Luận án Quản trị nguồn nhân lực ở tổng công ty điện lực CHDCND Lào -Lý luận, thực tiễn và giải pháp

Tổng công ty ðiện lực Lào (ðLL) là doanh nghiệp nhànước thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, sản xuất, quản lý và phát triển dịchvụ ñiện lực theo ñường lối của ðảng, luật pháp của Nhà nước theo cơ chế kinh tế thị trường. Trong những năm qua Tổng công ty ðLL ñã có nhiều cố gắng trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, luôn là doanh nghiệp ñi ñầu trong ñổi mới công tác quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ñóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà ðảng và Nhà nước giaocho. Công tác Quản trị NNL ở Tổng công ty luôn ñược quan tâm và ñầu tư phát triển, góp phần tích cực ñạt ñược các mục tiêu ñược giao. Tuy vậy, Quản trị NNL của Tổng công ty ðLL cũng bộclộ nhiều hạn chế, các nội dung khoa học về Quản trị NNL ñược áp dụng trong Tổng công ty ðLL ñã không phát huy ñược ñầy ñủ các tác dụng và hiệu quảcủa công tác này. Thực tế cho thấy, Quản trị NNL của Tổng công ty ðLL chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển của Tổng công ty hiện tại cũng như trong tương lai,ñặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Quản trị nguồn nhân lực ở Tổng công ty ðLL hiện nay ñang xuất hiện những vấn ñề như (i) Năng suất và hiệu qủa laoñộng thấp; (ii) Năng lực của người lao ñộng chưa ñáp ứng yêu cầu công việc; (iii) ðộng lực làm việc của người lao ñộng còn chưa cao; (iv) Nhiều người lao ñộng cótrình ñộ chuyên môn cao rời khỏi Tổng công ty (chảy máu chất xám).vv. Những vấn ñề trên nếu không ñược giải quyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ñến hiệu quả hoạt ñộng, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty ðLL nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 3 Là cán bộ Lãnh ñạo ở một trong những Chi nhánh lớn của Tổng công ty ðLL, với mong muốn áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm,phương pháp nghiên cứu ñã ñược học vào giải quyết vấn ñề thực tiễn, góp phần xây dựng và phát triển Tổng công ty ðLL ngày càng lớn mạnh nên trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường ðại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và ðại học Quốc gia Lào (NUoL) – Chương trình liên kết ñào tạo Tiến sỹ hợp tác giữa hai trường, nghiên cứu sinh ñã chọn ñề tài “Quản trị nguồn nhân lực ở TCT ðiện lực CHDCND Lào -Lý luận, thực tiễn và giải pháp” làm ñề tài cho Luận án tiến sỹ kinh tế của mình.

pdf158 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Quản trị nguồn nhân lực ở tổng công ty điện lực CHDCND Lào -Lý luận, thực tiễn và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LI CAM ðOAN Nghiên cu sinh cam ñoan rng, trong lun án này: Các s liu, thông tin ñưc trích dn theo ñúng quy ñnh D liu kho sát là trung thc, có chng c Lp lun, phân tích, ñánh giá, kin ngh ñưc ñưa ra da trên quan ñim cá nhân và nghiên cu ca tác gi lun án, không có s sao chép ca bt kỳ tài liu nào ñã ñưc công b. Nghiên cu sinh cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ñc lp và hoàn toàn chu trách nhim v nhng nhn xét ñã ñưa ra trong lun án. Tác gi Phetsamone Phonevilaisack i MC LC DANH MC HÌNH, SƠ ð, BNG BIU PHN M ðU ......................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUN V QUN TR NGUN NHÂN LC TRONG DOANH NGHIP ....................................................................................... 9 1.1 Khái nim v qun tr ngun nhân lc ............................................................... 9 1.1.1 Khái nim ngun nhân lc và qun tr ngun nhân lc................................... 9 1.1.2 S phát trin ca Qun tr ngun nhân lc .................................................... 13 1.2 Nhng nhân t nh hưng ñn Qun tr ngun nhân lc trong doanh nghip ......................................................................................................................... 16 1.3 Nhng ni dung cơ bn ca qun tr ngun nhân lc trong doanh nghip .. 18 1.3.1 Phân tích công vic ........................................................................................ 18 1.3.2 K hoch hoá ngun nhân lc....................................................................... 24 1.3.3 Tuyn dng nhân lc...................................................................................... 26 1.3.4 B trí s dng nhân lc.................................................................................. 30 1.3.5 ðào to và phát trin nhân lc ....................................................................... 33 1.3.6 ðánh giá thc hin công vic......................................................................... 37 1.3.7 Thù lao lao ñng ........................................................................................... 41 1.4 Vai trò ca Qun tr ngun nhân lc ................................................................ 42 1.5 Mt s hc thuyt v qun tr ngun nhân lc ................................................ 43 1.5.1 Hc thuyt X .................................................................................................. 43 1.5.2 Hc thuyt Y .................................................................................................. 43 1.5.3 Hc thuyt Z................................................................................................... 44 1.6. Kinh nghim Qun tr nhân lc mt s doanh nghip nưc ngoài ........... 44 1.6.1 Kinh nghim Qun tr nhân lc mt s doanh nghip Vit Nam ............... 44 1.6.2 Kinh nghim Qun tr NNL ca mt s doanh nghip Nht Bn.................. 46 CHƯƠNG 2: THC TRNG QUN TR NGUN NHÂN LC CA TNG CÔNG TY ðIN LC LÀO .................................................................................... 49 2.1 Khái quát v Ngun nhân lc ca Tng công ty ðin lc Lào ....................... 49 2.1.1 Gii thiu v Tng công ty ðin lc Lào ...................................................... 49 2.1.2 Ngun nhân lc ca Tng công ty ðin lc Lào........................................... 54 2.2. Nhân t nh hưng ñn Qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðin lc Lào ........................................................................................................................ 57 ii 2.2.1. Nhân t bên trong Tng công ty ðLL .......................................................... 57 2.2.2 Các nhân t bên ngoài Tng công ty ðLL..................................................... 61 2.3. Thc trng Qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðin lc Lào ......... 66 2.3.1. Quan ñim và các chính sách chung v Qun tr ngun nhân lc................ 66 2.3.2. B máy làm công tác Qun tr ngun nhân lc ............................................ 67 2.3.3. Mt s ni dung cơ bn ca Qun tr ngun nhân lc Tng công ty ðin lc Lào..................................................................................................................... 75 2.4. ðánh giá v Qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðin lc Lào ............... 91 2.4.1 ðánh giá v nhn thc, quan ñim, chính sách v Qun tr NNL ................. 91 2.4.2 ðánh giá v b máy làm công tác Qun tr NNL .......................................... 93 2.4.3 ðánh giá v nhng ni dung ca Qun tr NNL............................................ 95 2.4.4 Kt lun ñánh giá chung v Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL ............ 106 CHƯƠNG 3: HOÀN THIN QUN TR NGUN NHÂN LC CA TNG CÔNG TY ðIN LC LÀO TRONG BI CNH HI NHP QUC T .... 108 3.1 Tác ñng ca Hi nhp quc t ñn Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL .......... 108 3.2 Quan ñim hoàn thin Qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðLL ......... 114 3.3 Các gii pháp hoàn thin Qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðLL .......................................................................................................................... 118 3.3.1 Nâng cao nhn thc và năng lc v Qun tr NNL cho ñi ngũ lãnh ño và cán b qun lý toàn Tng công ty..................................................................... 118 3.3.2 Nâng cao năng lc ca b máy làm công tác Qun tr NNL ....................... 120 3.3.3 La chn phân tích và ñánh giá thc hin công vic là khâu ñt phá hoàn thin và phát trin công tác Qun tr NNLca Tng công ty ................................ 122 3.3.4 ði mi các ni dung khác ca Qun tr Ngun nhân lc........................... 126 KT LUN .............................................................................................................. 135 TÀI LIU THAM KHO .......................................................................................138 iii DANH MC HÌNH, SƠ ð, BNG BIU HÌNH Hình 2.1 Thng kê sn xut năng lưng năm 2005 – 2011................................. 52 Hình 2.2 Thng kê xut khu năng lưng năm 2005 – 2011 .............................. 52 Hình 2.3 Thng kê giá tr xut khu năm 2005 – 2010....................................... 53 Hình 2.4 Thng kê doanh thu năm 2005 – 2009 ................................................. 53 Hình 2.5 Thng kê li nhun năm 2005 – 2009.................................................. 54 Hình 2.6. Hiu bit v nhim v và trách nhim công vic ................................. 98 Hình 2.7. Mc ñ công bng trong ñánh giá thc hin công vic...................... 100 Hình 2.8. Mc ñ thay ñi công vic trong 5 năm ti........................................ 101 Hình 2.9. Nhn thc v k năng cn thit ñ ñáp ng yêu cu công vic.......... 102 Hình 2.10. ðánh giá v h thng thù lao lao ñng ............................................... 103 Hình 2.11. ðánh giá v thù lao lao ñng/kt qu ñánh giá thc hin công vic ..................................................................................................... 104 Hình 2.12. ðánh giá v môi trung làm vic hin ti............................................. 105 SƠ ð Sơ ñ 1.1 Qun tr NNL và các nhân t tác ñng ñn Qun tr NNL...................... 13 Sơ ñ 1.2: Quá trình K hoch hóa ngun nhân lc .............................................. 25 Sơ ñ 1.3 Quan h gia ðánh giá THCV vi các ni dung khác ca Qun tr NNL... 40 Sơ ñ 3.1 Mô hình ca HARVARD v Qun tr NNL....................................... 119 Sơ ñ 3.2 Mô hình hai nhánh thc hin công vic ............................................. 123 Sơ ñ 3.3: Phân tích công vic, ðánh giá thc hin công vic vi các ni dung hot ñng khác ca Qun tr NN L Tng công ty ðLL .................. 126 Sơ ñ 3.4 Xác ñnh nhu cu ñào to ca Tng công ty ðLL.............................. 131 BNG Bng 1.1 Xu hưng trong Qun tr ngun nhân lc Nht Bn ......................... 47 Bng 2.1. S lưng cán b công nhân viên Tng công ty TðLL 20052010....... 55 Bng 2.2 S lưng lao ñng theo thâm niên công tác ca Tng công ty ðLL.... 56 iv Bng 2.3. Thng kê trình ñ kin thc ca cán b công nhân viên Tng công ty ðLL....................................................................................................... 56 Bng 2.4 Sơ ñ t chc Ca Tng công ty ðLL năm 2005................................. 72 Bng 2.5 Sơ ñ t chc ca Tng công ty ðLL năm 2010 ................................ 73 Bng 2.6 ði ngũ cán b, nhân viên làm công tác Qun tr NNL ....................... 74 Bng 2.7. Thng kê tuyn dng cán b nhân viên t năm 2005 2008 ............... 79 Bng 2.8. Thng kê cán b công nhân viên ra khi cơ quan ................................ 80 Bng 2.9. Phân nhóm các ñơn v ca Tng công ty ðLL..................................... 84 Bng 2. 10. H s lương theo cp bc chuyên môn................................................... 85 Bng 2.11. ðánh giá nhng ni dung cơ bn v Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL theo s liu th cp ...................................................................... 96 1 PHN M ðU 1. Lý do chn ñ tài: Vai trò ca Qun tr ngun nhân lc (NNL) trong thc hin chin lưc và mc tiêu phát trin ca các doanh nghip ngày nay ñã có s thay ñi. Trong nhng năm gn ñây, hu như trong tt c các công ty tên phòng “ qun tr nhân s” ñã ñi thành phòng “qun tr ngun nhân lc”, ñng thi hot ñng qun lý ngưi lao ñng cũng ñưc ñi tên mi thành qun tr ngun nhân lc và ñưc cp ngân sách (chi phí) cao hơn. Bn cht ca hot ñng qun tr ngun nhân lc là gii quyt mi quan h gia công vic và ngưi lao ñng và rng hơn là quan h gia ngưi lao ñng và doanh nghip mà h làm vic. Qun tr ngun nhân lc là yu t quyt ñnh thành công ca doanh nghip, là mt vn ñ ht sc quan trng ñi vi hiu qu hot ñng ca doanh nghip và có kh năng to li th trong môi trưng có s cnh tranh cao. Nhìn chung, các nhà qun tr ñu cho rng NNL chính là “ngun vn ca doanh nghip” và là “ngun vn” quan trng nht. Ngày nay, NNL ñưc coi là tài sn ca doanh nghip và tr thành mt li th quan trng trong cnh tranh. ðng thi hot ñng Qun tr NNL tr thành mt phn không th thiu ñưc trong qun tr doanh nghip. Qun tr kinh doanh, qun tr tài chính, qun tr sn xut… có hiu qu cao hay thp ñu chu nh hưng, tác ñng ca hot ñng Qun tr NNL. Qun tr NNL là mt h thng ñng (Dynamic System) có th ñiu chnh ñ cho phù hp vi các yu t bên trong và bên ngoài như văn hóa, môi trưng cnh tranh, hi nhp quc t...vv. Nhng yu t k trên ngày càng vn ñng vi tc ñ nhanh hơn, vì vy doanh nghip phi luôn sn sàng ñiu chnh và tin lên không ngng mà ñiu ñó ph thuc vào ngun nhân lc ca doanh nghip. Nói mt cách khác, trong sn xut và dch v dù có ñu tư trang b nhng công ngh hin ñi, nhưng nu NNL không ñưc qun tr tt thì s không ñem li li ích xng ñáng. Gia lý thuyt và thc t Qun tr NNL cũng tn ti nhmg ñim khác nhau. Qun tr NNL phi da trên c “Khoa hc và Ngh thut” (Science & Art). Hai yu 2 t hòa trn b sung cho nhau. Vi tư cách là mt khoa hc qun tr nhân lc có th ñưc nghiên cu, hc hi, ñúc kt thành nguyên tc, quy lut v Qun tr NNL. Vi tư cách ngh thut thì cn có s mm do và linh ñng, bng kinh nghim ca ngưi qun tr làm sao cho phù hp vi thc t công vic ca doanh nghip. Thc t CHDCND Lào, trong thi gian qua nhiu nhà qun lý ñã c gng áp dng phương pháp và h thng qun tr ca nưc ngoài vào mt s doanh nghip, song kt qu không ñt ñưc như mong mun ñôi khi còn làm mt ñng lc và s t tin ca ngưi lao ñng. Trong khi ñng lc là sc mnh vô ñch ñ thúc ñy con ngưi phn ñu vươn lên. Tng công ty ðin lc Lào (ðLL) là doanh nghip nhà nưc thc hin nhim v kinh doanh, sn xut, qun lý và phát trin dch v ñin lc theo ñưng li ca ðng, lut pháp ca Nhà nưc theo cơ ch kinh t th trưng. Trong nhng năm qua Tng công ty ðLL ñã có nhiu c gng trong hot ñng sn xut kinh doanh, luôn là doanh nghip ñi ñu trong ñi mi công tác qun lý, áp dng tin b khoa hc k thut, ñóng góp ln cho ngân sách nhà nưc, hoàn thành xut sc các nhim v chính tr, kinh t, xã hi mà ðng và Nhà nưc giao cho. Công tác Qun tr NNL Tng công ty luôn ñưc quan tâm và ñu tư phát trin, góp phn tích cc ñt ñưc các mc tiêu ñưc giao. Tuy vy, Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL cũng bc l nhiu hn ch, các ni dung khoa hc v Qun tr NNL ñưc áp dng trong Tng công ty ðLL ñã không phát huy ñưc ñy ñ các tác dng và hiu qu ca công tác này. Thc t cho thy, Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL chưa ñáp ng ñưc yêu cu phát trin ca Tng công ty hin ti cũng như trong tương lai, ñc bit trong bi cnh hi nhp kinh t quc t. Qun tr ngun nhân lc Tng công ty ðLL hin nay ñang xut hin nhng vn ñ như (i) Năng sut và hiu qa lao ñng thp; (ii) Năng lc ca ngưi lao ñng chưa ñáp ng yêu cu công vic; (iii) ðng lc làm vic ca ngưi lao ñng còn chưa cao; (iv) Nhiu ngưi lao ñng có trình ñ chuyên môn cao ri khi Tng công ty (chy máu cht xám)...vv. Nhng vn ñ trên nu không ñưc gii quyt s nh hưng nghiêm trng ñn hiu qu hot ñng, năng lc cnh tranh ca Tng công ty ðLL nht là trong bi cnh hi nhp quc t. 3 Là cán b Lãnh ño mt trong nhng Chi nhánh ln ca Tng công ty ðLL, vi mong mun áp dng nhng kin thc, kinh nghim, phương pháp nghiên cu ñã ñưc hc vào gii quyt vn ñ thc tin, góp phn xây dng và phát trin Tng công ty ðLL ngày càng ln mnh nên trong quá trình hc tp, nghiên cu ti Trưng ði hc Kinh t Quc dân (NEU) và ði hc Quc gia Lào (NUoL) – Chương trình liên kt ñào to Tin s hp tác gia hai trưng, nghiên cu sinh ñã chn ñ tài “ Qun tr ngun nhân lc TCT ðin lc CHDCND Lào Lý lun, thc tin và gii pháp ” làm ñ tài cho Lun án tin s kinh t ca mình. 2. ði tưng và phm vi nghiên cu 2.1. ði tưng nghiên cu ði tưng nghiên cu ca ñ tài là các chính sách và các ni dung hot ñng Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL. Các chính sách và hot ñng này ñưc ñt trong mi quan h vi thc hin chin lưc phát trin ca Tng công ty trong bi cnh hi nhp kinh t quc t. 2.2. Phm vi nghiên cu Lun án phân tích các quan ñim và chính sách Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL và mt s ni dung hot ñng cơ bn v Qun tr NNL ca Tng công ty trong bi cnh hi nhp quc t. Các hot ñng Qun tr NNL ñưc tp trung nghiên cu ñó là: k hoch hóa NNL, phân tích công vic, tuyn dng nhân lc, ñánh giá thc hin công vic; ñào to và phát trin ngun nhân lc, thù lao lao ñng. Bên cnh ñó, lun án cũng s ñi vào phân tích, ñánh giá v b máy làm công tác Qun tr NNL ca Tng công ty. Vic nghiên cu s xem xét thc tin ca công tác Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL tp trung giai ñon 2005 – 2010. Gii pháp và kin ngh ñưc xây dng cho giai ñan 2011 – 2015 và tm nhìn ñn 2020. 3. Mc tiêu và câu hi nghiên cu 3.1 Mc tiêu nghiên cu Mc tiêu nghiên cu ca ñ tài lun án là : (i) H thng hóa lý lun v Qun tr NNL và vn dng c th trong ñiu kin 4 ca CHDCND Lào trong bi cnh hi nhp kinh t quc t; (ii) ðánh giá thc thc trng Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL, tp trung giai ñon 20052010; (iii) ð xut các gii pháp nhm hoàn thin, phát trin Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL trong bi cnh hi nhp kinh t quc t, tp trung giai ñon 20112015 và tm nhìn ñn 2020. 3.2 Câu hi nghiên cu ð tài tp trung vào các câu hi nghiên cu như sau: Câu hi tng quát: Làm th nào hoàn thin và phát trin công tác qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðLL trong bi cnh hi nhp quc t? Các câu hi c th như sau: (i) Thc trng công tác Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL giai ñon 2005 2010? Nhng hn ch ca công tác này như th nào? Nguyên nhân ca nhng hn ch này ? (ii) Hi nhp quc t và thc hin chin lưc phát trin ca Tng công ty ñt ra nhng vn ñ gì cho công tác công tác Qun tr NNL? (iii) Cn có nhng gii pháp gì hoàn thin, phát trin công tác Qun tr NNL ca Tng công ty trong giai ñan 2011 2015 và tm nhìn ñn 2020? 4. Phương pháp nghiên cu và ngun s liu Phương pháp nghiên cu: Trong nghiên cu này, tác gi d kin s thc hin mt s các phương pháp nghiên cu c th như: phương pháp phân tích, tng hp; phương pháp nghiên cu so sánh; phương pháp nghiên cu ñin hình (Case Study); phương pháp nghiên cu ti bàn (Desk study) và nghiên cu ti hin trưng (Field study) – quan sát, phng vn, ñiu tra qua bng hi và mt s phương pháp c th ca khoa hc v Qun tr NNL. ð thc hin nghiên cu này, tác gi lun án ñã thc hin ñiu tra ly ý kin ca cán b qun lý, nhân viên ca Tng công ty ðLL. Phiu ñiu tra tp trung vào ly ý kin nhn ñnh, ñánh giá ca cán b, nhân viên v công tác qun tr ngun nhân lc, các chính sách và hot ñng Qun tr NNL. Mu phiu ñiu tra phn 5 Ph lc Lun án (bao gm bn ting Lào và bn dch ting Vit). ði tưng ly phiu ñiu tra là cán b qun lý, nhân viên ñang làm vic ti các ban/phòng thuc Văn phòng Tng công ty, các chi nhánh, nhà máy và ñơn v thuc Tng công ty ðLL. Tng s phiu phát ra là 150 phiu trong ñó 50 phiu cho cán b, nhân viên làm vic Văn phòng Tng công ty, 100 phiu cho cán b, nhân viên làm vic ti các phòng/ban ca các chi nhánh, nhà máy và các ñơn v. Tng s phiu thu v 123 phiu, s phiu hp l 120 phiu trong ñó có 40 phiu thuc Văn phòng Tng công ty, 80 phiu thuc các chi nhánh, nhà máy, ñơn v. Tng hp và x lý kt qu ñiu tra ñưc x lý bng phn mm Excel. Tng hp kt qu ñiu tra bng bng hi ñưc th hin Ph lc Lun án. Ngun s liu ñưc s dng trong nghiên cu : Trong nghiên cu này, tác gi lun án khai thác và s dng ngun liwwuj th cp và ngun s liu sơ cp. Ngun th cp bao gm các báo cáo ca Tng công ty, báo cáo ca Chính ph CHDCND Lào và ca các b/ngành liên quan, các công trình nghiên cu khoa hc trong nưc và quc t có liên quan ñn ñ tài ñã ñưc công b. Ngun s liu sơ cp gm thông tin, s liu thu nhn ñưc qua quan sát, phng vn, ñiu tra bng bng hi do tác gi lun án thc hin trong giai ñon 20092010. 5. Nhng ñóng góp ca lun án D kin ñ tài lun án có nhng ñóng góp c th như sau: (i) H thng hoá lý lun v qun tr ngun nhân lc trong doanh nghip và vn dng vào doanh nghip ca CHDCND Lào trong bi cnh hi nhp quc t; (ii) ðánh giá thc trng công tác qun tr ngun nhân lc ca Tng công ty ðLL giai ñon 20052010, làm rõ nhng thành tu và nhng hn ch ca Qun tr NNL ca Tng công ty, làm rõ nguyên nhân ca nhng hn ch này; (iii) Phân tích, làm rõ nhng yêu cu ca hi nhp kinh t quc t ñn công tác Qun tr NNL ca Tng công ty ðLL; (iv) ð xut gii pháp có tính thc tin nhm hoàn thin và phát trin Qun tr NNL, góp phn nâng cao hiu qu hot ñng và thc hin thng li chin lưc phát 6 trin ca Tng công ty giai ñan 20112015 và tm nhìn 2020; (v) Kt qu nghiên cu này s là nhng kinh nghim tham kho b ích cho các doanh nghip
Luận văn liên quan