Luận án Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Trong thời ñại ngày nay, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu ñang diễn ra mạnh mẽ. ðiều này ñã làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất, ñòi hỏi các quốc gia mở cửa nền kinh tế, tham gia một cách tích cực vào các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Cùng với xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế, toàn cầu hoá nền kinh tế, ñầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) ñang là ñề tài nóng và ngày càng ñược quan tâm trên thế giới. ðặc biệt, với hầu hết các nước ñang phát triển, FDI có vai trò rất quan trọngñối với quá trình phát triển kinh tế ñất nước, bởi những nước này luôn có nhu cầu rất lớn về vốn. Vốn là chiếc chìa khoá không thể thiếu của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Thông qua FDI, các nước nhận ñầu tư, có thể tiếp thu ñược vốn, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và tìm hiểu ñược thị trường bên ngoài. Chính vì vậy, FDI ñã trở thành bộ phận quan trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Do vậy, trên thế giới ñã và ñang diễn ra một cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau ñể thu hút tối ña nguồn vốn FDI. ðể phù hợp với xu hướng ñó, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) ñã và ñang có những hoạt ñộng tích cựctham gia vào quá trình nói trên. Việc thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những chính sách hàng ñầu của ðảng Nhân dân cạch mạng Làovà Nhà nước Lào. Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài không nhữngñể giải quyết tình trạng khan hiếm vốn cho ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà còn ñể tạo thêm công ăn việc làm cho người lao ñộng. Trong những năm qua, hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñã ñóng góp cho ñất nước nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng, thực hiện các mục tiêu ðảng và Nhà nướcñã ñặt ra. Tuy nhiên, việc thu hút FDI của Lào ñang ñạt mức ñộ, trình ñộ còn khiêm tốn và hiệu quả chưa cao. Bằng chứng là nguồn vốn FDI vào Lào chưa nhiều và cơ cấu 2 chưa hợp lý. Lào là một trong số những quốc gia ñang phát triển kém hấp dẫn về thu hút ñầu tư nước ngoài. Vì những lý do nêu trên, tác giả ñã lựa chọn vấn ñề: “Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào”ñể làm ñề tài luận án Tiến sỹ kinh tế. Trong luận án này tác giả ñi sâu vào phân tích thực trạng thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài, các kết quả ñạt ñược, các nguyên nhân, các mặt hạn chế trong quá trình thu hút FDI, từ ñó ñề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào CHDCND Lào.

pdf193 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncucacánhântôi.Cács liuvàktqunêutronglunánlàtrungthc. Nhngktlun,giiphápvàkinnghcalunánchưatngñưcai côngbtrongbtkỳcôngtrìnhkhoahcnào. Tácgilunán PHONESAYVILAYSACK ii LICMƠN Trong quátrình thc hinlun án tin s kinhtti trưng ði hc KinhtQucdân,tôiñãnhnñưcsquantâm,giúpñtntìnhvàtoñiu kincartnhiungưi,sauñâylàlicmơnchânthànhcatôi: Trưcht,xincmơnsâuscthygiáohưngdn:GS.TS.PhanCông Nghĩa Phó Hiu trưng trưng ði hc Kinh t Quc dân và thy giáo hưng dn: PGS.TS. T Quang Phương Phó trưng Khoa ðu tư v s hưngdnnhittìnhvànhngýkinñónggópquýbáoñlunánñưchoàn thànhtt. XinchânthànhcmơnVinSauñihctrưngðihcKinhtQuc dânñãtoñiukinthunlichotôitrongquátrìnhlàmlunán,cmơncác giáosư,phógiáosư,tins,cácthycôgiáotrongtrưngnóichungvàtrong Khoa ðu tưnói riêng. Cm ơn ñngnghip,bnbèñcbit Cc khuyn khích ñu tư, B K hoch và ðu tư Lào ñã to ñiu kin v thi gian, hưngdnnidungvàcungcpnhngthôngtin,tàiliucnthitchovic phântíchtronglunán,cũngnhưnhnggópýñhoànthànhlunán. Cuicùng,ñcbitxinchânthànhcmơntigiañình,vconñãñng viêntôi,toñiukinvthigian,kinhphí,giúpñcôngvicgiañìnhcho tôitrongsutthigianvitlunántinskinhtnàyñưchoànthành. Kính PHONESAYVILAYSACK iii MCLC Trangphbìa LICAMðOAN..................................................................................................................i MCLC ...........................................................................................................................iii DANHMCCÁCTVITTT...................................................................................vii DANHMCBNGBIU.................................................................................................ix MðU...............................................................................................................................1 Chương1.NHNGVNðLÝLUNCƠBNVTHUHÚTFDICAMT QUCGIA...........................................................................................................................6 1.1.BNCHTCAFDI ..............................................................................................6 1.1.1.KháinimvàñcñimcaFDI ..................................................... 6 1.1.1.1.KháinimvFDI..................................................................... 6 1.1.1.2.ðcñimcaFDI ..................................................................11 1.1.2.CáchìnhthcñutưFDI.............................................................. 13 1.1.2.1. Hp ñng hp tác kinh doanh (Business Cooperation by ContractBCC) ..................................................................................14 1.1.2.2.Doanhnghipliêndoanh(JointVenturesCompanyJVC) .14 1.1.2.3.Doanhnghip100%vnnưcngoài(100%ForeignOwned EnterprisesFOE)................................................................................15 1.1.2.4.CáchìnhthcBOT,BTO,BT ...............................................16 1.1.2.5.Mualivàsápnhp(M&A) .................................................17 1.2.TÁCðNGCAFDI ............................................................................................17 1.2.1.TácñngtíchcccaFDIñivinưcnhnñutư .................. 17 1.2.2.TácñngtiêucccaFDIñivinưcnhnñutư .................. 25 1.3.MTSLÝTHUYTVðUTƯTRCTIPNƯCNGOÀI .....................31 1.3.1.Cáclýthuytkinhtvĩmô ........................................................... 31 1.3.2.Cáclýthuytkinhtvimô ........................................................... 33 1.4.CÁCNHÂNTNHHƯNGTHUHÚTFDI ...................................................36 1.4.1.NhngnhântthucnưcnhnFDI ........................................... 36 iv 1.4.1.1.Miquanhkinhtquctcaqucgiatipnhn .............36 1.4.1.2.Snñnhvchínhtr,kinhtxãhi.................................37 1.4.1.3.Hthnglutphápvàchínhsách ..........................................38 1.4.1.4.Spháttrincơshtng.....................................................40 1.4.1.5.Spháttrinñingũlaoñng...............................................41 1.4.1.6.Shoànthincácthtchànhchính ....................................42 1.4.1.7.Côngtácxúctinñutư ........................................................43 1.4.2.Nhngnhântthucbênngoài. ................................................... 44 1.4.2.1.Môitrưngkinhtthgii....................................................44 1.4.2.2.Xuhưngcnhtranhvàhptácquct. ..............................45 1.4.2.3.Xuhưngtdohoáthươngmivàñutưquct. ..............46 1.4.2.4.Cáchmngkhoahcvàcôngnghthúcñyñutưquct.47 1.4.2.5.Vaitròcacáccôngtyxuyênqucgia(TNCs)....................48 1.4.2.6.Nhngnhântphthucnhàñutư.....................................49 1.5. S VN ðNG CA DÒNG FDI TRÊN TH GII VÀ KINH NGHIM CAMTSNƯCASEAN .....................................................................................49 1.5.1.SvnñngcaFDItrênthgii................................................ 49 1.5.2.KinhnghimthuhútFDIcamtsnưcASEAN.................... 53 1.5.2.1.KinhnghimcaTháiLan ....................................................53 1.5.2.2.KinhnghipcaMalaysia .....................................................55 1.5.2.3.KinhnghimcaVitNam ...................................................56 1.5.2.4.BàihckinhnghimchovicthuhútFDIcaLào..............60 Ktlunchương1: .......................................................................................................62 Chương 2. THC TRNG THU HÚT FDI VÀO CNG HOÀ DÂN CH NHÂNDÂNLÀOTHIKỲ1988–2008.......................................................................63 2.1.TNGQUANCHUNGVðIUKINTNHIÊN,KINHT,XÃHI CHDCNDLÀOCÓNHHƯNGðNVICTHUHÚTFDI .................................63 2.1.1.ðiukintnhiên......................................................................... 63 2.1.2.Tìnhhìnhkinhtxãhi.............................................................. 64 2.1.3.Nhngthunlivàkhókhăn........................................................ 71 v 2.2.HTHNGLUTPHÁP,CHÍNHSÁCHðIVIFDITICHDCNDLÀO..76 2.2.1.KhuônkhpháplýchohotñngFDIcaCHDCNDLào......... 76 2.2.2.ChínhsáchthuhútFDItiCHDCNDLào................................... 78 2.2.3.HotñngxúctinñutưhinnaytiCHDCNDLào................ 79 2.3.THCTRNGTHUHÚTFDIVÀOCHDCNDLÀOTHIKỲ19882008......81 2.3.1.TngquantìnhhìnhthuhútFDIvàoCHDCNDLào .................. 81 2.3.2.CáchìnhthcFDIthchinCHDCNDLào ............................ 86 2.3.3.FDItheongànhthchinCHDCNDLào ................................. 91 2.3.4.FDIthchintheocơcuvùngcaCHDCNDLào .................... 93 2.3.5.FDItheocơcuñitácnưcngoài .............................................. 96 2.4.ðÁNHGIÁVICTHUHÚTFDIVÀOCHDCNDLÀO .....................................98 2.4.1.Nhngktquñtñưc................................................................ 98 2.4.1.1.FDIbsungngunvnquantrngchoñutưpháttrin.....98 2.4.1.2.FDIthúcñytăngtrưngvàchuyndchcơcukinhtca CHDCNDLào...................................................................................100 2.4.1.3. FDI góp phn nâng cao kim ngch xut khu, m rng th trưngquct,tăngngunthungoit. ..........................................102 2.4.1.4.FDItongunthungânsáchNhànưc ..............................106 2.4.1.5. FDI to thêm vic làm, tăng thu nhp và phát trin ngun nhânlc.............................................................................................108 2.4.2.NhưcñimcavicthuhútFDI............................................... 111 2.4.2.1.FDIvàocácvùngvàcácngànhmtcânñi .......................111 2.4.2.2.FDIgâyratácñngtiêucctrongcơculaoñng............112 2.4.2.3.FDIgâyônhimmôitrưng ...............................................113 2.4.3.Mtshnch ............................................................................ 114 2.4.4.NguyênnhâncácymkémtrongvicthuhútFDILào.......... 119 Ktlunchương2: ..........................................................................................................133 Chương3.GIIPHÁPTĂNGCƯNGTHUHÚTFDICHDCNDLÀO ...........135 3.1.QUANðIMVÀðNHHƯNGTHUHÚTFDICHDCNDLÀOTRONG BICNHMI...........................................................................................................135 vi 3.1.1.Cácbicnhpháttrinquctvàtrongnưc ........................... 135 3.1.1.1.Bicnhquct...................................................................135 3.1.1.2.Bicnhtrongnưc.............................................................137 3.1.2.MctiêupháttrinkinhtcaLàoñnnăm2020 .................... 138 3.1.3.NhucuvnpháttrinkinhtcaLào ...................................... 140 3.1.4.QuanñimthuhútFDILào..................................................... 142 3.1.5.ðnhhưngthuhútFDIñnnăm2020...................................... 144 3.2.CÁCGIIPHÁPTĂNGCƯNGTHUHÚTFDICHDCNDLÀO ..............147 3.2.1.Tiptccngcvànñnhchínhtrxãhi ............................ 148 3.2.2.HoànthinhthngpháplutvFDI........................................ 149 3.2.3.TiptchoànthinchínhsáchthuhútFDI................................ 151 3.2.4.NângcaohiuququnlýNhànưcñivivnFDI .............. 159 3.2.5.Nângcaochtlưngcánbvàlaoñngchocácdoanhnghip cóvnñutưnưcngoài...................................................................... 161 3.2.6.Htrgiúpñsaukhidánñưccpgiyphépvàñãtrin khai........................................................................................................ 162 3.2.7.Tăngcưngñutưxâydnghthngcơshtng................. 163 3.2.8.XâydngchinlưcthuhútFDI ............................................... 165 3.2.9.Tăngcưnghotñngxúctinñutư........................................ 166 3.3.ðIUKINðTHCHINGIIPHÁP..........................................................168 3.3.1.KinnghviChínhph............................................................. 168 3.3.2.KinnghviBKhochvàðutư........................................ 169 3.3.3.KinnghvicácB,Ngànhcóliênquan ................................. 170 Ktlunchương3: ..........................................................................................................171 KTLUN.......................................................................................................................172 DANHMCCÔNGTRÌNHCATÁCGI ..............................................................175 TÀILIUTHAMKHO...............................................................................................176 vii DANHMCCÁCTVITTT Vittt TingVit TingAnh ADB NganhàngChâuÁ AseanDevelopmentBank AFTA KhuvcmudchtdoASEAN AseanFreeTradeArea APEC DinñànhptácKinhtchâuÁ AsiaPacificEconomicCooperation TháiBìnhDương ASEAN HiphicácqucgiaðôngNamÁ AssociationofSouthEastAsianNations ASEM DinñànhptáckinhtÁÂu AseanEuropeanMeeting CEPT Chươngtrìnhthuquanưuñãicó CommonEffectivePreferentialTariffs hiulcchung Scheme CHDCND CnghoàDânchNhândân CNHHðH Côngnghiphoáhinñihoá IndustrialisationMordernisation EU LiênminhchâuÂu EuropeanUnion FDI ðutưtrctipnưcngoài ForeignDirectInvestment GDP Tngsnphmqucni GrossDomesticProduction GNP Tngsnphmqucgia GrossNationalProduction GSP Hthnghưngưuñãithuquan GeneralisedSystemofPreference IMF Qutintquct InternationalMonetaryFund M&A Mualivàsápnhp Merger&Acquitition MFN Quychtihuquc MostFavoredNation MIDA CcpháttrincôngnghipMalaixia MalaysianIndustrialDevelopment Authority MNCs Côngtyñaqucgia MultinationalCorporations NAFTA HipñnhthươngmitdoBcM NorthAmericanFreeTradeAgrreement NEP Chínhsáchkinhtmi NewEconomicPolicy NICs Cácnưccôngnghipmi NewlyIndustrializedCountries NTR Quychthươngmibìnhthương NormalTradeRelations viii ODA Vintrpháttrinchínhthc OfficialDevelopmentAssistance OECD TchcHptácvàPháttrinKinh OrganizationforEconomicCooperation t andDevelopment R&D NghiêncuvàPháttrin ResearchandDevelopment RM ðngRingítMalaixia RingitMalaysia TNCs Côngtyxuyênqucgia TransnationalCorperations UNCTAD TchcLiênHipqucvthương UnitedNationsConferenceonTradeand mivàPháttrin Development UNIDO TchcPháttrinCôngnghipLi ênUnitedNationsIndustrialDevelopment Hipquc Organisation USD ðôlaM UnitedStatesDollar WB Ngânhàngthgii WorldBank WTO Tchcthươngmithgii WorldTradeOrganization XHCN Xãhichnghĩa Socialist ix DANHMCBNGBIU Danhmcbng Bng1.1:SvnFDI10nưcnhnnhiunhtNam,BcvàNamBc ChâuÁ (TUSD) ............................................................................ 52 Bng2.1.TìnhhìnhthuhútñutưtrctipnưcngoàicaLàotronggiai ñon1988–2008............................................................................ 82 Bng2.2:SvnvàdánFDItheongànhvàlĩnhvcLào....................... 91 Bng2.3:FDIvàoLàophântheocácvùnggiaiñon19882008 ............... 94 Bng2.4:TngktngunFDIvàoLàotheoqucgia................................... 97 Bng2.5:VnñutưpháttrinkinhtxãhcaLàothikỳ20012008 . 98 Bng2.6:SbinñicơcungànhkinhtLào .......................................... 101 Bng2.7:XutkhucacácdoanhnghipFDItnăm(20002008)....... 104 Bng2.8:thtxphàng178nưctrênthgiivcácthtuccpgiy phépñutư.................................................................................... 130 Bng3.1:Cânñingunvntheophươngánpháttrincơbn ................. 141 Danhmcbiuñ MôhìnhMacDougallKemp(1964) .............................................................31 Biuñ1.1:VnFDIhotñngtrênthgiitnăm1980–2007...............50 Biuñ1.2:VnFDIvàocáckhuvcvàcácnưctrênthgii..................51 Biuñ2.1:TcñtăngtrưngGDPcaLào(19812009) .......................67 Biuñ2.2:TllmphátLào(19962008) ...........................................68 Biuñ2.3:Tgiáhiñoáiñngtinkíp(19852008) ..............................69 Biuñ2.4:GDPtrungbìnhñungưigiaiñon20002008.....................71 Biuñ2.5:QuymôbìnhquânmtdáncácgiaiñonLào ....................84 Biuñ2.6:Svnthchinvàvnñăngkýnăm2000–2008 ..................85 x Biuñ2.7:SvntheohìnhthcFDInăm19882008.............................86 Biuñ2.8:SdántheocáchìnhthcFDInăm19882008....................87 Biuñ2.9:SvnñăngkýtheocáchìnhthcFDIchyuthikỳ2000 2008 ..........................................................................................88 Biuñ2.10:TlvnñăngkýcáchìnhthcFDIchyuthikỳ2000 2008.............................................................................................88 Biuñ2.11:SdưántheocáchìnhthcFDIchyuthikỳ2000 2008.............................................................................................89 Biuñ2.12:TldáncáchìnhthcFDIchyuthikỳ20002008 .....90 Biuñ2.13:Tlsdántheocơcungành(%)......................................92 Biuñ2.14:Tlsvnñutưtheocơcungành(%)..............................92 Biuñ2.15:Suttăngtrưngcácngànhkinht........................................102 Biuñ2.16:TìnhhìnhxutnhpkhucaLàogiaiñon20002008.....105 Biuñ2.17:NgunthungânsáchNhànưc .............................................107 Biuñ2.18:SviclàmtrctiptrongkhuvcFDItnăm(2000– 2007) .........................................................................................109 Biuñ2.19:Tlngưilaoñngtheongành2005–2008 ......................111 1 MðU 1.Tínhcpthitcañtàinghiêncu Trongthiñingàynay,xuhưnghinhpkinhtkhuvcvàtoàncu ñangdinramnhm.ðiunàyñãlàmchonnkinhtthgiingàycàngtr thànhmtchnhththngnht,ñòihicácqucgiamcannkinht,tham giamtcáchtíchccvàocácmiquanhkinhtquct. Cùngvixuhưngtăngcưnghptácquct,toàncuhoánnkinh t,ñutưtrctipnưcngoài(ForeignDirectInvestmentFDI)ñanglàñ tàinóngvàngàycàngñưcquantâmtrênthgii.ðcbit,vihuhtcác nưcñangpháttrin,FDIcóvaitròrtquantrngñiviquátrìnhpháttrin kinhtñtnưc,binhngnưcnàyluôncónhucurtlnvvn.Vnlà chicchìakhoákhôngththiucamtquátrìnhpháttrinkinhtxãhi camtqucgia.ThôngquaFDI,cácnưcnhnñutư,cóthtipthuñưc vn,côngnghvàkthuttiêntin,kinhnghimqunlývàtìmhiuñưc thtrưngbênngoài.Chínhvìvy,FDIñãtrthànhbphnquantrngtrong quanhkinhtquct.Dovy,trênthgiiñãvàñangdinramtcuc cnhtranhgiacácqucgiavinhauñthuhúttiñangunvnFDI. ðphùhpvixuhưngñó,nưcCnghoàDânchNhândânLào (CHDCNDLào)ñãvàñangcónhnghotñngtíchccthamgiavàoquá trìnhnóitrên.Victhuhútñutưtrctipnưcngoàilàmttrongnhng chínhsáchhàngñucaðngNhândâncchmngLàovàNhànưcLào. Thuhútvnñutưtrctipnưcngoàikhôngnhngñgiiquyttìnhtrng khanhimvnchoñutưpháttrinkinhtxãhimàcònñtothêmcông ănviclàmchongưilaoñng.Trongnhngnămqua,hotñngñutưtrc tipnưcngoàiñãñónggópchoñtnư
Luận văn liên quan