Luận án Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Lịch sử phát triển kinh tế thế giới hiện đại đ: chứng minh vai trò quan trọng của hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà n-ớc đối với nền kinh tế thông qua việc đẩy mạnh huy động các nguồn vốn và tập trung tài trợ có hiệu quả cho các dự án phát triển, đóng góp tích cực vào sự tăng tr-ởng v-ợt bậc của các quốc gia, điển hình là các n-ớc khu vực Đông á. Tại Việt Nam, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế theo định h-ớng kinh tế thị tr-ờng XHCN, tín dụng ĐTPT của Nhà n-ớc đ: trải qua những giai đoạn phát triển nhất định. Trong thực tiễn triển khai hơn 6 năm qua, sau khi đ-ợc tách bạch dần khỏi các NHTM và tập trung tại Quỹ HTPT, hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà n-ớc đ: phát huy vai trò quan trọng, góp phần khai thác các nguồn vốn trong x: hội để đầu t- các dự án phát triển thuộc các ngành, các vùng, các sản phẩm trọng điểm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác những tiềm năng to lớn của đất n-ớc cho sự nghiệp CNH-HĐH, góp phần thúc đẩy tăng tr-ởng kinh tế và xuất khẩu. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà n-ớc còn ch-a cao, ch-a đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Thực tế đó đòi hỏi phải triển khai những giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà n-ớc, phục vụ đắc lực hơn mục tiêu phát triển kinh tế của đất n-ớc. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đề tài "Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu t- phát triển của Nhà n-ớc" đ-ợc lựa chọn nghiên cứu.

pdf226 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BộBộ GiáoGiáo dụcdục vàvà ĐàoĐào tạotạo Tr−ờngĐạihọcKinhtếquốcdân TrầnCôngHo Nângcaohiệuquảhoạtđộngtíndụng đầut−pháttriểncủaNhn−ớc LuậnLuận ánán TiếnTiến sĩsĩ kinhkinh tếtế Hà Nội - 2007 2 BộBộ GiáoGiáo dụcdục vàvà ĐàoĐào tạotạo Tr−ờngĐạihọcKinhtếquốcdân TrầnCôngHo Nângcaohiệuquảhoạtđộngtíndụng đầut−pháttriểncủaNhn−ớc Chuyênngnh:Tichính,L−uthôngtiềntệvtíndụng Msố: 5.02.09 LuậnLuận ánán TiếnTiến sĩsĩ kinhkinh tếtế Ng−ờih−ớngdẫnkhoahọc: PGS.TS.VũDuyHo PGS.TS.VũDuyHoPGS.TS.VũDuyHo PGS.TS.LêvănH−ng PGS.TS.LêvănH−ngPGS.TS.LêvănH−ng Hà Nội - 2007 1 Lờicamđoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án Trần Công Hòa 2 Mụclục Danhmụccácchữviếttắt ........................................................................................................ 3 Mởđầu...................................................................................................................................................... 6 Ch−ơngI:hiệuquảhoạtđộngTíndụngĐTPTcủaNhn−ớc............................... 12 1.1.HoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc........................................................................12 1.1.1.Tổngquanvềđầut−pháttriển......................................................................................12 1.1.2.HoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc.......................................................................16 1.2.HiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc.........................................................22 1.2.1.Kháiniệm.....................................................................................................................22 1.2.2.CácchỉtiêuđánhgiáhiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc ........................26 1.3.Cácnhântốảnhh−ởngtớihiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc .........................41 1.3.1.Môitr−ờngchínhtrị,pháplý,kinhtếxhội.................................................................42 1.3.2.CơchếhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc............................................................45 1.3.3.Nănglựccủacáctổchứcthụh−ởng..............................................................................50 1.4.KinhnghiệmquốctếvềhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc.................................53 Ch−ơngII:Thựctrạnghiệuquảhoạtđộngtíndụngđtptcủanh n−ớcởviệtnam............................................................................................................................... 60 2.1.HoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớcởViệtNam ....................................................60 2.1.1.ChínhsáchtíndụngĐTPTcủaNhn−ớcgiaiđoạn19962006.....................................60 2.1.2.TổchứcthựchiệntíndụngĐTPTcủaNhn−ớc ...........................................................66 2.2.ThựctrạnghiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớctạiQuỹHTPT.......................71 2.3.ĐánhgiáthựctrạnghiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc........................79 2.3.1.Nhữngkếtquảđạtđ−ợc ................................................................................................79 2.3.2.Hạnchế ........................................................................................................................92 2.3.3.Nguyênnhânhạnchế .................................................................................................113 Ch−ơngIII:GiảiphápnângcaohiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủa Nhn−ớcởviệtnam ................................................................................................................... 127 3.1.Mụctiêu,địnhh−ớngpháttriểntíndụngĐTPTcủaNhn−ớc .............................. 127 3.1.1.Địnhh−ớngpháttriểnKTXHcủađấtn−ớc................................................................127 3.1.2.Mụctiêu,yêucầupháttriểntíndụngĐTPTcủaNhn−ớc..........................................129 3.1.3.Địnhh−ớngpháttriểntíndụngĐTPTcủaNhn−ớctạiNHPTVN..............................131 3.2.GiảiphápnângcaohiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc.......................132 3.2.1. ổnđịnhmôitr−ờngKTXHvhonthiệnhệthốngphápluật.....................................132 3.2.2.HonthiệnchínhsáchtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc ..................................................133 3.2.3.HonthiệnmôhìnhtổchứchoạtđộngcủaNHPTVN .................................................136 3.2.4.Xâydựngchiếnl−ợcpháttriểndihạnchoNHPTVN ................................................139 3.2.5.NângcaonănglựcquảntrịrủirocủaNHPTVN .........................................................143 3.3.Điềukiệnthựchiệncácgiảipháp ........................................................................ 162 3.3.1.ĐốivớiQuốchội,Chínhphủ ......................................................................................162 3.3.2.ĐốivớicácBộ,ngnhvdoanhnghiệp.......................................................................166 Kếtluận ............................................................................................................................................. 170 Danhmụccôngtrìnhkhoahọcđcôngbốcủatácgiả.................................... 174 Danhmụctiliệuthamkhảo .............................................................................................. 176 Phụlục ................................................................................................................................................ 181 3 Danhmụccácchữviếttắt Chữviếttắt ChữđầyđủtiếngViệttiếngAnh CLLS Chênhlệchlisuất(dùngtrongcụmtừ:cấpbùCLLS) CNHHĐH Côngnghiệphóa–hiệnđạihóa CSHT Cơsởhạtầng DNNN Doanhnghiệpnhn−ớc DFI DevelopmentfinancialinstitutionTổchứctitrợpháttriển ĐTPT Đầut−pháttriển GDP TổngsảnphẩmquốcnộiGrossDomesticProduct HĐTD Hợpđồngtíndụng HĐQL Hộiđồngquảnlý ICOR Hệsốgiatăngvốnsảnl−ợngIncrementalcapitaloutputratio QTTQT Quỹtiềntệquốctế KCHKM Kiêncốhóakênhm−ơng KTXH Kinhtếxhội LSSĐT Lisuấtsauđầut−(dùngtrongcụmtừ :HỗtrợLSSĐT) NHPTVN NgânhngpháttriểnViệtNam NHTM Ngânhngth−ơngmại NSNN Ngânsáchnhn−ớc NHCSXH Ngânhngchínhsáchxhội NHNN NgânhngNhn−ớcViệtNam NHTG Ngânhngthếgiới ODA HỗtrợpháttriểnchínhthứcOfficialDevelopmentAids QuỹHTPT QuỹHỗtrợpháttriển TCTD Tổchứctíndụng TPCP Tráiphiếuchínhphủ TSCĐ Tisảncốđịnh XDCB Xâydựngcơbản 4 DanhmụccácHình Hình1.1:Môhìnhquanhệtácđộng.................................................................... 41 Hình3.1:VaitròcủaNgânhngpháttriểnhiệnđại........................................... 137 Hình3.2:Pháttriểnnguồnnhânlực.................................................................... 157 Hình3.3:MôhìnhhệthốngứngdụngtinhọcNgânhng................................... 159 Hình3.4:Nguyêntắcsắpxếplạibộmáychohiệuquảhơn............................... 161 DanhmụccácBảng Bảng1.1:Chỉtiêuđánhgiárủirođốivớitổchứctitrợ..................................... 37 Bảng1.2:Tổnghợpmôhìnhcáctổchứctitrợpháttriểntạimộtsốn−ớc......... 58 Bảng2.1:HuyđộngvốncủaQuỹHTPT............................................................. 72 Bảng2.2:Tìnhhìnhchovayđầut−tạiQuỹHTPT.............................................. 74 Bảng2.3:TỷlệtíndụngViệtNamgiaiđoạn20002005................................... 74 Bảng2.4:TìnhhìnhthựchiệnhỗtrợLSSĐTgiaiđoạn20002005.................... 77 Bảng2.5:TìnhhìnhtichínhcủaQuỹHTPT..................................................... 78 Bảng2.6:TìnhhìnhcấptừNSNNchoQuỹHTPT............................................... 79 Bảng2.7:Cơcấuvốnđầut−theolĩnhvựckinhtế.......................................... 82 Bảng2.8:Giátrịtisảncốđịnhtăngthêmgiaiđoạn20002005....................... 83 Bảng2.9:Tìnhhìnhsảnxuất,kinhdoanhcủa151doanhnghiệp....................... 85 Bảng2.10:Kếtquảkiểmđịnhmốiliênhệgiữamứcvốnvdoanhthuxuất khẩucủadoanhnghiệp,20032005..................................................... 85 Bảng2.11:Kếtquảkiểmđịnhýkiếnđánhgiácủadoanhnghiệp...................... 86 Bảng2.12:Kếtquảthựchiệnch−ơngtrìnhKCHKM,giaothôngnôngthôn, CSHTnuôitrồngthuỷsản,CSHTlngnghềởnôngthôn………….. 91 Bảng2.13:TổnghợptìnhhìnhthựchiệntrợcấpquaQuỹHTPT...................... 96 Bảng2.14:Trợcấptheohìnhthứcchovayđầut−đốivớimộtsốlĩnhvựcnhạy cảmtrongđmphángianhậpWTO.................................................... 97 Bảng2.15 :Khókhăncủacácdoanhnghiệpkhivayvốnđầut−....................... 106 5 Bảng2.16:Mộtsốchỉtiêuxemxétrủirotíndụng............................................ 107 Bảng2.17:Mộtsốchỉtiêuxemxétrủirothanhkhoản....................................... 108 Bảng2.18:ThâmhụttichínhcủaQuỹHTPT.................................................... 111 Bảng2.19:Sosánhmộtvichỉsốhiệuquảngnhngânhngnăm2005........... 112 Bảng2.20:Kếtquảkhảosátđánhgiáchấtl−ợngphụcvụcủaQuỹHTPT......... 113 DanhmụccácĐồthị Đồthị2.1:KếtquảpháthnhTPCPcủaQuỹHTPT.......................................... 73 Đồthị2.2:Cơcấuvốnđầut−xhội20012005................................................. 80 Đồthị2.3:Giátrịniêmyếttrênthịtr−ờngchứngkhoán.................................... 81 Đồthị2.4:Vốntínhtrênlaođộngcản−ớc,2000v2003.................................. 88 Đồthị2.5:PhânbốtầnsuấtcủaTMĐTvLaođộng.......................................... 89 Đồthị2.6:PhânbốtầnsuấtcủaDAFvGDPtheoquýgiaiđoạn20002006... 92 Đồthị2.7:Đ−ờnghồiquygiữasốvốnchovayvGDP..................................... 94 Đồthị2.8:Lisuấthòađồngđầuvođầura...................................................... 95 Đồthị2.9:Mộtsốchỉtiêuxemxétrủirotíndụng............................................. 107 Đồthị2.10:Lisuấthuyđộngbìnhquân2005................................................... 109 DanhmụccácHộp Hộp3.1:Nhữngbiệnphápcóthểápdụngnhằmngănngừarủirotíndụng........ 145 Hộp3.2:HệthốngphânloạinợtheoQuyếtđịnhsố493/2005/QĐNHNN........ 147 6 Mởđầu 1.Sựcầnthiếtcủađềti Lịch sử pháttriển kinh tếthế giới hiện đại đ chứngminh vaitrò quan trọngcủahoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớcđốivớinềnkinhtếthôngqua việcđẩymạnhhuyđộngcácnguồnvốnvtậptrungtitrợcóhiệuquảchocác dựánpháttriển,đónggóptíchcựcvosựtăngtr−ởngv−ợtbậccủacácquốcgia, điểnhìnhlcácn−ớckhuvựcĐông á. TạiViệtNam,cùngvớisựđổimớicủanềnkinhtếtheođịnhh−ớngkinh tếthịtr−ờngXHCN,tíndụngĐTPTcủaNhn−ớcđtrảiquanhữnggiaiđoạn pháttriểnnhấtđịnh.Trongthựctiễntriểnkhaihơn6nămqua,saukhiđ−ợctách bạchdầnkhỏicácNHTMvtậptrungtạiQuỹHTPT,hoạtđộngtíndụngĐTPT củaNhn−ớcđpháthuyvaitròquantrọng,gópphầnkhaitháccácnguồnvốn trongxhộiđểđầut−cácdựánpháttriểnthuộccácngnh,cácvùng,cácsản phẩmtrọngđiểm,đẩymạnhchuyểndịchcơcấukinhtế,khaithácnhữngtiềm năng to lớn của đất n−ớc cho sự nghiệp CNHHĐH, góp phần thúc đẩy tăng tr−ởngkinhtếvxuấtkhẩu.Tuynhiên,hiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủa Nhn−ớccònch−acao,ch−ađápứngtốtyêucầupháttriểncủanềnkinhtế,đặc biệttronggiaiđoạnhộinhậpkinhtếquốctếhiệnnay.Thựctếđóđòihỏiphải triển khai những giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhn−ớc, phụcvụđắclực hơn mụctiêupháttriểnkinh tếcủađất n−ớc.Xuấtpháttừyêucầuđó,Đềti" Nângcaohiệuquảhoạtđộngtíndụng đầut−pháttriểncủaNhn−ớc" đ−ợclựachọnnghiêncứu. 2.Mụcđíchnghiêncứu NghiêncứunhữngvấnđềcơbảnvềhoạtđộngtíndụngĐTPTvhiệu quảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc. Phântích,đánhgiáthựctrạnghiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủa Nhn−ớcởViệtNam. Đềxuấtcácgiảiphápvkiếnnghịnhằmnângcaohiệuquảhoạtđộngtín dụngĐTPTcủaNhn−ớcởViệtNam. 7 3.Đốit−ợngvphạmvinghiêncứucủaLuậnán Đốit−ợngnghiêncứu:HiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc. Phạmvinghiêncứu:HiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc tạiViệtNam(nguồnvốntrongn−ớc)giaiđoạn20002006,lấyQuỹHTPT(đ−ợc tổchứclạithnhNgânhngpháttriểnViệtNamtừ01/07/2006)lmtrọngtâm nghiêncứu. 4.Ph−ơngphápnghiêncứu Trên cơ sởph−ơngpháp luận của chủnghĩa duyvật biệnchứngv chủ nghĩaduyvậtlịchsử,cácph−ơngphápnghiêncứuđ−ợcsửdụngtrongquátrình thựchiệnluậnánbaogồm:ph−ơngphápthốngkê,phântíchhệthống,môhình toán,ph−ơngphápđiềutrakhảosát(sửdụngkếtquảđiềutrakhảosáttrêndiện rộngđốivớicácdoanhnghiệptrongphạmvi62tỉnh,thnhphốtrongcản−ớccó sửdụngvốntíndụngĐTPTcủaNhn−ớcvkhảosátđốivớimộtsốcơquan quản lý Nh n−ớc). Việc nghiên cứu v đánh giá bằng ph−ơng pháp thống kê toánvkinhtếl−ợngđ−ợctiếnhnhvớicôngcụhỗtrợhiệnđạilphầnmềm “Statistical Package for the Social Sciences SPSS for Windows ver. 11.5.1” . Nghiêncứutr−ờnghợp(casestudy)cũngđ−ợcthựchiệnđốivớimộtsốch−ơng trìnhdựánđểgópphầnlmrõhơnthựctrạnghiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPT củaNhn−ớc. Quá trình nghiên cứu, phân tích đ−ợc kết hợp giữa lý luận v thực tiễn nhằmluậngiải,đánhgiánhữngvấnđềquantrọngphụcvụmụcđíchnghiêncứu. 5.Tìnhhìnhcácnghiêncứutr−ớcđây LiênquantớihiệuquảhoạtđộngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,nhữngvấn đềlýluậnvềhiệuquảvhiệuquảvốnđầut−đthuhútnhiềusựquantâmnghiên cứuởtrongn−ớcvquốctế.Tuynhiên,hiệuquảvốnđầut−đ−ợcnhiềutácgiả nghiêncứuvớinhữngcáchtiếpcậnởmứcđộvphạmvikhácnhau.Cóthểkểra mộtsốcôngtrìnhnghiêncứuquantrọnggầnnhấtcóliênquannh−: TrongLuậnánTiếnsĩkinhtế:“Cácgiảiphápnhằmnângcaohiệuquả vốnđầut−phụcvụsựnghiệpcôngnghiệphóahiệnđạihóađấtn−ớc ”,tácgiảLê 8 KimThu(2002)đtậptrungvođánhgiáhiệuquảhuyđộngcácnguồnvốnx hộichođầut−củanềnkinhtế,thểhiệnquacácchỉtiêuvềhuyđộngvđápứng nhucầuvốncủanềnkinhtếnóichungbaogồmnhiềulĩnhvựckhácnhau.Việc đánhgiáđịnhl−ợngthựchiệnquacácchỉtiêuthốngkêvềmứcvốnnóichung củatonxhộiđápứngchođầut−tronggiaiđoạntr−ớcnăm2001.[46] TrongLuậnánTiếnsỹkinhtế:“Nângcaohiệuquảhoạtđộngđầut−của cácngânhngth−ơngmạiViệtNam ”,tácgiảLêThịH−ơng(2003)đxâydựng cácchỉtiêuđánhgiáhiệuquảhoạtđộngđầut−củacácNgânhngth−ơngmại, đặcbiệtlcáchoạtđộngđầut−chứngkhoánvchovay.Việcđánhgiátậptrung vomụctiêusinhlờicủacácngânhngth−ơngmạiởgiácđộvimôtronggiai đoạn19962001,ch−ađánhgiáhiệuquảđốivớinềnkinhtế[18]. TrongLuậnánTiếnsỹkinhtế:“ Hiệuquảđầut−vcácgiảiphápnâng cao hiệu quả ĐTPT của doanh nghiệp nh n−ớc ” tác giả Từ Quang Ph−ơng (2003)đtậptrungnghiêncứuvềhệthốngcácchỉtiêuđánhgiáhiệuquảĐTPT củacácDNNNtrêncơsởnghiêncứumộtsốnhómngnh,TổngCôngty.Tácgiả đặt trọng tâm vo phân tích thực trạng ĐTPT của các DNNN trong giai đoạn 19982002 v đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu t− của các DNNN,vớimụctiêutốiđahóalợinhuậncủacácdoanhnghiệp.[31] TrongLuậnánTiếnsỹkinhtế“ GiảiphápnângcaohiệuquảĐTPTcông nghiệptừnguồnvốnNSNN ”,tácgiảTrịnhQuânĐ−ợc(2001)đđềcậptớihiệu quảnguồnvốntừQuỹHỗtrợđầut−quốcgiadnhchongnhcôngnghiệpvớit− cáchlmộtbộphậnhìnhthnhtừnguồnNSNNtronggiaiđoạn19972000.Tại đềtiny,tácgiảđhệthốnghóavlmrõmộtsốvấnđềlýluậnvềhiệuquả ĐTPTcôngnghiệptừnguồnNSNN.Khiđánhgiáhiệuquảđầut−,tácgiảđsử dụngph−ơngphápsosánhthốngkêmộtsốchỉtiêuhiệuquảgiữangnhcósử dụngvốnhìnhthnhtừnguồnNSNNvớicácngnhkháckháckhôngsửdụng vốnNSNN.Tuynhiên, việcđánhgiá ch−ađềcập đếntínhkhác biệtgiữacác ngnhkhácnhaucũngnh−cơcấuvốnđầut−củadựánbaogồmcảvốnNSNN cấp,vốnvaytừcácNHTMvvốntíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,vốntựcóv vốnvaykhác[6,tr.69]. 9 ĐốivớitíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,theothốngkêcủatácgiảtạith− việnquốcgiavmộtsốTr−ờngđạihọc,HọcviệnlớntạiHNội(ĐạihọcKinh tếquốcdân,HọcviệnNgânhng,HọcviệnTichính,Tr−ờngĐạihọcTh−ơng mại),hiệnđcómộtvicôngtrìnhnghiêncứucóliênquanđếnhiệuquảhoạt độngtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,cụthểl: Trong Luận án Tiến sĩ kinh tế: “HonthiệncơchếtíndụngĐTPT của Nhn−ớctrongsựnghiệpcôngnghiệphóahiệnđạihóaởViệtNam ”,tácgiả HongVănQuỳnh(2002)đhệthốnghóamộtsốvấnđềlýluậnvềđầut−vĐTPT, vốnđầut−vvốnđầut−cơbản,từđótậptrungnghiêncứucácnộidungvềchính sáchtíndụngĐTPTcủaNhn−ớctronggiaiđoạn19992000.Tácgiảđphântích, đánhgiáthựctrạngtìnhhìnhđầut−củaxhộivcơchếtíndụngĐTPTcủaNh n−ớc.Trongquátrìnhphântích,tácgiảđđềcậptớiviệcđánhgiáhiệuquảtín dụngĐTPTcủaNhn−ớcmộtcáchgiántiếptheoph−ơngphápđịnhtínhthôngqua cácchỉsốtăngtr−ởngchungcủanềnkinhtế,ch−aphântíchsựđónggópcủatín dụngĐTPTcủaNhn−ớcđốivớităngtr−ởngcủanềnkinhtế.Đốivớicácgiảipháp đềxuấthonthiệncơchếtíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,Tácgiảđxácđịnhtín dụngĐTPTcủaNhn−ớcnh−lmộtsự−uđicủaNhn−ớc,dođóđkiếnnghị −uđihơnnữavềlisuấtvmứcvốnchovay;đồngthời,tácgiảcũngđềxuấtcác giảiphápriêngchocácloạidoanhnghiệp,theođósẽ−uđicaohơnchocácdoanh nghiệpquốcdoanhsovớicácdoanhnghiệpngoiquốcdoanh.[38] Mộtsốtácgiảkhácđnghiêncứuvđánhgiávềhiệuquảhoạtđộngcủa QuỹHTPT,tổchứctrungtâmthựchiệntíndụngĐTPTcủaNhn−ớc,cụthểl: NguyễnGiaThế(2004),Luậnvănthạcsĩkinhtế:Giảiphápnângcao hiệuquảhoạtđộngcủaQuỹHTPT,Tr−ờngĐạihọcth−ơngmại. TrầnAnhTú(2003),Luậnvănthạcsĩkinhtế:Mộtsốgiảiphápnângcao hiệuquảtíndụngxuấtkhẩutạiQuỹHTPT,Tr−ờngĐạih
Luận văn liên quan