẩm gạo An Gia ................................ ................................ ................................ .. 60 VI MỤC LỤC HÌNH ÁNH Hình 1: Các giai đoạn phát triển của website ................................ ............................... 5 Hình 2: Mô hình nghiên cứu kế hoạch ứng dụng E -marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty ANGIMEX ................................ ................................ ................... 7 Hình 3: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu ................................ ................................ ................ 9 Hình 4: Sơ đồ tổ chức công ty Angimex ................................ ................................ ..... 14 Hình 5: Website công ty Angimex: www.angimex.com.vn ................................ ....... 16 Hình 6: Sơ đồ tổ chức phòng phát triển chiến lược Công ty Angimex ....................... 17 Hình 7: Website gạo Kim Kê_Công ty Minh Cát Tấn_www.kimke.com 18 Hình 8: Website gạo Nam Đô_Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu l ương thực – thực phẩm Hà Nội_www.namdo.com.vn ................................ ................................ ... 19 Hình 9 : Website gạo Sohafarm_Nông trường Sông Hậu_www.sohafarm.com.vn ... 20 Hình 10: Quy trình chế biến gạo của công ty Angimex ................................ .............. 21 Hình 11: Những site bổ sung trên trang web www.angimex.com.vn ........................ 35 Hình 12: Bản đồ site mới của trang web www.angimex.com.vn................................ 36 Hình 13: Bản demo website giao dịch gạo An Gia www.angimex.com.vn................ 38 Hình 14: Chiến lược sản phẩm gạo An Gia ................................ ................................ 39 Hình 15: Phân khúc giá của gạo An Gia và các đối thủ cạnh tranh ............................ 40 Hình 16: Phân khúc giá của 3 dòng sản phẩm gạo An Gia ................................ ........ 41 Hình 18: Chiến lược chiêu thị kết hợp chu kì sống sản phẩm gạo An Gia ................. 42 Hình 19: Bao bì gạo Nàng Nhen (Mặt trước và sau) ................................ .................. 44 Hình 20: Bao bì gạo OM4900 ................................ ................................ ..................... 44 Hình 21: Bao bì gạo Lúa Mùa................................ ................................ ..................... 44 Hình 22: Logo gạo An Gia ................................ ................................ .......................... 44 Hình 23: Chu kỳ sống của gạo An Gia ................................ ................................ ....... 45 VII Hình 24: Chu kỳ tăng giá các dòng sản phẩm gạo An Gia ................................ ......... 45 Hình 25: Biểu đồ CPI cả nước và CPI lương thực ................................ ...................... 46 Hình 26: Quy trình đặt mua trực tuyến gạo An Gia ................................ .................... 47 Hình 27: Quy trình xử lý đơn đặt hàng trực tuyến sản phẩm gạo An Gia .................. 48 Hình 28: Mẫu thông tin cá nhân khi đặt hàng qua website gạo An Gia ..................... 49 Hình 29: Dải băng quảng cáo động dịch vụ giao gạo An Gia tận nh à được đăng tải trên Website................................ ................................ ................................ ........................ 52 Hình 30: Quy trình sản xuất gạo An Gia ................................ ................................ ..... 53 Hình 31: Sơ đồ tổ chức bộ phận IT của công ty Angimex ................................ .......... 55 Hình 32: Biểu đồ so sánh tốc độ tăng chi phí v à doanh thu qua các năm khi ứng dụng E-marketing................................ ................................ ................................ . 59 VIII TÓM TẮT Ngày này, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin đã mang lại ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với khía cạnh marketing, internet v à các phương tiện điện tử bổ trợ rất hiệu quản mà ta hay gọi là E-maketing. Đề tài là một ứng dụng mới ở Việt Nam về h oạt động E- marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex. Bằng việc phân tích môi trường E-marketing cũng như khả năng ứng dụng thương mại điện tử của công ty Angimex cho sản phẩm gạo nội địa, đề t ài đã đưa ra được những mục tiêu và chiến lược E-marketing một cách cụ thể. Trong kế hoạch E - marketing được xây dựng vẫn dựa trên chiến thuật marketing 4Ps trên cơ sở sử dụng các yếu tố internet và phương tiện điện tử làm nền tảng. Cuối cùng kế hoạch E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex được đánh giá thông qua việc ước lượng hiệu quả các chỉ tiêu (chi phí, doanh thu, lợi nhuận) và phân tích những rủi ro có thể gặp phải, từ đó giúp cho kế hoạch được khả thi hơn và giúp cho công ty có được đánh giá tổng quát về những lợi ích mà kế hoạch mang lại cũng như giúp công ty có thể triển khai kế hoạch một cách dễ dàng. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Internet phát triển mạnh mẽ đ ã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành marketing nói chung và các loại hình quảng cáo nói riêng. Hoạt động marketing truyền thống vẫn có sức mạnh đáng kể nhưng không còn quan trọng tuyệt đối như trước. Các kênh truyền thông mới như Internet và điện thoại di động xuất hiện và phát triển với tốc độ chóng mặt đã phá vỡ thế độc quyền của marketing truyền thống. Điều này đang tác động mạnh mẽ tới các công ty lớn, nhất l à những công ty ứng dụng công nghệ thông tin v ào hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng rất lớn tron g việc phát triển thương mại điện tử1. Ngoài ra nước ta cũng là một quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu cao (đứng thứ 2 thế giới sau Thái Lan). Dù được xem như một trong những nông sản chủ lực của Việt Nam nhưng vẫn chưa có được thương hiệu gạo nào của Việt Nam hiện diện trên thị trường quốc tế. Do đó việc xây dựng v à quảng bá cũng như phát triển những thương hiệu gạo Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gạo. Tại công ty ANGIMEX - một công ty đứng đầu về xuấ t khẩu gạo của tỉnh An Giang với sản phẩm gạo là một ngành hàng chủ lực thì việc marketing cho ngành hàng này đ ể thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ là việc làm không thể thiếu. Trong xu thế sử dụng internet như một phương tiện mua bán hàng ngày càng phát triển ở Việt Nam thì công ty cũng xác định E-marketing là một nhân tố nằm trong định hướng phát triển marketing cho các ngành hàng của mình. Song, hoạt động E-marketing hiện tại của công ty chưa có gì đáng kể ngoài một website chỉ ở mức giới thiệu một số thông t in chung và email liên lạc. Mặt khác công ty đã có những nhãn hiệu sản phẩm gạo hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu khách hàng và đã khảo sát thị trường cho sản phẩm gạo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dựa trên những cơ sở đó cùng với sự kỳ vọng mà lợi ích do E-marketing mang lại trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài: “Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX” với hy vọng nó sẽ là một chìa khóa mang lại sự thành công cho hoạt động marketing của công ty. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu với những mục tiêu chính sau đây: - Mô tả hoạt động E-marketing hiện tại cho ngành hàng gạo của công ty. - Xác định thị trường và khách hàng mục tiêu ở nội địa cho sản phẩm gạo của công ty. - Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty. - Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng E-marketing. 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài là một khía cạnh mới trong marketing ở Việt Nam. Do đó, để đảm bảo được tiến độ thực hiện, bám sát nội dung, mang lại tính khả thi cao n ên đề tài được giới hạn 1 Nguyễn Trung Toàn, Các kỹ năng Marketing trên Internet, NXB Lao động, 2007 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 2 đối tượng nghiên cứu là sản phẩm gạo của công ty (dòng sản phẩm gạo An Gia) cho thị trường nội địa. Xét về mặt không gian, đề tài sẽ giới hạn nghiên cứu ứng dụng tại thị trường thành phố Long Xuyên và thành phố Hồ Chí Minh. Để có thời gian qua bước trắc nghiệm thị trường cho sản phẩm, kế hoạch đề xuất trong đề tài sẽ được triển khai từ 01/2009. Mặt khác, đề t ài chỉ đi sâu vào khía cạnh ứng dụng những phương tiện điện tử cũng như internet để bổ trợ cho hoạt động marketing của công ty thay vì chi tiết về kế hoạch marketing truyền thống. 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu Kết quả nghiên cứu mang lại lợi ích trước nhất là cho công ty, sau đó là đến người tiêu dùng gạo. 1.4.1 Giá trị ứng dụng: Đối với công ty Angimex và những công ty cùng ngành: - Giúp công ty giảm được nhiều chi phí, trước hết là chi phí văn phòng, chi phí bán hàng và giao dịch, cho phí quảng cáo, tổ chức hội chợ, xúc tiến th ương mại,… - Do loại bỏ được trở ngại về mặt không gian và thời gian, do đó giúp công ty củng cố các mối quan hệ với các đối tác không chỉ trong m à còn ngoài nước. - Giúp công ty xây dựng được các cơ sở dữ liệu thông tin rất phong phú , phục vục cho công tác nghiên cứu thị trường, quản lý thông tin khách hàng,… - Riêng đối với công ty ANGIMEX, nếu thực hiện tốt các mục ti êu đề tài đưa ra sẽ giúp công ty có được những thông tin về thị trường một cách nhanh chóng và tiết kiệm, nhờ đó có
Luận văn liên quan