Luận văn Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long

Tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài giáp xác sống và phát triển chủ yếu trong môi trường nước ngọt, có tốc độ tăng trưởng nhanh, kích thước cá thể lớn, thịt thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay nó là một trong những đối tượng quan trọng trong nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, Đồng Bằng Sông Cửu Long là nơi có tiềm năng rất lớn cho nghề nuôi thủy sản nói chung và nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Trong số các tỉnh ở khu vực, An Giang là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, từ lâu đã nổi tiếng với con cá tra và basa. Với chủ trương đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nuôi của tỉnh, Tôm Càng Xanh đã được nuôi với diện tích ngày càng tăng. Theo kế hoạch, trong năm 2005, diện tích nuôi trong toàn tỉnh đạt 870 ha (Nguồn: Báo An Giang ngày 16/5/2005). Cũng như các đối tượng nuôi khác, con giống là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nghề nuôi. Tuy nhiên với việc con giống trong tự nhiên ngày càng giảm, chất lượng con giống không ổn định thì việc sản xuất con giống nhân tạo để chủ động về con giống cũng như kiểm soát được chất lượng con giống là việc cần làm để phát triển nghề nuôi tôm. Trại giống Mỹ Thạnh trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang nhiều năm nay đã là địa chỉ quen thuộc đối với những người nuôi thủy sản trong tỉnh nói chung, nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Với vai trò đầu tàu trong việc cung cấp giống cho ngư dân, trại đã tiếp nhận công nghệ và đã sản xuất thành công giống nhân tạo Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở. Để tìm hiểu về quy trình kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh của trại, được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm và Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang chúng tôi thực hiện đề tài “KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG HỞ”.

pdf61 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1913 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA THUÛY SAÛN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: KHAÛO SAÙT QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIOÁNG TOÂM CAØNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO MOÂ HÌNH NÖÔÙC TRONG HÔÛ TAÏI TRAÏI SAÛN XUAÁT GIOÁNG MYÕ THAÏNH THAØNH PHOÁ LONG XUYEÂN, TÆNH AN GIANG NGAØNH : NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN KHOÙA : 2001 – 2005 SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN CHÍ THANH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. KHAÛO SAÙT QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT GIOÁNG TOÂM CAØNG XANH (Macrobrachium rosenbergii de Man 1879) THEO MOÂ HÌNH NÖÔÙC TRONG HÔÛ TAÏI TRAÏI SAÛN XUAÁT GIOÁNG MYÕ THAÏNH THAØNH PHOÁ LONG XUYEÂN, TÆNH AN GIANG thöïc hieän bôûi Nguyeãn Chí Thanh Luaän vaên ñöôïc ñeä trình ñeå hoaøn taát yeâu caàu caáp baèng Kyõ Sö Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Giaùo vieân höôùng daãn: Traàn Vaên Phaùt Thaønh phoá Hoà Chí Minh 2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - ii - - ii - TOÙM TAÉT Ñeà taøi “Khaûo saùt moâ hình saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh theo quy trình nöôùc trong hôû” ñöôïc tieán haønh töø ngaøy 15/4/2005 ñeán ngaøy 15/6/2005 taïi traïi gioáng Myõ Thaïnh, tröïc thuoäc Trung Taâm Nghieân Cöùu Vaø Saûn Xuaát Gioáng Thuûy Saûn tænh An Giang. Khaûo saùt tröïc tieáp vaø tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát, theo doõi ghi nhaän caùc chæ tieâu: nhieät ñoä, maät ñoä öông, thôøi gian xuaát hieän haäu aáu truøng, tyû leä soáng. Keát quaû ñöôïc ghi nhaän nhö sau: Traïi saûn xuaát toâm ñöôïc chia laøm 3 khu. Khu 1 vaø khu 2 coù 21 beå maøu traéng vaø 1 beå coù maøu xanh laù caây ñaäm, khu 3 coù 10 beå maøu xanh laù caây ñaäm. Toång theå tích caùc beå laø 120m3. Nhieät ñoä suoát quaù trình öông töông ñoái oån ñònh, 28 – 300C vaøo buoåi saùng, 29 – 32,50C vaøo buoåi chieàu. Maät ñoä öông trung bình laø 75 aáu truøng/lít. Thôøi gian xuaát hieän post töø 17 ñeán 19 ngaøy ñoái vôùi beå maøu xanh töø 23 ñeán 25 ngaøy ñoái vôùi caùc beå maøu traéng. Tyû leä soáng caùc beå xanh töø 36 ñeán 42,75%, caùc beå traéng khu 1 ñaït töø 23,6 ñeán 30%, caùc beå traéng khu 2 ñaït thaáp nhaát töø 13,2% ñeán 25,2%. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - iii - - iii - ABSTRACT The study on “Freshwater giant prawn propagation technique using open clean water system” was conducted from 15 April 2005 to 15 June 2005 at My Thanh hatchery which is belong to the center for aquatic research and propagation of An Giang province. To carried out this study, we participated in production process to record the parameters: temperature, nursing density, the time when first postlarvae appeared, survival rate of postlarvae. The results show that: The hatchery has three zones, the first and second zone have twenty- one white tanks and one dark-green tank. The third zone has ten dark-green tanks. Total volume of nursing tanks are 120m3. During nursing process, the temperature is relatively stable from 28 to 300C in the morning, and from 29 to 32.50C in the afternoon. The average nursing density was 75 larvae/liter. The time when first postlarvae appeared: in dark-green tanks were from 17 to 19 days, and in white tanks were from 23 to 25 days. Survival rate of postlarvae: in dark-green tanks were from 36 to 42.75%, in white tanks in first zone were from 23.6 to 30%, and in white tanks in second zone were from 13.2 to 25.2%. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - iv - - iv - CAÛM TAÏ Toâi xin chaân thaønh caûm ôn: Ban Giaùm Hieäu cuøng quyù Thaày Coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ban Chuû Nhieäm cuøng quyù Thaày Coâ Khoa Thuûy Saûn ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng toâi trong suoát quaù trình hoïc vaø thöïc hieän ñeà taøi toát nghieäp. Xin toû loøng bieát ôn ñeán Thaày Traàn Vaên Phaùt , ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn toâi trong suoát quaù trình thöïc hieän ñeà taøi. Caûm ôn coâng lao sinh thaønh, döôõng duïc cuûa cha meï ñeå con coù ñöôïc ngaøy hoâm nay. Ñoàng thôøi göûi lôøi caùm ôn chaân thaønh ñeán: Ban giaùm ñoác trung taâm nghieân cöùu vaø saûn xuaát gioáng thuûy saûn tænh An Giang ñaõ cho pheùp toâi ñöôïc thöïc hieän ñeà taøi taïi trung taâm. Kyõ sö Ngoâ Thò Haïnh, ngöôøi tröïc tieáp höôùng daãn kyõ thuaät cho toâi taïi trung taâm. Taát caû caùc anh chò kyõ sö cuøng taäp theå coâng nhaân tröïc tieáp cuûa traïi Myõ Thaïnh ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø höôùng daãn trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Caùc anh chò, caùc baïn sinh vieân trong vaø ngoaøi lôùp ñaõ ñoäng vieân giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp cuõng nhö trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Do thôøi gian vaø kieán thöùc chuyeân moân coøn haïn cheá neân quaù trình thöïc hieän vaø hoaøn taát luaän vaên toát nghieäp khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, kính mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - v - - v - MUÏC LUÏC ÑEÀ MUÏC TRANG TRANG TÖÏA i TOÙM TAÉT TIEÁNG VIEÄT ii TOÙM TAÉT TIEÁNG ANH iii CAÛM TAÏ iv MUÏC LUÏC v DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU vii DANH SAÙCH HÌNH AÛNH VAØ ÑOÀ THÒ viii I. GIÔÙI THIEÄU 1 1.1 Ñaët Vaán Ñeà 1 1.2 Muïc Tieâu 1 II. TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 2 2.1 Ñaëc Ñieåm Sinh Hoïc Toâm Caøng Xanh 2 2.1.1 Phaân loaïi 2 2.1.2 Phaân boá 2 2.1.3 Hình thaùi vaø taêng tröôûng 3 2.1.4 Moâi tröôøng soáng 4 2.1.5 Taäp tính aên vaø baét moài 5 2.2 Ñaëc Ñieåm Sinh Saûn Toâm Caøng Xanh 5 2.2.1 Voøng ñôøi cuûa Toâm Caøng Xanh 5 2.2.2 Söï thaønh thuïc, nôû vaø aáp tröùng 7 2.2.3 Söï phaùt trieån cuûa aáu truøng 7 2.2.4 Söï phaùt trieån cuûa haäu aáu truøng 8 2.3 Sô Löôïc Tình Hình Saûn Xuaát Gioáng Toâm Caøng Xanh ÔÛ An Giang 10 2.4 Giôùi Thieäu Veà Traïi Gioáng Myõ Thaïnh 10 2.5 Caùc Moâ Hình Saûn Xuaát Gioáng Toâm Caøng Xanh 11 2.5.1 Heä thoáng nöôùc trong hôû 11 2.5.2 Heä thoáng nöôùc trong kín 11 2.5.3 Heä thoáng nöôùc xanh 12 2.5.4 Heä thoáng nöôùc xanh caûi tieán 12 2.6 Moâi Tröôøng Öông Nuoâi AÁu Truøng 13 2.6.1 Ñoä maën 13 2.6.2 Nhieät ñoä, pH vaø Oxy hoøa tan 13 2.6.3 Ñoä cöùng cuûa nöôùc 14 2.6.4 Caùc hôïp chaát nitô trong nöôùc 14 2.6.5 AÙnh saùng 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - vi - - vi - 2.7 Moät Soá Beänh Thöôøng Gaëp Trong Saûn Xuaát Gioáng 15 2.7.1 Beänh gaây cheát giöõa chu kyø nuoâi 15 2.7.2 Beänh loät xaùc dính voû 15 2.7.3 Beänh hoaïi töû 16 2.7.4 Beänh ñuïc cô 16 2.7.5 Beänh ñen mang 17 2.7.6 Beänh dính chaân 17 III. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 19 3.1 Thôøi Gian Vaø Ñòa Ñieåm 19 3.2 Vaät Lieäu Vaø Trang Thieát Bò 19 3.3 Phöông Phaùp Thu Soá Lieäu 19 3.3.1 Phöông phaùp theo doõi caùc yeáu toá moâi tröôøng 19 3.3.2 Phöông phaùp theo doõi qui trình kyõ thuaät nuoâi 20 3.3.3 Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu 20 IV. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN 21 4.1 Sô Löôïc Traïi Gioáng 21 4.1.1 Vò trí traïi 21 4.1.2 Cô sôû vaät chaát 22 4.1.3 Nhaân löïc 27 4.2 Quy Trình Kyõ Thuaät Saûn Xuaát Gioáng 29 4.2.1 Veä sinh beå, duïng cuï tröôùc khi tieán haønh boá trí saûn xuaát 29 4.2.2 Chuaån bò toâm tröùng 31 4.2.3 Chuaån bò nöôùc öông aáu truøng 34 4.2.4 Thu vaø boá trí aáu truøng 34 4.2.5 Chaêm soùc vaø cho aên 37 4.2.6 Quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc öông nuoâi 41 4.2.7 Söï ngoït hoùa vaø chaêm soùc haäu aáu truøng 45 4.2.8 Thu hoaïch haäu aáu truøng 45 4.3 Keát quaû saûn xuaát 47 4.3.1 Soá toâm tröùng söû duïng 47 4.3.2 Keát quaû öông aáu truøng 47 V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 51 5.1 Keát luaän 51 5.2 Ñeà nghò 51 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - vii - - vii - DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU BAÛNG NOÄI DUNG TRANG 2.1 Ñaëc ñieåm caùc giai ñoaïn aáu truøng cuûa Toâm Caøng Xanh 8 4.1 Soá lieäu thu ñöôïc cuûa quy trình 47 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - viii - - viii - DANH SAÙCH HÌNH AÛNH VAØ ÑOÀ THÒ HÌNH NOÄI DUNG TRANG 2.1 Sô ñoà phaân boá Toâm Caøng Xanh 2 2.2 Hình daïng beân ngoaøi cuûa Toâm Caøng Xanh 3 2.3 Voøng ñôøi Toâm Caøng Xanh 6 2.4 Ñaëc ñieåm caùc giai ñoaïn aáu truøng cuûa Toâm Caøng Xanh 9 4.1 Sô ñoà boá trí maët baèng traïi saûn xuaát gioáng toâm 22 4.2 Khu 1 23 4.3 Khu 2 23 4.4 Khu 3 23 4.5 Beå chöùa nöôùc oùt 25 4.6 Caùc beå xöû lyù nöôùc 25 4.7 Bôm nöôùc töø soâng vaø xöû lyù 25 4.8 Beå loïc cô hoïc 27 4.9 Maùy thoåi khí (a) vaø maùy phaùt ñieän (b) 28 4.10 Beå chöùa toâm tröùng 28 4.11 Caùc beå aáp tröùng Artemia 28 4.12 Veä sinh beå loïc 30 4.13 Veä sinh beå öông 30 4.14 Veä sinh duïng cuï 30 4.15 Vaän chuyeån toâm tröùng veà traïi 33 4.16 Toâm tröùng 33 4.17 Toâm tröùng khoâng toát (a) vaø toâm tröùng toát (b) 33 4.18 Caáp nöôùc ñaõ xöû lyù vaøo beå chöùa 36 4.19 Caáp nöôùc vaøo beå öông 36 4.20 AÁu truøng trong beå öông 36 4.21 AÁp tröùng Artemia 40 4.22 Chuaån bò thu tröùng Artemia 40 4.23 Truøng chæ 40 4.24 Siphon beå öông 44 4.25 Thay nöôùc beå öông 44 4.26 Ngaâm röûa duïng cuï sau khi veä sinh beå 44 4.27 Boá trí giaù theå trong beå öông 46 4.28 Caáp nöôùc ngoït cho beå öông 46 4.29 Thu hoaïch haäu aáu truøng 46 4.30 Caân maãu ñònh löôïng haäu aáu truøng 46 ÑOÀ THÒ NOÄI DUNG TRANG 4.1 Bieán ñoäng nhieät ñoä trong quaù trình öông 42 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. I. GIÔÙI THIEÄU 1.1 Ñaët Vaán Ñeà Toâm Caøng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) laø loaøi giaùp xaùc soáng vaø phaùt trieån chuû yeáu trong moâi tröôøng nöôùc ngoït, coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh, kích thöôùc caù theå lôùn, thòt thôm ngon, ñöôïc nhieàu ngöôøi öa chuoäng. Hieän nay noù laø moät trong nhöõng ñoái töôïng quan troïng trong ngheà nuoâi troàng vaø khai thaùc thuûy saûn cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ noùi chung vaø Vieät Nam noùi rieâng. ÔÛ nöôùc ta, Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long laø nôi coù tieàm naêng raát lôùn cho ngheà nuoâi thuûy saûn noùi chung vaø nuoâi Toâm Caøng Xanh noùi rieâng. Trong soá caùc tænh ôû khu vöïc, An Giang laø tænh coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån nuoâi troàng thuûy saûn, töø laâu ñaõ noåi tieáng vôùi con caù tra vaø basa. Vôùi chuû tröông ña daïng hoùa caùc ñoái töôïng thuûy saûn nuoâi cuûa tænh, Toâm Caøng Xanh ñaõ ñöôïc nuoâi vôùi dieän tích ngaøy caøng taêng. Theo keá hoaïch, trong naêm 2005, dieän tích nuoâi trong toaøn tænh ñaït 870 ha (Nguoàn: Baùo An Giang ngaøy 16/5/2005). Cuõng nhö caùc ñoái töôïng nuoâi khaùc, con gioáng laø yeáu toá quan troïng trong vieäc phaùt trieån ngheà nuoâi. Tuy nhieân vôùi vieäc con gioáng trong töï nhieân ngaøy caøng giaûm, chaát löôïng con gioáng khoâng oån ñònh thì vieäc saûn xuaát con gioáng nhaân taïo ñeå chuû ñoäng veà con gioáng cuõng nhö kieåm soaùt ñöôïc chaát löôïng con gioáng laø vieäc caàn laøm ñeå phaùt trieån ngheà nuoâi toâm. Traïi gioáng Myõ Thaïnh tröïc thuoäc Trung Taâm Nghieân Cöùu Saûn Xuaát Gioáng Thuûy Saûn Tænh An Giang nhieàu naêm nay ñaõ laø ñòa chæ quen thuoäc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nuoâi thuûy saûn trong tænh noùi chung, nuoâi Toâm Caøng Xanh noùi rieâng. Vôùi vai troø ñaàu taøu trong vieäc cung caáp gioáng cho ngö daân, traïi ñaõ tieáp nhaän coâng ngheä vaø ñaõ saûn xuaát thaønh coâng gioáng nhaân taïo Toâm Caøng Xanh theo quy trình nöôùc trong hôû. Ñeå tìm hieåu veà quy trình kyõ thuaät saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh cuûa traïi, ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm vaø Trung Taâm Nghieân Cöùu Saûn Xuaát Gioáng Thuûy Saûn Tænh An Giang chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi “KHAÛO SAÙT MOÂ HÌNH SAÛN XUAÁT GIOÁNG TOÂM CAØNG XANH THEO QUY TRÌNH NÖÔÙC TRONG HÔÛ”. 1.2 Muïc Tieâu Khaûo saùt thöïc teá hoaït ñoäng cuûa traïi, tìm hieåu veà kyõ thuaät saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh theo quy trình nöôùc trong hôû ñeå sô boä ñaùnh giaù khaû naêng thöïc hieän, aùp duïng qui trình. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 2 - II. TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 2.1 Ñaëc Ñieåm Sinh Hoïc Toâm Caøng Xanh 2.1.1 Phaân loaïi Ngaønh : Arthropoda Ngaønh phuï : Anterata Lôùp : Crustacea Lôùp phuï : Malacostraca Boä : Decapoda Boä phuï : Natantia Phaân boä : Caridea Hoï : Palaemonidae Hoï phuï : Palaemoninae Gioáng : Macrobrachium Loaøi : Macrobrachium rosenbergii de Man 1879 2.1.2 Phaân boá Trong töï nhieân, Toâm Caøng Xanh phaân boá roäng ôû caùc vuøng nhieät ñôùi vaø aù nhieät ñôùi, taäp trung ôû khu vöïc AÁn Ñoä Döông vaø Taây Nam Thaùi Bình Döông, chuû yeáu ôû khu vöïc töø Chaâu UÙc ñeán New Guinea, Trung Quoác vaø AÁn Ñoä. Toâm phaân boá ôû haàu heát caùc thuûy vöïc nöôùc ngoït trong noäi ñòa nhö soâng, hoà, ruoäng, ñaàm hay caû caùc thuûy vöïc nöôùc lôï, khu vöïc cöûa soâng. Ngoaøi caùc vuøng phaân boá töï nhieân treân, toâm coøn ñöôïc du nhaäp vaø nuoâi ôû nhieàu nôi treân theá giôùi (Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003). ÔÛ Vieät Nam, Toâm Caøng Xanh phaân boá töï nhieân chuû yeáu ôû caùc tænh Nam Boä, ñaëc bieät laø vuøng Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. ÔÛ caùc thuûy vöïc ñoä maën 18‰ hay ñoâi khi caû 25‰ vaãn coù theå thaáy toâm xuaát hieän. Tuøy töøng thuûy vöïc vôùi ñaëc ñieåm moâi tröôøng khaùc nhau vaø tuøy muøa vuï khaùc nhau maø Toâm Caøng Xanh xuaát hieän vôùi kích côõ, giai ñoaïn thaønh thuïc vaø möùc ñoä phong phuù khaùc nhau (Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003). Hình 2.1 Sô ñoà phaân boá Toâm Caøng Xanh (theo kosfic.yosu.ac.kr/.../ FAO/mapbrief.html) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 3 - 2.1.3 Hình thaùi vaø taêng tröôûng Theo Phaïm Vaên Tình (2004) Toâm Caøng Xanh ôû nöôùc ta coù troïng löôïng caù theå khaù lôùn, con ñöïc coù theå ñaït tôùi 450 g/caù theå, thaân töông ñoái troøn, caù theå tröôûng thaønh coù maøu xanh döông ñaäm. Chuûy phaùt trieån nhoïn vaø cong leân ½ beà daøi taän cuøng cuûa chuûy, treân maët chuûy coù 11 – 15 raêng vaø coù 3 – 4 raêng sau hoác maét, maët döôùi thöôøng coù 12 – 15 raêng. Chieàu daøi chuûy cuûa caù theå tröôûng thaønh ôû con caùi thöôøng baèng hoaëc ngaén hôn voû ñaàu ngöïc, coøn chuûy ôû con ñöïc daøi hôn chieàu daøi voû ñaàu ngöïc. Chaân ngöïc thöù 2 luoân luoân phaùt trieån hôn caùc chaân khaùc, nhaát laø ôû con ñöïc tröôûng thaønh; ñoâi chaân ngöïc thöù 2 coù hình daïng vaø kích thöôùc gioáng nhau ôû hai phía (traùi vaø phaûi). Trong quaù trình taêng tröôûng, con ñöïc thöôøng lôùn nhanh hôn con caùi (Phaïm Vaên Tình, 2004). Khi chieàu daøi cô theå ñaït töø 8 – 14cm, troïng löôïng cô theå ñaït töø 10 – 20g, toác ñoä phaùt trieån ôû con ñöïc vaø caùi töông ñöông nhau; nhöng khi chieàu daøi cô theå toâm vöôït quaù 14cm, con ñöïc thöôøng phaùt trieån nhanh hôn con caùi (Phaïm Vaên Tình, 2004). Trong quaù trình nuoâi, thaû nuoâi tröïc tieáp toâm boät (Postlarvae) sau 7 thaùng nuoâi, caù theå ñöïc lôùn nhaát ñaït 110g, caù theå caùi lôùn nhaát chæ ñaït 50g (Phaïm Vaên Tình, 2004). Hình 2.2 Hình daïng beân ngoaøi cuûa Toâm Caøng Xanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 4 - 2.1.4 Moâi tröôøng soáng Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv (2003), caùc yeáu toá moâi tröôøng soáng cuûa Toâm Caøng Xanh nhö sau: 2.1.4.1 Nhieät ñoä Nhieät ñoä thích hôïp cho haàu heát caùc giai ñoaïn cuûa toâm dao ñoäng trong khoaûng 26 – 310C, toát nhaát laø 28 – 300C. Nhieät ñoä thaáp döôùi 130C hay treân 380C gaây cheát toâm. Khi nhieät ñoä ngoaøi khoaûng 22 – 330C, hoaït ñoäng sinh tröôûng vaø sinh saûn cuûa toâm seõ bò suy giaûm. Nhieät ñoä cao thöôøng laøm cho toâm sôùm thaønh thuïc vaø kích côõ nhoû. 2.1.4.2 Ñoä maën Giai ñoaïn aáu truøng caàn ñoä maën 6 – 16‰, toát nhaát 10 – 12‰. Caùc giai ñoaïn toâm lôùn hôn caàn ñoä maën thaáp döôùi 6‰. Toâm gioáng vaø toâm lôùn caàn soáng trong nöôùc ngoït ñeå sinh tröôûng toát nhaát, tuy nhieân, chuùng coù theå chòu ñöôïc ñeán ñoä maën 25‰. ÔÛ ñoä maën 30‰ hay treân toâm gioáng cheát raát nhanh do quaù trình ñieàu hoøa aùp suaát thaåm thaáu bò phaù vôõ hoaøn toaøn. ÔÛ ñoä maën 2 – 5‰ toâm lôùn töông ñoái nhanh hôn so vôùi ôû 0‰ vaø nhanh hôn nhieàu so vôùi ôû 15‰. Trong nuoâi toâm, ñoä maën toát nhaát khoâng quaù 10‰. 2.1.4.3 Oxy Nhu caàu Oxy cho hoâ haáp cuûa toâm tuøy thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö giai ñoaïn cuûa toâm, nhieät ñoä, ñoä maën… Ñoái vôùi toâm con, Oxy toái thieåu phaûi treân 2,1ppm ôû nhieät ñoä 230C, treân 2,9ppm ôû 280C vaø 4,7ppm ôû 330C. Toâm lôùn caàn nhieàu Oxy hôn toâm nhoû. Trong saûn xuaát gioáng, Oxy neân ñöôïc duy trì treân 5ppm. 2.1.4.4 Ñaïm Daïng ñaïm ñaàu tieân ñöôïc baøi tieát ra bôûi toâm vaø caùc loaïi giaùp xaùc noùi chung laø Ammonia voán raát ñoäc. Thoâng qua quaù trình chuyeån hoùa cuûa vi khuaån, Ammonia seõ chuyeån thaønh daïng Nitrite cuõng ñoäc cho toâm, sau ñoù ñöôïc chuyeån thaønh daïng ñaïm Nitrate khoâng ñoäc. Tuøy theo pH vaø nhieät ñoä, Ammonia seõ toàn taïi nhieàu hay ít döôùi daïng khí NH3. Noàng ñoä NH3 caøng taêng khi pH vaø nhieät ñoä caøng taêng. Trong saûn xuaát gioáng, haøm löôïng ñaïm neân ñöôïc duy trì ôû möùc döôùi 0,1ppm ñoái vôùi ñaïm Nitrite vaø döôùi 1ppm ñoái vôùi ñaïm Ammonia. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 5 - 2.1.4.5 pH Ñoä pH thích hôïp nhaát cho sinh tröôûng cuûa toâm töø 7 – 8. pH döôùi 6,5 hay treân 9 keùo daøi khoâng toát cho toâm ôû taát caû caùc giai ñoaïn. 2.1.4.6 Ñoä cöùng Toâm caàn caùc loaïi khoaùng nhö Calcium, Magnesium cho quaù trình hình thaønh voû môùi vaø loät xaùc. Tuy nhieân, khi ñoä cöùng cao hôn 300ppm seõ laøm toâm chaäm lôùn, deã beänh do caùc nguyeân sinh ñoäng vaät baùm. Ñoä cöùng thích hôïp nhaát cho öông nuoâi toâm trong khoaûng 50 – 150ppm. Ñoái vôùi öông nuoâi aáu truøng, ñoä cöùng thaáp döôùi 50ppm coù theå gaây ra hieän töôïng meàm voû. 2.1.5 Taäp tính aên vaø baét moài Toâm Caøng Xanh laø loaøi aên taïp thieân veà ñoäng vaät, thöùc aên cuûa chuùng trong töï nhieân goàm caùc loaïi nguyeân sinh ñoäng vaät, giun nhieàu tô, giaùp xaùc, coân truøng, nhuyeãn theå, caùc maûnh caù vuïn, caùc loaøi taûo, muøn baõ höõu cô. Toâm Caøng Xanh xaùc ñònh thöùc aên tröôùc heát laø nhôø muøi vaø maøu saéc. Toâm tìm thöùc aên baèng cô quan xuùc giaùc, duøng raâu queùt ngang doïc phía tröôùc ñöôøng ñi cuûa noù, khi tìm ñöôïc thöùc aên, chuùng duøng chaân ngöïc thöù nhaát keïp gaép thöùc aên ñöa vaøo mieäng. Cöôøng ñoä baét moài cuûa toâm seõ giaûm neáu ñoä no cuûa daï daøy taêng vaø trong thôøi gian aáp tröùng chuùng coù theå nhòn aên vaøi ba ngaøy. Toâm thöôøng baét moài vaøo chieàu toái vaø saùng sôùm. Chuùng öa aên thòt caùc caù theå môùi loät xaùc ñoàng giôùi tính hôn caùc caù theå khaùc giôùi tính. Hieän töôïng naøy thöôøng xaûy ra trong caùc beå nuoâi toâm boá meï thieáu thöùc aên. 2.2 Ñaëc Ñieåm Sinh Saûn Toâm Caøng Xanh 2.2.1 Voøng ñôøi cuûa Toâm Caøng Xanh Theo Nguyeãn Vieät Thaéng (1993) vaø Phaïm Vaên Tình (1996), (trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002) muøa ñeû roä cuûa Toâm Caøng Xanh ôû Ñoàng Baèng Nam Boä taäp trung vaøo hai thôøi ñieåm, töø thaùng 4 ñeán thaùng 6 vaø töø thaùng 8 ñeán thaùng 10. Voøng ñôøi Toâm Caøng Xanh coù 4 giai ñoaïn bao goàm: tröùng, aáu truøng, haäu aáu truøng vaø toâm tröôûng thaønh (M.B. New vaø S. Singholka,1985). Theo Phaïm Vaên Tình (1996) thì coù 5 giai ñoaïn: tröùng, aáu truøng, toâm boät, toâm gioáng, toâm tröôûng thaønh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 6 - Khi thaønh thuïc, toâm baét caëp, ñeû tröùng vaø tröùng dính vaøo caùc chaân buïng cuûa toâm meï. Toâm tröùng di cö ra vuøng cöûa soâng nöôùc lôï (6 – 18‰) ñeå nôû (M.B. New vaø S. Singholka, 1985).
Luận văn liên quan