Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần du lịch GOLF Việt Nam tại chi nhánh Cần Thơ (khách sạn GOLF Cần Thơ)

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu. Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bản thân để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, để tăng khả năng vốn huy động, mở rộng sản xuất, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác phải có tình hình tài chính thật vững mạnh và thật minh bạch. Nói đến tài chính doanh nghiệp, chúng ta không thể không nói về vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định đúng đắn những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để dựa vào đó đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện, tình hình của doanh nghiệp mình. Đồng thời, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tài chính của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Khách sạn Gofl Cần Thơ)”. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1 Mục tiêu chung. Qua việc phân tích tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ, chúng ta thấy được thực trạng hiện có tại công ty sau khi cổ phần hóa, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ (Khách sạn Golf Cần Thơ) thông qua số liệu trên các báo cáo tài chính gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ. - Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty. - Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. Từ đó, đánh giá tình hình tài chính của công ty, tìm ra những mặt đạt được, hạn chế của công ty nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể giúp công ty phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu kém để không ngừng phát triển. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1 Không gian. Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ (Khách sạn Golf Cần Thơ). 1.3.2 Thời gian. Từ năm 2006 đến năm 2008. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu. Từ các báo cáo tài chính của công ty như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo l ưu chuyển tiền tệ, tôi sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu đã thu thập để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

pdf78 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 3070 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần du lịch GOLF Việt Nam tại chi nhánh Cần Thơ (khách sạn GOLF Cần Thơ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ (KHÁCH SẠN GOLF CẦN THƠ) Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỒNG DIỄM TÔ AN THỤY THÙY TRINH MSSV: 4053657 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ – 2009 www.kinhtehoc.net MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ..................................................................................1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu ........................................................................1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ...............................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................1 1.2.1 Mục tiêu chung .....................................................................................1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .....................................................................................2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................2 1.3.1 Không gian ...........................................................................................2 1.3.2 Thời gian ..............................................................................................2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận .........................................................................................3 2.1.1 Bản chất và vai trò của tài chính công ty .............................................3 2.1.2 Khái niệm và nội dung của phân tích tài chính ....................................4 2.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính ...................................................................5 2.1.4 Phân tích các báo cáo tài chính ............................................................8 2.2 Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................16 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.1 Giới thiệu sơ lược về Khách sạn Golf Cần Thơ ...........................................17 3.2 Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................................17 3.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .............................................................18 3.3.1 Chức năng ............................................................................................18 3.3.2 Nhiệm vụ ..............................................................................................19 www.kinhtehoc.net 3.4 Cơ cấu tổ chức của công ty ...........................................................................19 3.5 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua ....................20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 Phân tích chung tình hình tài chính của công ty ...........................................22 4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán .............................................................22 4.1.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................................31 4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....................................................37 4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong công ty ...............................................41 4.2.1 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ...........................41 4.2.2 Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ...51 4.2.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời ............................53 4.3 Phân tích tài chính bằng phương trình Dupont .............................................57 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty ......................................61 5.1.1 Những mặt công ty đã đạt được ...........................................................61 5.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân tại công ty ...........................................61 5.2 Giải pháp .......................................................................................................62 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận .........................................................................................................65 6.2 Kiến nghị .......................................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................67 www.kinhtehoc.net PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỪ NĂM 2006 – 2008 ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 A. Tài sản ngắn hạn 6.706.246 9.298.152 9.163.414 I. Tiền 523.644 188.675 505.879 II. Khoản đầu tư TC ngắn hạn - - - III. Các khoản phải thu 5.958.464 8.859.772 8.145.864 1. Phải thu khách hàng 1.526.418 1.316.092 1.491.722 2. Trả trước cho người bán - 20.728 101.126 3. Phải thu nội bộ 4.425.746 7.522.952 6.552.012 5. Các khoản phải thu khác 6.300 - 1.004 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - - - IV. Hàng tồn kho 198.813 236.769 280.493 V. Tài sản ngắn hạn khác 25.325 12.936 231.178 1. Chi phí trả trước ngắn hạn - - 188.691 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước - - 2.247 4. Tài sản ngắn hạn khác 25.325 12.936 40.240 B. Tài sản dài hạn 83.204.756 80.986.964 81.377.181 I. Khoản phải thu dài hạn - - - II. TSCĐ 81.434.810 79.509.291 77.579.020 1. Tài sản cố định hữu hình 42.638.001 40.750.729 38.858.705 3. Tài sản cố định vô hình 38.796.809 38.758.562 38.720.315 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - - - III. Bất động sản đầu tư - - - IV. Khoản đầu tư TC dài hạn - - - www.kinhtehoc.net Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 V. Tài sản dài hạn khác 1.769.946 1.477.673 3.798.161 1. Chi phí trả trước dài hạn 1.769.946 1.477.673 3.798.161 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 89.911.002 90.285.116 90.540.595 A. NỢ PHẢI TRẢ 449.102 823.216 1.078.695 I. Nợ vay ngắn hạn 262.812 616.926 977.583 1. Vay và nợ ngắn hạn - - - 2. Phải trả người bán - 74.435 319.401 3. Người mua trả tiền trước 34.246 72.198 152.276 4. Thuế và khoản phải trả NN 168.585 197.343 115.098 5. Phải trả người lao động 24.087 254.700 308.611 6. CP phải trả - - - 9. Khoản phải thu, phải nộp khác 35.894 18.250 82.197 II. Nợ dài hạn 186.290 206.290 101.112 3. Phải trả dàn hạn khác 186.290 206.290 101.112 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 89.461.900 89.461.900 89.461.900 I. Vốn chủ sở hữu 89.461.900 89.461.900 89.461.900 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 89.461.900 89.461.900 89.461.900 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 89.911.002 90.285.116 90.540.595 www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- … Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- … Ngày … tháng … năm … Xác nhận của cơ quan www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1:Bảng khái quát kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm .......................... 20 Bảng 2:Bảng phân tích tổng quát tình hình sử dụng vốn tại công ty ...................... 22 Bảng 3:Bảng phân tích biến động của từng khoản mục tài sản ngắn hạn .............. 24 Bảng 4:Bảng phân tích biến động của từng khoản mục tài sản dài hạn ................. 28 Bảng 5:Bảng phân tích biến động của từng khoản mục nguồn vốn ....................... 30 Bảng 6:Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2006 - 2008 ........... 33 Bảng 7:Bảng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2006 – 2008................ 38 Bảng 8:Bảng phân tích tình hình công nợ phải thu từ năm 2006 – 2008 ............... 42 Bảng 9: Bảng phân tích tình hình công nợ phải trả từ năm 2006 – 2008 ............... 44 Bảng 10: Bảng phân tích mối quan hệ giữa khoản phải thu với khoản phải trả ..... 45 Bảng 11: Bảng vòng quay các khoản phải thu ........................................................ 46 Bảng 12: Bảng kỳ thu tiền bình quân ...................................................................... 46 Bảng 13: Bảng phân tích khả năng thanh toán........................................................ 47 Bảng 14: Bảng hệ số thanh toán tổng quát.............................................................. 48 Bảng 15: Bảng hệ số thanh toán hiện hành ............................................................. 49 Bảng 16: Bảng hệ số thanh toán nhanh ................................................................... 50 Bảng 17: Bảng hệ số thanh toán bằng tiền .............................................................. 50 Bảng 18: Bảng phân tích vốn lưu động thường xuyên ........................................... 51 Bảng 19: Bảng phân tích nhu cầu vốn lưu động thường xuyên .............................. 52 Bảng 20: Bảng phân tích biến động vốn bằng tiền ................................................. 53 Bảng 21: Bảng chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ........................................................ 54 Bảng 22: Bảng chỉ tiêu lợi nhuận ............................................................................ 56 www.kinhtehoc.net DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GS Giáo sư TS Tiến sĩ ThS Thạc sĩ TSCĐ Tài sản cố định TNDN Thu nhập doanh nghiệp LN Lợi nhuận SXKD Sản xuất kinh doanh TS Tài sản TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn HĐ Hoạt động TC Tài chính NN Nhà nước CP Chi phí QĐUBT Quyết định Ủy ban tỉnh www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ Trong suốt bốn năm học đại học, em đã tích lũy cho bản thân vốn kiến thức cơ bản chuyên ngành kế toán của mình. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho chúng em. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Hồng Diễm đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cô, chú, anh, chị đang làm việc tại chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Golf Cần Thơ (Khách sạn Golf Cần Thơ), đặc biệt là các anh, chị trong phòng Kế toán – hành chính đã tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Tô An Thụy Thùy Trinh www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào trong cùng một thời điểm, tại cùng một công ty thực tập. Sinh viên thực hiện Tô An Thụy Thùy Trinh www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hồng Diễm Trang 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu. Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bản thân để điều chỉnh quá trình kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, để tăng khả năng vốn huy động, mở rộng sản xuất, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác phải có tình hình tài chính thật vững mạnh và thật minh bạch. Nói đến tài chính doanh nghiệp, chúng ta không thể không nói về vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính, xác định đúng đắn những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để dựa vào đó đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện, tình hình của doanh nghiệp mình. Đồng thời, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tài chính của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Gofl Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Khách sạn Gofl Cần Thơ)”. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1 Mục tiêu chung. Qua việc phân tích tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ, chúng ta thấy được thực trạng hiện có tại công ty sau khi cổ phần hóa, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ (Khách sạn Golf Cần Thơ) thông qua số www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hồng Diễm Trang 2 liệu trên các báo cáo tài chính gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ. - Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty. - Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. Từ đó, đánh giá tình hình tài chính của công ty, tìm ra những mặt đạt được, hạn chế của công ty nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể giúp công ty phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu kém để không ngừng phát triển. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1 Không gian. Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Cần Thơ (Khách sạn Golf Cần Thơ). 1.3.2 Thời gian. Từ năm 2006 đến năm 2008. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu. Từ các báo cáo tài chính của công ty như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tôi sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu đã thu thập để đạt được mục tiêu nghiên cứu. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hồng Diễm Trang 3 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 2.1.1 Bản chất và vai trò của tài chính công ty. 2.1.1.1 Bản chất. Tài chính là tất cả mối liên hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tồn tại khách quan trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối liên hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và góp phần tích lũy vốn cho Nhà nước. 2.1.1.2 Vai trò. Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò:  Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất. Để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, bên cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp – đây là vấn đề có tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh theo cơ chế thị trường như hiện nay.  Vai trò đòn bẫy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh. Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng, trước tiên bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động và để mua nguyên nhiên liệu tiếp tục chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp dùng để hình thành nên các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn, hoặc chi trả lợi tức cổ phần (nếu có). Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hồng Diễm Trang 4 phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp phù hợp với quy luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp t
Luận văn liên quan