Luận văn Quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú giáo, Bình Dương

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, là điều kiện nâng dần mức sống của nhân dân và phát huy nguồn lực của con người. Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém bất cập cả về tổ chức, cơ cấu, chất lượng, số lượng giáo viên; cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu lại vừa thừa, đang mất cân đối giữa các môn học, cấp học, các vùng, miền, nhất là chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đổi mới phát triển kinh tế xã hội. [28, tr.33] - Trước tình hình trên, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và góp phần xây dựng, phát triển đất nước

pdf74 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú giáo, Bình Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Sư phạm TP. HỒ CHÍ MINH Mai Long Nguyên QUẢN LÝ VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã Số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU Thành phố Hồ Chí Minh - 2007 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban giám hiệu trường đại học Sư phạm TP.HCM, Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý Giáo dục, phòng Khoa học công nghệ-Sau đại học cùng tất cả quý thầy cô giảng dạy của trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tác giả hoàn thành chương trình học. - ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương, Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ, các Phòng chuyên môn Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Dương; Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn Sở Nội vụ ; Uỷ ban nhân dân huyện Phú Giáo đã quan tâm hỗ trợ cho tác giả về vật chất và tinh thần để hoàn thành khoá học, quý thầy, cô là cán bộ quản lý và giáo viên ở 15 trường tiểu học huyện Phú Giáo và tất cả cán bộ chuyên viên Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Giáo đã cộng tác, giúp đỡ tác giả thu thập xử lý nhiều thông tin số liệu quý báu để nghiên cứu hoàn thành luận văn. - PGS.TS Đoàn Văn Điều, người thầy rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu. - Cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu . Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót; tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các nhà khoa học, quý thầy, cô và các bạn . Thành phố, Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2007 Tác giả. Mai Long Nguyên DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT BCH: Ban chấp hành BD: Bồi dưỡng CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục CBQL: Cán bộ quản lý CĐSP : Cao đẳng sư phạm CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CLGD: Chất lượng giáo dục CNH-HĐH: Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa CSVC: Cơ sở vật chất CSVC, TB: Cơ sở vật chất, thiết bị ĐNGV: Đội ngũ giáo viên ĐHSP : Đại học sư phạm ĐTBD: Đào tạo, bồi dưỡng GDĐT: Giáo dục-Đào tạo GD: Giáo dục GV: Giáo viên GVPT: Giáo viên phổ thông HS: Học sinh HNDN: Hướng nghiệp dạy nghề KH-CN: Khoa học, công nghệ KT-XH: Kinh tế-Xã hội NQTW: Nghị quyết trung ương PPGD : Phương pháp giảng dạy QĐ/../BGDĐT: Quyết định/../Bộ Giáo dục và Đào tạo THCN: Trung học chuyên nghiệp UBND: Uỷ ban nhân dân XH: Xã hội MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. - Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, là điều kiện nâng dần mức sống của nhân dân và phát huy nguồn lực của con người. Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém bất cập cả về tổ chức, cơ cấu, chất lượng, số lượng giáo viên; cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu lại vừa thừa, đang mất cân đối giữa các môn học, cấp học, các vùng, miền, nhất là chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đổi mới phát triển kinh tế xã hội. [28, tr.33] - Trước tình hình trên, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng cũng nêu: “Tạo chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường đào tạo giáo viên, ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân”. [38, tr.65] Hệ thống giáo dục của nước ta, bậc Tiểu học là “bậc nền tảng”, là nơi vận dụng và triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Vì vậy đội ngũ GV tiểu học có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Phú Giáo là huyện được tái lập vào ngày 20/8/1999 thuộc phía Bắc Tỉnh Bình Dương, ngành giáo dục đào tạo có xuất phát thấp cả về hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt là đội ngũ giáo viên vừa thiếu lại vừa yếu. Trong đó, giáo viên tiểu học có trình độ nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn mới đạt 30% vào năm 2000. Trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, sự nổ lực phấn đấu của ngành giáo dục và sự đóng góp tích cực của nhân dân; giáo dục huyện đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu phát triển giáo dục đến năm 2010 của đất nước và của huyện, nhất là đang thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông ở các cấp học và bậc học; tiến tới việc tổ chức học 2 buổi/ngày và nâng dần tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng, Đại học sư phạm, đồng thời xây dựng 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010 theo chương trình hành động của Tỉnh. Vì vậy đòi hỏi giáo dục tiểu học ở huyện phải phấn đấu nhiều hơn nữa, trước hết là phải nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học, xem công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết định việc thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của Tỉnh và huyện đã đề ra. Từ những lý do trên, đề tài “Quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương” được nghiên cứu thực hiện. 2. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá đúng thực trạng về trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện, từ đó đề xuất một số biện pháp hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. Đội ngũ giáo viên tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Phú Giáo. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 4. Giả thuyết khoa học. Do yêu cầu nâng dần trình độ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học 100% đạt chuẩn, nhiều giáo viên tiểu học có trình độ Cao đẳng sư phạm và Đại học sư phạm; nên việc đánh giá và phân tích đúng đắn thực trạng về đội ngũ giáo viên tiểu học tại huyện Phú Giáo là cần thiết để có thể đề xuất những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học một cách toàn diện. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5.1. Nghiên cứu tài liệu để hình thành cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học. 5.2. Phân tích đánh giá thực trạng về trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học; Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. 6. Phương pháp nghiên cứu. Trong đề tài này, các phương pháp dưới đây được sử dụng: 6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Hệ thống hóa và phân tích các tài liệu lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên, quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học. - Phân tích các nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật và tham khảo các công trình nghiên cứu có liên quan. Qua đó xây dựng cơ sở lý luận và định hướng các phương pháp nghiên cứu của đề tài. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến. 6.3. Phương pháp thống kê toán học, ứng dụng phần mềm SPSS for Win để xử lý số liệu. Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. Bác Hồ rất quan tâm đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là đội ngũ thầy cô giáo, Người đã chỉ rõ: “Vấn đề then chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được đông đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Người luôn luôn đánh giá cao vai trò của thầy giáo, cô giáo trong xã hội mới, coi họ là lớp người vẽ vang của đất nước, vì nếu không có cô giáo, thầy giáo hết lòng dạy dỗ con em nhân dân lao động ngày hôm nay thì không thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp trong tương lai, như mọi người mong muốn. [14, tr.183] Để giáo dục và đào tạo phát triển thì một trong những nhân tố quan trọng là cần nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, “tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấptheo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa”. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý bảo đảm số lượng, cơ cấu cân đối, đủ đức, đủ tài, cùng với đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Cụ thể học các Nghị quyết của đảng về giáo dục-đào tạo ngày 11 tháng 1 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 09/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án ”xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. [20, tr.233] Mục tiêu của đề án. Xây dựng đội ngũ nhà giáo (ĐNNG) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước . Các nhiệm vụ chủ yếu. - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục, dạy nghề công lập và ngoài công lập, bảo đảm đến năm 2010 đáp ứng đủ về số lượng, trong đó có 80% giáo viên bậc mầm non, 100% giáo viên (GV) các cấp, bậc phổ thông, dạy nghề đạt chuẩn trình độ theo quy định; 10% giáo viên trung học phổ thông và dạy nghề đạt trình độ sau đại học; tỷ lệ bình quân giữa số lượng sinh viên và giảng viên đại học, cao đẳng là 20 sinh viên (SV/1 giảng viên); 40% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ và 25% có trình độ tiến sĩ . - Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống các trường, khoa sư phạm, các trường CBQLGD, đẩy mạnh việc xây dựng các trường Đại học sư phạm trọng điểm. Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong các trường, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sư phạm theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo bồi dưỡng gắn với nội dung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Triển khai có hệ thống và chuẩn hoá công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và giáo viên các trường Trung học chuyên nghiệp dạy nghề, bảo đảm cho các nhà giáo được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của luật giáo dục ; nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo phải phù hợp với yêu cầu của từng bậc bọc. - Đổi mới công tác quản lý nhà giáo và CBQLGD theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành có liên quan, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên môn. Hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý giáo dục. - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và CBQLGD, khuyến khích đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh sự gắn kết chặt chẽ giảng dạy với nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác quản lý, sử dụng và giao biên chế ngành giáo dục nhằm nâng cao quyền và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình cơ sở giáo dục và đào tạo. - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, vai trò, trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tụy với nghề nghiệp, làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Từ những quan điểm nêu trên, chúng ta thấy vấn đề cơ bản là xây dựng và và phát triển đội ngũ giáo viên, nói chung, đội ngũ giáo viên tiểu học nói riêng từ nay đến năm 2010 là rất quan trọng, hay nói cách khác là góp phần quyết định cho sự phát triển CNH-HĐH đất nước một cách bền vững. 1.2. Cơ sở lý luận về giáo dục tiểu học. 1.2.1. Giáo dục Tiểu học. Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội, chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một chế độ xã hội nào giáo dục cũng có vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển toàn diện của con người cũng như sự phát triển bền vững của một quốc gia: ở Trung Quốc, Ông Đặng Tiểu Bình đã phát biểu: “Phải tìm mọi cách để giải quyết tốt vấn đề giáo dục, cho dù ở các mặt khác phải nhẫn nại một chút, thậm chí hy sinh một chút về tốc độ”, “Kế hoạch lớn trăm năm phải lấy giáo dục làm gốc” và “Giáo dục phải phục vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải dựa vào giáo dục”. [1, tr.8] Bậc tiểu học: Trẻ em thường vào lớp 1 lúc sáu tuổi. Bậc tiểu học kéo dài 5 năm, chỉ có một số nước là 6 năm, ở đây trẻ em được học và giáo dục để có cơ sở tiếp tục học lên. Mục tiêu của trường tiểu học là truyền thụ cho tất cả học sinh những cơ sở để tiếp tục giáo dục ở các trường trung học. Như vậy, trường tiểu học phấn đấu thúc đẩy sự phát triển nhân cách của trẻ, khơi vậy những hứng thú và năng lực như tưởng tượng, sáng kiến, tự lập và hợp tác xã hội, tăng cường niềm vui học tập - Nhật Bản đã nhiều lần làm cải cách giáo dục theo hướng hiện đại hóa và nhân văn hóa, nên luôn xếp vào những nước hàng đầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục. - ở Thái Lan: Xác định giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, với 6 năm giáo dục cơ sở, đồng thời, cải cách công tác phát triển giáo viên. Hội đồng Bộ trưởng Văn phòng cải cách đào tạo giáo viên (TERO) được thành lập năm 1997, qua kế hoạch phát triển giáo viên đã đánh giá lại toàn bộ hệ thống đào tạo giáo viên và nhằm cập nhật những kỹ năng giảng dạy, TERO đã hình thành như một ưu tiên hàng đầu trong một nghề đáng kính trọng ở Thái. Điều này có thể nhận ra qua việc đào tạo lại giáo viên đang giảng dạy và nhận những học viên có kết quả ưu tú trở thành giáo viên. Qua những nội dung trên phần nào nói lên tầm quan trọng của giáo dục trong mọi thời đại, đặc biệt là vai trò của giáo dục nói chung và của đội ngũ nhà giáo nói riêng. Giáo dục tiểu học là cấp học phổ cập nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập trong cả nước (điều 11 Luật giáo dục 2005) Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là sáu tuổi (theo mục a điều 26 của luật giáo dục 2005). Theo điều 2 luật phổ cập giáo dục tiểu học: “Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em, nhằm hình thành cơ bản ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Giáo dục tiểu học (Primary Education) đã có lịch sử phát triển rất lâu trên thế giới, nhưng cho đến nay vẫn có những quan niệm khác nhau về khái niệm giáo dục tiểu học. - Quan niệm thứ nhất. Coi tiểu học (Primary) là bậc học cơ sở nhằm chuẩn bị cho trẻ ra trường tham gia lao động sản xuất, học nghề hoặc học tiếp lên trung học. - Quan niệm thứ hai. Đa số các nước (cả các nước đã và đang phát triển) đã có truyền thống giáo dục lâu đời như Pháp, Nhật, v.v. Cho đến nay vẫn coi tiểu học là bậc học vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh ra trường tham gia sản xuất, vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh học tiếp lên. Tùy điều kiện và truyền thống của mỗi nước mà số năm học tiểu học là 5 hoặc 6 năm. - Quan niệm thứ ba. Một số nước đã tuyên bố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang thực hiện phổ cập giáo dục 9 năm hoặc 11 năm, coi tiểu học là cấp học thuần tuý, cấp học chuẩn bị cho toàn bộ học sinh học tiếp lên. Vì vậy, không cần dạy những nội dung có tính hoàn chỉnh, do đó thời gian dành cho tiểu học chỉ có 3 hoặc 4 năm. Theo mục 2- Giáo dục phổ thông, điều 26 Luật giáo dục 2005 ở nước ta có nêu. - Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là sáu tuổi. Như vậy, cho dù có những quan niệm khác nhau về giáo dục tiểu học, giáo dục tiểu học ở đa số các nước vẫn là một bậc học, phản ảnh trình độ học vấn của một bộ phận dân cư, thậm chí của số đông dân cư ở một số vùng lãnh thổ hay một số vùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng. 1.2.2 Vị trí vai trò, tầm quan trọng của bậc tiểu học. * Vị trí của trường tiểu học. Vị trí của trường tiểu học được xác định trong điều 2 của điều lệ trường Tiểu học: “Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng”. Theo Luật giáo dục: Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, được thực hiện trong 5 năm học từ lớp 1 đến lớp 5, tuổi vào lớp 1 là 6 tuổi. * Mục tiêu và nội dung của giáo dục tiểu học.: Theo Luật giáo dục: Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp cấp trung học cơ sở. Mục tiêu chung của bậc tiểu học là xây dựng bậc học lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển bền vững và cơ bản đạt trình độ tiên tiến. Và cần đạt mục tiêu cụ thể như: - Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. - Nâng cao chất lượng toàn diện. + Chuẩn bị tốt cho học sinh tiểu học đến năm 2010 hầu hết học sinh học ngày 2buổi/ ngày. + Chuẩn bị đủ điều kiện để hoàn thành việc đổi mới giáo dục phổ thông, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. + Giáo viên phải dạy đủ các môn bắt buộc và môn tự chọn. + Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đối với bậc giáo dục tiểu học, Đảng và Nhà nước đã nêu. + Tiểu học là bậc học phổ cập, bắt buộc. Năm 1991, nước ta đã có Luật phổ cập giáo dục tiểu học, khẳng định sự cam kết của Nhà nước về một bậc giáo dục tiểu học bắt buộc và miễn phí cho mọi trẻ em. + Về mạng lưới trường lớp. Thực hiện phương châm xã hội hoá giáo dục: “Nhà nước và nhân dân, trung ương và địa phương cùng làm”. Từ đó sự nghiệp giáo dục tiểu học trong cả nước luôn có sự phát triển rất đáng kể. * Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học. + Nhiệm vụ. - Tổ chức việc giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. - Tổ chức việc huy động trẻ em đúng độ tuổi vào lớp 1, vận động trẻ em bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia hoạt động xoá mù chữ ở địa phương. + Quyền hạn. - Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. - Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. - Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng để thực hiện các hoạt động giáo dục. - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng ở địa phương. - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác như quy định của chính quyền địa phương đúng theo quy định của pháp luật. 1.2.3. Giáo viên tiểu học, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. * Giáo viên tiểu học và vai trò của họ. - Giáo viên tiểu học có những đặc điểm hoạt động cơ bản mà chúng ta cần quan tâm khi đào tạo, bồi dưỡng cũng như q
Luận văn liên quan