Luận án Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào

Ngày nay, cùng với xu thế chung của thế giới mở cửa và hội nhập, nước CHDCND Lào cũng ñã và ñang tiến hành mở cửa thị trường, gia nhập vào các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế. ðây là cơ hội tốt ñể cho các ngành kinh tế nói chung và ngành ngân hàng của nước Lào nói riêng tiến ra thị trường khu vực và thị trường thế giới. Tuy nhiên, việc mở cửa cũng sẽ tạo ra những khó khăn cho ngành ngân hàng của nước Lào, do sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài vốn là ngân hàng có tiềm lực tài chính, công nghệ và trình ñộ quản lý mạnh hơn nhiều so với các ngân hàng của nước Lào. Kể từ khi có sự sát nhập các ngân hàng khác nhau thành ba ngân hàng là: Ngân hàng Ngoại Thương Lào, Ngân hàng Khuyến khích và phát triển nông nghiệp Lào và ngân hàng phát triển Lào, hoạt ñộng của các ngân hàng này mang ñầy ñủ chức năng của ngân hàng thương mại và ñược ñổi tên thành các ngân hàng thương mại quốc doanh Lào. Hiện nay các ngân hàng thương mại quốc doanh trong ñiều kiện cạnh tranh cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, ñadạng hoá các sản phẩm của ngân hàng mình cung cấp, cũng như thực hiện tốtcông tác nghiên cứu và tiếp cận thị trường. Mặt khác, khách hàng ngày càng khó tính hơn và họ ngày càng có nhiều cơ hội ñể lựa chọn các sản phẩm,dịch vụ do nhiều ngân hàng cung cấp, thêm vào ñó, các ngân hàng là ñối thủ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại quốc doanh của Lào liên tục gia tăng quảng cáo, khuyến mãi ñể thu hút khách hàng ñiều này ñòi hỏi các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) của Lào phải giải quyết nhiều vấn ñề. Một trong những vấn ñề quan trọng là phải hoàn thiện tổ chức quản trị marketing ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh mới. 2 Do vậy, việc phân tích, ñánh giá và xây dựng lại một cách hệ thống hoạt ñộng quản trị marketing trong các NHTMQD của nước Lào nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng marketing có ý nghĩa rất lớnñối với các NHTMQD của Lào trong việc thu hút và giữ khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh ñối với các ngân hàng khác, ñặc biệt là các ngân hàng nước ngoài có chi nhánh ñặt tại nước Lào. Xuất phát từ thực tế ñó, việc nghiên cứu ñề tài: “Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCNDLào” mang tính cấp thiết cao và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn

pdf199 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i MCLC Trang MCLC...........................................................................................................i DANHMCCHVITTT ........................................................................iii DANHMCBNGBIU,SƠð ................................................................iv LIMðU ....................................................................................................1 Chương 1: CƠ S LÝ LUN V QUN TR MARKETING CA CÁC NGÂNHÀNGTHƯƠNGMI.........................................................................4 1.1.Hthngngânhàngthươngmitrongnnkinhtthtrưng..........................4 1.2.Kháinimvànidungcaquntrmarketingtrongcácngânhàngthương mi..............................................................................................................................12 1.3.Quytrìnhvàcácnidungchyucaquntrmarketingtrongcácngân hàngthươngmi........................................................................................................22 1.4.Tchcthchinvàkimtrahotñngmarketingtrongngânhàng...........45 1.5.Kinhnghimquntrmarketingcamtsngânhàngnưcngoàivàbài hcrútrachocácngânhàngthươngmiqucdoanhLào ................................52 KTLUNCHƯƠNG1.................................................................................56 Chương2:PHÂNTÍCHTHCTRNGQUNTRMARKETINGCA CÁCNHTMQDTINƯCCHDCNDLÀO ...............................................58 2.1.TngquanvcácNHTMQDLào....................................................................58 2.2.PhântíchñithcnhtranhcacácngânhàngthươngmicphnLào....71 2.3.Thctrngquntrmarketingcacácngânhàngthươngmiqucdoanh caLàoTipcntheoyêucucañcñimdchv..........................................85 2.4.ThctrngquntrmarketingcacácNHTMQDLàoTipcntheoquy trìnhquntrmarketing.............................................................................................88 2.5.ðánhgiáquntrMarketingcahthngcácngânhàngTMQDtinưc CHDCNDLào ....................................................................................................... 125 ii Chương 3: GII PHÁP QUN TR MARKETING CHO CÁC NHTMQD TINƯCCHDCNDLÀO .........................................................................133 3.1.Dbáocamôitrưngkinhdoanhngânhàngnhmxácñnhhưngchin lưcmarketingchocácNHTMQDtinưcCHDCNDLào............................. 133 3.2.ChinlưcmarketingchocácNHTMQDtinưcCHDCNDLàoñnnăm 2015......................................................................................................................... 144 3.3.GiiphápvhoànthinquntrcácbinsmarketingMixchocácngân hàngthươngmiqucdoanhtinưcCHDCNDLào....................................... 154 3.4.GiiphápvtchcthchinvàkimtraMarketingcacácngânhàng thươngmiqucdoanhLào.................................................................................. 171 3.5.Kinngh ......................................................................................................... 173 KTLUNCHƯƠNG3...............................................................................179 KTLUN....................................................................................................180 DANHMCCÔNGTRÌNHCATÁCGI..............................................182 DANHMCTÀILIUTHAMKHO.......................................................183 iii DANHMCCHVITTT NH : Ngânhàng TMQD : Thươngmiqucdoanh USD : ðngñôlaM Kíp : TinkípcanưcLào NHTMQD : Ngânhàngthươngmiqucdoanh NHNN : Ngânhàngnhànưc NHTM : Ngânhàngthươngmi QL : Qunlý ðT : ðutư BL : Bolãnh WTO : Tchcthươngmithgii NHCP : Ngânhàngcphn CHDCND : CnghòaDânchnhândân CP : Chínhph HðQT : Hiñngquntr iv DANHMCBNGBIU,SƠð Danhmcbngbiu Bng2.1:NgunvnhuyñngcacácNHTMQDLào ............................... 63 Bng2.2:NgunvnhuyñngtrongnưccacácNHTMQDLào............. 64 Bng2.3:TngdưncacácNHTMQDLào............................................... 66 Bng2.4:TlnxutrêntngdưncacácNHTMQDLào ................... 69 Bng2.5:TìnhhìnhhuyñngvncacácNHCPLào.................................. 72 Bng2.6:Tăngtrưng,thphnvàttrngnxucacácNHTMCPLào. 73 Bng2.7:ChtiêuROE,ROAcacácNHTMCPLào.................................. 78 Bng2.8:ChtiêuROE,ROAcacácNHLiêndoanhvà100%vnnưc ngoài ................................................................................................ 84 Bng2.9:Cácnhucucánhânvànhucutàichính..................................... 90 Bng2.10:BnglãisutchovayngnhncacácNHTMQDLào(thiñim 31/12/2007).................................................................................... 107 Bng2.11:BnglãisutchodàihncacácNHTMQDLào(thiñim 31/12/2007).................................................................................... 108 Bng2.12:KtquhotñngcaTrungtâmðàotothuccácNHTMQD Lào ................................................................................................. 116 Danhmcñth ðth2.1.TngngunvnhuyñngcacácNHTMQDLào .................... 64 ðth2.2:Thphnhuyñngvncacácngânhàng,tchctíndngLào năm2008 ......................................................................................... 67 ðth2.3:TngdưncacácNHTMQDLào............................................ 67 ðth2.4:Tldưntíndngtnñng ...................................................... 69 ðth2.5:ChtiêuROA,ROEcaNHTMCPLào...................................... 79 ðth2.6:ChtiêuROA,ROEcaNHLDvà100%vnnưcngoài .......... 84 v Danhmcsơñ Sơñ1.1:QuátrìnhquntrMarketingngânhàng ....................................... 22 Sơñ1.2:Vtríchinlưcmarketingtrongchinlưctngthngânhàng 30 Sơñ1.3:Ngânhàngcóbphnmarketingñclp ..................................... 45 Sơñ1.4:Quytrìnhthchinkimtrathchinkhochnăm .................. 49 Sơñ2.1:SơñtchccaNHNgoiThươngLào................................... 60 Sơñ2.2:ðnhvcacácNHTMQDLào ................................................... 99 Sơñ2.3:CơcutchccabphnMarketingcaNHTMQDLào ...... 123 Sơñ3.1:Sơñphânphisnphmtikháchhàng.................................. 157 Sơñ3.2:Chínhsáchkháchhàngmtcáchtíchccvàbnvng.............. 169 Sơñ3.3:Tchcthchinmarketingtheoquanñimmarketing............ 172 1 LIMðU 1.Limñu Ngày nay, cùng vi xu th chung ca th gii m ca và hi nhp, nưcCHDCNDLàocũngñãvàñangtinhànhmcathtrưng,gianhp vào cáct chckinht,thương miquct. ðâylàcơhittñchocác ngànhkinhtnóichung vàngànhngânhàngcanưcLàonóiriêngtinra thtrưngkhuvcvàthtrưngthgii.Tuynhiên,vicmcacũngsto ranhngkhókhăncho ngànhngânhàngcanưcLào,doscnhtranhca cácngânhàngnưcngoàivnlàngânhàngcótimlctàichính,côngngh vàtrìnhñqunlýmnhhơnnhiusovicácngânhàngcanưcLào. Ktkhicóssátnhpcácngânhàngkhácnhauthànhbangânhàng là: Ngân hàng Ngoi Thương Lào, Ngân hàng Khuyn khích và phát trin nôngnghipLàovàngânhàngpháttrinLào,hotñngcacácngânhàng nàymangñyñchcnăngcangânhàngthươngmivàñưcñitênthành cácngânhàngthươngmiqucdoanhLào. Hinnaycácngânhàngthươngmiqucdoanhtrongñiukincnh tranhcnchútrngnângcaochtlưngdchv,ñadnghoácácsnphm cangânhàngmìnhcungcp,cũngnhưthchinttcôngtácnghiêncuvà tip cn th trưng... Mt khác, khách hàng ngày càng khó tính hơn và h ngàycàngcónhiucơhiñlachncácsnphm,dchvdonhiungân hàngcungcp,thêmvàoñó,cácngânhànglàñithcnhtranhcacácngân hàng thương mi quc doanh ca Lào liên tc gia tăng qung cáo, khuyn mãi…ñthuhútkháchhàngñiunàyñòihicácngânhàngthươngmiquc doanh(NHTMQD)caLàophigiiquytnhiuvnñ.Mttrongnhng vnñquantrnglàphihoànthintchcquntrmarketingñnângcao hiuqukinhdoanhvànănglccnhtranhtrongmôitrưngkinhdoanhmi. 2 Dovy, vicphân tích,ñánhgiá vàxây dngli mt cách h thng hotñngquntrmarketingtrongcácNHTMQDcanưcLàonhmnângcao hiuqucahotñngmarketingcóýnghĩartlnñivicácNHTMQDca Làotrongvicthuhútvàgikháchhàng,nângcaosccnhtranhñivicác ngânhàngkhác,ñcbitlàcácngânhàngnưcngoàicóchinhánhñttinưc Lào.Xutpháttthctñó,vicnghiêncuñtài: “Quntrmarketingca cácngânhàngthươngmiqucdoanhtinưcCHDCNDLào ”mangtính cpthitcaovàphùhpviyêucucathctin. 2.Mcñíchnghiêncu Nghiêncuvàlàmrõthêmnhngvnñlýluncơbnvquntr marketingcacácngânhàngthươngmi. Phântíchthctrngquntrmarketingcacácngânhàngthươngmi qucdoanhtinưcCHDCNDLào. ðnhhưngchinlưcvàgiipháphoànthinquntrmarketingca cácngânhàngthươngmiqucdoanhtinưcCHDCNDLào. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu ðitưngnghiêncu:Quntrmarketingcangânhàngthươngmi. Phmvinghiêncu:Quntrmarketingngânhàngcacácngânhàng thươngmiqucdoanhtinưcCHDCNDLào. Thigiannghiêncu:Tnăm2005ñn2008làmcơschngminh. 4.Phươngphápnghiêncu Làmtcôngtrìnhnghiêncukhoahcmangtínhngdngthctin. Trêncơsphươngphápluncachnghĩaduyvtbinchngvàchnghĩa duyvtlchs,trongquátrìnhthchinñtài,cácphươngphápñưcs dngtrongquátrìnhnghiênculà:Phươngpháptnghp,thngkê,sosánh vàphântíchñnhtính. 5.Nhngñónggópcalunán Hthnghoánhngvnñmangtínhlýlunvquntrmarketing ca các ngân hàng thương mi. Ngoài cách tip cn theo quy trình qu tr 3 marketingtruynthng,lunánñxutmthưngtipcnmivquntr marketingñólàtipcntgócññcñimdchv. Tvicnghiêncuthctrngquntrmarketingcacácngânhàng TMQDtinưcCHDCNDLào,tìmranhngñimmnh,ñimyu,nhng mtlàmñưc,chưalàmñưcvàtìmracácnguyênnhâncahnchñtñó làmcơsñracácgiiphápnhmhoànthinquntrmarketingñivicác NHTMQDtinưcCHDCNDLào. Xây dng ñnh hưng chin lưc marketing và h thng gii pháp nhm hoàn thin qun tr marketing ñi vi các NHTMQD ti nưc CHDCNDLào. 6.Ktcucalunán Ngoàiphnlimñu,ktlunvàdanhmctàiliuthamkho,lun ánñưcchialàm3chương: Chương1:Cơslýlunvquntrmarketingngânhàngcacácngân hàngthươngmi. Chương2:ThctrngquntrmarketingcacácngânhàngTMQDti nưcCHDCNDLào. Chương 3: ðnh hưng chin lưc marketing và gii pháp qun tr marketingñivicácNHTMQDtinưcCHDCNDLào. 4 Chương1: CƠSLÝLUNVQUNTRMARKETING CACÁCNGÂNHÀNGTHƯƠNGMI 1.1.Hthngngânhàngthươngmitrongnnkinhtthtrưng 1.1.1.Kháinimngânhàngthươngmi Các nhànghiênculchs pháttrinkinhtthgiiñughinhn, nghngânhàngñãxuthintthitrungc,trêncơsspháttrincasn xutvàlưuthônghànghóa. Hotñngñutiêndntishìnhthànhcácngânhànglàhotñng "ðitin"cacácthươnggia.Vispháttrincatraoñihànghóaphm vithtrưngngàycàngñưcmrng,khôngcònbóhptrongtngvùng, tng quc gia. Khi trao ñi ch din ra tng vùng,khu vc,qucgia. Các nưcbngquynlccamìnhthưngquyñnhsdng"ðngtinriêng" trongvùnglãnhthhayqucgiamàhcaiqun.Skhácbitvtintñã cntrquátrìnhgiaolưuhànghóarakhicácvùng,cáckhuvc,cácquc gia. Mt s cácthươnggia ñãt bngh buôn hàng hóathôngthưng ñ chuynsangbuônloihànghóañcbit"Buôntin",hñóngvaitròtrung gianñitinchocácthươnggiakhácvàtrthành"Thươnggiatint". Trêncơshotñngñitin,cácthươnggiatintnhnlưugi,bo qun tin, ñng thi thc hin chi tr h theo yêu cu ca các thương gia khác,toñiukinthunlichohtrongquátrìnhbuônbánhànghóa.Nh ñócácthươnggiatintthưngxuyênqunlýmtkhilưngtintln. Chínhñiuñótorachohkhnăngsdngstinnàyñkinhdoanh. Nhưvy,cóthhiu"Ngânhàng"banñulàmtloihìnhñơnvkinh doanh,hotñngtrênlĩnhvctintvicácnidungchínhlà: Nhngitinvàchitrhchokháchhàng 5 Sdngstincakháchhànggiñchovay Thunhptrongcáchotñng"kinhdoanh"nàylàlphíbohimvà chitrhtinchokháchhàngvàtinlãichovay.ðólànhngtinñhình thànhlênngânhàngthươngmi.Vyngânhàngthươngmilàgì? ðñưarañưcmtñnhnghĩavNHTM,ngưitathưngphida vàocáctínhchtvàmcñíchhotñngcanótrênthtrưngtàichínhvà ñôikhicònkthptínhcht,mcñíchvàñitưnghotñng. LutngânhàngcaPháp,năm1941ñnhnghĩa:"Ngânhànglànhng xínghiphaycơsnàohànhnghthưngxuyênnhncacôngchúngdưi hìnhthckýtháchayhìnhthckháccácstinmàhdùngchochínhhvào cácnghipvchitkhu,tíndnghaydchvtàichính" [6] .Haylàvicnhn các khon tin ký thác ñ cho vay hay tài tr, ñu tư". Nhng ñnh nghĩa tươngtnhưvylàcăncvàotínhchtvàmcñíchhotñng. Mtloiñnhnghĩakháclicăncvàoskthpviñitưnghot ñng.VídnhưlutngânhàngcanưcðanMchnăm1930ñãñnhnghĩa: "Nhngnhàbăngthityugmcácnghipvnhntinkýthác,buônbán vàngbc, hành ngh thương mi và cácgiátr ña c, các phương tin tín dngvàhiphiu,thchincácnghipvchuynngân,ñngrabohimthì ñưcgilàngânhàng" [6] . TheolutcanưcM,btkỳmttchcnàocungcptàikhontin gichophépkháchhàngrúttintheoyêucunhư:Bngcáchvitséchay bngvicrúttinñintvàchovayñivicáctchckinhdoanhhaycho vaythươngmiñưcxemlàmtngânhàng.NhàkinhtDavidBeggñnh nghĩa: "Ngân hàng thương mi là trung gian tài chính, có giy phép kinh doanhcachínhphñchovaytinvàmtàikhontingikccáckhon tingimàdavàoñócóthpháthànhséc". Theobluts20/2004/QH11ngày15tháng6năm2004vsañi,b 6 sungmtsñiucaLutcáctchctíndngnăm1997caVitNam,thì ngânhàngñưchiunhưsau:“Ngânhànglàloihìnhtchctíndngñưc thchintoànbhotñngngânhàngvàcáchotñngkinhdoanhkháccó liênquan.Theotínhchtvàmctiêuhotñng,cácloihìnhngânhànggm ngân hàng thương mi, ngân hàng phát trin, ngân hàng ñu tư, ngân hàng chínhsách,ngânhànghptácvàcácloihìnhngânhàngkhác” [19] . Theonghñnhs,49/2000/NðCPNgày12tháng09năm2000ca Chínhphthìngânhàngthươngmiñưchiunhưsau:“Ngânhàngthương milàngânhàngñưcthchintoànbhotñngngânhàngvàcáchot ñngkinhdoanhkháccóliênquanvìmctiêulinhun,gópphnthchin cácmctiêukinhtcaNhànưc” [17] . Mcdùcónhiucáchthhinkhácnhau,nhưngphântích,khaithác ni dung ca các ñnhnghĩa ñó,ngưi ta d nhn thy các NHTM ñu có chungmttínhcht,ñólàvicnhntinkýtháctingikhôngkỳhnvà cókỳhn,ñsdngvàocácnghipvchovay,chitkhuvàcácdchv kinhdoanhkháccachínhNgânhàng. Nhưvy,tácgicóthñưaramtñnhnghĩakháiquátvngânhàng thươngminhưsau: "Ngânhàngthươngmilàmtloihìnhdoanhnghiphotñng kinhdoanhtronglĩnhvctintvicáchotñngchyulàhuyñng vn,chovay,tàitr,thanhtoán,ñutưvàcáchotñngdchvkhác nhmñtñưcmttrongcácmctiêuquantrngcadoanhnghiplàti ñahóalinhun" 1.1.2.CácloihìnhNgânhàngThươngmi • Căncvàochthshu Căncvàochthshungưitachiacácngânhàngthànhhainhóm ñólà:CácngânhàngthucshucaChínhPh(canhànưc)vàcácngân hàngkhôngthucshucanhànưc. 7 NgânhàngthươngmithucshuNhànưc:Làcácngânhàngñưc thànhlpbngtincaChínhph.cácqucgiacónnkinhtpháttrin, Chínhphthưngkhôngshuñivicácngânhàngkinhdoanh.Nhưng mtsqucgiakhác,nhtlàtrongthikỳñucacácqucgiacó"nnkinh tchuynñi",thưngnhngngânhànglnlithucshuNhànưc. Ngânhàngthươngmikhôngthucshunhànưc:Phnlncác ngânhànghotñngkinhdoanhthưngkhôngthucshunhànưc.Các ngânhàngnàythưngthucshucamtnhómcñôngñivicácngân hàngcphn,hoctuỳxutxcangânhàngnhư:Ngânhàngliêndoanh docácbênliêndoanhgópvn,chinhánhngânhàngnưcngoàidongân hàngchínhquctàitr. • Căncvàomctiêuhotñng Ngânhàngthươngmicóthphânloithànhngânhàngtingi(hay kýthác),ngânhàngtitkim,ngânhàngkinhdoanh. Ngânhàngtingi(haykýthác),Ngânhàngtitkim:lànhngNgân hàngthươngmichhotñngchyulàthuhúttingidâncưvàchovay ngnhncácdoanhnghipvàtchckinhtvavànhhoccácnhucu kháccadâncư. Ngânhàngkinhdoanh:Lànhngloingânhàngln,thưnglàngân hàngchuyêndoanhhoccácNgânhàngthươngmikinhdoanhtnghp.Các ngânhàngnàyhotñngchyunhmvàocácdántíndnglnngnhn, trunghn,dàihnhochùnvn,ñutưvàocácdoanhnghipvàcáctchc kinhtñimikthut,hinñihóathitbvàdâychuyncôngnghhoc xâydngmi,mrngdoanhnghipvàñngthilàngânhàng"bánbuôn" (LaBanquede"vendreengros").Ngunlinhunthuvlnvàriroñưc phântánquacácngânhànghoctchcchuyêndoanhkhác.Ngàynay,loi ngânhàngnàythưngcómtscôngtychuyêndoanhnhưcôngtytàichính, côngtychothuêtàichính,côngtychngkhoán,côngtytưvnvñutưvàtài 8 chính,côngtyvàngbc,côngtytínthác…hockthpvimtsngânhàng trong nưc hay ngân hàng nưc ngoài hình thành ngân hàng ln có vn c phnnưcngoàihoccangânhàng,côngtytàichínhtrongnưchoctp ñoànngânhàng(BâncireGroupe)…Tuynhiên,timtsnưc,cácngânhàng kinhdoanhcvavànhvnchimmtttrnglntrongtngsngânhàng vàchuynthànhNgânhàngth
Luận văn liên quan