Luận văn Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Sức khỏe là vốn quý của con người, là nguồn nhân lực và tài sản đặc biệt của quốc gia. Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng để tạo nhiều năng lượng phục vụ cuộc sống, công việc tốt hơn đang là vấn đề bức thiết của mọi xã hội. Từ xã hội phong kiến đến xã hội hiện đại, từ quốc gia nghèo khó đến các nước hùng mạnh. Đất nước Việt Nam ta cũng không ngoại lệ, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã khẳng định được đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là một trong những chính sách trong chiến lược phát triển chung về kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục, y học, các lĩnh vực khác của quốc gia. Bước đầu chính sách BHYT đã mang lại những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt đã làm được bản chất cơ bản là chăm sóc sức khỏe người dân trên nguyên tắc san sẻ, lá lành đùm lá rách, mang lại quyền lợi cho những người tham gia. Tuy nhiên, song song những thành tựu đó thì những khiếm khuyết cũng dần bộc lộ, không phải ít mà ngày càng nhiều hơn, sự không tin tưởng của người dân vào chính sách BHYT, cơ quan bán BHYT (cơ quan Bảo hiểm xã hội) cũng chưa có giải pháp khả thi nào thúc đẩy BHYT và còn ở phía các Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cũng chưa là người trung gian hoàn hảo trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đến người mua. Hướng đến BHYT toàn dân là mục tiêu lớn nhất của chính sách BHYT. Vì vậy, việc nghiên cứu “ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM” là yêu cầu cần thực hiện tức thời để ngày càng hoàn thiện chính sách BHYT

pdf98 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 14/10/2012 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 53download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -----------o0o----------- NGUYỄN THỊ TỨ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SĨ KINH TEÁ NGƯỜI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC : TS. PHAN THỊ NHI HIẾU TP.HOÀ CHÍ MINH - NĂM 2007 Trang 2 MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ .................................... 3 1.1 KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM Y TẾ 1.1.1 Khái niệm............................................................................................. 3 1.1.2 Tính chất .............................................................................................. 4 1.1.3 Sự cần thiết........................................................................................... 4 1.2 VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM Y TẾ ................................................................. 6 1.2.1 Phục vụ xã hội...................................................................................... 6 1.2.1 Phục vụ xã hội...................................................................................... 7 1.2.3 Góp phần thực hiện chính sách an sinh ............................................... 7 1.2.4 Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế..................... 8 1.2.5 Điều tiết thu nhập................................................................................. 8 1.2.6 BHYT là một trong những nguồn cung cấp tài chính ổn định cho các cơ sở y tế .................................................................................................................. 9 1.3 CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM Y TẾ ............................................................ 9 1.3.1 BHYT bắt buộc .................................................................................... 9 1.3.2 BHYT tự nguyện................................................................................ 11 1.4 BẢO HIỂM Y TẾ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI............................. 12 1.4.1 Bảo hiểm y tế tại Anh ........................................................................ 12 1.4.2 Bảo hiểm y tế tại Mỹ.......................................................................... 13 1.4.3 Bảo hiểm y tế tại Thái Lan................................................................. 13 Trang 3 1.4.4 Bảo hiểm y tế tại Canada ................................................................... 14 1.4.5 Bảo hiểm y tế tại Inđônêxia ............................................................... 16 1.4.6 Bảo hiểm y tại Cộng hòa Liên bang Đức........................................... 18 Nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam......................... 20 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHYT TẠI VIỆT NAM 22 2.1 SƠ LƯỢC VỀ BHYT TẠI VIỆT NAM ....................................................... 22 2.2 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BHYT TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 23 2.2.1 Các giai đoạn phát triển của BHYT ở Việt Nam ............................... 23 2.2.2 Cơ cấu chi phí các dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh .................... 28 2.2.3 Phương thức quản lý và sử dụng thuốc cho bệnh nhân BHYT ......... 32 2.2.4 Các phương thức thanh toán khám chữa bệnh BHYT....................... 33 2.2.5 Công tác giám định BHYT ................................................................ 37 2.2.6 Quy trình khám chữa bệnh................................................................. 39 2.2.7 Tình hình thực hiện BHYT tự nguyện ............................................... 41 2.2.8 BHYT tại các đơn vị bên ngoài ......................................................... 44 2.2.9 Mối quan hệ giữa người mua, người bán và cơ sở khám chữa bệnh. 48 2.2.10 Ảnh hưởng tình hình tài chính của các chủ thể tham gia BHYT..... 52 2.3 THÀNH TỰU VÀ KHÓ KHĂN ................................................................... 57 2.3.1 Thành tựu ........................................................................................... 57 2.3.2 Khó khăn ............................................................................................ 59 2.4 NGUYÊN NHÂN VÀ TỒN TẠI ................................................................... 60 2..4.1 Tồn tại ............................................................................................... 60 2.4.2 Nguyên nhân ...................................................................................... 62 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM................................................................................. 64 3.1 MỤC TIÊU ..................................................................................................... 64 3.2 GIẢI PHÁP..................................................................................................... 67 3.2.1 Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa ba nhân tố chủ chốt................. 67 3.2.2 Mở rộng phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh, phương thức tham gia.......................................................................................................... 73 Trang 4 3.2.3 Điều chỉnh mức phí Bảo hiểm y tế cho phù hợp ............................... 74 3.2.4 Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế phải bình đẳng ........... 74 3.2.5 Đổi mới cơ chế tài chính bệnh viện ................................................... 75 3.2.6 Nâng cao năng lực của hệ thống Bảo hiểm xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực hiện ............................................................................................. 76 3.2.7 Các cơ sở khám chữa bệnh không đặt trọng tâm là lợi nhuận........... 77 3.2.8 Sớm xây dựng Luật Bảo hiểm y tế .................................................... 78 3.2.9 Đổi mới công tác giám định chi......................................................... 80 3.2.10 Quản lý giá thuốc ............................................................................. 80 3.2.11 Thực hiện BHYT bắt buộc với học sinh, sinh viên ......................... 81 KẾT LUẬN........................................................................................................... 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Mức đóng BHYT tự nguyện Bảng 2.2 : Công tác Giám định viên Bảng 2.3 : Số liệu thực hiện BHYT tự nguyện của nhân dân tại một số tỉnh, thành phố năm 2006. Bảng 2.4 : Đối tượng học sinh sinh viên tham gia BHYT tự nguyện năm học 2005-2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảng 2.5 : Tình hình thu chi qua các năm Bảng 2.6 : Bảo hiểm sức khỏe tại công ty cổ phẩn Bảo Minh Bảng 2.7 : Tình hình khai thác (thu) và bồi thường (chi) tại công ty cổ phần Bảo Minh năm 2006. Bảng 2.8 : Tổng hợp mức lương đóng BHYT từ năm 2004 đến năm 2006 Bảng 2.9 : Tỷ trọng các nguồn kinh phí trong tổng chi của bệnh viện Bảng 2.10 : Tình hình thu chi quỹ KCB từ năm 1998 đến năm 2003 Bảng 2.11 : Quỹ KCB và số chi thực tế của Quỹ tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Bảng 2.12 : Mức chi khám chữa bệnh BHYT bình quân hàng năm từ năm 2001 đến năm 2004 Bảng 2.13 : Tình hình sử dụng quỹ KCB người nghèo năm 2003 Trang 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BH : Bảo hiểm DNĐTNN : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ĐH-CĐ : Đại học, cao đẳng HCSN-ĐĐT : Hành chính sự nghiệp – Đảng đoàn thể HSSV : Học sinh sinh viên KCB : Khám chữa bệnh. LBQ : Lương bình quân Trang 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Sức khỏe là vốn quý của con người, là nguồn nhân lực và tài sản đặc biệt của quốc gia. Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng để tạo nhiều năng lượng phục vụ cuộc sống, công việc tốt hơn đang là vấn đề bức thiết của mọi xã hội. Từ xã hội phong kiến đến xã hội hiện đại, từ quốc gia nghèo khó đến các nước hùng mạnh. Đất nước Việt Nam ta cũng không ngoại lệ, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã khẳng định được đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là một trong những chính sách trong chiến lược phát triển chung về kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục, y học, các lĩnh vực khác của quốc gia. Bước đầu chính sách BHYT đã mang lại những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt đã làm được bản chất cơ bản là chăm sóc sức khỏe người dân trên nguyên tắc san sẻ, lá lành đùm lá rách, mang lại quyền lợi cho những người tham gia. Tuy nhiên, song song những thành tựu đó thì những khiếm khuyết cũng dần bộc lộ, không phải ít mà ngày càng nhiều hơn, sự không tin tưởng của người dân vào chính sách BHYT, cơ quan bán BHYT (cơ quan Bảo hiểm xã hội) cũng chưa có giải pháp khả thi nào thúc đẩy BHYT và còn ở phía các Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cũng chưa là người trung gian hoàn hảo trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đến người mua. Hướng đến BHYT toàn dân là mục tiêu lớn nhất của chính sách BHYT. Vì vậy, việc nghiên cứu “ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM” là yêu cầu cần thực hiện tức thời để ngày càng hoàn thiện chính sách BHYT 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu với mục đích làm rõ sự cần thiết, bản chất, vai trò của BHYT, tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trên thế giới từ đó xây dựng tốt hơn chính sách BHYT tại Việt Nam, đánh giá thực trạng thực hiện BHYT tại Việt Nam thời gian qua và cuối cùng là rút ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách BHYT. Trang 8 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chọn các đối tượng tham gia vào hoạt động BHYT tại Việt Nam như: Cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và những người tham gia hoặc chưa tham gia BHYT. 4. Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu trong đề tài bao gồm: - Phương pháp duy vật biện chứng và hệ thống hóa lý luận; Các phương pháp kinh tế học trong phân tích và tổng hợp dữ liệu, chọn mẫu khảo sát thống kê làm cơ sở đưa ra kết luận. - 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Đề tài làm rõ bản chất của BHYT so với các loại hình bảo hiểm khác - Tìm hiểu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. - - Từ việc phân tích thực trạng thực hiện BHYT hiện nay và dựa vào đó nêu ra những thành tựu và hạn chế, tồn tại và nguyên nhân qua thời gian thực hiện BHYT thí điểm và chính thức Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT tại Việt Nam. - 6. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về BHYT Chương 2: Tình hình thực hiện BHYT tại Việt Nam Chương 3: Phương hướng phát triển và hoàn thiện BHYT ở Việt Nam. Trang 9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 1. Khaùi nieäm, tính chaát, söï caàn thieát cuûa BHYT: 1.1.1 Khaùi nieäm: Baûo hieåm vaø BHYT ñaõ hình thaønh töø raát sôùm trong lòch söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø ñaõ ñöôïc nhieàu nhaø khoa hoïc nghieân cöùu saâu saéc döôùi nhieàu goùc ñoä vaø khía caïnh khaùc nhau. Tuy nhieân cho ñeán nay, chöa coù moät ñònh nghóa thoáng nhaát veà BHYT. Bôûi leõ, BHYT laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa nhieàu moân khoa hoïc khaùc nhau nhö kinh teá, xaõ hoäi, phaùp lyù, …Do ñoù, hieän nay coøn toàn taïi nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà BHYT, tuøy thuoäc vaøo goùc ñoä nghieân cöùu cuûa caùc nhaø khoa hoïc. Theo töø ñieån Baùch khoa Vieät Nam 1 xuaát baûn naêm 1995: “BHYT: loaïi baûo hieåm do Nhaø nöôùc toå chöùc, quaûn lyù nhaèm huy ñoäng söï ñoùng goùp cuûa caù nhaân, taäp theå vaø coäng ñoàng xaõ hoäi ñeå chaêm lo söùc khoûe, khaùm beänh vaø chöõa beänh cho nhaân daân” Caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån: BHYT tröôùc heát laø moät toå chöùc coäng ñoàng ñoaøn keát, töông trôï laãn nhau, noù coù nhieäm vuï giöõ gìn söùc khoûe, khoâi phuïc laïi söùc khoûe hoaëc caûi thieän tình traïng söùc khoûe cuûa ngöôøi tham gia BHYT” Neáu nhìn nhaän döôùi giaùc ñoä kinh teá thì BHYT tröôùc heát laø ñöôïc hieåu laø söï hôïp nhaát kinh teá cuûa soá löôïng lôùn nhöõng ngöôøi tröôùc cuøng moät loaïi hieåm nguy do beänh taät gaây neân maø trong töøng tröôøng hôïp caù bieät khoâng theå tính toaùn tröôùc vaø lo lieäu ñöôïc. Baûo hieåm y teá toaøn daân ñöôïc hieåu laø toaøn boä moïi ngöôøi daân cuûa moät quoác gia ñeàu ñöôïc tham gia vaøo heä thoáng Baûo hieåm xaõ hoäi veà y teá cuûa moät quoác gia ñoù hoaëc laø maïng löôùi BHYT quoác gia bao truøm toaøn boä daân cö cuûa quoác gia. Trang 10 Theo Baûo hiểm xaõ hoäi Vieät Nam: BHYT laø moät loaïi hình baûo hieåm maø cô quan baûo hieåm chi traû caùc chi phí y teá do caùc nguyeân nhaân hoaëc tai naïn ñaõ ñöôïc baûo hieåm cho ngöôøi ñöôïc BHYT khi ngöôøi ñöôïc BHYT bò oám ñau. 1.1.2 Tính chaát: BHYT ra đời trên cơ sở chia sẻ rủi ro. Do vậy, tính chất cộng đồng xã hội tương ái tương thân, đùm bọc lẫn nhau được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra để phát triển hệ thống y tế, chia bớt gánh nặng về bệnh tật của bản thân mỗi người và xã hội thì sự ra đời của chính sách BHYT là bức thiết. Nhưng nhìn từ góc độ sản phẩm BHYT thì BHYT có những tính chất sau: + BHYT là một loại hàng hóa: dưới góc độ kinh tế học thì BHYT là một loại hàng hóa có giá trị sử dụng giúp con người bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính. Mặt khác BHYT cũng có tính cạnh tranh + Về mặt kinh tế, xã hội: các quốc gia trên thế giới phải công nhận rằng sự nghèo khổ của người dân do ốm đau, tai nạn rủi ro,…gây ra không chỉ là trách nhiệm của bản thân cá nhân, gia đình của họ mà còn là trách nhiệm của Nhà nước, của cộng đồng xã hội. Vì vậy, BHYT là công cụ quan trọng để quản lý xã hội và là kênh phân phối thu nhập hiệu quả nếu xét trên phương diện kinh tế. 1.1.3 Söï caàn thieát: Trong quaù trình sinh toàn vaø tröôûng thaønh cuûa moãi con ngöôøi, nhaèm thoûa maõn nhöõng nhu caàu thieát yeáu nhaát laø aên, ôû, maëc, sinh hoaït…, con ngöôøi phaûi lao ñoäng ñeå laøm ra nhöõng cuûa caûi, vaät chaát caàn thieát. Nhöng trong thöïc teá, khoâng phaûi luùc naøo con ngöôøi cuõng gaëp may maén, thuaän lôïi, coù ñaày ñuû thu nhaäp vaø moïi ñieàu kieän sinh soáng bình thöôøng. Traùi laïi, coù raát nhieàu tröôøng hôïp khoù khaên , traéc trôû, ruûi ro xaûy ra do ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng soáng, hoaëc ñieàu kieän xaõ hoäi laøm con ngöôøi bò giaûm hoaëc maát thu nhaäp hoaëc caùc ñieàu kieän soáng khaùc nhau nhö oám ñau, tai naïn, maát vieäc laøm, maát ngöôøi nuoâi döôõng, giaø yeáu, töû vong…Khi rôi vaøo caùc tröôøng hôïp naøy , caùc nhu caàu caàn thieát cuûa cuoäc soáng khoâng nhöõng khoâng giaûm ñi maø coøn taêng theâm, thaäm chí coøn phaùt sinh nhu Trang 11 caàu môùi nhö thuoác men, chöõa trò…Vì vaäy, ñeå vöôït qua nhöõng khoù khaên, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån con ngöôøi ñaõ tìm ra nhieàu caùch giaûi quyeát khaùc nhau. Töø xa xöa, con ngöôøi ñaõ coù yù thöùc san seû, cöu mang ñuøm boïc laãn nhau trong hoï haøng, trong coäng ñoàng laøng xoùm, thoân, baûn… theo tinh thaàn töông thaân töông aùi, “nhöôøng côm seû aùo”, “laù laønh ñuøm laù raùch”, “tích coác phoøng cô, tích y phoøng haøn”. Söï töông trôï coäng ñoàng daàn daàn ñöôïc môû roäng vaø phaùt trieån döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö vieäc laäp quyõ töông teá, caùc hoäi ñoaøn baèng tieàn hoaëc baèng hieän vaät ñeå trôï giuùp laãn nhau. Nhöõng hình thöùc trôï giuùp töï nguyeän cuûa cá nhaân, cuûa coäng ñoàng ñaõ goùp phaàn ñaûm baûo nguoàn vaät chaát caàn thieát cho nhöõng ngöôøi hoaïn naïn vöôït qua khoù khaên, thieáu thoán. Ñaây chính laø hình thöùc manh nha cuûa baûo hieåm, nhöng söï töông hoã naøy vaãn chæ mang tính töï phaùt vaø chæ ñöôïc thöïc hieän trong coäng ñoàng nhoû. Söï trôï giuùp naøy laø thuï ñoäng, cuïc boä, khoâng oån ñònh vaø khoâng chaéc chaén. Vì vaäy, ñoøi hoûi phaûi coù söï trôï giuùp coù toå chöùc, coù quan heä raøng buoäc. Nhu caàu naøy laø böùc baùch, ñaëc bieät sau cuoäc caùch maïng coâng nghieäp. Quaù trình coâng nghieäp hoùa ôû caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån ñaõ laøm ñoäi nguõ laøm coâng aên löông taêng nhanh, cuoäc soáng cuûa hoï phuï thuoäc chuû yeáu töø thu nhaäp do lao ñoäng laøm thueâ mang laïi. Söï haãng huït veà tieàn löông do bò oám ñau,giaø yeáu,.. luoân ñe doïa nhöõng ngöôøi khoâng coù thu nhaäp naøo khaùc ngoaøi löông. Cuoäc ñaáu tranh cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ñoøi giaûm giôø laøm, taêng löông, trôï caáp khi bò oám ñau,… dieãn ra ngaøy caøng gay gaét aûnh höôûng ñeán vieäc saûn xuaát kinh doanh, traät töï vaø an toaøn xaõ hoäi. Tröôùc nhöõng nhu caàu cuûa ngöôøi lao ñoäng (giôùi laøm coâng) veà caùc khoaûn trôï caáp khi oám ñau, giaø yeáu,…vaø söï haø khaéc veà löông, thöôûng cuûa giôùi chuû ñaõ xaûy ra nhöõng maâu thuaãn. Vaø ñaáu tranh laø keát quaû taát yeáu. Nhöõng cuoäc ñaáu tranh naøy caøng lan roäng nhieàu nôi vaø aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình kinh teá cuûa moät quoác gia. Do ñoù, Nhaø nöôùc ñaõ ñöùng ra can thieäp vaø ñieàu hoøa maâu Trang 12 thuaãn. Soá tieàn caû ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi chuû söû duïng lao ñoäng cuøng ñoùng goùp taïo neân moät quyõ tieàn teä taäp trung coù phaïm vi toaøn quoác gia. Quyõ naøy coøn ñöôïc boå sung töø Ngaân saùch Nhaø nöôùc khi caàn thieát nhaèm ñaûm baûo cuoäc soáng cho ngöôøi lao ñoäng khi gaëp nhöõng bieán coá baát lôïi nhö beänh taät, oám ñau,…Chính nhôø nhöõng moái quan heä ñaõ ñöôïc caûi thieän ñoù maø cuoäc soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø gia ñình hoï ñöôïc caûi thieän, nhöõng baát traéc veà beänh taät xaûy ra cuõng ñaõ ñöôïc chia seû. Coøn ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñaõ khoâng coøn gaëp nhöõng cuoäc ñình coâng, oån ñònh ñöôïc löïc löôïng lao ñoäng ñeå phaùt trieån saûn xuaát, traùnh nhöõng xaùo troän. Vì vaäy, nguoàn quyõ tieàn teä taäp trung ñöôïc thieát laäp ngaøy caøng lôùn vaø nhanh choùng. Khaû naêng giaûi quyeát phaùt sinh lôùn cuûa quyõ ngaøy caøng ñaûm baûo. Toaøn boä nhöùng hoaït ñoäng vaø moái quan heä chaët cheõ ñöôïc theá giôùi quan nieäm laø BHYT ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Nhö vaäy, BHYT ra ñôøi vaø phaùt trieån laø moät taát yeáu khaùch quan vaø ngaøy caøng phaùt trieån cuøng söï phaùt trieån cuûa moãi quoác gia, moïi thaønh vieân trong xaõ hoäi ñeàu thaáy söï caàn thieát phaûi tham gia BHYT vì nhu caàu vaø quyeàn lôïi cuûa baûn thaân noùi rieâng vaø söï oån ñònh cuûa ñaát nöôùc noùi chung. 1.2 Vai troø cuûa BHYT: BHYT laø moät phaïm truø kinh teá taát yeáu cuûa xaõ hoäi phaùt trieån ñoùng vai troø quan troïng khoâng nhöõng ñoái vôùi ngöôøi tham gia baûo hieåm, caùc cô sôû y teá maø coøn laø thaønh toá quan troïng trong vieäc thöïc hieän chuû tröông xaõ hoäi hoùa coâng taùc y teá nhaèm huy ñoäng nguoàn taøi chính oån ñònh, phaùt trieån ña daïng caùc thaønh phaàn tham gia khaùm, chöõa beänh cho nhaân daân. 1.2.1 Phuïc vuï xaõ hoäi: Với mục tiêu là chính sách an sinh xã hội nên thiết yếu là phục vụ xã hội, phục vụ người dân trong cả nước, những người có hoàn cảnh khó khăn, tương thân tương ái lẫn nhau, chia sẻ ,… Trang 13 1.2.2 Baûo veä söùc khoûe coäng ñoàng: BHYT laø moät chính saùch an sinh xaõ hoäi, goùp phaàn baûo veä söùc khoûe cho nhaân daân: BHYT seõ ñaûm baûo cho nhöõng ngöôøi tham gia BHYT vaø caùc thaønh vieân gia ñình hoï nhöõng khaû naêng ñeå ñeà phoøng, ngaên ngöøa beänh taät, phaùt hieän sôùm beänh taät ñeå chöõa trò vaø khoâi phuïc laïi söùc khoûe sau beänh taät. Vì khi laâm beänh ngöôøi beänh buoäc phaûi ñeán caùc cô sôû y teá ñeå khaùm chöõa beänh. Töø nhöõng beänh chöa nghieâm troïng ñeán nhöõng beänh taät kinh nieân, maõn tính hoaëc beänh hieåm ngheøo ñaõ daãn ñeán caùc khoaûn c
Luận văn liên quan