Luận văn Thiết kế hệ thống xử lí nước thải bệnh viện đa khoa Tân Hiệp -Kiên Giang công suất 140 m3-ngày đêm (95 trang)

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật - công nghệ, nước ta đã ứng dụng và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhiều ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ra đời đem lại nhiều sản phẩm, tiện ích phục vụ cho đời sống con người, đồng thời nó cũng đưa đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Làm cho môi trường xung quanh chúng ta đang xuống cấp trầm trọng: rừng bị tàn phá nặng nề, khoáng sản bị khai thác bừa bãi, đất đai bị xói mòn và thoái hóa, đa dạng sinh học trên Trái đất và dưới biển đều bị suy giảm. Nguồn nước ngầm và nước mặt đang ngày càng ô nhiễm do các hoạt động xả thải bừa bãi của con người. Các vấn đề về môi trường toàn cầu như sự biến đổi của khí hậu, suy giảm tầng ozon, mực nước biển dâng cao, ô nhiễm xuyên biên giới, hiện tượng mưa axit, hiện tượng Elnino Đây là các vấn đề cấp bách của môi trường toàn cầu mà loài người chúng ta cần phải giải quyết và khắc phục hậu quả. Việc xử lý chất thải nói chung và việc xử lý nước thải nói riêng có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ môi trường nhằm làm giảm các chất độc hại đối với môi trường sống của con người. Song cho đến nay hầu hết hệ thống thoát nước thải ở các thành phố và thị xã vẫn chưa có hệ thống xử lý nước chung, nhiều khu chung cư đã thải ra ngay trong lòng đô thị, nước thải bị ô nhiễm làm cho môi trường sống đô thị ngày càng kém đi. Đặc biệt là nước thải bệnh viện. Hầu hết các bệnh viện của tỉnh chưa đáp ứng được hệ thống xử lý nước thải. Tình trạng xả nước thải vô tội vạ ở các bệnh viện hiện nay diễn ra một cách “vô tư”. Đây là một thực tế đáng báo động về nguy cơ ô nhiễm môi trường cần phải nhanh chóng khắc phục để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước đang ngày một suy thoái vì nước thải bệnh viện chứa rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm đến đời sống con người và môi trường.

doc96 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế hệ thống xử lí nước thải bệnh viện đa khoa Tân Hiệp -Kiên Giang công suất 140 m3-ngày đêm (95 trang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI LUAÄN VAÊN Ñaët vaán ñeà Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät - coâng ngheä, nöôùc ta ñaõ öùng duïng vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng keå. Nhieàu ngaønh coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp, dòch vuï ra ñôøi ñem laïi nhieàu saûn phaåm, tieän ích phuïc vuï cho ñôøi soáng con ngöôøi, ñoàng thôøi noù cuõng ñöa ñeán söï caïn kieät nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân vaø gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñoái vôùi moâi tröôøng vaø ñe doïa söùc khoûe con ngöôøi. Laøm cho moâi tröôøng xung quanh chuùng ta ñang xuoáng caáp traàm troïng: röøng bò taøn phaù naëng neà, khoaùng saûn bò khai thaùc böøa baõi, ñaát ñai bò xoùi moøn vaø thoaùi hoùa, ña daïng sinh hoïc treân Traùi ñaát vaø döôùi bieån ñeàu bò suy giaûm. Nguoàn nöôùc ngaàm vaø nöôùc maët ñang ngaøy caøng oâ nhieãm do caùc hoaït ñoäng xaû thaûi böøa baõi cuûa con ngöôøi. Caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng toaøn caàu nhö söï bieán ñoåi cuûa khí haäu, suy giaûm taàng ozon, möïc nöôùc bieån daâng cao, oâ nhieãm xuyeân bieân giôùi, hieän töôïng möa axit, hieän töôïng Elnino… Ñaây laø caùc vaán ñeà caáp baùch cuûa moâi tröôøng toaøn caàu maø loaøi ngöôøi chuùng ta caàn phaûi giaûi quyeát vaø khaéc phuïc haäu quaû. Vieäc xöû lyù chaát thaûi noùi chung vaø vieäc xöû lyù nöôùc thaûi noùi rieâng coù yù nghóa ñaëc bieät trong söï nghieäp baûo veä moâi tröôøng nhaèm laøm giaûm caùc chaát ñoäc haïi ñoái vôùi moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi. Song cho ñeán nay haàu heát heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi ôû caùc thaønh phoá vaø thò xaõ vaãn chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc chung, nhieàu khu chung cö ñaõ thaûi ra ngay trong loøng ñoâ thò, nöôùc thaûi bò oâ nhieãm laøm cho moâi tröôøng soáng ñoâ thò ngaøy caøng keùm ñi. Ñaëc bieät laø nöôùc thaûi beänh vieän. Haàu heát caùc beänh vieän cuûa tænh chöa ñaùp öùng ñöôïc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Tình traïng xaû nöôùc thaûi voâ toäi vaï ôû caùc beänh vieän hieän nay dieãn ra moät caùch “voâ tö”. Ñaây laø moät thöïc teá ñaùng baùo ñoäng veà nguy cô oâ nhieãm moâi tröôøng caàn phaûi nhanh choùng khaéc phuïc ñeå khoâng aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán chaát löôïng nguoàn nöôùc ñang ngaøy moät suy thoaùi vì nöôùc thaûi beänh vieän chöùa raát nhieàu maàm beänh nguy hieåm ñeán ñôøi soáng con ngöôøi vaø moâi tröôøng. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Tình hình oâ nhieãm nöôùc thaûi beänh vieän ôû nöôùc ta ñaõ ñeán möùc baùo ñoäng. Nhieàu beänh vieän taïi Tp.HCM vaø caùc khu vöïc khaùc trong caû nöôùc vaãn chöa coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän hoaëc coù nhöng khoâng xöû lyù toát. Ñaây chính laø moät nguy cô lôùn cho söùc khoûe coäng ñoàng. Taïi Tp.HCM, soá beänh vieän lôùn taäp trung haàu heát taïi caùc quaän 1, 3, 5, 10 vaø Taân Bình, chieám hôn 60% toång soá beänh vieän vaø trung taâm y teá (TTYT) vaø khoaûng 73% toång soá giöôøng beänh treân ñòa baøn TP. Töø thaùng 8/2005 ñeán nay, Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng Tp.HCM ñaõ tieán haønh moät ñôït toång kieåm tra veà HTXLNT taïi caùc beänh vieän vaø caùc TTYT treân toaøn TP. Keát quaû cho thaáy moãi ngaøy coù 17276 m3 nöôùc thaûi ñöôïc thaûi ra töø 109 beänh vieän vaø TTYT. Nguoàn nöôùc thaûi chuû yeáu töø caùc khaâu giaûi phaãu, xeùt nghieäm, khaùm chöõa beänh, giaët giuõ, veä sinh cuûa nhaân vieân y teá, beänh nhaân, thaân nhaân. Keát quaû phaân tích nöôùc thaûi cho thaáy loaïi nöôùc thaûi naøy oâ nhieãm naëng veà maët höõu cô vaø vi sinh, vôùi haøm löôïng BOD5 khoaûng 350 ÷ 400 mg/l, chaát raén lô löûng 250÷ 300 mg/l, ñaëc bieät haøm löôïng vi sinh cao gaáp 100 ÷ 1000 tieâu chuaån cho pheùp. Ñaùng chuù yù nhaát laø trong soá 17267 m3 nöôùc thaûi haèng ngaøy thì chæ coù 12925 m3 (chieám 75%) ñaõ ñöôïc xöû lyù, tuy nhieân chæ coù 3120 m3 (chieám 18%) nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Trong soá 51 beänh vieän coâng treân ñòa baøn TP chæ coù 30 beänh vieän coù HTXLNT, trong ñoù chæ coù 10/30 HTXLNT ñaït tieâu chuaån. Trong soá 21 beänh vieän coøn laïi, coù nhöõng beänh vieän moãi ngaøy tieáp nhaän caû ngaøn beänh nhaân nhöng vaãn khoâng coù HTXLNT nhö beänh vieän Chôï Raãy, beänh vieän Raêng Haøm Maët, Vieän Pasteur. Coøn nhieàu beänh vieän lôùn thuoäc caùc boä ngaønh khaùc. Theo Phoù Cuïc tröôûng Cuïc baûo veä moâi tröôøng, oâng Phuøng Vaên Vui, Keá hoaïch haønh ñoäng xöû lyù trieät ñeå caùc cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng do Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät ngaøy 22/04/2004 (goïi taét laø QÑ 64) chæ roõ ñeán naêm 2007 caàn xöû lyù trieät ñeå 439 cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng, trong ñoù coù 84 beänh vieän. Nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän naøy tröïc tieáp thaûi ra moâi tröôøng gaây oâ nhieãm cho nöôùc beà maët, nöôùc ngaàm. Thaäm chí coù nôi nöôùc thaûi khoâng coù tuyeán coáng thoaùt hoaëc coáng thoaùt quaù cuõ naùt. Nöôùc thaûi beänh vieän laø moät trong nhöõng moái quan taâm lo ngaïi saâu saéc vôùi caùc nhaø quaûn lyù moâi tröôøng vaø xaõ hoäi vì noù coù theå gaây oâ nhieãm nghieâm troïng vaø nguy hieåm ñeán söùc khoûe con ngöôøi. Caùc thaønh phaàn chính gaây oâ nhieãm do nöôùc thaûi beänh vieän gaây ra laø caùc chaát höõu cô, chaát dinh döôõng, chaát raén lô löûng, caùc vi truøng, virus gaây beänh. Nöôùc thaûi loaïi naøy phaùt sinh töø nhieàu khaâu trong beänh vieän: giaët quaàn aùo beänh nhaân, khaên lau, chaên meàn, drap cho caùc giöôøng beänh, suùc röûa caùc vaät duïng y khoa, xeùt nghieäm, giaûi phaãu, saûn, nhi, veä sinh lau chuøi laøm saïch caùc phoøng beänh vaø phoøng laøm vieäc. Theo khaûo saùt taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi naøy neáu khoâng ñöôïc xöû lyù thì moãi ml nöôùc thaûi seõ truyeàn 11 tyû vi khuaån gaây beänh ra ngoaøi. Chính vì vaäy, caùc beänh vieän baét buoäc phaûi coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hoaëc coù roài thì phaûi xöû lyù cho ñaït tieâu chuaån xaû thaûi. Do ñoù, thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cho beänh vieän Ña Khoa Taân Hieäp laø hoaøn toaøn ñuùng vaø caáp thieát. Nhieäm vuï luaän vaên Luaän vaên ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñöa ra HTXLNT phuø hôïp, coù tính chaát khaû thi vôùi tình hình thöïc teá cuûa beänh vieän. Nöôùc sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng quy ñònh TCVN 6772:2000, möùc I. Noäi dung luaän vaên Toång quan veà beänh vieän Ña Khoa Taân Hieäp. Toång quan veà caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän. Löïa choïn coâng ngheä xöû lyù. Tính toaùn thieát keá caùc coâng trình ñôn vò. Tính toaùn chi phí xöû lyù cho 1m3 nöôùc thaûi. Quaûn lyù, vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Thöïc hieän baûn veõ. CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN Toång quan veà beänh vieän Ña Khoa Taân Hieäp Vò trí ñòa lyù Kieân Giang laø moät tænh naèm ôû taän cuøng phía Taây Nam Vieät Nam, coù dieän tích khoaûng 626904 ha, daân soá 1689000 ngöôøi (theo thoáng keâ naêm 2004). Tænh goàm 11 huyeän, 1 thò xaõ vaø 1 thaønh phoá. Trong ñoù, huyeän Taân Hieäp laø moät trong những huyện coù neàn kinh teá phaùt trieån maïnh cuûa tænh, đời sống vật chất được nâng cao. Huyeän naèm doïc theo quoác loä 80, caùch thaønh phoá Raïch Giaù 33 km, caùch Caàn Thô 50 km, giaùp vôùi huyeän Vónh Thaïnh – Caàn Thô neân quaù trình ñoâ thò hoùa cuûa huyeän dieãn ra raát nhanh. Nhieàu döï aùn xaây döïng ra ñôøi, trong ñoù coù döï aùn xaây döïng beänh vieän Ña Khoa Taân Hieäp. Beänh vieän naèm ngay trung taâm cuûa thò Traán Taân Hieäp, xung quanh beänh vieän tieáp giaùp vôùi khu daân cö: Phía Baéc giaùp với xaõ Mong Thoï- Chaâu Thaønh- Kieân Giang. Phía Nam giaùp với huyeän Vónh Thaïnh - Caàn Thô. Phía Ñoâng giaùp với khu daân cö Kinh Môùi. Phía Taây giaùp với quoác loä 80. Beänh vieän ÑK Taân Hieäp toïa laïc taïi Khoùm B – thò traán Taân Hieäp – Kieân Giang. Beänh vieän naèm ôû moät vò trí thuaän lôïi veà giao thoâng ñöôøng thuûy (caïnh soâng Caùi Saén, con Kinh Môùi) vaø giao thoâng ñöôøng boä (Quoác loä 80). Khaùi quaùt veà beänh vieän Tröôùc ñaây, beänh vieän laø trung taâm y teá huyeän Taân Hieäp, coù nhieäm vuï chöõa beänh vaø chaêm soùc söùc khoûe cho ngöôøi daân trong huyeän vaø caùc vuøng laân caän. Beänh vieän ñöôïc naâng caáp vaø baét ñaàu thi coâng vaøo ñaàu naêm 2004 cho ñeán nay vôùi toång dieän tích 10500 m2, beänh vieän ñaït tieâu chuaån caáp 3. Beänh vieän coù quy moâ khoaûng 150 ÷180 giöôøng beänh moãi ngaøy. Toå chöùc vaø nhaân löïc cuûa beänh vieän Ban giaùm ñoác: 1 giaùm ñoác, 2 phoù giaùm ñoác. Toång soá caùn boä coâng nhaân vieân cuûa beänh vieän laø 183 ngöôøi, vôùi 4 phoøng chöùc naêng vaø 16 khoa. Caùc phoøng chöùc naêng: Phoøng toå chöùc - haønh chaùnh. Phoøng keá toaùn taøi vuï. Phoøng y vuï. Phoøng baûo hieåm y teá. Caùc khoa goàm: khoa ngoaïi, khoa noäi, khoa caáp cöùu hoài söùc, khoa ñoâng y, khoa saûn, khoa nhi, khoa nhieãm, khoa maét, khoa tai muõi hoïng, khoa raêng haøm maët, khoa döôïc, khoa dinh döôõng, khoa xeùt nghieäm, khoa X-quang, khoa sieâu aâm, khoa giaûi phaãu. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm 2.1.4.1 Caùc nguoàn phaùt sinh nöôùc thaûi Goàm nöôùc möa chaûy traøn vaø nöôùc thaûi sinh hoaït, nöôùc thaûi ñieàu trò. Nöôùc möa chaûy traøn Löôïng nöôùc thaûi naøy sinh ra do löôïng nöôùc möa rôi treân maët baèng cuûa khuoân vieân beänh vieän vaø chaïy qua khu vöïc oâ nhieãm. Nöôùc möa coù khaû naêng nhieãm baån khi chaïy qua moät soá nôi nhö thuøng raùc ñaët ngoaøi ñöôøng, baõi raùc vaø hoá raùc cuûa beänh vieän… Thaønh phaàn nöôùc möa trong tröôøng hôïp naøy coù khaû naêng nhieãm caùc chaát gaây baån vaø maùng daàu. Tuy nhieân, neáu beänh vieän quan taâm ñeán vaán ñeà naøy vaø quy hoaïch caùc vò trí ñaët trang thieát bò noùi treân moät caùch hôïp lyù, khoâng ñeå nöôùc möa taït vaøo thì khi ñoù nöôùc möa vaãn ñöôïc xem laø nöôùc thaûi quy öôùc saïch, cho pheùp xaû tröïc tieáp vaøo nguoàn tieáp nhaän maø khoâng caàn phaûi xöû lyù. Nöôùc thaûi sinh hoaït vaø ñieàu trò Löôïng nöôùc thaûi naøy laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. Haøng ngaøy beänh vieän thaûi ra moät löôïng nöôùc thaûi töông ñoái lôùn, möùc oâ nhieãm cao, vaø chöùa nhieàu vi truøng gaây beänh. Nguoàn nöôùc thaûi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng cuûa beänh vieän ñöôïc phaùt sinh ra töø caùc nguoàn sau: Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa beänh nhaân vaø thaân nhaân. Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa khu haønh chaùnh, nghieäp vuï. Nöôùc veä sinh khoa haøng ngaøy. Nöôùc giaët chaên meàn, drap, khöû truøng, röûa chai, suùc röûa caùc duïng cuï y khoa … 2.1.4.2 Caùc nguoàn phaùt sinh chaát thaûi raén Caùc chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän coù theå phaân chia thaønh 4 nhoùm chính theo tính chaát oâ nhieãm vaø bieän phaùp xöû lyù nhö sau: Nhoùm 1: laø raùc y teá goàm caùc loaïi beänh phaåm vöùt boû sau nhöõng ca phaãu thuaät, caùc duïng cuï y khoa sau khi söû duïng xong (nhö oáng tieâm, oáng chuyeàn, kim tieâm, voû oáng thuoác thuûy tinh, chai loï ñöïng thuoác…), boâng, baêng, ñaøm… Ñaây laø loaïi chaát thaûi ñöôïc ñaùnh giaù coù möùc ñoä oâ nhieãm cao vaø coù chöùa nhieàu loaïi vi truøng gaây beänh, deã gaây ra caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng vaø taïo maàm moáng cho caùc dòch beänh neáu thaûi böøa baõi ra moâi tröôøng. Loaïi chaát thaûi naøy caàn phaûi ñöôïc thu gom trieät ñeå vaø toå chöùc xöû lyù ngay trong beänh vieän baèng caùc loø ñoát chuyeân duøng. Löôïng chaát thaûi raén thuoäc nhoùm naøy öôùc tính bình quaân khoaûng 100kg/ngaøy. Nhoùm 2: bao goàm caùc loaïi raùc sinh hoaït cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong beänh vieän vaø thaân nhaân beänh nhaân. Ngoaøi ra coøn keå ñeán caùc loaïi bao bì y teá. Nhoùm 3: laø caùc loaïi caën buøn sinh ra do quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi. Nhoùm 4: goàm caùc loaïi tro taøn sinh ra sau moãi quaù trình vaän haønh loø ñoát raùc. Vôùi loaïi raùc naøy caàn phaûi xöû lyù thích hôïp ñeå traùnh gaây aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng, ñaëc bieät laø löôïng raùc roø ræ seõ laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng nöôùc ngaàm taïi khu vöïc. 2.1.4.3 Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän, caùc nguoàn chuû yeáu coù khaû naêng gaây oâ nhieãm khoâng khí laø: Nguoàn thaûi töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa loø ñoát raùc y teá, bao goàm khí thaûi töø quaù trình ñoát nhieân lieäu daàu D.O vaø quaù trình chaùy cuûa raùc y teá. Nguoàn thaûi töø quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän döï phoøng. Caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm laø caùc loaïi khí ñoäc thaûi ra khi ñoát daàu D.O (nhö COx, NOx, SOx vaø buïi tro). Nguoàn thaûi do hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän löu thoâng treân beänh vieän. Tuy nhieân, do löôïng xe coä ñöôïc pheùp löu thoâng trong beänh vieän raát nhoû neân taûi löôïng oâ nhieãm töø nguoàn thaûi naøy khoâng ñaùng keå. Nguoàn khí thaûi töø heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi chuû yeáu laø CH4, CO2, NH3, CH3SH, … Khí thaûi töø khu vöïc xöû lyù raùc: taïi khu vöïc toàn tröõ, phaân loaïi, vaø xöû lyù raùc. Muøi vaø dung moâi höõu cô (coàn, ete) bay hôi trong quaù trình khaùm vaø ñieàu trò beänh. 2.1.4.4 Tieáng oàn Nguoàn gaây oàn chính trong beänh vieän laø: Hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän döï phoøng. Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän ñöôïc pheùp löu thoâng trong beänh vieän (xe cöùu thöông, xe chôû haøng hoùa vaøo kho, xe oâ toâ…) Hoaït ñoäng cuûa caùc loaïi quaït gioù. Hoaït ñoäng cuûa caùc loaïi maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong beänh vieän. Tieáng oàn do xe coä löu thoâng beân ngoaøi beänh vieän. 2.1.4.5 Caùc chaát phoùng xaï Chaát phoùng xaï phaùt sinh töø caùc khu vöïc xaï trò, chuïp X-quang, Scanner… coù theå gaây nguy hieåm ñeán söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng xung quanh neáu nhö khoâng coù bieän phaùp baûo veä thích hôïp. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm Ñoái vôùi nöôùc thaûi Giaûm thieåu khoâng ñeå cho nöôùc möa röûa troâi daàu nhôùt vaø caùc chaát thaûi raén trong beänh vieän. Xaây döïng tuyeán möông thoaùt nöôùc bao quanh khu tieáp nhaän, phaân loaïi raùc vaø daãn taát caû nöôùc thaûi roø ró vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc baån ñeå ñöa ñeán traïm xöû lyù taäp trung. Ñoái vôùi chaát thaûi raén Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà chaát thaûi raén, ñoøi hoûi phaûi aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp vaø coâng ñoaïn sau: Coâng ñoaïn thu gom vaø phaân loaïi: Quaù trình phaân loaïi raùc phaûi thöïc hieän taïi nguoàn. Trong töøng phoøng beänh, töøng khoa, phoøng, ban phaûi ñaët caùc thuøng raùc coù naép ñaäy vôùi maøu saéc khaùc nhau ñeå phaân bieät raùc sinh hoaït vaø raùc y teá. Caùc thuøng raùc naøy ñöôïc thu gom theo lòch trình nhaát ñònh (1 laàn/ngaøy). Caùc loaïi raùc naøy ñöôïc cho vaøo bao nilon buoäc kín tröôùc khi cho vaøo thuøng. Coøn ñoái vôùi beänh phaåm thì sau ca phaåu thuaät hoaëc chöõa trò khaùc ñeàu ñöôïc vaän chuyeån ñeán ngay nôi taäp trung raùc ñeå thieâu huûy. Khu taäp trung chaát thaûi raén ñöôïc boá trí gaàn loø ñoát ñeå thuaän tieän cho vieäc thieâu huûy. Coâng ñoaïn xöû lyù: Raùc sinh hoaït sau khi ñöa vaøo khu taäp trung seõ ñöôïc xe raùc ñeán thu gom. Ñoái vôùi raùc thaûi y teá, sau khi ñöôïc vaän chuyeån ñeán nôi taäp trung seõ ñöôïc ñöa vaøo loø ñoát. Ñoái vôùi caùc loaïi buøn caën sinh ra trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi seõ ñöôïc xe huùt buøn ñeán huùt boû ñònh kyø. Ñoái vôùi khí thaûi OÂ nhieãm khoâng khí trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa beänh vieän laø do khoùi thaûi cuûa loø ñoát chöùa caùc chaát oâ nhieãm laø saûn phaåm chaùy cuûa quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu vaø raùc thaûi. Caùc chaát naøy caàn ñöôïc xöû lyù baèng thieát bò hoaït ñoäng theo nguyeân lyù haáp thuï. Hieän beänh vieän chöa coù thieát bò xöû lyù khoùi thaûi cuûa loø ñoát. Ñoái vôùi tieáng oàn Nguoàn gaây oàn chuû yeáu cuûa beänh vieän phaùt ra töø maùy phaùt ñieän döï phoøng. Vì vaäy caàn xaây döïng keát caáu choáng oàn vaø caùch aâm cho buoàng maùy phaùt ñieän. Toång quan veà caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän 2.2.1 Muïc ñích Muïc ñích cuûa quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi laø loaïi bôùt caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi ñeán möùc ñoä chaáp nhaän ñöôïc theo tieâu chuaån quy ñònh cuûa moâi tröôøng. Möùc ñoä yeâu caàu xöû lyù nöôùc thaûi tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: Xöû lyù ñeå taùi söû duïng. Xöû lyù quay voøng. Xöû lyù ñeå xaû ra ngoaøi moâi tröôøng. Haàu heát, nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù ñeå xaû ra ngoaøi moâi tröôøng. Hieän nay, ñeå xöû lyù nöôùc thaûi y teá ta coù theå phoái hôïp nhieàu phöông phaùp: cô hoïc, hoùa lyù, sinh hoïc… Moãi phöông phaùp ñeàu giuùp ta loaïi boû moät soá thaønh phaàn oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi. Vieäc löïa choïn moät phöông phaùp xöû lyù hay phoái hôïp nhieàu phöông phaùp tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: Ñaëc tính cuûa nöôùc thaûi: caàn xaùc ñònh cuï theå thaønh phaàn caùc chaát oâ nhieãm coù trong nöôùc thaûi, daïng toàn taïi cuûa chuùng (lô löûng, daïng keo, daïng hoøa tan…), khaû naêng phaân huûy sinh hoïc vaø ñoä ñoäc cuûa caùc thaønh phaàn voâ cô vaø höõu cô. Möùc ñoä yeâu caàu xöû lyù: chaát löôïng nöôùc ñaàu ra phaûi thoûa maõn moät yeâu caàu cuï theå naøo ñoù. Chi phí xöû lyù vaø dieän tích ñaát hieän coù ñeå xaây döïng traïm xöû lyù. Nöôùc thaûi beänh vieän coù nguoàn goác töø caùc hoaït ñoäng khaùm vaø ñieàu trò beänh, töø caùc dòch vuï hoã trôï vaø nhaø veä sinh. Trung bình möùc tieâu thuï cho moät giöôøng beänh laø 800 lít/giöôøng/ngaøy ñeâm. Nöôùc thaûi beänh vieän veà cô baûn gioáng nöôùc thaûi sinh hoaït, chæ khaùc ôû choã löôïng vi sinh gaây beänh trong nöôùc thaûi raát cao. Do ñoù, khi xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän, ngoaøi vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp xöû lyù cô hoïc, hoùa hoïc, sinh hoïc coøn phaûi ñaëc bieät quan taâm tôùi vieäc khöû truøng. Moät soá coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi beänh vieän laø: Xöû lyù sô boä: nhaèm xöû lyù sô boä nöôùc thaûi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc böôùc xöû lyù tieáp theo. Xöû lyù baäc 1: goàm caùc phöông phaùp xöû lyù hoùa hoïc, hoùa lyù, vaät lyù ñeå loaïi bôùt caùc taùc nhaân gaây oâ nhieãm nhö pH, SS, ñoä ñuïc, ñoä maøu, kim loaïi naëng, caû BOD, COD. Xöû lyù baäc 2: goàm caùc phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc nhaèm laøm giaûm noàng ñoä hoøa tan trong nöôùc thaûi, coù theå phaân loaïi thaønh quaù trình sinh tröôûng lô löûng, quaù trình sinh tröôûng baùm dính, vaø nhoùm caùc phöông phaùp keát hôïp caû hai quaù trình trong moät heä thoáng xöû lyù. Xöû lyù baäc 3: bao goàm caùc phöông phaùp xöû lyù hoùa lyù, ñöôïc thöïc hieän sau khi qua xöû lyù baäc 2 nhaèm naâng cao hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi. 2.2.2 Caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi 2.2.2.1 Phöông phaùp cô hoïc (vaät lyù) Xöû lyù cô hoïc nhaèm muïc ñích loaïi boû caùc taïp chaát khoâng tan ra khoûi nöôùc thaûi (caùc taïp chaát voâ cô vaø höõu cô). Ñaây ñöôïc coi nhö laø böôùc ñeäm nhaèm ñaûm baûo tính an toaøn cho caùc thieát bò vaø caùc quaù trình xöû lyù tieáp theo. Caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc nöôùc thaûi thoâng duïng: Song chaén raùc (SCR) Song chaén raùc thöôøng ñaët tröôùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hoaëc taïi caùc mieäng xaû trong phaân xöôûng saûn xuaát nhaèm xöû lyù sô boä ñeå chuaån bò ñieàu kieän cho vieäc xöû lyù nöôùc thaûi sau ñoù. Neáu ôû traïm bôm chính ñaõ ñaët SCR vôùi kích thöôùc 16mm thì khoâng nhaát thieát phaûi ñaët noù ôû treân traïm xöû lyù nöõa. SCR goàm caùc thanh ñan xeáp caïnh nhau, giöõa caùc thanh ñan goïi laø khe hôû 9 maét löôùi). Song ñöôïc laøm baèng maét troøn hoaëc vuoâng (saét troøn coù = 8 ÷10 mm), thanh noï caùch thanh kia moät khoaûng baèng 60 ÷ 100 mm ñeå chaén vaät thoâ vaø 10 ÷ 25 mm ñeå chaén vaät nhoû hôn, ñaët nghieâng theo doøng chaûy moät goùc 60 ÷ 750. Löôùi loïc: loaïi boû caùc taïp chaát raén coù kích côõ nhoû hôn, mòn hôn. Beå taùch daàu Nöôùc thaûi cuûa moät soá xí nghieäp aên uoáng, cheá bieán bô söõa, caùc loø moå, xí nghieäp eùp daàu… thöôøng coù laãn daàu môõ. Caùc chaát naøy thöôøng nheï hôn nöôùc vaø noåi leân treân maët nöôùc. Nöôùc sau xöû lyù khoâng coù laãn daàu môõ môùi ñöôïc pheùp cho chaûy vaøo caùc thuûy vöïc. Hôn nöõa, nöôùc thaûi coù laãn daàu môõ khi vaøo xöû lyù sinh hoïc seõ laøm bít loã hoång ôû vaät lieäu loïc, ôû phin loïc sinh hoïc vaø coøn laøm hoûng caáu truùc buøn hoaït tính trong Aeroten. Beå ñieàu hoøa Tuøy thu
Luận văn liên quan