Luận án Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Hiện nay, hoạt ñộng tín dụng vẫn là hoạt ñộng chính của ngân hàng thương mại (NHTM), với hai yếu tố ñầu vào cơ bản làtiền vốn và thông tin. ðây là 2 yếu tố quan trọng nhất quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng. Trong các thông tin phục vụ cho kinh doanh tín dụng của NHTM thì TTTD ngân hàng chiếm vị trí rất quan trọng, vìnó liên quan trực tiếp ñến khách hàng, gồm thông tin về tình hình hoạt ñộng, tình hình tài chính, ñánh giá xếp loại, ñánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Vì vậy, TTTD ngân hàng ñã thực sự trở thành quan trọng ñối với sự sống còn của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Ngày nay, TTTD càng trở nêncần thiết hơn khi nền kinh tế thế giới ñang phải ñối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế. Từ sự cần thiết ñó, các tổ chức tài chính quốc tế ñã nỗ lực nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm và tìm các biện pháp thúc ñẩy phát triển hoạt ñộng TTTD trên toàn cầu với hy vọng tạo thêm những lá chắn hữu hiệu hơn với nguy cơ khủng hoảng kinh tế trong tương lai. Cùng với những nỗ lực chung của cộng ñồng tài chính quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam (VN) ñã có nhiều cố gắng trong việc ñẩy mạnh hoạt ñộng của hệ thống TTTD ngân hàng VN với mục tiêu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, ñảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng VN ñể góp phần phát triển kinh tế ñất nước. Tuy nhiên, do hoạt ñộng TTTD ở VN còn mới mẻ, nên dù ñã có nhiều cố gắng nhưng hệ thống TTTD ngân hàng VN vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ñòi hỏi ngày càng cao của hoạt ñộng ngân hàng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu ñể ñưa ra các giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN ñang thực sự là một yêu cầu cấp thiết cả trên phương diện lý luận và thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng, không những ñối với riêng VN mà còn là yêu cầu bức VIII bách ñối với những nước ñang phát triển, ñặc biệt là ñối với những nước ñang chuyển sang kinh tế thị trường. Trong bối cảnh ñó tôi ñã lựa chọn ñề tài “Giải phápphát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng VN hiệnnay” với mong muốn ñược ñóng góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp phát triển ngành ngân hàng vì mục tiêu phát triển phồn thịnh của nền kinh tế ñất nước. Sau ñây cụm từ hệ thống TTTD trong hệ thống ngân hàng Việt Nam ñược gọi tắt là hệ thống TTTD ngân hàng Việt nam.

pdf213 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I Licamñoan Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncukhoahcñc lpcatôi.Cácthôngtin,sliutronglunánlàtrungthcvà cóngungcrõràng,cth.Ktqunghiêncutronglunánlà ñúngñn,trungthcvàchưatngcóaicôngbtrongbtkỳcông trìnhnghiêncunàokhác. Nghiêncusinh NguynHuðương II MCLC LicamñoanTrang Mclc Danhmccácchvittt Danhmccácbngvàsơñ Limñu CHƯƠNGI CƠSLÝLUNVPHÁTTRINHTHNGTHÔNGTINTÍNDNGNGÂNHÀNG ......... 1.1.Thôngtintíndngngânhàng ....................................................................1 1.2.Hthngthôngtintíndngngânhàng....................................................10 1.3.PháttrinhthngTTTDngânhàng.......................................................42 1.4.KinhnghimpháttrinhthngTTTDNHtrênthgii.......................57 CHƯƠNGII THCTRNGPHÁTTRINHTHNGTHÔNGTINTÍNDNGNGÂNHÀNGVN 2.1.KháiquátlchshìnhthànhhthngTTTDngânhàngVN..................69 2.2.ThctrnghthngTTTDngânhàngVN............................................77 2.3.ðánhgiámcñpháttrinhthngTTTDngânhàngVN .................111 CHƯƠNGIII GIIPHÁPPHÁTTRINHTHNGTHÔNGTINTÍNDNGNGÂNHÀNGVITNAM .... 3.1.TimnăngpháttrinhthngTTTDngânhàngVN............................116 3.2.ðnhhưngmctiêupháttrinhthngTTTDngânhàngVN...........123 3.3.CácgiipháppháttrinhthngTTTDngânhàngVN.......................128 3.4.Mtskinngh.....................................................................................164 Ktlun Danhmccôngtrìnhcatácgi Tàiliuthamkho Phnphlc III Danhmckýhiucacácchvittt STT CmtTingVitVittt 1 Doanhnghip DN 2 Doanhnghipnhvàva DNN&V 3 Ngânhàng NH 4 NgânhàngcôngthươngVitNam NHCTVN 5 NgânhàngñutưvàpháttrinVitNam NHðT&PT 6 NgânhàngNhànưc NHNN 7 NgânhàngNgoithươngVitNam NHNT 8 NgânhàngnôngnghipvàpháttrinnôngthônVN NHNNo 9 NgânhàngChínhsáchxãhiVitNam NHCSXH 10 NgânhàngPháttrinVitNam NHPT 11 Ngânhàngthươngmi NHTM 12 Ngânhàngthươngmicphn NHTMCP 13 Ngânhàngthươngminhànưc NHTMNN 14 NgânhàngTrungương NHTW 15 Kháchhàng KH 16 Thôngtintíndng TTTD 17 Tchctíndng TCTD 18 Tráchnhimhuhn TNHH 19 Xãhichnghĩa XHCN 20 Xploitíndng XLTD 21 VitNam VN 22 VitNamñng VND 23 ðôlaM USD IV CmttingVit/tingAnhVittttingAnh 24 CôngtyTàichínhQuct InternationalFinanceCorporation IFC 25 NgânhàngNhândânTrungHoa PeopleBankofChina PBC 26 NgânhàngPháttrinChâuÁ AsiaDevelopmentBank ADB 27 NgânhàngThgii WorldBank WB 28 QuTintQuct InternationalMonetaryFund IMF 29 Thunhpqucdântrongnưc GDP GrossDomesticProduct 30 TrungtâmThôngtintíndng CreditInformationCenter CIC 31 TrungtâmthôngtintíndngðàiLoan JointCreditInformationCenter JCIC 32 CơquanTTTDcông PublicCreditRegistries PCR 33 CôngtyTTTDtiêudùng CreditBureau CB 34 Côngtyxploitíndngdoanhnghip CRA CreditRatingAgency 35 CôngtyDun&Bradstreet D&B V Danhmôcc¸cs¬®å S¬®å NéidungTrang S¬®å1.01 M«h×nhth¸pth«ngtin 06 S¬®å1.02Giíih¹ndÞchvôTTTD 14 Sơñ1.03CutrúchthngTTTDngânhàngtheoloihìnhdchv15 S¬®å1.04 Chutr×nhvËnhnhhÖthèngTTTDng©nhng 16 S¬®å1.05 QuanhÖth«ngtintronghÖthèngTTTDng©nhng 21 S¬®å1.06 QuanhÖgi÷ang−êicungcÊpvsödôngTTTD 22 S¬®å1.07 Quytr×nhXLTDDN 29 S¬®å3.01 MëréngnguånthuthËpth«ngtin 131 VI Danhmôcc¸cb¶ngbiÓu B¶ngbiÓu Néidung Trang BiÓu1.01 B¶ngXLTDDN 33 BiÓu1.02 ThήiÓmcñac«ngtyNuriSolution 36 BiÓu1.03 ThήiÓmcñaCBHångK«ng 36 BiÓu1.04 PhÝchométb¶nb¸oc¸oTTTDc¸nh©ntiªudïng 51 BiÓu1.05 §Æctr−ngcñac¸cc¬quanTTTD 57 BiÓu1.06 TÝnhchÊtchñyÕucñac«ngtyTTTDc«ng 57 BiÓu1.07 VinÐtvÒTTTDt¹imétsèn−ícCh©u¸ 58 BiÓu2.01 T×nhh×nhnîxÊucñac¸cNHTMNN 71 BiÓu2.02 Khod÷liÖuTTTD 85 BiÓu2.03 Thang®iÓmtÝnhquym«DNt¹iCIC 90 BiÓu2.04 B¶ng®iÓmc¸ctûsètichÝnhDN 91 BiÓu2.05 Trängsèvíic¸ctûsètichÝnhDN 92 BiÓu2.06 Tænghîp®iÓmtÝndôngcñamétsèNHTM 93 BiÓu2.07 XÕplo¹itÝndôngDNt¹imétsèNHTM 94 BiÓu2.08 ¸pdôngkÕtqu¶xÕplo¹itÝndôngdoanhnghiÖp 95 BiÓu2.09 Tænghîptr¶lêitin6th¸ng®Çun¨m2006cñaCIC 100 BiÓu2.10 KÕtqu¶XLTDDN2004theongnhkinhtÕ 101 BiÓu2.11 KÕtqu¶XLTDDN2004theolo¹ih×nhDN 102 BiÓu2.12 Nh÷ngTCTDch−aháitintrong6th¸ng®Çun¨m2006 107 BiÓu2.13 HÖsèchiasÎTTTDt¹imétsèkhuvùc 111 BiÓu3.01 C¸cchØtiªuTTTDcñamétsènÒnkinhtÕn¨m2004 126 BiÓu3.02 Møct¨ngtr−ënghÖsèthuthËpTTTDc«ngëViÖtNam 126 BiÓu3.03 CÊut¹omsèdoanhnghiÖp 135 BiÓu3.04 C¶nhb¸ot×nhh×nhtichÝnhDNcãxuh−íngxÊu®i 137 BiÓu3.05 Danhs¸chc¶nhb¸oDNcãnghivÊnhoÆcviph¹mph¸pluËt138 BiÓu3.06 B¶ngtÝnh®iÓmchoc¸cchØtiªuphitichÝnh 145 BiÓu3.07 B¶ngtÝnh®iÓmchoc¸cchØtiªutichÝnhnhãm2 147 BiÓu3.08 CÊp®éxÕplo¹ing−êivaynî 154 BiÓu3.09 CÊp®é®¸nhgi¸rñirocñang−êivay 155 VII Limñu 1.Tínhcpthitcañtài Hinnay, hot ñng tín dngvnlà hot ñng chính cangânhàng thươngmi(NHTM),vihaiyutñuvàocơbnlàtinvnvàthôngtin. ðâylà2yutquantrngnhtquytñnhstntivàpháttrincamt ngânhàng.TrongcácthôngtinphcvchokinhdoanhtíndngcaNHTM thìTTTDngânhàngchimvtrírtquantrng,vìnóliênquantrctipñn kháchhàng,gmthôngtinvtìnhhìnhhotñng,tìnhhìnhtàichính,ñánh giáxploi,ñánhgiákhnăngtrncakháchhàng.Vìvy,TTTDngân hàngñãthcstrthànhquantrngñivissngcòncangânhàngtrong nnkinhtthtrưng.Ngàynay,TTTDcàngtrnêncnthithơnkhinn kinhtthgiiñangphiñimtvirtnhiutháchthctrongquátrình toàncuhoánnkinht. Tscnthitñó,cáctchctàichínhquctñãnlcnghiêncu, tng kt kinh nghim và tìm các bin pháp thúc ñy phát trin hot ñng TTTDtrêntoàncuvihyvngtothêmnhngláchnhuhiuhơnvi nguycơkhnghongkinhttrongtươnglai.Cùngvinhngnlcchung cacngñngtàichínhquct,NgânhàngNhànưc(NHNN)VitNam (VN)ñãcónhiucgngtrongvicñymnhhotñngcahthngTTTD ngânhàngVNvimctiêunhmhnchrirotíndng,ñmboantoành thngngânhàngVNñgópphnpháttrinkinhtñtnưc. Tuynhiên,dohotñngTTTDVNcònmim,nêndùñãcónhiu cgngnhưnghthngTTTDngânhàngVNvnchưañápngñưcyêu cu ñòi hi ngày càng cao ca hot ñng ngân hàng. Chính vì vy, vic nghiêncuññưaracácgiipháppháttrinhthngTTTDngânhàngVN ñangthcslàmtyêucucpthitctrênphươngdinlýlunvàthctin hotñngngânhàng,khôngnhngñiviriêngVNmàcònlàyêucubc VIII báchñivinhngnưcñangpháttrin,ñcbitlàñivinhngnưcñang chuynsangkinhtthtrưng. Trongbicnhñótôiñãlachnñtài“Giipháppháttrinhthng thôngtintíndngtronghthngngânhàngVNhinnay”vimongmun ñưcñónggópmtphnnhbétrongsnghippháttrinngànhngânhàng vìmctiêupháttrinphnthnhcannkinhtñtnưc.Sauñâycmth thng TTTD trong h thng ngân hàng Vit Nam ñưc gi tt là h thng TTTDngânhàngVitnam. 2.Mcñíchnghiêncucalunán NghiêncucơslýlunTTTDvàhthngTTTDngânhàng,các ñiukinñpháttrinhthngTTTDngânhàng,trongñócóthamkhovà hctpkinhnghimcathgii. ðánhgiáthctrngcahthngTTTDngânhàngVN,phântíchcác hnch,nguyênnhânvàñánhgiámcñpháttrinhthngTTTDngân hàngVN. Nghiêncuvàñxutcácgiiphápcótínhkhthi,cáckinngh nhmpháttrinhthngTTTDngânhàngVN. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu ðitưngnghiêncucalunánlàmiquanhgiaTTTD,hthng TTTDngânhàngvàcácthànhphnthamgiacuthànhhthngñóvihot ñngtíndngngânhàng. Phm vi nghiên cu ca lun án là h thng TTTD ngân hàng nói chung và h thng TTTD ngân hàng VN nói riêng, không nghiên cu v TTTDphcvchocácngànhkhác.Cũngnhưkhôngnghiêncuvmtk thuttinhc,kthutlptrìnhchohthngTTTDngânhàng. IX 4.Phươngphápnghiêncu Mtsphươngphápnghiêncukhoahccơbnñưcsdngtrong lunánbaogm:Phươngphápñiutrathngkê;Phươngphápphântíchvà tnghp;Ápdngmôhìnhkinhtlưng;Phươngphápsosánh;Phương phápdindch;Phươngphápquynp;Phươngpháplogicbinchng. 5.Tngquanvvnñnghiêncu Sau khng hong kinh t châu Á 1997, vic nghiên cu hot ñng TTTDtrênthgiiñãñưcñy mnh,ñãcórtnhiubàivit,côngtrình khoahcñưccôngb,ñâychínhlànguntưliuquýgiáchovicnghiên culunán.VídmtvàinghiêncuvTTTDñãñăngtitrêndinñàn WB(tiñachwebsitephntàiliuthamkho)như:Bàitoánmôhình kinh t lưng chng minh hiu qu TTTD ca tác gi Craig Mcintosh và Brucewydick,giáosưtrưngñihcFrancisco,tháng9/2004;Nghiêncuv vaitròvàhiuqucachiasTTTD,catácgiTulllioJappellivàMareo Pagano,năm2005;BáocáoktqukhosáthotñngTTTDtrênthgii năm2001vànăm2003;NghiêncuvhthngbáocáoTTTDtrêntoàncu, vaitròcanhànưcñivihthng,catácgiMargaretMiller,năm2000; NghiêncuspháttrincahthngbáocáoTTTDtrênthgiicatácgi LeoraKlapper,thucnhómnghiêncupháttrinvtàichínhWB,năm2003; NghiêncuspháttrincaTTTDtiêudùngNamÁcanhómnghiêncu phát trin v tài chính WB, năm 2004; Nghiên cu v xp loi tín dng (phươngpháp,cácchtiêuvàkhnăngrirotíndng)biênsonbiMichael K.Ong , nhà xut bn RiskBook, năm 2003. Nhìn chung, các công trình nghiêncutrênthgiivTTTDcũngchưahthng,vnmangtínhrirc, chyulàtptrungnghiêncuvhiuqu,liíchcaTTTDvàxâydng cơ ch vn hành cho cơ quan TTTD tư nhân, khuyn khích cho vic hình thành,pháttrincơquanTTTDtưnhânticácnưcñangpháttrin. X ðiviVN,nghiêncuvhotñngcahthngTTTDngânhànglà vnñcònrtmim.Trưcñâyñãcónhngcôngtrìnhnghiênculiên quanñnmtskhíacnhcahthng,nhưngthcschưacómtcông trìnhnàonghiêncuñyñ,toàndinvvnñnày.Mtscôngtrìnhñã côngbcóliênquanñnñtàinghiêncunhưsau: (i)ðtàinghiêncukhoahccpVincaTrungtâmThôngtintín dng NHNN VN, "Gii pháp phát trin và nâng cao hiu qu hot ñng thôngtintíndngNHNNVNñnnăm2010” ,MãsVNH.03.01. Nidung cơbn: nghiêncuvlýlunTTTD,chyuñisâuvàonghiêncuvcơ quanTTTDcôngtrcthucNHTW,nghiêncuthctrnghotñngTTTD caNHNNVNvitrngtâmchínhlàTrungtâmTTTDvàñưaracácgii pháppháttrinñiviTrungtâmTTTDñnnăm2010.ðánhgiámttích cc: CôngtrìnhñãnghiêncuvcơslýthuytcahotñngTTTD,ñã ñưaracácgiiphápthitthc,cthchopháttrinvànângcaohiuqu hotñngcaTrungtâm TTTDNHNN ñnnăm2010.ðánhgiámts mthnch: chưakháiquátñyñlýlunvTTTD,vcutrúc,vnhành h thng, chưa ñưa ra ñưc các loi hình dch v TTTD, ñc bit là chưa nghiêncuvdchvxploitíndngdoanhnghip;chyuñisâuñánh giáhotñngTTTDvàgiiphápñivicácñơnvthucNHNNVN,chưa ñánhgiátngthvàñưaracácgiipháptngthñivitoànbhthng TTTDNH,gmcơquanTTTDcôngvàcáccơquanTTTDtư,cácNHTM; chưanghiêncuvthtrưngvàgiipháptácñngthtrưngñthúcñy pháttrinhthngTTTDngânhàng. (ii)ðtàinghiêncukhoahccpVincaTrungtâmThôngtintín dngNHNNVN,“Giipháphoànthinmtbưcvicphântích,xploi doanhnghipñivihotñngthôngtintíndng” ,mãsVNH.02.27. Ni dungchínhcañtài: nghiêncuñưaraphươngphápxploitíndng doanhnghipcóquanhtíndngññápdngtrongthctintitrungtâm XI TTTD.ðánhgiámttíchcc: ñưaramtphươngphápñánhgiá,xploi doanh nghip tương ñi chi tit, ñ tài ñã ñi vào ñánh giá, xp loi doanh nghip tương ñi k v mt tài chính doanh nghip, ñng thi ñưa ra mt thangtínhñimhplývàxpdoanhnghipthành9loi.ðâylàlnñutiên tronghthngngânhàngVNñưaravicchoñimvàxploidoanhnghip, thcslàmtthànhcôngñángkcacácnhàchínhsáchngânhàngtrung ươngthikỳñó.ðánhgiámtsmthnch: Viclachncácchtiêu ñphântíchcũngnhưphươngphápphântíchthiênvtìnhhìnhtàichínhca doanhnghip,cònthôngtinvphitàichínhñưccoilàthamkho,ñánhgiá xploidoanhnghipchưathtkháchquan,khôngñánhgiáñưcthccht trênttcmimt. (iii)Ngoàira,còncómtslunánthcsĩtiTrưngðihcKinht Qucdân,HcvinNgânhàngñãnghiêncuvhthngTTTDngânhàng, nhưngchnghiêncuvmtskhíacnh,mtsdchvcthcaTTTD, chưacómtlunánnghiêncutngthvhthngTTTDngânhàng. Tómli,trongñiukinmca,hinhpkinhtqucthinnay, vicnghiêncumtcáchñyñ,cóhthng,cócơskhoahcvàthctin vpháttrinhthngTTTDngânhàngñanglàmtvnñrtcpbáchñi vihotñngcahthngngânhàngVitnam. 6.Tênvàktculunán Tênlunán: Giipháppháttrinhthngthôngtintíndngtrongh thngngânhàngVitNamhinnay. Ktculunán:Ngoàiphnmñu,danhmccácchvittt,danh mccácbngbiu,ktlun,danhmctàiliuthamkho,danhmccông trìnhnghiêncukhoahccatácgivàphnphlc,lunángm3chương: Chương1:CơslýlunvpháttrinhthngTTTDngânhàng Chương2:ThctrngpháttrinhthngTTTDngânhàngVN Chương3:GiipháppháttrinhthngTTTDngânhàngVN 1 CHƯƠNG1 CƠSLÝLUNVPHÁTTRIN HTHNGTHÔNGTINTÍNDNGNGÂNHÀNG SaukhnghongkinhtchâuÁnăm1997,NgânhàngThgiivà CôngtyTàichínhQuct,QuTintQuct,NgânhàngPháttrinChâu Á…cùngngânhàngtrungươngcácnưcñãnlcnghiêncu,tngkt kinhnghimvàtìmcácbinphápthúcñypháttrinhotñngthôngtintín dng trên toàn cu vi hy vng to thêm nhng lá chn hu hiu hơn vi nguycơkhnghongkinhttrongtươnglai.Cùngvinhngnlcchung cacngñngtàichínhquct,NgânhàngNhànưcVNñãcónhiuc gngtrongvicñymnhhotñngcahthngTTTD ngânhàngVNnhm hnchrirotíndngvàgópphnñmboantoàn,pháttrinbnvngh thngngânhàngVNñgópphnpháttrinkinhtñtnưc. VytisaoTTTD ngânhàngliquantrngñnnhưth?Tisaonhà báoThomasFriedmanlikhngñnh“Theotôi,hinnaytrênthgiicóhai siêucưng,ñólànưcMvàcôngtyxploiMoody’s.NưcMcóthhu ditbnbngbomñn,còncôngtyMoody’scóthhuditbnbngcách hxphngcabnvàtôitinrngkhócóthbitailàngưimnhhơn” [31]. Chương1snghiêncuññưaracơslýlunvpháttrinhthngTTTD ngânhàngvàtrlinhngcâuhinày. 1.1.Thôngtintíndngngânhàng 1.1.1.HotñngtíndngcaNHTMvànhucuTTTD Ngânhàngthươngmilàmttrunggiantàichínhgiangưiñivayvà ngưichovay,cótráchnhimtrlãichongưigitinvàñưcquyns dngstinñótrongthihnthothunñchovaythulinhun.Ngàynay, hotñngdchvcaNHTMngàycàngmrngvikhonghơn2000dch v,chyutheocácnhómnhư:trunggiangiangưiñutưvàngưicn 2 vayvntrênthtrưng;trunggianthanhtoánvàqunlýcácphươngtintín dng,tint,thchinthanhtoánhkháchhàng,sdngñngtintíndng ghis...;dchvtàichínhvàcácdchvkhácnhưmua,báncphiu,trái phiu,thanhtoánlãitráiphiu,litccphn,dchvhiñoái,tưvn,cho thuêkét... NHTMthamgiatíchcctrênthtrưngtàichínhnhmthomãnnhu cuvvn,thôngquavaitròtrunggianñóñtìmkimlinhunchomình, ñâylàmtkênhrtquantrngñthuhútngunvnnhànriphcvñutư pháttrinkinht.NhưnghotñngtíndngcaNHTMluôntimnriro. Cóthcoirirongânhànglànhngbinckhôngmongñixyra,gâymt mátthithitàisn,thunhpcangânhàng.Tronghotñngngânhàngcó nhiuloiriro,nhưnggiihnnghiêncuchúngtachxemxemxétriro tíndng(rirokhôngthuhiñưccáckhonvay)baogmttccáckhon chovaycangânhàng,ñnkỳhnkháchhàngkhôngtrnchongânhàng. Nhnthcvàñánhgiáñúngñnvcácrirongânhànglànhimvquan trngcaNHTM.Nuhiurõrirotacóthchpnhnriromtcáchcóý thcvàcókhoch,binpháptíchccñngănngariro. Thctinchothyrirotrongkinhdoanhtíndngngânhàngtrong nnkinhtthtrưngluônluônlàvnñbcxúc,nhycm.Nukhôngcó binphápñngănnga,hnchsdnñntìnhtrngmtngânhàngnàoñó thiu kh năng thanh toán, có nguy cơ hoc thc s ñi ñn phá sn. Tình hungydgâytâmlýhonglon,mingưiñxôvàocácngânhànglàm saorútñưctingicamìnhthtnhanhñtránhbtntht.Tìnhtrngnày dxyratheokiuphnngdâychuyn,gâyñvhthng.Lchshot ñngngânhàngtrênthgiiñãchngkinkhôngítcácngânhàngbphá sn,huqucanókhônggiihntrongphmvimtqucgiamàlanrac nhiunưctrongkhuvchaytoàncu.Cuckhnghongtàichính,tint tichâuÁnăm1997ñãlàmchonhiungânhàng,tchctàichínhcacác 3 nưc trong khu vc ñã b phá sn. ðin hình như Thái lan, Nht bn, Indonesia,Philippin...nhiungânhàngnhñãphisápnhphocñưccác ngânhànglnmuali,nhiucôngtytàichính,môigiichngkhoánñãb phásn.Gnñâynhtlànhngñv,phásnkinhhoàngtiMnăm2001
Luận văn liên quan