Luận án Phương pháp nghiên cứu về ảnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững

Phát triển bền vừng (PTBV) không chi là mục tiêu, là cái đích cần hướng tới, mà còn là nhu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển cùa xã hội loại người. Đốn nay, hầu hết các nước đà đồng thuận tham gia thực hiện các chương trình, giái pháp PTBV chung cho toàn thế giới, trong đó có nước ta. Việc tuân thu và thực hiện các mục tiêu PTBV trớ thành nhiệm vụ quan trọng cùa mồi tinh, thành phố trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, PTBV lại là một quá trình phát triển lâu dài, là sự đóng góp chung cùa tất cà các ngành, các lình vực và các địa phương trong cả nước. Nhưng nguồn lực đế thực hiện thì có hạn, lại phái thu hút, sứ dụng cho nhiều lình vực, nên nhiều địa phương mới chi tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trước mat, còn mục tiêu PTBV lâu dài chưa thực sự được chú ý. Mặt khác, các mục ticu PTBV đà có nhiều thay đối, mờ rộng hơn, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực nhưng các chi tiêu theo dõi, đánh giá PTBV của địa phương theo các mục tiêu mới này vần chưa được ban hành, một số chỉ tiêu trước đây không còn phù hợp với thực tiễn. Đo đó, rất cần phải có thêm nghiên cứu để xác định xem chi tiêu PTBV nào là phù hợp với thực tế của ngành, địa phương. Từ đó, có những định hướng, ưu tiên và xây dựng chính sách phát triển cho phù hợp, phát huy được vai trò và đỏng góp ngày càng nhiều của từng ngành, từng lình vực và từng địa phương vào sự PTBV chung.

pdf263 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phương pháp nghiên cứu về ảnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan