Luận án Ñộng lực cho lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội và ở Việt Nam ñến năm 2020

Nguồn nhân lực xã hội nói chung và lao ñộng quản lýnói riêng là tài sản quan trọng nhất của mỗi quốc gia, quyết ñịnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng ñịnh vị thế dân tộc trên trường quốc tế. Trong mỗi doanh nghiệp nhân lực là ñầu vào quan trọng nhất, quyết ñịnh quá trình kết hợp các nguồn lực khác một cách có hiệu quả ñể tạo ra sản phẩm dịch vụ ñáp ứng yêu cầukhách hàng, trong ñó lao ñộng quản lý quyết ñịnh hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinhdoanh, quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bởi vai trò quan trọng trong lập kế hoạch, tổ chức, ñiều hành và kiểm soát các hoạt ñộng sản xuất kinh doanhnhằm ñạt ñược mục tiêu. Với chặng ñường công nghiệp hóa và hiện ñại hóa ở nước ta hiện nay ñòi hỏi ñội ngũ quản lý trong các doanh nghiệp phải luôn năng ñộng, tiên phong trong công việc, sáng suốt trong mọi quyết ñịnh, cần có ñộng lực làm việc cao, nêu gương sáng trong doanh nghiệp ñể thực hiện thành công các nhiệm vụ quản lý. Sự thay ñổi nhanh chóng của khoa học công nghệ bên cạnh việc mang lại những thành tựu lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội như phương pháp sản xuất tiên tiến, chi phí thấp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao, cũng tạo ra những thách thức không nhỏ với bất kỳ quốc gia và doanh nghiệp nào không tìm ñược cách tiếp cận hợp lý. ðồng thời, xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế AFTA và WTO tạo ra những cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội như tận dụng lợi thế so sánh trong thương mại nhưng lại gây ra áp lực cạnh tranh gay gắt giữa cácquốc gia và các doanh nghiệp. ðể ñứng vững và thành công trong cạnh tranh thì gánh nặng trước hết ñặt lên vai người quản lý, bởi quyết sách của họ mở ñường cho mọi hoạt ñộng. Hơn nữa, Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, sự phát triển kinh tế của Hà Nội có vai trò quan trọng với nền kinh tế quốc dân. Quan ñiểm nhất quán của ðảng và Nhà nước ta vẫn khẳng ñịnh vai trò chủ ñạo của doanh nghiệp nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế ñể ñến năm 2020 ñưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hiệu quả làm việc của lao ñộng quản lý trong doanh nghiệp nhà 11 nước chưa cao, tác phong trì trệ so với lao ñộng quản lý trong các loại hình doanh nghiệp khác. Công tác tạo ñộng lực cho lao ñộng quản lý còn chưa ñược quan tâm thích ñáng làm cho ñộng lực làm việc của lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội chưa cao ñể có thể ñáp ứng kịp với yêu cầu phát triển của giai ñoạn mới. Bởi vậy, câu hỏi ñặt ra trong nghiên cứu của luận án là: ðộng lực làm việc của lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội hiện nay thế nào? Những nguyên nhân nào làm hạn chế ñộng lực làm việccủa lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội? Trên cơ sở ñó tìm ra các giải pháp nhằm tạo ñộng lực cho lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội và ở Việt Nam ñến năm 2020 là hết sức cấp thiết nhằm ñáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của ñất nước và xu hướng hội nhập kinh tế thế giới.

pdf235 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Ñộng lực cho lao ñộng quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội và ở Việt Nam ñến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncucachínhbnthântôi.Cács liuthngkêvàtñiutrañưcxlývàsdngphântíchtronglunántheoñúng quyñnh.Cácthôngtinvàktqunghiêncutronglunánlàdotácgittìm hiu,ñúcktvàphântíchmtcáchtrungthc,phùhpvitìnhhìnhthct. Tácgi VũThUyên 2 LICMƠN ðhoànthànhlunán,tácgiñãñưcsgiúpñnhittìnhvàtoñiukin cartnhiungưi,quañâytácgixingilicmơnchânthànhtih. Trưcht,xinchânthànhcmơnthygiáohưngdnPGS.TS.MaiQuc ChánhvàcôTS.PhmThúyHươngvshưngdnnhittìnhvànhngýkin ñónggópñlunánñưchoànthànhtthơn. XingilicmơnchânthànhtiPGS.TS.TrnXuânCuTrưngkhoa KinhtLaoñngvàDânsvvictoñiukinthunlivànhngýkinñóng gópquýbáucathytrongsutquátrìnhlàmlunán. Xingilicmơnchânthànhticácgiáosư,phógiáosư,tins,cácthy côtrongkhoaKinhtLaoñng&Dânsvnhngýkinñónggópcholunán. XingilicmơnchânthànhtimtscánbthucVinKhoahcLao ñngvàcácvnñxãhi,PhòngThngkêVKhochtàichính,VPhápch thucBLaoñngthươngbinhvàxãhi, vàmtsnhân viênthucTngcc thngkêvnhngligópývàñcbittrongviccungcpcácsliuthngkê phcvchovicphântíchtronglunán. Cui cùng, xin chân thành cm ơn các nhà qun lý trong mt s doanh nghipHàNiñãdànhthigiantrlibnghivàphngvnsâuñgiúptácgi cónhngthôngtincnthitphcvchovicphântíchtronglunán. Tácgi VũThUyên 3 MCLC Trang MðU 11 Chương1:Cơslýlunvtoñnglclaoñngvàscnthitphi toñnglccholaoñngqunlý 15 1.1Vaitròcalaoñngqunlýtrongdoanhnghip 15 1.2Toñnglclaoñngcholaoñngqunlý 17 1.3Mtskinhnghimvtoñnglccholaoñngqunlýtrong doanhnghip 48 1.4Scnthitphitoñnglccholaoñngqunlýtrongcácdoanh nghipnhànưcHàNi 58 Chương2:Phântíchthctrngtoñnglccholaoñngqunlý trongcácdoanhnghipnhànưcHàNi 65 2.1MtsñcñimchyucaHàNicónhhưngñntoñnglc cholaoñngqunlýtrongcácdoanhnghipHàNi 65 2.2Phântíchthctrngtoñnglccholaoñngqunlýtrongmts doanhnghipnhànưcHàNi 72 Chương3:Cácgiiphápnhmtoñnglccholaoñngqunlý trongcácdoanhnghipnhànưcHàNiñnnăm2020 129 3.1Xuhưngbinñnglaoñngqunlýtrongcácdoanhnghipnhà nưcHàNi 129 3.2Mtsquanñimvtoñnglccholaoñngqunlýtrongcác doanhnghipnhànưc 130 3.3Mtsgiiphápnhmtoñnglccholaoñngqunlýtrongcác doanhnghipnhànưcHàNi 136 KTLUNVÀKINNGH 186 DANHMCCÔNGTRÌNHCATÁCGI 190 TÀILIUTHAMKHO 191 PHLC 197 4 DANHMCCÁCCHVITTT Cð Caoñng CNKT Côngnhânkthut DN Doanhnghip DNNN Doanhnghipnhànưc ðH ðihc ðTNN ðutưnưcngoài KD Kinhdoanh Gð Giámñc LðBQ Laoñngbìnhquân NNN Ngoàinhànưc TCDN Tínhchtdoanhnghip TðCM Trìnhñchuyênmôn THCN Trunghcchuyênnghip TP.HCM ThànhphHChíMinh TGð Tnggiámñc 5 DANHMCCÁCBNG Trang Bng1.1 Côngnhânvàgiámsátviênmungìtcôngviccah phlc1 197 Bng1.2 Yutcôngvicmàngưilaoñngðc,NhtBnvàM quantâmphlc1 197 Bng1.3 MtsñcñimkhácbitgiitínhtheoDeborahSheppard phlc1 198 Bng1.4 Biuhinkhácbitgiitínhtrongnhómcácnhàqunlý phlc1 198 Bng1.5 Tìnhtrngnhàxưngtinơisnxutphlc1 199 Bng1.6 Tìnhtrngbnhnghnghiptrongmtsngànhphlc1 199 Bng1.7 Tìnhtrngngh,côngviccótingnvưttiêuchunph lc1 199 Bng1.8 Sthíchtrongcôngviccanhngngưicónhucucaov thànhñt,liênktvàquynlcphlc1 200 Bng1.9 HainhómyuttheohcthuytcaHerzbergphlc1 200 Bng1.10 ngdngcahcthuytkỳvngtrongqunlýphlc1 200 Bng2.1 Sdoanhnghiptheohìnhthcshuvàngànhkinhttrên ñabànHàNi 66 Bng2.2 Doanhthu,giátrsnxutcacácdoanhnghiptheohình thcshuvàngànhkinht( giáthct )HàNi 68 Bng2.3 Slaoñngtrongcácdoanhnghiptheongànhkinhtvà hìnhthcshutrênñabànHàNi 69 Bng2.4 Slaoñngtheogiitính,nhómtuivàhìnhthcshu 70 Bng2.5 Slaoñngtheotrìnhñchuyênmônkthutvàhìnhthc shu 71 Bng2.6 Slaoñngqunlýbìnhquânmtdoanhnghiptheovtrí vàhìnhthcshu 72 6 Bng2.7 Tllaoñngqunlýtheonhómtui,giitínhvàña phương 74 Bng2.8 Tllaoñngqunlýtheogiitính,nhómtuivàhìnhthc shu 75 Bng2.9 Tllaoñngqunlýtheotrìnhñhcvn,chuyênmônvà hìnhthcshu 76 Bng2.10 Tllaoñngqunlýtheotrìnhñhcvn,chuyênmônvà ñaphương 77 Bng2.11 Thâmniêncôngtáccalaoñngqunlýtheogiitínhvà hìnhthcshu 78 Bng2.12 Tllaoñngqunlýlàmvicphùhpvingànhnghñào totheohìnhthcshu 79 Bng2.13 Tllaoñngqunlýlàmvicphùhpvingànhñàoto theoñaphương 80 Bng2.14 Tinlươngbìnhquânmtlaoñngtheohìnhthcshu 81 Bng2.15 Tinlươngbìnhquâncalãnhñocáccptheohìnhthcs hu,ñaphương 82 Bng2.16 Tinlươngbìnhquâncalaoñngchuyênmônkthuttheo hìnhthcshu,ñaphươngphlc3 208 Bng2.17 Tinthưngbìnhquânmtlaoñngchiatheohìnhthcs hu 83 Bng2.18 Tinthưngbìnhquânmtlaoñngtrongdoanhnghipnhà nưctheoñaphương 84 Bng2.19 SvñìnhcôngmtsTnh/Thànhphtrngñimphlc3 208 Bng2.20 Svñìnhcôngchiatheoloihìnhdoanhnghip 86 Bng2.21 Mudoanhnghipñiutratheoloihìnhvànhómngành phlc2 206 Bng2.22 Mcñíchlachncôngvichintitheolatui 89 Bng2.23 Mcñíchlachncôngvichintitheotrìnhñchuyênmôn 90 7 Bng2.24 Yuttácñngñnmcñíchlachncôngvic 91 Bng2.25 Thbcnhucucalaoñngqunlý 92 Bng2.26 Skhácbitvnhucutheogiitínhtrongnhómcácnhà qunlý 93 Bng2.27 Cáckhíacnhñánhgiácangưiqunlývcôngvich ñangñmnhnphlc3 209 Bng2.28 Mcñhàilòngvicôngvichintiphântheonhómtui qunlý 95 Bng2.29 Mcñhàilòngvicôngvichintitheogiitínhcanhà qunlý 97 Bng2.30 Mcñhàilòngvicôngvichinticangưiqunlýtheo trìnhñchuyênmôn 98 Bng2.31 Mcñhàilòngvicôngvichinticangưiqunlý phântheochcdanh 100 Bng2.32 Mcñhàilòngvicôngvichinticangưiqunlýtheo tínhchtdoanhnghip 101 Bng2.33 Tñánhgiávcáchqunlýcpdưicangưilãnhñotrc tipphlc3 212 Bng2.34 Mcñquantâmcalãnhñoticungcpññiukinvà snghchonhânviêntheoñtui 105 Bng2.35 Mcñquantâmcalãnhñoticungcpññiukinvà snghchonhânviêntheogiitính 106 Bng2.36 Mcñquantâmcalãnhñoticungcpññiukinvà snghchonhânviêntheotrìnhñchuyênmôn 108 Bng2.37 Mcñquantâmcalãnhñoticungcpññiukinvà snghchonhânviêntheochcdanh 109 Bng2.38 Mcñquantâmcalãnhñoticungcpññiukinvà snghchonhânviêntheotínhchtdoanhnghip 111 Bng2.39 Yutlàmcholaoñngqunlýhintichưahàilòngvi côngvicñmnhn 113 8 Bng2.40 Yutlàmcholaoñngqunlýchưahàilòngvingh nghiphinti 114 Bng2.41 Yutnhhưngquantrngñnkhnăngthăngtinvàthu nhpcangưiqunlý(theokhíacnhcaquantrngnht) 116 Bng2.42 Yutnhhưngxuñntrngtháitinhthncangưiqun lý 117 Bng2.43 Smâuthunvquanñimviñngnghiptrongtpth phântheotrìnhñcanhàqunlý 120 Bng2.44 Nguyênnhânlàmchochươngtrìnhñàotochưahiuqu 121 Bng2.45 Mongmunchuynsangdoanhnghipkháctrongñiukin làmvichinnaytheotrìnhñchuyênmôn 123 Bng2.46 Mongmunchuynsangdoanhnghipkháctrongñiukin làmvichinnaytheoñtui 124 Bng2.47 Mongmunchuynsangdoanhnghipkháctrongñiukin làmvichinnaytheotínhchtdoanhnghip 125 Bng2.48 Mongmunchuynsangdoanhnghipkháctrongñiukin làmvichinnaytheogiitính 126 9 DANHMCCÁCSƠð Trang Sơñ1.1 Quanhgianhâncáchvicácyutditruynvàmôi trưngphlc1 201 Sơñ1.2 Quátrìnhpháttrinnhâncáchcánhânphlc1 201 Sơñ1.3 Môhìnhkthpcácbintrongthuytngunhiênphlc1 201 Sơñ1.4 Bacpñcavănhóadoanhnghipphlc1 202 Sơñ1.5 HthngthbcnhucucaMaslowphlc1 203 Sơñ1.6 QuátrìnhpháttrinnhucucánhântheohcthuytERG phlc1 203 Sơñ1.7 Quanhgianhucuvihànhvilaoñng 41 Sơñ1.8 Môhìnhhcthuytkỳvngphlc1 204 Sơñ1.9 Quanhgiacácbinxácñnhñnglclaoñngtronghc thuytkỳvngphlc1 204 Sơñ Sosánhtínhcôngbnglàbintácñngtiquanhgia 1.10 quynli,sthamãnvàthchincôngvicphlc1 204 Sơñ Quanhgiañtmctiêuviktqulàmvicphlc1 204 1.11 Sơñ Quátrìnhñtmctiêuphlc1 205 1.12 Sơñ Quanhgiamcñcamctiêuvàktquthchincông 1.13 vicphlc1 205 Sơñ Môhìnhtngthtrongtoñnglc 48 1.14 Sơñ3.1 Sơñthăngtinlaoñngqunlýphlc3 214 10 MðU 1.Tínhcpthitcañtài Ngunnhânlcxãhinóichungvàlaoñngqunlýnóiriênglàtàisnquan trngnhtcamiqucgia,quytñnhspháttrinkinht,vănhóa,xãhi,khng ñnhvthdântctrêntrưngquct.Trongmidoanhnghipnhânlclàñu vàoquantrngnht,quytñnhquátrìnhkthpcácngunlckhácmtcáchcó hiuquñtorasnphmdchvñápngyêucukháchhàng,trongñólaoñng qunlýquytñnhhiuquhotñngsnxutkinhdoanh,quytñnhstntivà pháttrincadoanhnghipbivaitròquantrngtronglpkhoch,tchc,ñiu hànhvàkimsoátcáchotñngsnxutkinhdoanhnhmñtñưcmctiêu. Vichngñưngcôngnghiphóavàhinñihóanưctahinnayñòihi ñingũqunlýtrongcácdoanhnghipphiluônnăngñng,tiênphongtrongcông vic,sángsuttrongmiquytñnh,cncóñnglclàmviccao,nêugươngsáng trong doanh nghip ñ thc hin thành công các nhim v qun lý. S thay ñi nhanhchóngcakhoahccôngnghbêncnhvicmanglinhngthànhtuln chospháttrinkinhtxãhinhưphươngphápsnxuttiêntin,chiphíthp, chtlưngsnphmvàdchvcao,cũngtoranhngtháchthckhôngnhvi btkỳqucgiavàdoanhnghipnàokhôngtìmñưccáchtipcnhplý.ðng thi,xuhưngtoàncuhóahinhpkinhtAFTAvàWTOtoranhngcơhi cho s phát trin kinh t xã hi như tn dng li th so sánh trong thương mi nhưngligâyraáplccnhtranhgaygtgiacácqucgiavàcácdoanhnghip. ðñngvngvàthànhcôngtrongcnhtranhthìgánhnngtrưchtñtlênvai ngưiqunlý,biquytsáchcahmñưngchomihotñng. Hơnna,HàNilàtrungtâmkinht,chínhtr,vănhóa,xãhicacnưc, spháttrinkinhtcaHàNicóvaitròquantrngvinnkinhtqucdân. QuanñimnhtquáncaðngvàNhànưctavnkhngñnhvaitròchñoca doanhnghipnhànưctrongsnghippháttrinkinhtññnnăm2020ñưaVit Namcơbntrthànhmtnưccôngnghiptheohưnghinñi.Tuynhiên,mt sýkinchornghiuqulàmviccalaoñngqunlýtrongdoanhnghipnhà 11 nưcchưacao,tácphongtrìtrsovilaoñngqunlýtrongcácloihìnhdoanh nghipkhác.Côngtáctoñnglccholaoñngqunlýcònchưañưcquantâm thíchñánglàmchoñnglclàmviccalaoñngqunlýtrongcácdoanhnghip nhànưcHàNichưacaoñcóthñápngkpviyêucupháttrincagiai ñonmi. Bivy,câuhiñtratrongnghiêncucalunánlà:ðnglclàmvicca lao ñng qun lý trong các doanh nghip nhà nưc Hà Ni hin nay th nào? Nhngnguyênnhânnàolàmhnchñnglclàmviccalaoñngqunlýtrong cácdoanhnghipnhànưcHàNi?Trêncơsñótìmracácgiiphápnhmto ñnglccholaoñngqunlýtrongcácdoanhnghipnhànưcHàNivàVit Namñnnăm2020làhtsccpthitnhmñápngviyêucupháttrinkinht cañtnưcvàxuhưnghinhpkinhtthgii. 2.Mcñíchnghiêncu Thnht,lunánhthnghoánhnglýluncănbnvlaoñngqunlývà vaitròcalaoñngqunlýtronghotñngsnxutkinhdoanhcadoanhnghip; hthngvàñxutvñnglclaoñng,cácyuttoñnglc,cácbinphápto ñnglcchongưilaoñngvàlaoñngqunlýtrongdoanhnghip. Thhai,lunánphântíchvàñánhgiáthctrngñnglclàmviccalao ñngqunlý,cácyuttoñnglccholaoñngqunlýtheotmquantrngca chúng,mcñthomãnnhucucalaoñngqunlýthôngquacácbinphápto ñnglcñưcápdngtrongmtsdoanhnghipnhànưcHàNitthikỳñi mi,tìmranguyênnhânlàmhnchñnglccalaoñngqunlýtrongdoanh nghipnhànưcHàNi. Thba,lunánñxutnhngquanñimvàgiiphápnhmtoñnglccho laoñngqunlýtrongdoanhnghipnhànưcHàNitoñàchospháttrin cadoanhnghipnhànưctrongthikỳmi. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu ðitưngnghiêncutptrungxácñnhnhucucalaoñngqunlýtrong tươngquanvicácbinphápñápngcácnhucuñótrongmtsdoanhnghip 12 nhànưcHàNi,cósosánhvicácbinpháptoñnglccácdoanhnghip loihìnhkhác.Trêncơsñóñánhgiámcñthomãncalaoñngqunlý,cách kíchthíchcácnhucumiñtăngñnglclàmvic. ðitưngkhosáttpchungchyuvàolaoñngqunlý(nhómlãnhño cáccpvàchuyênmôntrongcácphòngbanchcnăng)ñanglàmvictrongcác doanh nghip nhà nưc, lao ñng qun lý trong mt s doanh nghip ngoài nhà nưcvàdoanhnghipcóvnñutưnưcngoàithucnhiungànhkinht. Phmvikhosátcalunántptrungchyuvàomtsdoanhnghipnhà nưcHàNihotñngtrongmtsngànhcơbnnhưcôngnghip,xâydng, giaothông,thươngmivàdchv.Cácsliuvàthôngtinthuñưcsdngnhm ñánhgiáñnglclàmviccalaoñngqunlýtrongdoanhnghipnhànưc,s liuvàthôngtinvcácdoanhnghipngoàinhànưc,cóvnñutưnưcngoài dùngñsosánh,thamkho. Thigiannghiêncutrongkhongthigiantnăm2000ñn2006. Cácquanñimvàgiipháptoñnglcchoñingũlaoñngqunlýtrong doanhnghipnhànưcHàNisñưcxâydngvàápdngtronggiaiñonphát trinmi.ðngthi,cácquanñimvàgiipháptoñnglccóththamkhovn dngtrongtoñnglccholaoñngqunlýtrongcácdoanhnghipkháctrênc nưctinăm2020. 4.Phươngphápnghiêncu Cácphươngphápchyuñưcsdngtrongnghiênculàphươngpháptng hp,thngkê,ñiutramubngbnghivàphngvn,phântíchsosánhñnh tínhvàñnhlưng. Cácsliuthngkêñưcthuthpthôngquacáctàiliuthngkê,báocáoñã ñưcxutbn,cácbáo,tpchí,internet,cácktqucamtscôngtrìnhnghiên culiênquanñãñưccôngb. Cácsliukhosátñưcthuthpthôngquañiutrachnmubngphương phápbnghivàphngvnsâumtslaoñngqunlýtrongcácdoanhnghip 13 nhànưcvàtrongloihìnhdoanhnghipkhácHàNi.Sliuthôngtinkhosát trctiptrongmtsdoanhnghipHàNiñưctinhànhtrongnăm2006. KtquñiutrañưcxlýbngchươngtrìnhSPSS,cácthôngtinñưcs dngvàoquátrìnhphântíchsâuvñnglcvàtoñnglccholaoñngqunlý trongcácdoanhnghipnhànưcHàNiñnnăm2020. 5.Tngquancácnghiêncuvtoñnglclaoñng CónhiuquanñimkhácnhauvñnglclaoñngñưcñưarabiMaiervà Lauler(1973),Bedeian(1993),Kreitner(1995),Higgins(1994)vàkhngñnhto ñnglcchongưilaoñnggiúpchodoanhnghiptntivàpháttrin.Mtvài tàiliuñcpñnhainhómyutnhhưngñntoñnglc:nhómyutthuc bnthânngưilaoñngvànhómyutmôitrưng [21],[59] .Cácnhànghiêncu cònchracáchtipcnvitoñnglctheohaicáchkhácnhau:cáchcthuytv nidung(caMaslow,Alderfer,McClelland,Herzberg)chracáchtipcnvicác nhucucalaoñngqunlý;nhómhcthuytvquátrình(caAdams,Vroom, Skinner,E.A.Locke)tìmhiulýdomàmingưithhinhànhñngkhácnhau trongcôngvic[ 68 ].Vndngcáchcthuyttrên,mtvàinghiêncuchracác yuttoñnglcvàcácthchin.Zimmer(1996)nhnmnhcntuynñúngvà ñixcôngbng,coitrngñàoto.Gracia(2005)nhnmnhcngiúpnhânviên thyrõxuhưng,kthtminhttrongngành,toñiukinñhpháthuysáng kinvàngdngtrongcôngvic.Apostolou(2000)nhnmnhquanhgiato ñnglcvislôicuncpdưi.Kovach(1987)chra10yutnhhưngñn ñnglc,trongñócôngvicthíchthúcàngquantrngkhithunhptăng,cònlương caoquantrnghơntrongnhómcóthunhpthp.MivàinhànghiêncuVit Namcũngnhnmnhlươngcaocótácdngkíchthíchlndotìnhtrngkinht thp[ 21 ].NghiêncuEngland(1986) Tuynhiên,cáchcthuyttrênchñcptimtkhíacnhcavnñ.Portervà Lauler(1968)ñãkthpcáchcthuyttrênvàñưaramtmôhìnhtngthtrong toñnglc.WhettenvàCameron(1991),vàWood,Wallace,Zefane(2001)cũng nghmôhìnhnày.Vilýdotrên,môhìnhtngthñưclachnñnghiêncu 14 vtoñnglccholaoñngqunlýtrongdoanhnghipnhànưcHàNiñn năm2020. 6.Nhngk
Luận văn liên quan