Luận văn Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Trước sự cạnh tranh sôi động và quyết liệt của nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản chất, cơ chế, quy luật của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu nhất. Môn học kế toán tài chính là một trong những môn học quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, theo em việc làm đồ án môn học này giúp sinh viên nắm chắc các vấn đề lý thuyết cơ bản của môn học kế toán tài chính , đồng thời củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp – một trong những qui trình cơ bản trong quá trình đào tạo chuyên ngành kế toán. Trong các chiến lược kinh doanh, con người luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Bởi chất lượng của các sản phẩm dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn đặc biệt là sự hăng say, nhiệt tình với công việc của người lao động. Con người sử dụng sức lao động của mình để tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp. Vậy họ nhận về được những gì? Đó là tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Vì vậy việc hình thành quỹ lương, chi trả lương cho người lao động, các khoản phụ cấp lương và những chính sách về lương đối với người lao động luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải thực hiện sao cho hợp lý và luôn là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm.

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 2301 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời nói đầu………………………....................................................... Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà…………………………….. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty………………….. 1.2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty….... 1.3. Công nghệ sản xuất của công ty………………………………….. 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty……………………………… 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty……………………... 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty…................... Kết luận chương 1……………………………………………………... Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng tài sản cố định của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà năm 2008…………… 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2008…... 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty năm 2008……………... 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính………………………….. 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh……………………………………………………………... 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán……………………………………….. 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh………………… 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp…. 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của vốn…... 2.3. Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của Công ty năm 2008……………………………………………………………………. Kết luận chương 2……………………………………………………... Chương 3: Chương chuyên đề 3.1. Lý do lựa chọn chuyên đề………………………………………… 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung, và phương pháp nghiên cứu chuyên đề……………………………………………………………… 3.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp……………………………………….. 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của tiền lương và các khoản trích theo lương………………………………………….…... 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về công tác hạch toán tiền lươg và các khoản trích theo lương………………………… 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ………………………………………………... 3.3.4. Phương pháp hạch toán…………………………………………. 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán………………………….. 3.4. Thực trạng công tác kế toán của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà……………………………………………………………………… 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty…………………………. 1. Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………………. 2. Hình thức kế toán được áp dụng trong Công ty……………………. 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà……………………………………………………………………… 3.4.3. Tình hình công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà………………………….. 1. Chứng từ và quá trình luân chuyển…………………………………. 2. Tài khoản và sổ sách sử dụng………………………………………. 3. Phương pháp hạch toán …………………………………………….. 3.4.4. Kết luận…………………………………………………………. 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty…… 3.5.1. Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà…………………… 3.5.2. Đánh giá kết quả áp dụng giải pháp……………………………. Kết luận chương 3…………………………………………………….. Kết luận chung của luận văn………………………………………….. Tài liệu tham khảo…………………………………………………….. Mục lục………………………………………………………………... LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Trước sự cạnh tranh sôi động và quyết liệt của nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản chất, cơ chế, quy luật của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu nhất. Môn học kế toán tài chính là một trong những môn học quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, theo em việc làm đồ án môn học này giúp sinh viên nắm chắc các vấn đề lý thuyết cơ bản của môn học kế toán tài chính , đồng thời củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp – một trong những qui trình cơ bản trong quá trình đào tạo chuyên ngành kế toán. Trong các chiến lược kinh doanh, con người luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Bởi chất lượng của các sản phẩm dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn đặc biệt là sự hăng say, nhiệt tình với công việc của người lao động. Con người sử dụng sức lao động của mình để tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp. Vậy họ nhận về được những gì? Đó là tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Vì vậy việc hình thành quỹ lương, chi trả lương cho người lao động, các khoản phụ cấp lương và những chính sách về lương đối với người lao động luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải thực hiện sao cho hợp lý và luôn là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Kết hợp giữa những kiến thức đã học ở trường và qua thời gian thực tập, Em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà”. Luận văn bao gồm các nội dung sau : Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng lao động tiền lương của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà năm 2008 Chương 3: Chương chuyên đề CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - Giai đoạn từ 1959 – 1961: Tháng 1 năm 1959 Tổng công ty Nông thổ sản miền Bắc đã xây dựng một cơ sở thử nghiệm nghiên cứu hạt trân châu với 9 cán bộ công nhân viên của Tổng công ty gửi sang. Giữa năm 1959 Nhà máy chuyển sang nghiên cứu, sản xuất miến. Tháng 4 năm 1960 công trình thử nghiệm đã mang lại kết quả và đến ngày 25/12/1960 Xưởng miến Hoàng Mai ra đời đánh dấu bước ngoặt cho quá trình phát triển của nhà máy. - Giai đoạn từ 1962 – 1967: Đến năm 1962 Xưởng miến Hoàng Mai thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý, năm 1966 nhiệm vụ của nhà máy đã có sự chuyển hướng để phù hợp với tình hình mới, từ đây Nhà máy mang tên Nhà máy Thực phẩm Hải Hà. Nhà máy sản xuất các sản phẩm như dầu đậu tương, miến, tinh bột ngô... - Giai đoạn từ 1968 – 1991: Năm 1968 Nhà máy trực thuộc Bộ Lương thực thực phẩm. Tháng 6 năm 1970 Nhà máy tiếp nhận phân xưởng kẹo của Nhà máy kẹo Hải Châu với công suất 900 tấn/năm. Sau đó được đổi tên thành Nhà máy thực phẩm Hải Hà. Thời gian này nhà máy sản xuất chủ yếu các loại kẹo, đường, mạch nha… Tháng 12 năm 1976 Nhà nước phê chuẩn phương án thiết kế mở rộng nhà máy với công suất thiết kế 6000 tấn/năm. Nhà máy đã được cấp trên trang bị thêm một số dây chuyền công nghệ từ Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Đức. Đồng thời nâng số cán bộ công nhân lên 900 người. Năm 1986, Nhà máy đổi tên thành Nhà máy xuất khẩu kẹo Hải Hà do Bộ Công nghiệp và thực phẩm quản lý. Trong giai đoạn 1986 – 1991, tuy đang đứng trước những khó khăn thách thức của cơ chế mới-cơ chế thị trường nhưng Nhà máy vẫn đạt được những thành tựu đáng kể như nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất một số sản phẩm mới như kẹo mềm café xuất khẩu, kẹo mềm các loại, kẹo vừng thanh… Năm 1988 theo quyết định của Bộ Công nghiệp nhẹ, Nhà máy đổi tên thành Nhà máy bánh kẹo Hải Hà. Sản phẩm của Nhà máy đã đa dạng hơn trước, Nhà máy không chỉ sản xuất kẹo mà bắt đầu nghiên cứu dây chuyền sản xuất bánh. Tốc độ tăng sản lựợng từ 10-15%/năm, sản xuất từ chỗ thủ công là chính đã được cơ giới hóa khoảng 70-80%. Trong giai đoạn này, Nhà máy đã sản xuất thành công bánh bích quy và bánh kem xốp. - Giai đoạn 1992 – 2003: Tháng 12 năm 1992, Nhà máy chuyển sang Bộ Công nghiệp quản lý. Ngày 24/3/1993, Nhà máy đổi tên thành Công ty bánh kẹo Hải Hà theo quyết định số 216 CNN/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Tháng 5/1993 Công ty chính thức liên doanh với Nhật Bản và Hàn Quốc thành lập Công ty liên doanh Haiha – Kotobuki và Haiha – Miwon. Trong năm 1994-1995, theo quyết định của Bộ Công nghiệp, nhà máy mì chính Việt Trì và nhà máy bột dinh dưỡng trẻ em Nam Định được sáp nhập vào Công ty. Năm 2003 là một năm đánh dấu sự chuyển biến rất quan trọng của Công ty, Từ một doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã tiến hành Cổ phần hóa theo quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 15/11/2003 của Bộ Công nghiệp. - Giai đoạn từ 2004 đến nay: Ngày 20/1/2004 Công ty chính thức đi vào hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ hai ngày 13/8/2007 với 51% vốn Nhà nước, 49% vốn cổ đông. Được sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, Công ty đã chuyển Công ty Haiha – Kotobuki về Tổng công ty thuốc lá, Công ty Haiha – Miwon về phần vốn góp cho Công ty Miwon. Ngày 20/11/2007 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức lễ khai trương chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà với mã HHC vào giao dịch. Tổng khối lượng niêm yết 5.475.000 cổ phiếu tương đương 54,75 tỷ đồng. Dưới đây là một số điểm chính về công ty: Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Tên giao dịch : Haiha Confectinery Joint Stock company Tên viết tắt : HAIHACO Loại hình : Công ty cổ phần Cơ quan quản lý : Bộ Công nghiệp Mã số thuế : 101444379 Địa chỉ trụ sở chính : 25 Trương Định, Quận Hai Bà TRưng, Hà Nội Điện thoại : (043) 8639820 Website : www.hahaco.com.vn Trong những năm qua, Công ty đã đạt được những thành tích đáng khen ngợi như 4 huân chương lao động hạng ba năm 1960 – 1970, 1 huân chương lao động hạng nhì năm 1985, 1 huân chương lao động hạng nhất năm 1990,… Ngoài ra Công ty còn nhận được nhiều cờ thi đua luân lưu của chính phủ, của Bộ công nghiệp. Để có được những thành tích đó, Công ty đã trải qua một quá trình phấn đấu và phát tiển lâu dài. 1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam. Với bề dày lịch sử phát triển 48 năm, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm. Ngoài ra Công ty còn kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hóa tiêu dùng và các loại hàng hóa khác. 1.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Hiện tại Công ty đang sở hữu những dây chuyền sản xuất bánh kẹo tương đối hiện đại tại Việt Nam, trong số đó có một số dây chuyền thuộc loại hiện đại nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty được trang bị mới 100%, mỗi dây chuyền sản xuất từng dòng sản phẩm có sự phối hợp tối ưu các loại máy móc hiện đaị có xuất xứ từ nhiều nước khác nhau. Các sản phẩm của Công ty có đặc thù chung nên được phân thành nhóm sản phẩm và được sản xuất trên cùng dây chuyền công nghệ. Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty tương đối đơn giản, chế biến liên tục, khép kín và sản xuất với mẻ lớn. Khái quát một số quy trình sản xuất bánh kẹo tại Công ty: sss  Sơ đồ : Quy trình sản xuất bánh kem xốp Sơ đồ : Quy trình sản xuất kẹo mềm  Sơ đồ : Quy trình sản xuất kẹo cứng  Sơ đồ : Quy trình sản xuất bánh Cracker  Sơ đồ : Quy trình sản xuất bánh bích quy  1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp năm 2005. Các hoạt dộng của công ty tuân theo luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và điều lệ Công ty. Điều lệ công ty bản sửa đổi đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2007 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của công ty. Mô hình tổ chức quản lý tại công ty theo mô hình trực tuyến-chức năng gồm: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc và ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra quyết định hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT gồm 5 người: 2 người đại diện cho vốn cổ đông và 3 người đại diện cho vốn của tổng công ty thuốc lá. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiếm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban lãnh đạo của Công ty gồm 3 người: 1 Tổng giám đốc và 2 phó Tổng giám đốc. - Tổng giám đốc: là người toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, tập thể về hoạt động kinh doanh của Công ty. - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính: là người trực tiếp theo dõi, quản lý tình hình tài chính của Công ty. - Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật: là người trực tiếp theo dõi, quản lý phòng kỹ thuật, phòng KCS và các xí nghiệp trực thuộc của Công ty. Các phòng ban trực thuộc bao gồm: - Phòng Tài vụ: có chức năng kiểm soát các hoạt động tài chính, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, theo dõi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dưới hình thức giá trị. Phản ánh chi phí đầu vào, kiểm tra, điều tra, đánh giá kết quả kinh doanh trong kỳ. Thực hiện phân phối lợi nhuận đồng thời cung cấp thông tin cho tổng giám đốc nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. - Phòng KCS: có nhiệm vụ chính là kiểmt tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra cho quá trình tiêu thụ. - Phòng Kỹ thuật: có chức năng nghiên cứu công nghệ sản xuất bánh kẹo sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và khí hậu ở Việt Nam, sau đó phòng kỹ thuật chuyển công nghệ cho các Xí nghiệp thành viên. Trong quá trình sản xuất, phòng kỹ thuật có trách nhiệm theo dõi sản phẩm trên dây chuyền công nghệ. - Văn phòng: Giải quyết các vấn đề mang tính hành chính, thủ tục, làm nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo, định ra đường lối sắp xếp, phân phối lao động một cách hợp lý, xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng và BHXH phù hợp cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. - Phòng kế hoạch thị trường: có chức năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, cân đối kế hoạch, điều động sản xuất, ký hợp đồng và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, tổ chức việc thăm dò thị trường, xây dựng các chiến lược tiếp thị, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, lập các phương án phát triển thị trường, quản lý thị trường hiện có. - Phòng vật tư: có nhiệm vụ thu mua vật tư, cung cấp vật tư đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho quá trình sản xuất diễn ra một cách nhịp nhàng, hiệu quả. * Các Xí nghiệp thành viên: Công ty có 6 xí nghiệp thành viên, trong đó có 4 xí nghiệp đóng tại trụ sở chính là XN bánh, XN kẹo, XN kẹo chew, XN phụ trợ, hai xí nghiệp còn lại là XN bánh kẹo Hải Hà I -đóng tại Việt Trì, XN bánh kẹo Hải Hà II - đóng tại Nam Định. Ngoài ra Công ty còn có chi nhánh ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh để giới thiệu và bán sản phẩm. Những thành tích HAIHACO đã đạt được trong thời gian qua cho phép khẳng định bánh kẹo do Công ty sản xuất sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại thị trường nội địa. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã và đang cố gắng không ngừng để khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trong giai đoạn hội nhập, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP bánh kẹo Hải Hà  CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ NĂM 2008 2.1. LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ: Quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh, nó là nhân tố giúp doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của mình, tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương đảm bảo việc trả lương , các khoản trích theo lương đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tạo cơ sở phân bổ chi phí tiền công trong quá trình sản xuất được chính xác. 2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 2.2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng, ý nghĩa, nhiệm vụ của Tiền lương : 2.2.1.1. Khái niệm, vai trò của tiền lương: Quá trình sản xuất dù dưới bất kỳ hình thức nào thì đều có những nhân tố không thể thiếu là lao động. Và để tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng thì vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động khi tham gia vào sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi cần được trả thù lao. Trong nền kinh tế thị trường thì việc trả thù lao cho người lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương. Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. Nghị định 26/CP ngày 26/05/1993 cũng đã nêu rõ: “tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người sử dụng lao động (Nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng sức lao động theo nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước”. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, sức lao động đã trở thành hàng hóa đặc biệt, người lao động có quyền làm chủ sức lao động của mình, có quyền được trả công xứng đáng với sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tiền lương có thể coi là giá cả sức lao động, được hình thành thông qua thỏa thuận giữa người mua và người bán sức lao động vì thế tiền lương không chỉ thuần túy là vấn đề kinh tế mà là vấn đề xã hội rất quan trọng, liên quan đến đời sống và trật tự xã hội. Trong xã hội phát triển, tiền lương trở thành một bộ phận cơ bản trong thu nhập của người lao động, bởi vậy nó đảm bảo cho đời sống vật chất và tinh thần cho bản thân cũng như cho gia đình họ trong hiện tại và tương lai, nó liên quan đến vấn đề lợi ích cá nhân. Đối với mỗi chủ doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố chi phí hàng đầu vào sản xuất, cho nên một vấn đề mà doanh nghiệp không thể không quan tâm đó là mức lương tối thiểu. Vậy muốn có lao động với kỹ năng phù hợp với hoạt động kinh doanh thì ít nhất doanh nghiệp phải trả cho người lao động với mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu mà hiện nay nhà nước đã qui định, đồng thời mỗi doanh nghiệp cũng phải tính toán sao cho khoản chi phí phù hợp với doanh thu để tạo ra mức lợi nhuận mong muốn. Trên thực tế tiền lương chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó thỏa mãn nhu cầu của người lao động có như vậy mới giải quyết được hài hòa các vấn đề đối với lợi ích. Khi đó tiền lương trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động quan tâm đến hiệu quả công việc. 2.2.1.2. Chức năng của tiền lương: * Chức năng tái sản xuất sức lao động Cùng với quá trình sản xuất của cải vật chất, sức lao động cũng cần phải được tái tạo. trong các hình thức kinh tế xã hội khác nhau, việc tái sản xuất sức lao động có khác nhau, sự khác nhau này thể hiện bởi quan hệ sản xuất thống trị. Nhìn chung quá trình tái sản xuất sức lao động diễn ra trong lịch sử
Luận văn liên quan