Luận văn Khảo sát ngôn ngữ bảng hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

Quy ước trình bày: Bảng hiệu được phân làm hai loại: bảng hiệu không có thành phần bằng tiếng nước ngoài và bảng hiệu có thành phần bằng tiếng nước ngoài. Trong mỗi loại chia làm 4 loại nhỏ thuộc 4 kiểu cấu trúc: 1. Cấu trúc đầy đủ 2. Cấu trúc có tên cơ quan, tổ chức và phần chú thích 3. Cấu trúc có tên cơ quan, tổ chức và cơ quan chủ quản 4. Cấu trúc chỉ có tên cơ quan tổ chức Mỗi loại trong 4 loại cấu trúc trên lại được chia thành các loại nhỏ hơn dựa trên các tiêu chí về vị trí của các thành phần, viết tắt, viết hoa. Các bảng được đánh số liên tục từ 1 đến 500 theo trật tự của các loại đã sắp xếp. Vị trí bình thường của các thành phần trên bảng hiệu: - Cơ quan chủ quản nằm ở trên (ở giữa hoặc ở góc trái) - Tên cơ quan, tổ chức nằm ở vị trí trung tâm, dưới phần cơ quan chủ quản và trên phần chú thích (nếu có)

pdf291 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 27/07/2017 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát ngôn ngữ bảng hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH __________________________ Phan Thanh Bảo Trân KHẢO SÁT NGÔN NGỮ BẢNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN HOÀNG Thành Phố Hồ Chí Minh – 2009 GIỚI THIỆU Phụ lục gồm có bốn phần chính: Phụ lục 1 “Một số bảng hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh” (500 đơn vị) , Phụ lục 2 “Danh sách tên cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh” (16.530 đơn vị, thứ tự các đơn vị được xếp theo độ dài của tên riêng), Phụ lục 3 “Phân tích tên cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh” (3 mục), Phụ lục 4 “Các đơn vị viết tắt trên bảng hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh” (48 đơn vị). Trong đó Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 4 dùng để phân tích hình thức của bảng hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ lục 3 chủ yếu được trích ra từ Phụ lục 2, dùng để phân tích nội dung của tên cơ quan tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. MỤC LỤC PHỤ LỤC 1 MỘT SỐ BẢNG HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ............................................1 I.1. BẢNG HIỆU KHÔNG CÓ THÀNH PHẦN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI.................................2 1. CẤU TRÚC ĐẦY ĐỦ ..............................................................................................................................2 1.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG....................................................................................................................2 1.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................................................................2 1.1.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .........................................................................................................2 1.1.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .........................................................................................2 1.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................................3 1.1.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .........................................................................................................3 1.1.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .........................................................................................3 1.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ..................................................................................................................4 1.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................................................................4 1.2.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .........................................................................................................4 1.2.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .........................................................................................4 1.2.1. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................................4 1.2.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .........................................................................................................4 1.2.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .........................................................................................5 2. CẤU TRÚC có TÊN VÀ CHÚ THÍCH .................................................................................................5 2.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG....................................................................................................................5 2.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................................................................5 2.1.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .........................................................................................................5 2.1.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .........................................................................................6 2.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................10 2.1.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................10 2.1.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................15 2.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................24 2.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................24 2.2.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................24 2.2.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................25 2.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................25 2.2.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................25 2.2.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................27 3. CẤU TRÚC có TÊN VÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN .............................................................................31 3.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................31 3.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................31 3.1.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................31 3.1.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................33 3.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................33 3.1.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................33 3.1.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................37 3.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................38 3.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................38 3.2.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................38 3.2.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................39 3.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................39 3.2.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................39 3.2.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................40 4. CẤU TRÚC chỉ có TÊN ........................................................................................................................40 4.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................40 4.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................40 4.1.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................40 4.1.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................42 4.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................42 4.1.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................42 4.1.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................44 4.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................45 4.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................45 4.2.1.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................45 4.2.1.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................46 4.2.2. KHÔNG CÓ CHŨ VIẾT TẮT ..................................................................................................46 4.2.2.1. VIẾT HOA TOÀN BỘ .......................................................................................................46 4.2.2.2. VIẾT HOA KHÔNG TOÀN BỘ .......................................................................................48 * Tên là địa chỉ trang web................................................................................................................49 * Bảng hiệu của con hẻm.................................................................................................................50 I.2. BẢNG HIỆU CÓ THÀNH PHẦN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI...............................................51 1. CẤU TRÚC ĐẦY ĐỦ ............................................................................................................................51 1.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................51 1.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................51 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................51 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................51 2.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................51 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................51 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................51 1.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................52 1.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................52 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................52 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................52 1.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................52 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................52 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................53 2. CẤU TRÚC có TÊN VÀ CHÚ THÍCH ...............................................................................................53 2.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................53 2.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................53 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................53 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................53 2.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................54 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................54 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................56 2.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................61 2.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................61 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................61 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................61 2.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................62 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................62 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................63 3. CẤU TRÚC có TÊN VÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN .............................................................................66 3.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................66 3.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................66 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................66 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................67 3.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................68 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................68 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................69 3.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................69 3.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................69 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................69 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................69 3.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................70 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................70 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................70 4. CẤU TRÚC chỉ có TÊN ........................................................................................................................70 4.1. VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG..................................................................................................................70 4.1.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................70 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................70 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................70 4.1.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................71 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................71 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................73 4.2. VỊ TRÍ KHÁC THƯỜNG ................................................................................................................78 4.2.1. CÓ CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................................78 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................78 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................78 4.2.2. KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................78 1.1.1.1. VIẾT HOA TẤT CẢ ..........................................................................................................78 1.1.1.2. VIẾT HOA CHỮ CÁI ĐẦU ..............................................................................................79 PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ......85 TÊN 1 ĐƠN VỊ........................................................................................................................................85 TÊN 2 ĐƠN VỊ........................................................................................................................................87 TÊN 3 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................103 TÊN 4 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................118 TÊN 5 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................140 TÊN 6 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................150 TÊN 7 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................166 TÊN 8 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................178 TÊN 9 ĐƠN VỊ......................................................................................................................................196 TÊN 10 ĐƠN VỊ....................................................................................................................................210 TÊN 11 ĐƠN VỊ....................................................................................................................................217 TÊN 12 ĐƠN VỊ....................................................................................................................................222 TÊN 13 ĐƠN VỊ....................................................................................................................................225 TÊN 14 ĐƠN VỊ....................................................................................................................................227 TÊN 15 ĐƠN VỊ..................................................................................
Luận văn liên quan