Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu Sự thỏa mãn trong công việccũng như sự gắn kết củanhân viên với tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạodoanh nghiệp trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhân sự nhằm quản lý và sử dụng lao động hiệu quả nhất. Vấn đề càng trở nên bức bách hơn trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo ra những áp lực cạnh tranh gay gắt, buộc các doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng các mô hình quản trị nguồn nhân lực mới, các giải pháp và chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính nỗ lựctrong công việc, một môi trường làm việc thân thiệnvà đoàn kết, tạo cho người lao động cảm giác thỏa mãn và an tâm trong công tác, luôn nỗ lực trong công việc, tự hào về tổ chức và trung thành với tổ chức. Vậy, tổ chức cần phải làm gì để gia tăng sự thỏa mãn trong công việc, khuyến khích sự nỗ lực của nhân viên, làm cho nhân viên tự hào và trung thành với tổ chức. Những yếu tố nào tác động đến việc thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, tác động đến sự thỏa mãn, sự nỗ lực, niềm tự hào và lòng trung thành của nhân viên. Để trả lời cho những câu hỏi trên,nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thỏa mãn của nhân viên; lòng trung thành và kết quả làm việc của nhân viên (ví dụ như: Nachbagauer and Riedl 2002, Meyer 1996, Deconinck and Stilwell C.D. 2004, Fletcher and Williams 1996, Mayer and Schoorman 1992). Các nghiên cứu về sự cam kết, gắn bó của nhân viên với tổ chức (Bateman, T. and Strasser, S., 1984; Allen,N. and Meyer, J., 1990; Brewer, A. and Lok. P., 1995). Ở Việt Nam, đã có khá nhiều nghiên cứu về lòng trung thành, mức độ thỏa mãn của nhân viên, sự nỗ lực của nhân viên trong công việc trong năm 2005 và 2006 (Trần Thị Kim Dung 11/2005). Lãnh đạo công ty hiểu chưa đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lòng trung thành của nhân viên, cũng như mức độ thỏa mãn và sự nỗ lực của nhân viên. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành và kết quả làm việccủa nhân viên trong các công ty nhỏ và vừa của Trần Thị Kim Dung (11/2005) là một trong những nghiên cứu góp phần vào công trình nghiên cứu chung của cả nước; giúp các nhà lãnh đạo công ty định ra chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên đề tài còn một số hạn chế về cở mẫu, chưa phân tích sâu từng nhóm đối tượng nhân viên. Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên trong công việc, sự gắn kết của nhân viên với tổ chức trong điều kiện thực tiển tại Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op là công trình nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. Thông qua nghiên cứu này, với những kết quả đạt được hi vọng sẽ giúp các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ nói chung, lãnh đạo Saigon Co.op nói riêng hiểu chính xác hơn về các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn, sự nỗ lực, niềm tự hào và lòng trung thành của nhân viên. Từ đó có thể hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, các giải pháp và chính sách nhân sự hiệu quả góp phần nâng cao sự thỏa mãn trong công việccũng như sự gắn kết của nhân viên với tổ chức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Về bản thân, đây là đề tài rất bổ ích và thiết thực đối với công tác chuyên môn cũng như sự nghiệp nghiên cứu tiếp theo. Hy vọng với đề tài nghiên cứu đầu tiên này sẽ giúp tôi những kỹ năng cần thiết trong công tác nghiên cứu, nắm bắt những kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực nóichung, kiến thức về thỏa mãn trong công việc cũng như gắn kết tổ chức nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu Như đã đề cập ở phần trên,sự thỏa mãn của nhân viên, lòng trung thành, sự nỗ lực trong công việc, niềm tự hào của nhân viên với tổ chức đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.Nhằm góp phần vào công trình nghiên cứu chung trong cả nước về lĩnh vực này, thông qua việc khảo sát nhân viên tại Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op, đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu sau: - Xác định mức độ ảnh hưởngcủa các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của nhân viên, sự nỗ lực trong công việc, niềm tự hào và lòng trung thành của nhân viên với tổ chức. - Đề xuất một số giải pháp,kiến nghị để có thể nâng cao mức độ thỏa mãn của nhân viên, sự nỗ lực trong công việc, niềm tự hào và lòng trung thành của nhân viên với tổ chức. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Cán bộ nhân viên Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op với mạng lưới 21 siêu thị Co.opMart trải khắp các quận huyện thành phố và các tỉnh; 1 đơn vị sản xuất; 1 đơn vị chuyên phân phối sỉ những nhãn hàng độc quyền (Tổng đại lý phân phối); Cửa hàng Bến Thành; Xuất nhập khẩu. Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khối siêu thị Co.opMart tại thành phố Hồ Chí Minh (14 siêu thị). Đối tượng nghiên cứu là cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ quản lý cấp cơ sở và nhân viên thừa hành. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp bằng cách phát bảng câu hỏi cho đối tượng nghiên cứu và có những giải thích cần thiết. Nghiên cứu sử dụngkiểm định độ tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui tuyến tính bội (multiple regression analysis) thông qua phần mềm SPSS để đánh giá độ tin cậy củathang đo và kiểm định mô hình nghiên cứu. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng nhằm đolường mức độ cảm nhận tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến biến nghiên cứu. Ý nghĩa thực tiễn củađề tài nghiên cứu Thông qua khảo sát tại Liên hiệp hợp tác xã thươngmại thành phố về mức độ thỏa mãn công việc, sự nỗ lực, niềm tự hào và lòng trung thành của nhân viên, những kết quả cụ thể mà đề tài nghiên cứu sẽ mang lại: Một là, giúp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặcbiệt là lãnh đạo Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố xác định rõ các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của nhân viên, lòng trung thành, sự nỗ lực và tình cảm gắn bó của nhân viên cũng như cách thức đo lườngcác yếu tố này. Từ đó có thể hoạch định chính sách nguồn nhân lực hiệu quả, các giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn trong công việc, sự gắn kết nhân viên với tổ chức. Hai là, nghiên cứu này có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và những nhà nghiên cứu muốn đi sâu nghiên cứu mức độ thỏa mãn của nhân viên trong công việc cũng như lòng trung thành, sự nỗ lực và tình cảm gắn bó của nhân viên với tổ chức. Kết cấu luận văn gồm 5 chương sau: - Phần mở đầu. - Chương 1: Cơ sở lý luận. - Chương 2: Giới thiệu về Saigon Co.op – Co.opMart. - Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. - Chương 4: Xử lý số liệu và thảo luận kết quả. - Chương 5: Giải pháp và kiến nghị. - Kết luận

pdf111 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH WUX NGUYEÃN VAÊN ÑIEÄP CAÙC YEÁU TOÅ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ THOÛA MAÕN VAØ SÖÏ GAÉN KEÁT CUÛA NHAÂN VIEÂN HÔÏP TAÙC XAÕ THÖÔNG MAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2007 1 MUÏC LUÏC Phaàn môû ñaàu Lôøi giôùi thieäu ..................................................................................................i Muïc tieâu nghieân cöùu ......................................................................................ii Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu ................................................................iii Phöông phaùp nghieân cöùu...............................................................................iii YÙù nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi nghieân cöùu.......................................................iv Keát caáu luaän vaên...........................................................................................iv Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 3.1 Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân taïi nôi laøm vieäc .................................................1 3.2 Söï gaén keát cuûa nhaân vieân ñoái vôùi toå chöùc .....................................................4 3.3 Moái quan heä giöõa möùc ñoä thoûa maõn ñoái vôùi coâng vieäc vaø gaén keát toå chöùc..........................................................................................5 3.4 Quan heä giöõa ñaëc ñieåm caù nhaân; söï thoûa maõn ñoái vôùi coâng vieäc vaø möùc ñoä gaén keát vôùi toå chöùc.......................................................................8 3.5 Moâ hình nghieân cöùu toång quaùt ....................................................................10 Toùm taét chöông 1 ........................................................................................11 Chöông 2: GIÔÙI THIEÄU VEÀ SAIGON CO.OP – CO.OPMART 2.1 Khaùi quaùt quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ..............................................12 2.2 Lónh vöïc hoaït ñoäng, cô caáu toå chöùc ............................................................13 2.3 Taàm nhìn – söù maïng vaø muïc tieâu phaùt trieån ..............................................14 2.4 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ....................................................................15 2.5 Ñaëc ñieåm tình hình nhaân söï ........................................................................16 Toùm taét chöông 2 ........................................................................................17 Chöông 3: THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU 3.1 Qui trình nghieân cöùu ....................................................................................18 3.2 Nghieân cöùu ñònh löôïng.................................................................................18 3.3 Giôùi thieäu thang ño ......................................................................................19 3.3.1 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà baûn chaát coâng vieäc..........................19 3.3.2 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá laõnh ñaïo...............................20 3.3.3 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá tieàn löông.............................20 3.3.4 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá phuùc lôïi................................21 2 3.3.5 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá giaùm saùt trong coâng vieäc. ....21 3.3.6 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá thoâng tin giao tieáp ...............21 3.3.7 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá ñaøo taïo, thaêng tieán...............22 3.3.8 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà yeáu toá ñoàng nghieäp.........................22 3.3.9 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà söï thoûa maõn chung..........................23 3.3.10 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà söï noã löïc .........................................23 3.3.11 Ño löôøng caûm nhaän nieàm töï haøo cuûa nhaân vieân veà coâng ty ........................23 3.3.12 Ño löôøng caûm nhaän cuûa nhaân vieân veà loøng trung thaønh..............................24 Toùm taét chöông 3 ........................................................................................24 Chöông 4: XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU VAØ THAÛO LUAÄN KEÁT QUAÛ 4.3 Toång hôïp thoâng tin maãu nghieân cöùu ...........................................................25 4.3 Ñaùnh giaù ñoä tin caäy thang ño (Cronbach Alpha) vaø phaân tích nhaân toá (EFA)..........................................................................26 4.2.1 Ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa thang ño baèng heä soá Cronbach Alpha...................26 4.2.2 Phaân tích nhaân toá (EFA) ..............................................................................29 4.3 Öôùc löôïng caùc tham soá hoài qui.....................................................................32 4.3.1 Phaân tích hoài quy cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï thoûa maõn chung.........32 4.3.2 Phaân tích hoài quy cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï gaén keát toå chöùc..........33 ™ Phaân tích hoài quy cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï noã löïc cuûa nhaân vieân ...............................................................................33 ™ Phaân tích hoài quy cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nieàm töï haøo cuûa nhaân vieân ..........................................................................34 ™ Phaân tích hoài quy cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ...................................................................35 4.3 Möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá theo caûm nhaän cuûa nhaân vieân ..............36 4.4.1 Möùc ñoä quan troïng theo caûm nhaän cuûa nhaân vieân ñoái vôùi caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc ..........................................................36 4.4.2 Möùc ñoä quan troïng theo caûm nhaän cuûa nhaân vieân ñoái vôùi söï gaén keát toå chöùc ........................................................................................42 4.3 Ñaùnh giaù chung vaø thaûo luaän keát quaû .........................................................46 4.5.1 Veà möùc ñoä thoûa maõn ñoái vôùi coâng vieäc.......................................................46 4.5.2 Veà möùc ñoä gaén keát toå chöùc..........................................................................49 Toùm taét chöông 4 ........................................................................................53 3 Chöông 5: GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ 5.1 Giaûi phaùp nhaèm naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân vôùi caùc thaønh cuûa coâng vieäc ..............................................................................................55 5.1.1 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà baûn chaát coâng vieäc .....55 5.1.2 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà laõnh ñaïo .....................58 5.1.3 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà tieàn löông ...................60 5.1.4 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà phuùc lôïi ......................64 5.1.5 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà ñaøo taïo-thaêng tieán......65 5.1.6 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà ñoàng nghieäp ...............70 5.1.7 Giaûi phaùp naâng cao söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân veà ñieàu kieän laøm vieäc .....70 5.2 Moät soá kieán nghò khaùc .................................................................................73 Keát luaän .......................................................................................................75 Taøi lieäu tham khaûo ......................................................................................77 Phuï luïc 4 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Giôùi thieäu Söï thoûa maõn trong coâng vieäc cuõng nhö söï gaén keát cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp trong vieäc xaây döïng vaø thöïc thi caùc chính saùch nhaân söï nhaèm quaûn lyù vaø söû duïng lao ñoäng hieäu quaû nhaát. Vaán ñeà caøng trôû neân böùc baùch hôn trong xu theá toaøn caàu hoùa kinh teá quoác teá, ñaëc bieät khi Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO) ñaõ taïo ra nhöõng aùp löïc caïnh tranh gay gaét, buoäc caùc doanh nghieäp phaûi löïa choïn vaø aùp duïng caùc moâ hình quaûn trò nguoàn nhaân löïc môùi, caùc giaûi phaùp vaø chính saùch nhaèm thu huùt nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao, phaùt huy tính noã löïc trong coâng vieäc, moät moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän vaø ñoaøn keát, … taïo cho ngöôøi lao ñoäng caûm giaùc thoûa maõn vaø an taâm trong coâng taùc, luoân noã löïc trong coâng vieäc, töï haøo veà toå chöùc vaø trung thaønh vôùi toå chöùc. Vaäy, toå chöùc caàn phaûi laøm gì ñeå gia taêng söï thoûa maõn trong coâng vieäc, khuyeán khích söï noã löïc cuûa nhaân vieân, laøm cho nhaân vieân töï haøo vaø trung thaønh vôùi toå chöùc. Nhöõng yeáu toá naøo taùc ñoäng ñeán vieäc thu huùt nguoàn nhaân löïc trình ñoä cao, taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn, söï noã löïc, nieàm töï haøo vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Ñeå traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi treân, nhieàu nhaø nghieân cöùu treân theá giôùi ñaõ nghieân cöùu moái quan heä giöõa söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân; loøng trung thaønh vaø keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân (ví duï nhö: Nachbagauer and Riedl 2002, Meyer 1996, Deconinck and Stilwell C.D. 2004, Fletcher and Williams 1996, Mayer and Schoorman 1992). Caùc nghieân cöùu veà söï cam keát, gaén boù cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc (Bateman, T. and Strasser, S., 1984; Allen, N. and Meyer, J., 1990; Brewer, A. and Lok. P., 1995). ÔÛ Vieät Nam, ñaõ coù khaù nhieàu nghieân cöùu veà loøng trung thaønh, möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân, söï noã löïc cuûa nhaân vieân trong coâng vieäc trong naêm i 5 2005 vaø 2006 (Traàn Thò Kim Dung 11/2005). Laõnh ñaïo coâng ty hieåu chöa ñaày ñuû veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán möùc ñoä loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân, cuõng nhö möùc ñoä thoûa maõn vaø söï noã löïc cuûa nhaân vieân. Nghieân cöùu caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán loøng trung thaønh vaø keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân trong caùc coâng ty nhoû vaø vöøa cuûa Traàn Thò Kim Dung (11/2005) laø moät trong nhöõng nghieân cöùu goùp phaàn vaøo coâng trình nghieân cöùu chung cuûa caû nöôùc; giuùp caùc nhaø laõnh ñaïo coâng ty ñònh ra chính saùch vaø giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân ñeà taøi coøn moät soá haïn cheá veà côû maãu, chöa phaân tích saâu töøng nhoùm ñoái töôïng nhaân vieân. Nghieân cöùu söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân trong coâng vieäc, söï gaén keát cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc trong ñieàu kieän thöïc tieån taïi Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi thaønh phoá Hoà Chí Minh – Saigon Co.op laø coâng trình nghieân cöùu ñaàu tieân trong lónh vöïc kinh doanh baùn leû taïi Vieät Nam. Thoâng qua nghieân cöùu naøy, vôùi nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc hi voïng seõ giuùp caùc nhaø laõnh ñaïo trong lónh vöïc kinh doanh baùn leû noùi chung, laõnh ñaïo Saigon Co.op noùi rieâng hieåu chính xaùc hôn veà caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn, söï noã löïc, nieàm töï haøo vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Töø ñoù coù theå hoaïch ñònh chieán löôïc nguoàn nhaân löïc, caùc giaûi phaùp vaø chính saùch nhaân söï hieäu quaû goùp phaàn naâng cao söï thoûa maõn trong coâng vieäc cuõng nhö söï gaén keát cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Veà baûn thaân, ñaây laø ñeà taøi raát boå ích vaø thieát thöïc ñoái vôùi coâng taùc chuyeân moân cuõng nhö söï nghieäp nghieân cöùu tieáp theo. Hy voïng vôùi ñeà taøi nghieân cöùu ñaàu tieân naøy seõ giuùp toâi nhöõng kyõ naêng caàn thieát trong coâng taùc nghieân cöùu, naém baét nhöõng kieán thöùc cô baûn veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc noùi chung, kieán thöùc veà thoûa maõn trong coâng vieäc cuõng nhö gaén keát toå chöùc noùi rieâng. Muïc tieâu nghieân cöùu Nhö ñaõ ñeà caäp ôû phaàn treân, söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân, loøng trung thaønh, söï ii 6 noã löïc trong coâng vieäc, nieàm töï haøo cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc ñoùng vai troø quan troïng quyeát ñònh söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa doanh nghieäp. Nhaèm goùp phaàn vaøo coâng trình nghieân cöùu chung trong caû nöôùc veà lónh vöïc naøy, thoâng qua vieäc khaûo saùt nhaân vieân taïi Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi thaønh phoá Hoà Chí Minh – Saigon Co.op, ñeà taøi nghieân cöùu nhaèm caùc muïc tieâu sau: - Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân, söï noã löïc trong coâng vieäc, nieàm töï haøo vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc. - Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñeå coù theå naâng cao möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân, söï noã löïc trong coâng vieäc, nieàm töï haøo vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Ñeà taøi nghieân cöùu Caùn boä nhaân vieân Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi thaønh phoá Hoà Chí Minh – Saigon Co.op vôùi maïng löôùi 21 sieâu thò Co.opMart traûi khaép caùc quaän huyeän thaønh phoá vaø caùc tænh; 1 ñôn vò saûn xuaát; 1 ñôn vò chuyeân phaân phoái sæ nhöõng nhaõn haøng ñoäc quyeàn (Toång ñaïi lyù phaân phoái); Cöûa haøng Beán Thaønh; Xuaát nhaäp khaåu. Phaïm vi nghieân cöùu taäp trung chuû yeáu vaøo khoái sieâu thò Co.opMart taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh (14 sieâu thò). Ñoái töôïng nghieân cöùu laø caùn boä quaûn lyù caáp trung, caùn boä quaûn lyù caáp cô sôû vaø nhaân vieân thöøa haønh. Phöông phaùp nghieân cöùu Nghieân cöùu chính thöùc ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp nghieân cöùu ñònh löôïng, duøng kyõ thuaät thu thaäp thoâng tin tröïc tieáp baèng caùch phaùt baûng caâu hoûi cho ñoái töôïng nghieân cöùu vaø coù nhöõng giaûi thích caàn thieát. Nghieân cöùu söû duïng kieåm ñònh ñoä tin caäy Cronbach alpha, phaân tích nhaân toá khaùm phaù (EFA) vaø phaân tích hoài qui tuyeán tính boäi (multiple regression analysis) iii 7 thoâng qua phaàn meàm SPSS ñeå ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa thang ño vaø kieåm ñònh moâ hình nghieân cöùu. Phöông phaùp thoáng keâ moâ taû ñöôïc söû duïng nhaèm ño löôøng möùc ñoä caûm nhaän taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán bieán nghieân cöùu. YÙù nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi nghieân cöùu Thoâng qua khaûo saùt taïi Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi thaønh phoá veà möùc ñoä thoûa maõn coâng vieäc, söï noã löïc, nieàm töï haøo vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân, nhöõng keát quaû cuï theå maø ñeà taøi nghieân cöùu seõ mang laïi: Moät laø, giuùp cho caùc nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp, ñaëc bieät laø laõnh ñaïo Lieân hieäp hôïp taùc xaõ thöông maïi thaønh phoá xaùc ñònh roõ caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân, loøng trung thaønh, söï noã löïc vaø tình caûm gaén boù cuûa nhaân vieân cuõng nhö caùch thöùc ño löôøng caùc yeáu toá naøy. Töø ñoù coù theå hoaïch ñònh chính saùch nguoàn nhaân löïc hieäu quaû, caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao söï thoûa maõn trong coâng vieäc, söï gaén keát nhaân vieân vôùi toå chöùc. Hai laø, nghieân cöùu naøy coù theå laø taøi lieäu tham khaûo cho sinh vieân ngaønh quaûn trò nhaân söï, quaûn trò kinh doanh vaø nhöõng nhaø nghieân cöùu muoán ñi saâu nghieân cöùu möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân trong coâng vieäc cuõng nhö loøng trung thaønh, söï noã löïc vaø tình caûm gaén boù cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc. Keát caáu luaän vaên goàm 5 chöông sau: - Phaàn môû ñaàu. - Chöông 1: Cô sôû lyù luaän. - Chöông 2: Giôùi thieäu veà Saigon Co.op – Co.opMart. - Chöông 3: Thieát keá nghieân cöùu. - Chöông 4: Xöû lyù soá lieäu vaø thaûo luaän keát quaû. - Chöông 5: Giaûi phaùp vaø kieán nghò. - Keát luaän iv 8 Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN Chöông 1 seõ giôùi thieäu caùc lyù thuyeát veà söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân trong coâng vieäc, möùc ñoä gaén keát cuûa nhaân vieân vôùi toå chöùc. 1.2 Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân taïi nôi laøm vieäc Coù raát nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân taïi nôi laøm vieäc. Vaäy, nhö theá naøo laø söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân taïi nôi laøm vieäc; vaø caùc yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân? Theo nghieân cöùu cuûa Smith P.C Kendal and Hulin C.L 1996, söï thoûa maõn (söï haøi loøng) vôùi coâng vieäc laø thaùi ñoä aûnh höôûng, ghi nhaän cuûa nhaân vieân veà caùc khía caïnh khaùc nhau trong coâng vieäc. Trong khi ñoù Vroom cho raèng söï thoûa maõn laø möùc ñoä maø nhaân vieân coù caûm nhaän, ñònh höôùng tích cöïc ñoái vôùi vieäc laøm trong toå chöùc (trích daãn trong Price 1997). Ñeå taêng hieäu quaû trong coâng vieäc caàn phaûi coù ñoäng vieân, qua ñoäng vieân ñeå khôi daäy söï noã löïc vaø töø ñoù laøm taêng hieäu quaû trong coâng vieäc. F.Herzberg cho raèng naêm yeáu toá “tieâu bieåu mang laïi söï thoûa maõn coâng vieäc” laø: Thaønh ñaït: Söï thoûa maõn cuûa baûn thaân khi hoaøn thaønh moät coâng vieäc, giaûi quyeát caùc vaán ñeà vaø nhìn thaáy nhöõng thaønh quaû töø noã löïc cuûa mình. Söï coâng nhaän: Söï ghi nhaän hoaøn thaønh toát moät coâng vieäc. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc taïo ra töø baûn thaân töøng caù nhaân hoaëc töø söï ñaùnh giaù cuûa moïi ngöôøi. Baûn thaân coâng vieäc: Nhöõng aûnh höôûng tích cöïc töø coâng vieäc leân moãi ngöôøi. Chaúng haïn, moät coâng vieäc coù theå thuù vò, ña daïng, saùng taïo vaø thaùch thöùc. Traùch nhieäm: Möùc ñoä aûnh höôûng cuûa moät ngöôøi ñoái vôùi coâng vieäc. Möùc ñoä kieåm soaùt cuûa moät ngöôøi ñoái vôùi coâng vieäc coù theå bò aûnh höôûng phaàn naøo bôûi quyeàn haïn vaø traùch nhieäm ñi keøm vôùi noù. 9 Cô hoäi phaùt trieån: Laø nhöõng cô hoäi thaêng tieán trong doanh nghieäp. Cô hoäi phaùt trieån cuõng xuaát hieän neáu trong coâng vieäc haøng ngaøy ngöôøi ta coù quyeàn quyeát ñònh nhieàu hôn ñeå thöïc thi caùc saùng kieán. Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng vieäc ñöôïc ñònh nghóa vaø ño löôøng theo caû hai khía caïnh (trích daãn Price 1997): Söï thoûa maõn chung ñoái vôùi coâng vieäc. Söï thoûa maõn theo caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc. Nghieân cöùu söï thoûa maõn chung giuùp caùc nhaø quaûn trò coù caùch nhìn khaùi quaùt veà söï thoûa maõn noùi chung cuûa toaøn theå caùn boä nhaân vieân ñoái vôùi toå chöùc/coâng ty. Tuy nhieân, vieäc nghieân cöùu söï thoûa maõn theo caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc seõ giuùp cho caùc nhaø quaûn trò hieåu roõ hôn veà caùc ñaëc ñieåm thaønh phaàn cuûa coâng vieäc taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân. Ñeå ño löôøng caùc yeáu toá cuûa thaønh phaàn cuûa coâng vieäc cuõng nhö möùc ñoä thoûa maõn chung, ngöôøi ta duøng thang ño moâ taû coâng vieäc (Job Descriptive Index - JDI). Thang ño naøy ñöôïc ñaùnh giaù raát cao caû veà lyù thuyeát laãn thöïc tieãn. Thang ño moâ taû coâng vieäc do Smith et al (1996) thieát laäp bao goàm naêm yeáu toá sau: Baûn chaát coâng vieäc: lieân quan ñeán nhöõng thaùch thöùc cuûa coâng vieäc, cô hoäi ñöôïc söû duïng caùc naêng löïc caù nhaân vaø caûm nhaän thuù vò khi thöïc hieän coâng vieäc. Cô hoäi ñaøo taïo vaø thaêng tieán: lieân quan ñeán nhaän thöùc nhaân vieân veà caùc cô hoäi ñöôïc ñaøo taïo, phaùt trieån caùc naêng löïc caù nhaân vaø cô hoäi ñöôïc thaêng tieán. Laõnh ñaïo: lieân quan ñeán caùc moái quan heä giöõa nhaân vieân vaø laõnh ñaïo caáp treân tröïc tieáp; söï hoã trôï cuûa caáp treân; phong caùch laõnh ñaïo vaø khaû naêng cuûa laõnh ñaïo thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò trong toå chöùc. Ñoàng nghieäp: lieân quan ñeán caùc haønh vi, quan heä ñoàng nghieäp taïi nôi laøm vieäc. Tieàn löông: lieân quan
Luận văn liên quan