Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng Nhà công vụ trƣờng đại học chính trị

Trong quản lý đầu tƣ và xây dựng, đấu thầu là một phƣơng thức phổ biến và có hiệu quả kinh tế cao tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp trên thị trƣờng xây dựng, góp phần thúc đẩy lực lƣợng sản xuất phát triển. Đấu thầu là một thể thức thực hiện hợp đồng khoa học và có tính pháp lý, nó mang tính khách quan rất cao giúp cho chủ đầu tƣ có thể tránh đƣợc những sơ hở và sai lầm có thể dẫn đến thiệt hại về vật chất và uy tín. Đấu thầu nhằm thực hiện tính cạnh tranh giữa các nhà thầu, đảm bảo tính công bằng, minh bạch để lựa chọn nhà thầu phù hợp với yêu cầu đặt ra của Chủ đầu tƣ, trong đó chủ yếu là tiết kiệm chi phí và lựa chọn đƣợc những nhà thầu có đủ năng lực về kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật thi công để thực hiện gói thầu. Đấu thầu ngày nay đƣợc xem nhƣ một điều kiện tất yếu để đảm bảo cho chủ đầu tƣ trong việc lựa chọn các nhà thầu. Ngoài ra đấu thầu còn bảo đảm sự công bằng và thông qua cạnh tranh kích thích các nhà thầu này nâng cao năng lực của mình về mọi mặt, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên nhằm mục đích đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lƣợng, tiến độ, kỹ thuật, tài chính, môi trƣờng, lợi ích kinh tế xã hội của dự án, do đó đảm bảo lợi ích chính đáng cho tất cả các chủ đầu tƣ lẫn các nhà thầu, góp phần tiết kiệm các nguồn lực xã hội.

pdfChia sẻ: tienduy345 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1067 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng Nhà công vụ trƣờng đại học chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên