Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Hiện nay, nền kinh tế nƣớc ta đang trên đà phát triển đã đ ạt đƣợc những thành tựu to lớn. Với việc mở cửa nền kinh tế và hội nhập nền kinh tế quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải tổng hợp đƣợc nhiều biện pháp. Trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu đƣợc là thực hiện quản lí kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán là công cụ quản lí kinh tế quan trọng của Nhà nƣớc và các doanh nghiệp. Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ rất cần thiết cho sản xuất kinh doanh, nó chỉ rõ cho doanh nghiệp thấy đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm trong thời kì sản xuất nhất định. Từ đó doanh nghiệp xác định đƣợc hƣớng đi mới và hoàn thiện mình trong công việc. Trên cơ sở đó mới quản lí tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, tránh tình trang thất thoát vốn trong kinh doanh hoặc bị thừa nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Từ đó dẫn tới chi phí giá thành cao, sản xuất không hiệu quả. Với kiến thức về hạch toán kế toán đã đƣợc trang bị trong thời gian học tại trƣờng cùng với sự nhận thức về tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Em nghiên cứu và chọn đề tài khóa luận là: “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng”.Đề tài khóa luận của em gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng Chƣơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng

pdf108 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/11/2013 | Lượt xem: 2999 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan