Kỷ thuật máy tính – Mạng máy tính - Adn book online

1. Yêu Cầu Phần Mềm 1.1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. 1.2. Ngôn Ngữ Lập Trình PHP 1.3. WampServer

pdf14 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 21/10/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỷ thuật máy tính – Mạng máy tính - Adn book online, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH WEBSITE 1(version 1.1) Ngành : Kỷ Thuật Máy Tính – Mạng Máy Tính Giáo Viên Hướng Dẫn : Lưu Huỳnh Châu Pha Sinh Viên :  Nguyễn Trường Ân - 0751150003  Nguyễn Vũ Ninh - 0751150038  Nguyễn Việt Đức - 0751150016 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 2 1 Mục Lục BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP............................................................................................................................................ 1 Tên Đồ Án : ............................................................................................................................................................... 3 1. Yêu Cầu Phần Mềm ............................................................................................................................................. 4 1.1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. .............................................................................................................. 4 1.2. Ngôn Ngữ Lập Trình PHP .............................................................................................................................. 4 1.3. WampServer................................................................................................................................................ 4 2. Sơ Đồ Phân Hệ .................................................................................................................................................... 4 2.1. Hình Vẽ ........................................................................................................................................................ 4 2.2. Chức Năng Từng Phân Hệ ............................................................................................................................ 5 2.2.1. Master ................................................................................................................................................. 5 2.2.2. Administator ........................................................................................................................................ 5 2.2.3. User ..................................................................................................................................................... 5 2.2.4. Người Dùng ......................................................................................................................................... 5 3. Phát Họa Giao Diện Khách Hàng .......................................................................................................................... 6 3.1. Trang Chủ .................................................................................................................................................... 6 3.2. Trang Tìm Kiếm ............................................................................................................................................ 7 3.3. Trang Chi Tiết Loại Sách ............................................................................................................................... 8 3.4. Trang Chi Tiết Sách ...................................................................................................................................... 9 3.5. Trang Loại Sách .......................................................................................................................................... 10 4. Phát Họa Giao Diện Administrator ..................................................................................................................... 11 4.1. Trang Chủ Admin: ...................................................................................................................................... 11 5. Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu ...................................................................................................................................... 12 5.1. Sơ đồ ERD(Entity Relation Diagram) ........................................................................................................... 12 5.2. Mô tả từng bảng . ...................................................................................................................................... 12 5.2.1. Category : .......................................................................................................................................... 12 5.2.2. Book .................................................................................................................................................. 13 5.2.3. Employee ........................................................................................................................................... 13 5.2.4. Role ................................................................................................................................................... 14 [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 3 Tên Đồ Án : ADN BOOK ONLINE [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 4 1. Yêu Cầu Phần Mềm 1.1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MySQL. 1.2. Ngôn Ngữ Lập Trình PHP 1.3. WampServer 2. Sơ Đồ Phân Hệ 2.1. Hình Vẽ [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 5 2.2. Chức Năng Từng Phân Hệ 2.2.1. Master 2.2.2. Administator 2.2.3. User 2.2.4. Người Dùng  Quản Lý Sách - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Sách  Quản Lý Câu Slogan - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Slogan  Quản Lý Đăng Sách - Lựa Chọn Sách Được Đăng  Quản Lý Loại Sách - Xem , Thêm , Xóa , Sửa Loại Sách.  Cấu Hình Hệ Thống - Coding , Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu , Thiết Kế Giao Diện , Bảo Trì Hệ Thống , Cấu Hình Chạy Website.  Quản Lý User - Xem , Thêm , Xóa , Sửa User  Phân Quyền User - Admin, User, Master, Người Dùng  Xem Sách - Xem Tổng Quan Các Loại Sách , Chi Tiết Một Cuốn Sách. [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 6 3. Phát Họa Giao Diện Khách Hàng 3.1. Trang Chủ Book Release Book Release Book Ramdon Book Radom Book Radom Book Release HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Advance Seach @Copyright ADNBookOnline Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Danh Sách Ngẩu Nhiên Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Image Image Image Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Image Image Image Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Name:…….. Price Old:… Price New :. View Detail Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 7 3.2. Trang Tìm Kiếm Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- RESULT : HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Advance Seach @Copyright ADNBookOnline Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- ----------- Go Logo Website’s Name Slogan Found --- item. Page ---/---- BookImage 1 Book Image 2 BookImage 3 Name ………… Price old…………. Price New……………. View Detail……………… Name…………. Price old …………. Price New …………. View Detail…………. Name ……… Price old ………. Price New ……. View Detail………….. Direction …………………………. …………………………. FAQ ………………………… ……………………….. Help …………………………… …………………………… [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 8 3.3. Trang Chi Tiết Loại Sách Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Advance Seach @Copyright ADNBookOnline Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- ----------- Go Logo Website’s Name Slogan  Sách 1…. -Giới thiệu sơ lược…. -có khuyến mãi hay hok.. -giá…… -xem chi tiết..  Sách 2… -Giới thiệu sơ lược …. -có khuyến mãi hay hok…. -giá…. -xem chi tiết….  Sách 2… -Giới thiệu sơ lược …. -có khuyến mãi hay hok…. -giá…. -xem chi tiết…. ………………………………………………………………………… Sách loại…….. Tổng Số Sách …………… Direction ………………………………………… ……………………………………….. FAQ ………………………………………… ………………………………………… Help …………………………………… ………………………………….. [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 9 3.4. Trang Chi Tiết Sách Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- TỰA ĐỀ SÁCH Mã số:…. Tác Giả……. NXB……… Ngày SX…. Số trang…. Số quyển/bộ…… Giá bìa… Giá bán….. Số lượ xem…… Trở về Tóm tắt nội dung ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Advance Seach @Copyright ADNBookOnline Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- ----------- Go Logo Website’s Name Slogan Ảnh Bìa Sách Xem trích đoạn Direction ………………………………………… ………………………………………… FAQ ………………………………………… ………………………………………… Help ………………………………………… ………………………………………… [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 10 3.5. Trang Loại Sách Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- HOME | BOOKS | CONTACT US | ABOUT US | HELP Search by Advance Seach  Sách loại 1  Sách loại 2  Sách loại 3 ------------------------------------------ ------------------------------------------  Sách loại n @Copyright ADNBookOnline Category 1 Category 2 Category 3 . . . Category n Bo k Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- Book Seller ---- ---- ---- ----------- Go Logo Website’s Name Slogan Direction ……………………………………… …………………………………….. FAQ ………………………………………… ………………………………………… Help …………………………………… …………………………………… [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 11 4. Phát Họa Giao Diện Administrator 4.1. Trang Chủ Admin: Logo WebSite’sName Slogan ------------ Go Book Seller ---- ---- ---- ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller ----- ----- ----- Book Seller Direction ----------------- ----------------- ----------------- FAQ ----------------- ----------------- ----------------- Help ----------------- ----------------- ----------------- Menu cha Menu con Tìm kiếm : @Copyright ADNBookOnline Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Sản Phẩm Hoặc Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Slogan Hoặc Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng Loại Sản Phẩm Hoặc Phần Xử Lý Chức Măng Thêm ,Xóa,Sửa,Xem Từng User ……………… …………….. …………….. [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 12 5. Thiết Kế Cở Sở Dữ Liệu 5.1. Sơ đồ ERD(Entity Relation Diagram) 5.2. Mô tả từng bảng . 5.2.1. Category : [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 13 5.2.2. Book 5.2.3. Employee [Đồ Án Lập Trình Website 1] [2010] 14 5.2.4. Role
Luận văn liên quan